Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Dersler

UTL 601 Depo ve Dağıtım Merkezi Tasarımı 
Depolama faaliyetlerinin yerini işlem faaliyetlerine terk ettiği depo ve dağıtım merkezleri, bir yandan arz ile talep arasındaki tampon bölgeyi oluştururken diğer yandan da katma değerli hizmetlerin gerçekleştirilme mekanları olmaya doğru gitmektedirler. Bu trendin etkisi ile depoların farklı bir tasarım ve işleyiş biçimlerine sahip olmaları gerekmektedir. Üçüncü boyutun kullanımının etkinleştirilmesi zorunluğunun da ortaya çıkması depo/dağıtım merkezi tasarımını karmaşık bir bilim haline doğru getirmektedir. Ders kapsamında yeni amaçlar doğrultusunda ele alınması uygun olan yaklaşım ve araçlar tanıtılacak, otomatik depo tasarımında dikkate alınması gereken faktörler açıklanacaktır.  

UTL 602 Tedarik Zinciri Yönetiminde Bilişim Teknolojileri 
Bu ders kapsamında bilgi ve iletişim sistemlerinde çağdaş yapı ve yaklaşımlar ele alınacaktır. Örgütlerdeki tedarik zinciri yönetimi odaklı bilişim sistemleri kapsamında tedarikçi ilişkileri yönetimi yazılımları, üretim planlama ve kontrolü yazılımları, müşteri ve tedarikçi ilişkileri yönetimi yazılımları, tasarım yönetimi yazılımları ve yazılım ajanları dersin ilk bölümünde işlenecek başlıklarıdır. Dersin ikinci bölümünde ayrık yazılımların entegrasyonu konusu ile yazılımların yönetiminde ortaya çıkan yeni akımlar olan bulut bilişim, servis odaklı mimari, sanallaştırma, kurumsal portal oluşturma konuları incelenecektir.

UTL 603 Lojistik Optimizasyonu 
Pazarlardaki rekabetin sürekli artmakta oluşu lojistik süreçlerin bir yandan yüksek performans ile işleyişini, diğer yandan maliyetlerin enküçüklemesini zorunlu kılmaktadır. Bu konuda başarıya ulaşmak yöneylem araştırması disiplinin sunduğu en iyileme yöntemlerinin doğru kullanımına önemli ölçüde bağımlıdır. Her şeyden önce karşılaşılan problemlerin doğru biçimde modellenmesi, doğru araçların kullanımına karar verilmesi gerekmektedir. Ders genel optimizasyon yöntemlerinin açıklanması ile başlayacak ve lojistik alt sistemlerinde karşılaşılan problemlerin türlerine göre yer kullanımı, palet kullanımı, rota belirleme, yükleme gibi sorunların giderilmesinde kullanılması gereken yaklaşımların örneklerle açıklanması tarzında ilerleyecektir. Dersin kapsamında maliyet modelleme, çevresel etkilerin enküçüklemesini de yer alacaktır. 

UTL 604 Tedarik Zinciri Tasarımı 
Bu ders tedarik zinciri yönetiminin başarılı olabilmesi için tasarımının doğru olması gerektiği ilkesinden hareket ederek iyi tedarik zinciri tasarımı yapmanın metot ve araçlarını tanıtır. Öğrenciler mevcut örgütsel yapının sınırlayıcı etkisinin dışına çıkarak, tedarik zinciri içinde bulunan her türlü tesisin yerinin, kapasitesinin ve işleyişinin üzerinde rasyonelleştirme değişikliklerin gerçekleştirilmesi ve seçeneklerin sınanması, pilot projelerin nasıl gerçekleştirilmeleri gerektiği konularına yönlendirilecektir. İşlenecek konular arasında geciktirilmiş farklılaşmayı sağlayacak ürün tasarım ilkeleri de yer almaktadır. Tedarik zinciri tasarımı ile stratejik optimizasyonun nasıl sağlanacağının öğretilmesi dersin ana amacıdır. 

UTL 606 Küresel Kaynak Kullanımı ve Envanter Yönetimi 
Son yirmi yılın en çok tartışılan konuları arasında yer alan küresel kaynak kullanımı sunduğu fiyat, kalite, uzmanlık performanslarının yanı sıra gerektirdiği yönetim pratikleri açısından da zor bir konudur. Anılan avantajlardan yararlanmak, ilgili yönetim pratiklerine sahip olmakla başarılabilecek bir konudur. Derste küresel kaynak kullanımı konusunda karşılaşılan zorluk ve problemlerin analizine yönelik modeller öğretilecek, küresel kaynak kullanımının kendine özgü yanları, iç kaynak kullanımından farkları ele alınacak, konunun pozitif yönlerinden yararlanırken zararlardan nasıl korunulacağı, dünyanın en iyi tedarik zinciri yöneten firmalarının uygulamaları örneklenerek işlenecektir. Küresel tedarik sisteminin, envanter yönetimi üzerindeki etkileri ders kapsamında irdelenecek ve klasik envanter yönetiminin ve envanter politikalarının bu yapıya uyarlanmasına değinilecektir. 

UTL 607 Tedarik Zinciri Yönetiminde Örgüt Kuramı 
Tedarik zinciri modeli” günümüz firmalarının temel organizasyonel yapısıdır.  Ders kapsamında tedarik zinciri örgüt modelinin son otuz yıl içindeki yapısal evrimi ele alınacak, tedarik zincirlerini verimli ve etkin kılacak yapılar açıklanacaktır. Derste zinciri oluşturan firmaların aynı amaç doğrultusunda birleşmeleri, sinerji yaratacak deterministik, analitik,  kazan-kazan tipi model oluşturmaları için gereken yöntemler açıklanacaktır. Modern örgüt kuramının dinamik organizasyon anlayışı ile tedarik zincirlerinin yalın ve çevik kılınması da işlenecek konular arasındadır.

UTL 608 İleri Planlama ve Çizelgeleme  
Tedarik zincirinin bünyesindeki tüm firmaların üretim, dağıtım ve envanter planlarının bütünleşik biçimde yapılması gerekliliği, MRP/MRP II araçlarının yetersizliğini ortaya çıkarmış, ileri planlama ve çizelgeleme araçları da bu yetersizliğe çare olarak geliştirilmiştir. Derste ileri planlama ve çizelgeleme yazılımlarının ardında yatan teorik çerçeve açıklanacak, iyi planlama süreçlerinin karar değişkenleri üzerinde durulacak, ticari ürün örnekleri ele alınacak ve başarılı uygulama örnekleri gösterilecektir.

UTL 609 Tedarik Zincirinde Risk Yönetimi 
Tedarik zincirlerinde çeşitli aksamalar sıklıkla ortaya çıkmakta, kopukluklar yaşanmaktadır. Pek çok durumda bu aksamalar belirti verdiği halde bunların farkına varılmamakta, nelerin kötüye gidebileceği de araştırılmamaktadır. Oysaki sadece proaktif bakış açısına sahip olmak dahi pek çok sorunun kaynağında yok edilmesine yardımcı olacaktır. Derste; risk tanımı, belirsizlikten farkları, bileşenleri, risk modelleme ve yönetim yaklaşımları açıklanacak, kurumlara risk yönetim kültürünün nasıl kazandırılacağı öğretilecek, aksamalar sonrası zincirin nasıl kısa sure içinde toparlanabileceği işlenecek ve ipucu vermeyen risklerle nasıl mücadele edilebileceği işlenecektir. 

UTL 610 Tedarik Zinciri Yönetiminde Karar Teorisi  
Karar verme, stratejik, taktik ve operasyonel düzeylerde başarı için üzerinde dikkatle durulması gereken birincil konu haline gelmiş bulunmaktadır.  Derste, veri analizleri ile karar vermenin doğruluktan taviz vermeksizin nasıl hızlı ve gerekçeli hale getirilebileceği öğretilecek, karar vermenin davranışsal ve analitik yönleri üzerinde durulacaktır. Karar süreçlerinde enformasyonun özelliklerinin tanımı ve sağlanması ile ilgili konuların yanı sıra karar kalitesini iyileştirecek yöntemlere de değinilecektir.

UTL 611 Kentsel Lojistik ve Lojistik Merkezler 
Kentsel lojistik şehirli müşterilerin ve şirketlerin gereksinimlerinin karşılanmasında diğer hiçbir kişi ve kurum üzerinde olumsuz etkiler yaratmayan taşıma ve depolama çözümleri geliştiren disiplindir. Özellikle dört milyonun üzerindeki şehirlerdeki tüm lojistik ve taşıma faaliyetlerinin trafik ve enerji verimliliği odaklı biçimde gerçekleştirilmesini, şehirlerin mevcut yapılarını göz önünde bulundurarak optimize etme amaçlı bu çok disiplinli ders öğrencilere, gittikçe gelişmekte olan servis ekonomisini de dikkate alan makro faydalar yaratmayı öğretecektir. Ders değişik taşıma modlarının sinerjik kullanımını içermesi ve stoklama alanlarının uygun yerleşmesi öğretmeyi hedeflemesi nedeniyle kent planlama ve afet yönetimi eğitimi gören öğrencilere de önemli katkılar sağlayacaktır.  Derste ayrıca lojistik merkez/köy fizibilite çalışmaları açıklanacaktır.

UTL 612 Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi 
Dünya vatandaşlarının çevre bilincinin hızla gelişmesi, şirketlerin iş yapma yöntemlerini sürdürülebilirlik ilkeleri ışığında yeniden belirlemelerini gerektirmektedir.   Dersin kapsamı ürün tasarımından tersine lojistiğe kadar tüm tedarik zinciri aşamalarının çevresel etki analizlerinin nasıl yapılacağını, olumsuz etkilerin nasıl kaynağında yok edileceğini ve çevre yönetim sistemleri ile nasıl uyumlu kılınacağını konu almaktadır. Tüm tedarik zinciri faaliyetleri çevreci açıdan ele alındığında zannedilenin aksine maliyetleri düşürücü etkiler yarattığından firmalar tarafından da ilgi görmekte olduğu örneklerle gösterilecektir.

UTL 613 Uluslararası Ticarette İş Geliştirme 
Dünyanın küreselleşmesinin değişik coğrafyalarda çok çeşitli fırsatlar sunması firmaları yoğun ticari arayışlara sevk etmektedir. Konuya yönelik bilgi birikimi olmaması durumunda firmalar ya ciddi emek-zaman kaybetmekteler ya da sonu belli olmayan maceralara çekilmektedirler. Ders, yeni pazarlar, yeni tedarikçiler bulmayı, değişik ulusal kültürle nasıl ve ne şekilde verimli ve güvenilir işbirlikleri oluşturmayı öğretmeyi hedeflemektedir. Bu çerçevede uluslararası düzenlemeler,  ülkelerarası ikili anlaşmalar ve iş yapma usulleri açıklanacaktır.

UTL 614 Tedarik Zincirinde İnovasyon Yönetimi 
Bu ders, inovasyonu anlamak, yenilikçiliği (inovasyon) sürdürebilir hale getirmek ve uzun vadede inovasyon kültürü oluşturmağı amaçlanmaktadır. Derste Ar-Ge ve inovasyon kavramı açıklanacak, strateji, süreç, örgütsel ve iş modeli yenilikçiliği farklılıkları belirtilecek, yaratıcı düşünme teknikleri belirtilecek, yenilikçi kültür oluşturma ve inovasyon gerçekleştirme metodolojisi açıklanacaktır. Bu çerçevede pazar, ürün ve teknoloji stratejisi ve planlaması,  inovatif projeler üretme, bilgi toplama, anlama ve öğrenme, dinleme ve düşünme, kuluçka ve formülleştirme deneme, üretme ve çözümleme ile ticarileştirme adımları öğretilecektir. Fikri mülkiyetin korunması ve desteklenmesi hakkında bilgi verilecektir.

UTL 615 Tedarik Zinciri Yönetiminde Hukuki Konular 
Medeni dünyada kişi ve kurumların kendilerini güven içinde hissederek iş yapmalarının tek yolu hukuki çerçeveler içerisinde hareket etmektir. Ticaret hukukuna ve Uluslararası Özel ve Genel hukuka ilişkin güncel bilgiler doktora program öğrencilerimizin genel formasyonlarının en önemli tamamlayıcısıdır. Sözleşme hukuku ve uygulamaları üzerinde durulacaktır.

 UTL 616 Tedarik Zinciri Yönetiminde Özel Konular 
Tedarik zinciri yönetiminin hızla gelişmekte olan bir süreç içinde bulunması klasik derslerin yanına o derslerde içerilmeyen ancak öğrenilmesi gereken konuların doğmasına da yol açmaktadır. Bu yaklaşım öğrencinin en güncel bilgilerle donanmasını sağlayacağından programa alınmıştır. Bozulabilir gıdalar ve soğuk zincir, tehlikeli maddeler, hızlı moda, e-ticaret gibi konular özel tedarik zincirleri oluşturulmasını gerektirir. Derste bu tür tedarik zinciri uygulamaları sektörden konuşmacı desteği alınarak verilecektir.

UTL 669 Doktora Seminer Dersi 
Seminer dersi, öğrencinin hakim olduğu bir konuyu anlatabilme, topluluk önünde konuşabilme, tez, bildiri, makale ve rapor hazırlama yeteneğinin geliştirilmesi amacını taşımaktadır.

UTL 699 Doktora Tezi
Doktora Tezi aşamasında öğrencinin alanında, seçtiği özgün bir konuya ilişkin tez çalışması gerçekleştirmesi amaçlanmaktadır.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel