Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

2016-2017 GÜZ YARIYILI ÖNCESİ KAYITLI OLAN LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİNİN AZAMİ SÜRELERİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME (ÖNEMLİ)

Değerli Öğrencimiz,

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 20.04.2016 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak kabul edilen “Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği”ni takiben Üniversitelere gönderdiği 13.06.2016 tarih ve 35253 sayılı yazı ile 20.04.2016 tarihinden önce kayıt yaptırmış olan öğrencilere de Yönetmelikte geçen süre sınırının uygulanmasına dair karar almıştır. Söz konusu karar uyarınca tabi olacağınız süre sınırına ilişkin bilgiler şöyledir:

Lisansüstü eğitimin azami süresi tezli yüksek lisans programları için dört yarıyıl (en fazla bu süreye ek olarak iki yarıyıl uzatma alınabilir), tezsiz yüksek lisans programları için üç yarıyıl, yüksek lisans mezunu olup doktoraya kabul edilen öğrenciler için sekiz yarıyıl (en fazla bu süreye ek olarak dört yarıyıl uzatma alınabilir), lisanstan doktoraya kabul edilen adaylar için on yarıyıldır (en fazla bu süreye ek olarak dört yarıyıl uzatma alınabilir). Söz konusu süreyi aşan öğrencilerin kayıtları silinir.

Söz konusu süreler 20.04.2016 tarihinden önce Enstitümüze kayıtlı olan öğrencilere şöyle uygulanacaktır:

 

1.      Özel Öğrencilik Statüsünde Başlayan Öğrencilerin Durumları:

Tüm özel öğrencilerin, 20.04.2016 tarihinden önce programda geçirdikleri süreler dikkate alınmaksızın, 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılının güz yarıyılı birinci yarıyılları olarak kabul edilir.

Özel öğrenciler öğretim programında yer alan ders sayısının yarısından fazlasını alamazlar.

Özel öğrencilikte geçirilebilecek süre iki yarıyılı aşamaz.

Özel öğrenciler öğrencilikle ilgili haklardan faydalanamaz, aldıkları dersleri gösterir belgenin dışında bir diploma ya da benzeri belge alamazlar.

Daha öncesinde özel öğrenci olup 2016-2017 Güz Yarıyılında resmi öğrenci statüsüne geçecek öğrenciler, Maltepe Üniversitesi Senatosunun 08.06.2016 tarihinde kabul ettiği ve Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girecek Yönetmeliğe tabi olacaklardır.

İlgili Yönetmelik maddesi:

Özel öğrenci kabulü

         MADDE 31 – (1) Bir yükseköğretim kurumu mezunu veya öğrencisi olup, belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının onayı ile lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Özel öğrencilik ilgili programda doğrudan derece elde etmeye yönelik bir eğitim olmayıp süresi iki yarıyılı geçemez. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar öğrencilik haklarından yararlanamaz. Bu öğrencilere diploma veya sertifika verilmez. Ancak kayıtlı oldukları dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilir.

(2) Lisansüstü programa kabul edilen öğrencilerin özel öğrenci olarak aldığı ve başarılı olduğu derslerin muafiyet işlemlerinde, muafiyet verilen dersler ilgili lisansüstü eğitiminde verilen derslerin %50’sini geçemez.

2.      Bilimsel Hazırlık Alan Öğrencilerin Durumları:

Bilimsel hazırlık eğitimi alan öğrencilerin,20.04.2016 tarihinden önce geçirdikleri süreler dikkate alınmaksızın, 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılının güz yarıyılı birinci yarıyılları olarak kabul edilir.

Bilimsel hazırlıkta geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Bu süre sonunda başarılı olamayan öğrencilerin kayıtları silinir.

Bilimsel hazırlıkta alınabilecek ders sayısı en fazla ikidir.

Bilimsel hazırlık dersleriyle birlikte lisansüstü derslerini almayan başlayan öğrencinin lisansüstü eğitimde geçireceği azami süre başlamış sayılır.

 

İlgili yönetmelik maddesi:

Bilimsel hazırlık programına öğrenci kabulü

MADDE 30 – (1) Yüksek lisans ve doktora programlarına kabul edilen öğrencilerden lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olanlar ile lisans veya yüksek lisans derecesini Üniversite dışındaki bir yükseköğretim kurumundan almış olan yüksek lisans veya doktora programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel hazırlık programı uygulanabilir.

(2) Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak bilimsel hazırlık programındaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayı ile lisansüstü programa yönelik dersler de alabilir.    

(3) Bilimsel hazırlık programında en fazla iki ders alınabilir; öğrenci bu derslere devam etmek ve başarılı olmak zorundadır

(4) Bilimsel hazırlık programında geçirilecek süre en çok iki yarıyıldır. Yaz öğretimi bu süreye dahil edilmez. Bu süre dönem izinleri dışında uzatılamaz ve süre sonunda başarılı olamayan öğrencinin ilişiği kesilir. Bu programda geçirilen süre yüksek lisans veya doktora programı sürelerine dahil edilmez. 

3.      Ders Dönemindeki Tezli Yüksek Lisans Öğrencilerinin Durumları:

20.04.2016 tarihinden önce bir yüksek lisans programına kayıt olan ve henüz ders aşamasında bulunan öğrencilerin, 20.04.2016 tarihinden önce programda geçirdikleri süre dikkate alınmaksızın, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı birinci yarıyılları olarak kabul edilir.

Derslerini tamamlamak için 2016-2017 eğitim öğretim yılından itibaren tezli programdaki öğrencilere dört yarıyıl, tezsiz yüksek lisans programındaki öğrencilere ise üç yarıyıl süre tanınır. Bu süreler içerisinde derslerini tamamlayamayan öğrencilerin kayıtları silinir.

Tezli yüksek lisans programındaki öğrenciler, tüm kredili derslerini ve seminer dersini tamamlamadan tez aşamasına geçemezler.

Tezli yüksek lisans programı dört yarıyıldır, öğrenci en fazla iki yarıyıl daha uzatma alabilir. Bu süreler içerisinde derslerini ve/veya yüksek lisans tezini tamamlayamayan öğrencilerin kayıtları silinir.

Tezsiz yüksek lisans programının süresi üç yarıyıldır. Bu süre içerisinde derslerini ve/veya mezuniyet projesini tamamlayamayan öğrencilerin kayıtları silinir.

 

İlgili yönetmelik maddesi:

Süre ve Mezuniyet Koşulları

MADDE 7 – a) Tezli yüksek lisans programının süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, öğrencinin kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

 b) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan, bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen ya da azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

c) Tezli yüksek lisans programını erken bitirme süresi üç yarıyıldan az olamaz.

  ç)Mezuniyet için öğrencinin kayıtlı olduğu programın öğretim programında yer alan derslerini başarmış olması (en az yedi ders), aldığı tüm derslerinin genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) 4.00 üzerinden en az 2.50 olması, Seminer dersini ve tez sınavını başarıyla tamamlamış olması gerekir.

Söz konusu yönetmelik maddesi gereğince tezli programda ders almakta olan öğrencilerimizin en geç 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılının sonunda derslerini tamamlamış olmaları gerekmektedir. Derslerini verilen sürede tamamlayamayan öğrencilerin kayıtları silinir.

4.      Tez Aşamasındaki Yüksek Lisans Öğrencilerinin Durumları:

20.04.2016 tarihinden önce teze başlayan öğrencilerin, 20.04.2016 tarihine değin yüksek lisansta geçirmiş oldukları süre dikkate alınmaksızın, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ilk yarıyılları olarak kabul edilir.

Yüksek lisansı tamamlamanın azami süresi, öğrencinin yarıyıl başında kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın dört yarıyıldır. Bu süreye ek olarak en fazla iki yarıyıl uzatma alınır. Söz konusu süreyi aşan öğrencilerin kayıtları silinir.

 

İlgili yönetmelik maddesi:

Süre ve Mezuniyet Koşulları

MADDE 7 – a) Tezli yüksek lisans programının süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, öğrencinin kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere dört yarıyıl olup, program en çok altı yarıyılda tamamlanır.

 b) Dört yarıyıl sonunda öğretim planında yer alan kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan, bu süre içerisinde Üniversitenin öngördüğü başarı koşullarını/ölçütlerini yerine getiremeyen ya da azami süreler içerisinde tez çalışmasında başarısız olan veya tez savunmasına girmeyen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

c) Tezli yüksek lisans programını erken bitirme süresi üç yarıyıldan az olamaz.

  ç)Mezuniyet için öğrencinin kayıtlı olduğu programın öğretim programında yer alan derslerini başarmış olması (en az yedi ders), aldığı tüm derslerinin genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) 4.00 üzerinden en az 2.50 olması, Seminer dersini ve tez sınavını başarıyla tamamlamış olması gerekir.

Söz konusu yönetmelik maddesi gereğince tez aşamasında olan öğrencilerin azami süreleri uzatma hariç 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyıl sonudur. Uzatma alan öğrenciler ise mezun olabilmek için 2017-2018 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı sonuna kadar programı bütünüyle tamamlamış olmalıdır. Programı verilen sürede tamamlayamayan öğrencilerin kayıtları silinir.

5.      Tezsiz Yüksek Lisans Programına Kayıtlı Öğrencilerin Durumları:

20.04.2016 tarihinden önce bir tezsiz yüksek lisans programına kayıt olmuş olan öğrencilerin, 20.04.2016 tarihine kadar programda geçirdikleri süre dikkate alınmaksızın, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı birinci yarıyılları olarak kabul edilir.

İlgili yönetmelik maddesi:

Süre ve Mezuniyet Koşulları

MADDE 12 – (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, öğrencinin kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(2)  Mezuniyet Projesini tamamlayan öğrenci projesini danışmanına sunar. Danışman projenin uygun olduğuna ilişkin yazılı görüşüyle birlikte projeye ilişkin intihal inceleme raporunu alarak Enstitüye sunar. Rapordaki verilerde intihalin tespiti halinde proje, gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere Enstitü Yönetim Kuruluna gönderilir.

(3) Mezuniyet için, öğrencinin kayıtlı olduğu programın öğretim programında yer alan derslerin başarılmış olması (en az on ders), alınan tüm derslerin genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) 4.00 üzerinden en az 2.50 olması ve mezuniyet projesi çalışmasının başarıyla tamamlanması gerekir.

 

Söz konusu yönetmelik maddesi gereğince tezsiz yüksek lisans programına kayıtlı öğrencilerin tüm derslerini ve mezuniyet projelerini başarıyla tamamlayarak programı bitirebilmeleri için azami süreleri 2017-2018 eğitim-öğretim yılı güz yarıyıl sonudur. Programı verilen sürede tamamlayamayan öğrencilerin kayıtları silinir.

 

6.      Ders Dönemindeki Doktora/Sanatta Yeterlik Öğrencilerinin Durumları:

20.04.2016 tarihinden önce bir doktora programına kayıt olmuş olan öğrencilerin, 20.04.2016 tarihine kadar programda geçirdikleri süre dikkate alınmaksızın, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı birinci yarıyılları olarak kabul edilir.

Doktora programında yer alan tüm kredili dersleri ve kredisiz “seminer” dersini tamamlamanın süresi, tezli yüksek lisans derecesiyle programa kabul edilen adaylar için dört yarıyıl,  lisans derecesiyle programa kabul edilen adaylar için ise altı yarıyıldır. Bu süreler içerisinde kredili tüm derslerini ve kredisiz “seminer” dersini tamamlayamayan öğrencilerin kayıtları silinir.

 

İlgili yönetmelik maddesi (bir anabilim dalında doktora yapan öğrenciler için)

Süre ve Mezuniyet Koşulları

 MADDE 17 –  (1) Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır

(2) Doktora programı için gerekli kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde öğretim programında yer alan derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(3) Kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini, seminer dersini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara, talepleri halinde, tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

  (5)Mezuniyet için, öğrencinin kayıtlı olduğu programın öğretim programında yer alan derslerin başarılmış olması (en az yedi ders), alınan tüm derslerin genel ağırlıklı not ortalamasının (GANO) 4.00 üzerinden en az 3.00 olması, Seminer dersi ve tez sınavını başarıyla tamamlaması gerekir.

 

İlgili yönetmelik maddesi (sanatta yeterlik yapan öğrenciler için)

Süre ve Mezuniyet Koşulları

MADDE 26 – (1) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.

(2) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.  

(3) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak tez, sergi, gösteri, proje, resital, konser, temsil gibi çalışmalarını birinci fıkrada belirtilen azami on iki yarıyıl veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Lisans derecesi ile sanatta yeterlik programına başvurmuş öğrencilerden sanatta yeterlik tezinde başarılı olamayanlara, gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla, talepleri halinde tezsiz yüksek lisans diploması verilir.

 

 

Söz konusu yönetmelik maddesi gereğince doktora programına kayıtlı ders aşamasındaki öğrencilerin derslerinin tümünü yüksek lisans derecesiyle kabul edilmişlerse 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı sonuna kadar, lisans derecesiyle kabul edilmişlerse 2018-2019 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı sonuna kadar tamamlamış olmaları gerekir. Öğretim programında belirtilen kredili ve kredisiz derslerin tümünü verilen bu sürede tamamlayamayan öğrencilerin kayıtları silinir.

 

7.      Ders Dönemini Bitirmiş Yeterlik Sınavına Girecek Öğrencilerin Durumları:

20.04.2016 tarihinden önce tüm kredili derslerini ve kredisiz “seminer” dersini tamamlamış ve yeterlik sınavına girecek öğrencilerin, programda daha önce geçirdikleri süre dikkate alınmaksızın, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ilk yarıyılları olarak kabul edilir.

Yeterlik sınavı her eğitim-öğretim döneminde Nisan-Mayıs ve Ekim-Kasım aylarında olmak üzere iki kez yapılır. Öğrenciler bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girerler.

Yüksek lisans derecesiyle doktora programına kabul edilen öğrenciler doktora programının en geç beşinci yarıyılının sonunda, lisans derecesiyle doktora programına kabul edilmiş öğrenciler ise en geç yedinci yarıyılın sonunda yeterlik sınavına girmek zorundadır. Beşinci/yedinci yarıyılına gelmiş ve yeterlik sınavına girmemiş öğrenciler, söz konusu dönemde yapılması gereken sınavdan başarısız sayılır.

Her öğrenci yeterlik sınavına en fazla iki kez girebilir.  İlk yeterlik sınavında başarısız olan ve yeterlik sınavına yeniden giren öğrenciler, bu sınavda da başarısız oldukları takdirde kayıtları silinir.

Daha önce yeterlik sınavına girmiş ve başarısız olmuş öğrencilerin, 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ilk yarıyılları olarak kabul edileceğinden, iki kez yeterlik sınavına girme hakları daha bulunmaktadır.

 

İlgili yönetmelik maddesi:

Yeterlik sınavı

MADDE 19 – (1) Yeterlik sınavı, kredili derslerini ve seminer dersini tamamlayan öğrencinin alanındaki temel konuların ve kavramların bilgisiyle doktora çalışması yürütebilecek bilimsel araştırma derinliğine sahip olup olmadığının ölçülmesidir. Bir öğrenci bir yılda en fazla iki kez yeterlik sınavına girer.

(2) Doktora yeterlik sınavları, her eğitim-öğretim yılında iki defa olmak üzere Nisan-Mayıs ve Ekim-Kasım aylarında yapılır. Öğrencinin kabul edilebilir mazeretinin olması ve/veya ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile bu tarihlerde değişiklikler yapılabilir. Yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç beşinci yarıyılın, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenci en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır.

(3) Yeterlik sınavları, ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan beş kişilik “doktora yeterlik komitesi” tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurar. Sınav jürisi en az ikisi Üniversite dışından olmak üzere, danışman dahil beş öğretim üyesinden oluşur. Danışmanın oy hakkı olup olmadığı hususunda ilgili Enstitünün Yönetim Kurulu karar verir. Danışmanın oy hakkı olmaması durumunda jüri altı öğretim üyesinden oluşur. Yeterlik sınavı toplantıları öğretim elemanları, lisansüstü öğrenciler ve alanın uzmanlarından oluşan dinleyicilerin katılımına açık olarak yapılır.

(4) Yeterlik sınavı yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alan öğrenci sözlü sınava alınır. Yeterlik sınavında başarılı sayılabilmek için yazılı sınavda aldığı notun %40’ı ve sözlü sınavda aldığı notun %60’nın toplamının 100 tam puan üzerinden en az 80 puan (BB) olması gerekir. Sınav jürileri öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığınca yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir.

(5) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci başarısız olduğu bölüm/bölümlerden bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin doktora programı ile ilişiği kesilir.

          (6) Yeterlik sınavı jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, toplam kredi miktarının üçte birini geçmemek şartıyla fazladan ders/dersler almasını önerebilir. Dersler kredi yükleri her ne olursa olsun kredisiz olarak kabul edilir ve GANO’ya dahil edilmez.  Öğrenci, ilgili Enstitü kararıyla belirlenecek dersleri başarmak zorundadır.

(7) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarıyla tamamlamış bir öğrenci aynı dalda yürütülmekte olan ya da ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun uygun görmesi durumunda, doktora programına yakın daldaki bir yüksek lisans programına ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının oluru ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile geçebilir. Bu durumda öğrencinin yüksek lisans derecesini alabilmesi için geçtiği programın koşullarını sağlaması gerekir.

 

Söz konusu yönetmelik maddesi gereğince 20.04.2016 tarihinden önce kredili derslerini ve kredisiz seminer dersini tamamlamış daha önce sınava girmiş olan ya da olamayan tüm öğrencilerin 2016-2017 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı sonunda yeterlik sınavına girmeleri gerekmektedir. Ekim-Kasım aylarında yapılacak bu sınavda başarısız olan öğrenciler 2017-2018 bahar yarıyılında yapılacak sınava alınırlar. Bu sınavda da başarısız olan öğrencilerin kayıtları silinir.

 

8.      Tez İzleme Aşamasındaki Öğrencilerin Durumları:

20.04.2016 tarihinden önce ders ve yeterlik aşamalarını tamamlayarak tez izleme aşamasına geçmiş öğrencilerin, programda geçirdikleri süre dikkate alınmaksızın 2016-2017 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı ilk yarıyılları olarak kabul edilir.

Yeterlik sınavını geçen öğrenciler, en geç altı ay içerisinde tez önerilerini atanan tez jürisi önünde sözlü olarak savunurlar.

Tez önerisi reddedilen öğrenciler tez konularını ya da tez danışmanlarını değiştirebilirler. Aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenciler en geç üç ay içerisinde yeniden tez önerilerini jüri önünde savunurlar. Tez danışmanı ve tez konusunu değiştiren öğrenciler ise altı ay içerisinde tekrar tez önerilerini jüri önünde savunurlar. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin kaydı silinir.

Tez izleme komiteleri yılda iki kez yapılır: Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık dönemleri. Öğrenci tez izlemeye katılmadığı dönemlerde başarısız olarak kabul edilir.

Tez izleme komitesi tarafından üst üste iki kez, aralıklı olarak ise üç kez başarısız bulunan öğrencinin kaydı silinir.

Halen bir doktora programına kayıtlı bulunan ve azami süresi dolmuş olan öğrencilerin, bundan önceki dönemleri dikkate alınmaksızın, 2016-2017 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı ilk yarıyılı olarak kabul edilir. Bu durumda bulunan öğrenciler, 2016-2017 Temmuz-Aralık ve 2017-2018 Ocak-Haziran dönemlerinde tez izleme komitesine katılmamaları ya da katılıp başarısız bulundukları takdirde, 2017-2018 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılı sonunda (Haziran) kayıtları silinecektir.

 

İlgili yönetmelik maddeleri:

Tez izleme komitesi

MADDE 20 – (1) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla bir ay içinde bir tez izleme komitesi oluşturulur.

(2) Tez izleme komitesi üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede tez danışmanından başka Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının atanması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir.

(3)Tez izleme komitesinin kurulmasından sonraki dönemlerde, Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun onayıyla üyelerde değişiklik yapılabilir.

Tez önerisi savunması

MADDE 21 – (1) Doktora yeterlik sınavını başarıyla tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini tez izleme komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu, sözlü savunmadan en az on beş gün önce komite üyelerine dağıtır.

(2) Tez izleme komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul, düzeltme veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Düzeltme için bir ay süre verilir. Bu süre sonunda kabul veya ret yönünde salt çoğunlukla verilen karar, ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığınca işlemin bitişini izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir.

(3) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve/veya tez konusu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda yeni bir tez izleme komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen öğrenci üç ay içinde, danışman ve tez konusunu değiştiren öğrenci ise altı ay içinde tekrar tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(4) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için tez izleme komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer defa olmak üzere yılda en az iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından başarılı veya başarısız olarak belirlenir. Komite tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

(5) Tez önerisi savunmasına geçerli bir mazereti olmaksızın birinci fıkrada belirtilen sürede girmeyen öğrenci başarısız sayılarak tez önerisi reddedilir.

 

9.      Doktora Tezinin Sonuçlandırılması:

Öğrencinin tezini sonuçlandırabilmesi için tez önerisi ve savunma hariç en az üç tez izleme komitesine girmiş olması gerekir.

 

İlgili yönetmelik maddesi:

Doktora tezinin sonuçlandırılması

MADDE 22 – (3) Öğrencinin tezinin sonuçlanabilmesi için en az üç tez izleme komitesi raporu sunulması gerekir.

 

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ 

İLAN TARİHİ : 26.07.2016

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel