Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Dersler

ÖHUK 602 Milletlerarası Tahkim

Dersin içeriği, tahkime ilişkin temel düzenlemeler, milletlerarası anlaşmalar, Türk Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun kapsamı ve uygulama alanı, tahkime elverişlilik, tahkim sözleşmesi, tahkim usulsü, tahkime uygulanacak hukuk ve hakem kararlarının icrasıdır.

ÖHUK 603 Uluslararası Yatırım Hukuku

Bu derste incelenecek konular arasında Uluslararası Yatırım Hukukunun kaynakları, Birleşmiş Milletler ve Dünya Bankasının yatırımlar konusundaki çalışmaları, iki tarafları yatırım anlaşmalarının özellikleri ve önemi, çok taraflı bir yatırım anlaşmasına gerek olup olmadığı, yabancı yatırımın millileştirilmesi ve tazminat, MİGA bulunmaktadır.

ÖHUK 604 İş Hukukunda Esnek Çalışma Yöntemleri

Bu derste küreselleşme ve teknolojik gelişmeler karşısında zorunlu olarak ortaya çıkan ve işletmeler bakımından kaçınılmaz sayılan, çalışanlar bakımından bazı yararlar sağlasa da oldukça sakıncalı durumlar oluşturan, yeni esnek çalışma yöntemleri inceleme konusu yapılacaktır. Özelikle yeni 4857 sayılı İş kanununda yer alan bu konudaki düzenlemeler tartışılacaktır.      

ÖHUK 605 Kambiyo Senetlerinde Defiler

Bu dersin amacı, kıymetli evrak hukukunda önemli bir yere sahip olan ve geniş bir uygulaması bulunan kambiyo senetlerini, kambiyo senetlerinin temel özelliklerini, kambiyo senetlerinde defileri anlatmak ve örnek olaylarla kambiyo senetlerinde defilere ilişkin çıkabilecek hukuki sorunları genel olarak incelemektir.                                                                              

ÖHUK 606 Navlun Sözleşmesinin Hazırlanması

Navlun sözleşmeleri, gemilerin denizde işletilmesine ilişkin olmaları itibariyle Deniz Ticareti Hukuku alanında büyük önemi haizdir. Dolayısıyla navlun sözleşmesinin hazırlanması muhtemel uyuşmazlıkların önlenmesi bakımından önemlidir. Bunun yanında navlun sözleşmesinin icrası sözleşmede kullanılan klozların anlamının belirlenmesi ve kapsamının tespitine bağlıdır. Bu nedenle dersin amacı Navlun Sözleşmesinin hazırlanmasında ve icrasında uyulması gereken kuralları ve karşılaşılabilecek zorlukların aşılmasına ilişkin metotların aktarılmasıdır. Bu bilgiler aktarılırken mahkeme kararlarının incelenmesi de öğretim metodu olarak kullanılacaktır.

ÖHUK 607 Deniz Sigorta Sözleşmeleri

Deniz Ticareti Hukukunun objeleri olan gemi ve yük, muhtemel deniz tehlikelerine maruz bulunmaktadır. Bu nedenle deniz sigortalarının geniş bir uygulama alanı bulunmaktadır. Deniz sigortalarının gemi ve yük sigortaları olarak ikiye ayrılması mümkündür. Gemiye ilişkin menfaatlerin sigortasında tekne ve klüp sigortaları (PandI) kullanılmaktadır. Dersin konusu gemi ve yük sigorta sözleşmelerinin kurulması ve icrası ile bunlara ilişkin kullanılan klozların incelenmesi; ayrıca ilgili mahkeme kararlarının irdelenmesidir.

ÖHUK 608 Marka Üzerindeki Hakların İhlalinden Doğan Davalar   

Gayrı maddî bir hak olan marka hakkı, günümüzde büyük bir ticari öneme sahiptir. Uygulamada sıklıkla haksız olarak marka hakkının kullanılması suretiyle hak sahiplerinin malî menfaatleri ihlal edilmekte ve haksız bir rekabete yol açılmaktadır. Bu ders kapsamında, marka üzerindeki hakkın ihlal edilmesi durumunda başvurulabilecek hukukî yollar, gerek tespit gerekse eda davaları üzerinde durulacaktır.

ÖHUK 609 Özel Hukukta Sorumluluk

Hukuki işlemlerden, haksız fiilerden doğan sorumluluk, devletin sorumluluğu ve sorumluluğun azalması ve kalkması tartışılır.

ÖHUK 610 Trafik Kazalarından Doğan Hukuksal Sorumluluk
Trafik kazalarından doğan sorumluluk, sorumluluktan kurtulma, sorumlulukların çatışması ve yarışması incelenir.

ÖHUK 611 Eser Üzerindeki Hakların Devrine Yönelik Sözleşmeler

Bu ders kapsamında, eser üzerindeki malî hakkın bizzat kendisinin ve kullanımının devrine ilişkin sözleşmeler, bu sözleşmelerin özellikleri, hukukî niteliği, tarafları, çeşitleri, sözleşmeden doğan hak ve borçlar ve sözleşmenin sona ermesi üzerinde durulacaktır. 

ÖHUK 613 Yeni Türk Ticaret Kanunun Anonim Şirketler Hukukuna Getirdiği Başlıca Yenilikler 

Bu derste, anonim şirketlerin genel hükümleri, anasözleşmenin değiştirilmesi, özel değişiklikler, rüçhan hakkı, sermaye artırımları ve azaltılması, menkul kıymetler, pay senetleri, intifa senetleri, anonim şirketlerde sona erme ve tasfiye ve tek kişilik ortaklık konularındaki değişiklik ve yenilikler tartışılır.

ÖHUK 614 Sermaye Şirketlerinde Yöneticiler ve Müdürlerin Sorumluluğuna İlişkin Mesuliyet Sigortası (D&O Insurance)

Sermaye şirketleri organlarının sorumluluğu kanun tarafından düzenlendiği ve yöneticilerle ortaklık arasında sorumluluktan kurtarmaya yönelik anlaşmalar geçerli kabul edilmediği için, Amerikan Hukuku kaynaklı olan ve tüm dünyada gittikçe yaygınlık kazanan ve yöneticiler ve müdürlerin ticari faaliyetlerinin sonucunda ortaya çıkabilecek zararlara karşı sigorta edilmesini konu edinen “Directors’ & Officers  Liability İnsurance (D&O Versicherung)”  Avrupa’daki diğer ülkelere paralel olarak Türk uygulamasında da ilgiyle karşılanmıştır. Bu başlık altında bu sigorta türünün tarihi gelişimi, D&O sigortasının yöneticilere sağlamış olduğu kolaylıklar, D&O sigortasının hukuki niteliği, Türkiye’de uygulanan mevzuat, D&O sigortasının parametreleri, D&O sigortasının kurulması ve tarafları gibi konular işlenecektir.    

ÖHUK 616 Kira Hukuku

Bu dersin amacı, öğrencilere kira sözleşmesine ilişkin kavramları açıklamak, kira sözleşmesine ilişkin sorunları çözebilme yeteneği edindirmek, kira sözleşmesinin tanımı, unsurları, niteliği, kurulması, türleri, süresi, uygulanması, konut ve çatılı işyeri kiraları, ürün kirası ve kira sözleşmesinin sona ermesini incelemektir.

ÖHUK 619 Geçici Hukuki Himaye Tedbirleri

Derste ele alınan başlıca konular; geçici hukukî koruma tedbirlerine ilişkin kavramlar, geçici hukukî koruma tedbirlerinin temel özellikleri ve çeşitleri, ihtiyati tedbir kavramı ve şartları, ihtiyati tedbir prosedürü, ihtiyati tedbirden kaynaklanan tazminat davası, ihtiyati haciz kavramı ve şartları, ihtiyati haciz prosedürü, ihtiyati hacizden doğan tazminat davası, ihtiyati tedbir ile ihtiyati haciz kurumlarının karşılaştırılması ve delil tespiti kavramı ve şartları, delil tespiti prosedürüdür.

ÖHUK 654 İş Sağlığı ve Güvenliği Hukuku

Bu dersin amacı, iş sağlığı ve güvenliği hukukunun temel kavramlarının öğrenilmesi, iş sağlığı ve güvenliği mevzuatının değerlendirilmesi, iş kazaları ve meslek hastalıklarının hukuki boyutlarının incelenmesi, iş sağlığı ve güvenliği konusunda işçilerin, işverenlerin ve devletin yükümlülükleri ve sorumluluklarının değerlendirilmesi, uygulamadaki sorunların tartışılması ve iş sağlığı ve güvenliği alanında yargı kararlarının incelenmesidir.

ÖHUK 669 Seminer

Uyuşmazlık konusu olmuş, belirli bir veya bir kaç kişinin çıkarlarına ait sorunlar (somut hukuki sorun) ile bu nitelikte olmayan, varsayımsal (soyut) hukuki sorunların çözümü için hangi aşamaların geçilmesi gerektiği ve nasıl bir yol izleneceği hukukçular açısından son derece önemlidir. Tüm bu aşama ve ilkelerin bilimsel bir gözle ele alınması, sıkça tekrarlanan yanlışların önlenmesi, daha kısa sürede etkin ve verimli çalışmaların usul ve ilkelerinin öğretilmesi temel amaçtır.

ÖHUK 697 Özel Hukuk Çalışmaları

Bu dersin amacı öğrenicinin ve öğretim üyesinin birlikte belirledikleri teorik bir alanda literatürdeki en son gelişmeleri kapsayan okuma listesi oluşturması ve bu okumalar/ tartışmalar temelinde öğrenicinin ileri düzeye taşınmasıdır.

ÖHUK 698 Yeterlik Sınavı

Öğrenici doktora yeterlilik sınavına hazırlanır.

ÖHUK 699 Doktora Tezi

Dersler ve yeterlik aşaması tamamlandıktan sonra, doktora öğrenicileri tez önerilerini jüriye sunarlar ve tez danışmanı ve jürisinin rehberliğinde orijinal bir  bilimsel tez hazırlayıp, jüri karşısında savunurlar.

 

 

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel