Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Dersler

PİL 500 Sanat ve Kendini Yaratmak

Dersin amacı, öğrencinin sanatsal olguları görme, anlamlandırma yetisini güçlendirmek ve sanatsal metinleri deneyimleyerek bunlardan elde edilen bilgileri kendini tanıması ve geliştirmesi için kullanabilmesini sağlamaktır. Özellikle görsel sanatların çözümlenmesine yönelik, alılmama ve izleyici kavramlarına odaklanan bir derstir.

PİL 503 Bütünleşik Pazarlama İletişimi

İletişim dünden bugüne pazarlama faaliyeti içerisinde yer almakta ve önemi günden güne daha da artmaktadır. Pazarlama, satış, reklam ve halkla ilişkiler, hepsi aynı süreçte birbirini tamamlayan fonksiyonlardır, Bu dersin amacı, bu fonksiyonları tanıyarak, entegre kullanmayı öğrenmek ve teorik ve pratik uygulamaları incelemektir.

PİL 505 İkna Stratejileri

Bu ders ikna kuramları, kavramları, stratejileri ve süreçleri üzerine odaklanmaktadır. Çağdaş toplumlarda ikna stratejileri ve süreçleri ve bunların reklam, pazarlama, seçim kampanyası ve halkla ilişkiler içindeki uygulamaları da incelenecektir. Ayrıca dilin rolü, kültür, medya ve mesajın içeriği de üzerinde durulacak konulardır.

PİL 506 Reklamcılıkta Yeni Eğilimler

Reklamcılıkta Yeni Eğilimler dersi, reklamcılığın küreselleşen dünya düzenindeki yeni eğilimlerinin ve bu bağlamda güncellenmiş reklam stratejilerinin incelenmesi hedeflenmektedir. Bu ders, yeni reklam fikirleri ve uygulamaları hakkında teorik bilgi sahibi vermenin yanı sıra bu teorik bilginin ulusal ve uluslararası düzeyde reklam sektöründeki uygulamaları nasıl dönüştürdüğünü tartışmayı amaçlamaktadır.

PİL 507 Stratejik Marka Yönetimi

Stratejik Marka Yönetimi dersi, öğrencilerin marka kavramını değerlendirerek, marka yapılandırma konusunda gerekli olan stratejik bilgileri edinmelerini amaçlamaktadır. Öğrenciler bu dersle, marka ve markayla ilişkili temel kavramları daha geniş bir biçimde düşünecek, markanın nasıl yaratılacağı ve yönetileceğiyle ilgili bilgi birikimine sahip olacak, yaratıcı strateji ve mesaj stratejisi bakımından marka konumlandırma çalışmalarını eleştirebilecek ve marka iletişim stratejilerini piyasa uygulamalarıyla değerlendirebileceklerdir.

PİL 508 Reklamı Okumak

Reklamı Okumak dersi, farklı medya türleri içinde yer alan farklı reklam metinlerini analiz etme yöntemlerini öğretmeyi hedeflemektedir. Birer kültürel metin olma özelliği de taşıyan reklam metinlerinin oluşturduğu mesajların, ürün ve hizmetlerin tüketilmesini sağlamak kadar kültürel değerlerimizi belirlemek gibi bir işlevi de bulunmaktadır. Dolayısıyla reklam metinlerinin yarattığı düzanlamlar kadar, yananlamlar da önem taşımaktadır. Ders, reklam metinlerinin yananlamlarını göstergebilim üzerinden analiz etmeyi öğretecektir.

PİL 509 Görsel İmaj Yönetimi

Görsel İmaj Yönetimi dersi, öğrencilere, imaj oluşumu, imaj-gerçeklik ilişkisi ve bu ilişkilerin yönetimi konusunda bir perspektif kazanımı sağlamayı amaçlamaktadır. Derste, imaj oluşturmada etkili olan renk, biçim, yazı, görüntü gibi görsel elemanların analizi ve seçimi konusunda projeler üretilmekte, hedef kitlenin bakış açısını, davranışlarını etkileyen bu görsel elemanların amaca uygun bir şekilde seçilmesi ve bunların imaj oluşturmadaki etkileri incelenmektedir.

PİL 510 Kampanya Görsel Tasarımı

Kampanya Görsel Tasarımı dersi, kampanya kurgusu bağlamında, hedef kitlenin belirlenmesi, hedef kitle analizi, kavram paftalarının hazırlığı, reklam öncesi araştırmaların analizi ile reklam yaratım sürecinde fikir gelişimi, ön taslakların hazırlanması, tipografi ilavesi ve sunum taslaklarının hazırlanması süreçlerinin incelenmesini hedeflemektedir. Görsel kampanyalar, teori ve uygulamalar ile çok yönlü bir şekilde açıklanmakta, başarılı bir kampanya görselinde dikkat edilmesi gereken unsurlar incelenmektedir.

PİL 512 İtibar Yönetimi

Bu ders itibar yönetiminin kurumsal anlamına odaklanarak iletişimin yönetilmesi ve örgütsel davranış çerçevesinde incelenmesini içermektedir. Bunun yanı sıra kurumun itibarını ne şekilde yönetmesi ve markalaşma sürecinin altı çizilerek, örnek incelemelerle itibar kavramının derinlemesine değerlendirilmesini kapsamaktadır.

PİL 513 Uluslararası İş İletişimi

Günümüzde çok kültürlü ortamların dinamiğine uyum sağlama zorunluluğu işletmelerin tüm fonksiyonları üzerinde etki yaratmıştır. Uluslararası bağlamda kurumsal iletişimin başlıca değişkenlerinin ele alındığı ders çerçevesinde toplumların sosyokültürel özellikleri ve iletişim pratikleri arasındaki bağlantılar incelenecektir.

PİL 514 Postmodern Pazarlama

Bu dersin amacı, modern ve postmodern kavramaları anlamak, modernden postmodern sürece geçişte ekonomik ve sosyal süreçleri sınıflayarak, bu süreçlere ilişkin değişim aşamalarını ve unsurları açıklamak; bu süreçlere ait gelişmelerin pazarlama alanına yansımalarını ortaya koymak; yeni tüketici gruplarını ve ihtiyaçlarını inceleyerek post modern pazarlamaya ait özellikler ve ilgili stratejiler hakkında bilgi vermektir.

PİL 515 Tematik Medya ve Reklam

Medya endüstrisindeki teknolojik gelişmeler medya organlarının yapısını değiştirmektedir. Öncelikle içerik yapısı değişmekte ve özel konular üzerinde uzmanlaşma eğilimi ortaya çıkmaktadır. Günümüz medyası için artık, her konuyu genel olarak kapsamak yerine, bir konuyu detaylı olarak kapsamak genel bir eğilim olmaktadır. Bu eğilim, her tür medya için geçerlidir: gazete, dergi, radyo, televizyon ve internet. Herhangi bir konu üzerinde uzmanlaşmış bir içeriğe sahip olan medya organına tematik medya denilmektedir. Tematik medyanın gelişimi ile birlikte kitle iletişim sürecinin kimi yönleri radikal bir biçimde değişmektedir. Bu değişim, özellikle televizyon alanında, televizyon-izleyici, içerik-reklam ilişkilerini yeniden tanımlanmak zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır. Bu dersin amacı, medya dünyasındaki güncel değişimlerin yarattığı yeni sorunları tematik televizyon kanalları örneğinde çözümlemektir.

PİL 519 Dijital Pazarlama

Bu dersin amacı, günümüzün değişen iletişim kanalları ile değişen ve gelişen pazarlama anlayışına ışık tutmaktır. Geleneksel medya araçlarından ayrışan yöntemlerle, internet, mobil ve diğer etkileşimli platformların pazarlama dünyasında nasıl kullanıldığı ve pazarlamaya nasıl hizmet ettiği, yerli ve yabancı örneklerle pekiştirilecektir.

PİL 522 Yaratıcı Çalışmalarda Göstergebilim

Bu dersin amacı, yaratıcı çalışmalarda doğru yöntemi uygulayarak metinleri anlamlandırabilmek ve yorumlayabilmektir. Ayrıca, pazarlama iletişimi faaliyetlerinin gerektirdiği yaratıcılığı, göstergebilimsel yaklaşımla destekleyebilmektedir.

PİL 524 Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının kuramsal ve tarihsel boyutu etik bağlam göz önünde tutularak değerlendirilecektir. Çok boyutlu olarak ele alınacak olan KSS?nin nasıl uygulandığı, uygulama alanlarının neler olduğu, ülkeden ülkeye farklılaşan yönleriyle tartışılacaktır. Kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının amaçları ve işlevleri etkisi örnek uygulamalar ve teorik yaklaşımlar çerçevesinde irdelenecektir.

PİL 526 Tüketim Sosyolojisi

Çağdaş toplumlardaki tüketim alışkanlıkları, toplumsal ve kültürel değişimlerden etkilenmektedir. Farklı tüketici eğilimlerini tanımlamak için kullanılan; kısaca tüketicilerin boş vakit uğraşları ve tüketim alışkanlıklarını ifade eden yaşam tarzı kavramı, demografik özellikler, gelir durumu, meslek gibi kriterlerin yanı sıra pazarlama stratejilerinin merkezinde yer almaktadır. Tüketim sosyolojisi dersi, çağdaş toplumlarda yaşam biçimleri, değişen tüketim alışkanlıkları, toplumsal kimlik ve bunlarla bağlantılı pazarlama stratejileri değerlendirilecektir.

PİL 528 Sağlık İletişimi ve Pazarlama

Bireyleri ve toplumları olumlu sağlık davranışına yönlendirmede iletişim stratejileri tasarlayan sağlık ileitşimi disiplini Türkiye?de yeni gelişmekte olan bir alandır. Bu derste öğrenciler sağlık iletişimi disiplinin gelişimi, interdisipliner yapısı, sağlık alanında iletişimin önemi ve sağlık iletişiminde kullanılan iletişim stratejileri üzerine bilgi sahibi olacaktır.

PİL 530 Asimetrik İletişim

Bu derste simetrik ve asimetrik iletişim bağlamında kurumsal kimlik, kurumsal itibar ve algılama yönetimi gibi kavramlar irdelenecektir.

PİL 531 Siyasal İletişim ve Pazarlama

Siyasal Pazarlama adaylar, partiler, siyasal aktörler ve hükümetlerin seçimleri kazanma ya da görevde kalma amacıyla pazarlama kavramını ve araçlarını nasıl kullandıklarını ele alan bir derstir.

PİL 598 Mezuniyet Projesi

Öğrencilerin pazarlama iletişimi alanında sektörel düzeyde yapılmış bir uygulamayı stratejik olarak ayrıntılı değerlendirerek analiz edebilmeleri ve bilimsel yazma kurallarına göre değerlendirmelerini yazarak ifade edebilmeleridir.

PİL 599 Yüksek Lisans Tezi

Yüksek lisans tezi, her bir öğrencinin program süresince aldığı eğitimin ışığında,  bir sorun tespitinin üzerinden geliştirdiği, alana katkı sağlayacak bilimsel çalışmalar olarak kabul edilmektedir. Öğrenciler, edinmiş olduğu kuramsal ve uygulamalı bilgilerle ve danışmanları eşliğinde, geliştirdikleri hipotez çerçevesinde, literatür taraması, veri toplama ve analiz etme, bunları etkin şekilde ifade etme aşamalarını tamamlar ve elde ettikleri bulguları tez jürisine savunurlar. Bu süreç sonunda öğrenci, tez çalışmasını yaptığı konu üzerinde uzmanlaşır, bilimsel düşünme ve araştırma yöntemleri ile etik kuralları benimser. Yüksek lisans tezi, tezli yüksek lisans programlarında tamamlanması zorunlu bir çalışmadır.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel