Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Dersler

KHUK 505 Türk Vergi Sistemi

Türk vergi sistemi içinde gelirden, servetten ve harcamalardan alınan vergilerin yapıları, gelir vergisi, kurumlar vergisi, emlak vergisi, katma değer vergisi, özel tüketim vergisi, gümrük vergisi gibi vergilerin konusu, mükellefi, vergiyi doğuran olaylar, bu vergilerle ilgili yeni eğilimler ve Avrupa Birliğindeki uygulamalar karşılaştırmalı olarak incelenecektir.

KHUK 507 Regülasyon Hukuku

Regülasyon hukukunun işlevi, gelişim süreci, diğer hukuk dalları arasındaki ilişki, tarihi süreçte regülasyon hukuku, regülasyon hukukunun temel ilkeleri, regülasyon hukukunda kaynaklar, regülasyona ilişkin kanunlarının uygulanma esasları, regülasyon kurumları, regülasyon kurumlarının önemi ve regülasyon kurumlarının idari teşkilat içerisindeki yeri konuları tartışılmaktadır.

KHUK 508 Uluslararası Hukukun Güncel Sorunları

Bu ders kapsamında, dünya gündemini meşgul eden uluslararası hukuksal ihtilafların ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Bu çerçevede özellikle Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan güncel sorunları hukuksal boyutlarıyla incelenmektedir.

KHUK 509 Ekonomik Suçlar I

Ekonomik suçlar çağımızda gittikçe çeşitlenmekte ve organize bir şekilde işlenmektedir. Ülke ekonomisi bu suçlardan önemli zararlar görmektedir. Avrupa Birliği kendi ekonomik çıkarlarına karşı işlenen suçların meydana getirdiği zararlara karşı gerekli önlemleri almaktadır. Bu dersin amacı ülkemizde ve dünyada bu gelişmeler yaşanırken, meslek hayatında ekonomik suçlar alanında çalışmayı seçecek öğrencilerin uzmanlaşmasına yardımcı olmaktır. Bu ders kapsamında ekonomik suçun tanımı, genel özellikleri, diğer suçlardan farkları ve ayrıca Çek Kanunu, Bankalar Kanunu, Sermaye Piyasası Kanununda düzenlenen suçlar incelenecektir.

KHUK 512 Yerel Yönetimler Hukuku

Bu derste, il özel idaresi, belediye ve büyükşehir belediyelerinin yürütme ve karar organları bakımından kamu hizmetinin yerel yönetimlerce yerine getirilme usul ve esasları incelenecektir. Ayrıca merkezi idare ile yerel yönetimler arasındaki ilişki de göz önünde bulundurulacaktır. Küreselleşmenin yerel yönetimler üzerindeki etkilerinin konulmasının yanı sıra teorik bilgiler, mahkeme içtihatları ve güncel olaylar ile somutlaştırılacaktır.

KHUK 521 Ceza Muhakemesinin Yürüyüşüne İlişkin İnsan Hakları I

Bu ders kapsamında hak arama hakkı, masumluk karinesi, Nemo Tenetur ilkesi, ceza sorumluluğunun şahsiliği, suçların ve cezaların kanuniliği ilkesi incelenecektir.

KHUK 525 Adil Yargılanma Hakkı

Ulusal ve Uluslararası/Uluslarüstü hukuk çerçevesinde, mahkemeye başvurma hakkı, tarafsız ve bağımsız mahkeme, makul sürede yargılanma hakkı, hakkaniyete uygun yargılama ve yargılamanın aleniyeti üzerinde durulacak olan bu derste, İnsan Hakları Avrupa Mahkemesi ve diğer uluslararası/uluslarüstü mahkeme kararları üzerinde durulacak ve bunların iç hukuka etkisi örnek olaylar ile irdelenecektir.

KHUK 559 Araştırma Yöntemleri

Üniversite tez yazım kılavuzuna göre ödev ve tez yazmanın kuralları öğretilecektir.

KHUK 569 Yüksek Lisans Semineri

Bu seminerde öğrencilerin, tez konularını belirleyebilmek için yoğunlaşmak ihtiyacını duydukları problemlerden birkaçı üzerinde durulacaktır.

KHUK 599 Yüksek Lisans Tezi

Öğrencileri tez konusu belirleme, tez araştırma ve yazma süreci konularında eğitmektir.

ÖHUK 513 İş Hukukunun Güncel Sorunları

4857 Sayılı Yasanın kabulü ile uygulamada ortaya çıkan sorunların ele alındığı bu derste, sırasıyla, yeni düzenleme konusu yapılan alt işverenlik müessesesi, esnek çalışma biçimleri, çalışma sürelerinde tanınan yeni çalışma biçimleri gibi çalışma hayatımıza ilk defa giren kurumlar ele alınacaktır. Yeni düzenlemelerin uygulamada yarattığı sorunlara olası çözüm önerileri tartışmaları ile birlikte ders katılımcı bir biçimde sürdürülerek, ele alınan konular inceleme konusu yapılacaktır.

ÖHUK 549 Tüketicinin Korunması Hukuku

Bu derste tüketici kavramı, tüketici işlemi, ayıplı satış, ayıplı hizmet, taksitle satış, tüketici kredisi, konut finansman sözleşmesi, ön ödemeli konut satışı, mesafeli sözleşme, devre tatil ve paket tur sözleşmesi, zorunlu ve ihtiyari garanti kavramları tartışılacaktır.

ÖHUK 551 Kamulaştırma Hukuku

Bu derste idari bir işlem olarak kamulaştırma kavramı, bu kavramın hukuki niteliği, koşulları, kamulaştırma işleminin aşamaları, kamulaştırma işleminin hukuki sonuçları, kamulaştırma işlemine karşı açılan davalar ve uygulama sorunları ele alınır.

İHA 500-İnsan Hakları: Kavramı ve Çeşitleri

Bu derste insan hakları kavramı, insan hakları sınıflamaları ve tek tek haklar ile özgürlüklerin kavramsal içeriği incelenecek ve bu kavramların ölçüt oluşturma özelliği tartışılacaktır.

İHA 503 İnsan Hakları Açısından Değerlendirme Sorunu

Bu derste toplumsal ilişkilerin düzenlenmesinin ve devletin örgütlenmesinin temel ilkeleri olarak insan haklarını tek tek durumlara uygulama sorunu araştırılıp tartışılacaktır.

İHA 515 İnsan Hakları Sorunları I

Bu derste, insan haklarıyla ilgili olarak karşılaşılan ve öğrenci grubunun özellikleri göz önüne alınarak, ders sorumlusu tarafından seçilen teorik sorunlar tartışılacaktır.

İHA 516 İnsan Hakları, Hukuk ve Devlet

Bu derste, hukukun türetilmesinde öncüller olarak ve devletin örgütlenmesinde temel ilkeler olarak insan haklarının işlevi tartışılacaktır.

İHA 520 Demokrasi Düşüncesinin Gelişimi ve İnsan Hakları

Bu derste, Antikçağdan günümüze dek demokrasi düşüncesinin gelişiminin ana aşamaları gözden geçirilecek ve günümüzde demokratik yönetimlerde insan haklarının korunmasında karşılaşılan sorunlar tartışılacaktır.

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel