Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Dersler

İLB 601 İletişim Çalışmalarında Yöntembilim

Ders, bilim kavramını tarihsel ve teorik perspektifte inceleyerek, bilimsel araştırmaya ilişkin temel kavramların öğrenilmesini amaçlar. Bunun yanı sıra,  bilimsel araştırmaya ilişkin temel bilgiler ışığında bilimsel araştırmanın özellikleri, araştırma yönteminin seçilmesi, evren ve örneklemin belirlenmesi, veri toplama, analiz ve değerlendirme gibi aşamaların kavranmasını amaçlamaktadır.

İLB 603 Medya, Kültür ve İletişim Kuramları

İletişim, medya ve kültür konularının ortak çalışma alanlarına dair kavram ve yöntemler tarihsel süreç içinde tartışılır. Kültür, medya ve iletişim çalışmalarındaki son gelişmelerden yola çıkarak teorik bilgiler, medya ve kültür alanından örnekler ile açıklanır.

İLB 604 Sinema Estetiği

Görsel okuma ve estetiğe ilişkin temel kuramları geniş ve disiplinlerarası bir çerçevede, yalnızca sinema ile değil aynı zamanda fotoğraf, resim, mimari, dans ve yontu ile de ilişkilendirerek tartışır.

İLB 606 Görsel Çözümleme ve Tasarım Biçimleri

Ders, görsel metinlerin üretilir, dolaştırılır ve tükettirilirken kat ettikleri süreci sorunsallaştırırken diğer yandan egemen görme yönteminin yanında alternatif görme biçimlerinin de farkındalığını sağlar. Dönem boyunca edinilen eleştirel bakış, çağdaş sanat ve tasarım biçimleri üzerinden yeni bir tasarım sürecine ve ürüne dönüştürülür.

İLB 607 Stratejik Pazarlama İletişimi

Bütünleşik pazarlama iletişimi yaklaşımı, pazar bölümlenmesi, markalar, logolar ve imaj yönetimi, tüketici satın alma davranışı süreci, reklam kampanyası ve yönetim süreci, ticari tutundurma, tüketici tutundurması, kişisel satış ve satış yönetimi, niteliksel halkla ilişkiler-sponsorluk, yeni teknolojiler, internet pazarlaması, e-ticaret, program etkililiklerinin analizi pazarlama iletişiminde etiksel, yasal ve toplumsal görünümlerdeki stratejik yaklaşımlar analiz edilecektir.

İLB 609 Sinemada Klasik ve Alternatif Eğilimler

Bu derste ideolojik bir kurgu olduğu savından hareketle sinemanın biçimsel nitelikleri tartışılacaktır. Bu bağlamda tartışma, biçimin anlamı ve ideolojisi üzerinden yürütülecektir. Özellikle aristotelyen yapı, ona alternatif oluşturan yapılar ve bu yapıları oluşturan akımlar ele alınacaktır. Amaçlanan sinemanın yalnızca içerik anlamında değil, biçimsel olarak da ideolojinin taşıyıcısı olduğunun ve ana akıma alternatif bakışların da var olduğunun anlaşılmasını sağlamaktır.

İLB 612 Uluslararası Reklamcılık

Dış pazarlarda reklamcılık, uluslararası kültürel kodlamalar, reklamda uyumlaştırma, reklamda uluslararası algı yönetimi, global ve glokal reklamcılık, reklam fikrinde ulusal ve uluslararası reklam kavramı farklılıkları, uluslararası reklamda tüketici davranışları, uluslararası markaların reklam stratejileri, uluslararası reklam ve reklam kampanyaları örnekleri analiz edilecektir.

İLB 616 Küreselleşme ve Kültürel Dönüşümler

Bu derste, küreselleşme kavramı farklı bakış açıları ve eleştiriler temel alınarak irdelenecek, küreselleşmenin ekonomik, siyasal, kültürel ve ideolojik boyutları ile bu boyutların şekillenmesinde uluslararası örgütlenmelerin etkisi tartışılacaktır. Ayrıca, disiplinlerarası bir alan olan kültür ve kuramlarının benimsetilmesi, kültürel dönüşüm dinamiklerinin bu kuramlar çerçevesinde ele alınması amaçlanmaktadır.

İLB 618 Alternatif Medya Çalışmaları

Radikal, bağımsız veya katılımcı medya olarak da tanımlanan, yaygın medyanın ve egemen söylemlerin karşısında duruş sergileyen farklı medya örneklerinden yola çıkarak alternatif medyaya kuramsal yaklaşımları; alanın sorunsallarını ve söylem, eylem, katılım, politik bilinç, kimlik ve alternatif kavramları arasındaki ilişkileri tartışır.

İLB 620 İletişim Tarihi

İletişim Tarihi dersi matbaanın bulunduğu 15. yüzyıldan başlayarak basın ve toplum sorunlarını ele alan disiplinlerarası bir konuyu kapsamaktadır. Dersin amacı tarihsel ve uluslararası bir bakış açısıyla her türlü süreli yayın faaliyetini mercek altına almak, basın tarihini Osmanlılardan günümüze değin geniş bir bakış açısı ile irdelemektir.

İLB 621 Lobicilik ve Medya

Bu derste iletişim çağında lobicilik faaliyetlerinin önemi, ulusal ve uluslararası alandaki çalışmalar ve bunların medyaya yansıması örnek olaylarla tartışılacaktır.

İLB 622 Yeşilçam Sinemasının Görsel İşitsel Yapısı

Türk sinemasının gelişim süreçlerini belirleyen Yeşilçam Sineması; uygulamaları, akımları ve anlatım yöntemleri tarihsel gelişim süreci içerisinde döneme damgasını vuran örnek sanatçı ve yapıtlarla birlikte irdelenir.

İLB 623 Çağdaş Türk Sinemasının Görsel İşitsel Yapısı

Günümüzde önemli bir gelişim gösteren çağdaş Türk sinemasının gelişim süreçlerini belirleyen uygulamalar, akımlar ve anlatım yöntemleri tarihsel gelişim süreci içersinde, döneme damgasını vuran örnek sanatçı ve yapıtlarla birlikte irdelenir.

İLB 669 Doktora Semineri

Bu ders, öğrencilerin tez konularına ve tez danışmanlarına karar vermelerinde yol gösterici niteliktedir. Dersin içeriği, öğrenciler ve tez danışmanları tarafından saptanır.

İLB 679 Yeterlik Sınavı

Doktora eğitimi boyunca alınan bütün dersleri kapsayacak olan yeterlilik sınavına hazırlanılır.

İLB 699 Tez

Öğrencinin alanında uzmanlık gerektiren bir doktora tezi hazırladığı dönemleri içerir.

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel