Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Temel Öğrenme Çıktıları

1. Psikolojinin hangi kavram, kuram ve yöntemlerle bilgi üretmekte olduğunu öğrenmek ve bu kavram, kuram ve yöntemler arasındaki ilişkilere hakim olarak üretilen bilgilerin psikolojik sorunlardaki karşılığının neler olduğunu bilmek.

2. Hangi psikolojik sorunlarda hangi psikolojik yaklaşımların ve yöntemlerin kullanılacağını öğrenmek ve psikolojik analizleri buna göre geliştirerek, uzmanlık alanında belirlediği psikolojik sorunlar üzerinde bireysel ve ekip içinde akademik kurallara göre hazırlayacağı özgün makaleleri ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlamak ve/veya özgün ve yaratıcı bir eser hazırlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletmek.

3. Psikolojik perspektifleri neden-sonuç ilişkisi sorgulaması ve eleştirel bir bakış açısı ile tartışmak; bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit ederek, alanıyla ilgili vizyon, amaç ve hedef geliştirerek, alanın gereksinimlerini karşılamak.

4. Psikolojik hayatı eleştirel ve bilimsel olarak ana hatlarıyla belirleyerek; alanına yenilik getirecek yeni bir yöntem, tasarım ya da uygulama geliştirerek veya var olanları uygulayarak, psikolojik sorunların teorik ve pratik açıdan çözümüne yönelik tahminlerde ve önerilerde bulunmak.

5. Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle meslek ve gündelik yaşamında kullanabilmek ve öğrenim sürecinde kazandığı bilgileri iş yaşamında değerlendirme, proje hazırlama, uygulama ve yönetme yetkinliğine sahip olmak.

6. Psikoloji sorunlarıyla ilgili olarak biyoloji, nöroloji, sosyoloji, felsefe, antropoloji gibi diğer bilimlerle bağlantı kurmak; her birinin temel kavramlarını ve yöntemlerini kavramak; alanında edindiği bilgileri farklı disiplinlerden edindiği bilgilerle bütünleştirerek alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ve kuramlara ulaşmak ve bunları derinleştirerek geliştirebilmek.

7. Araştırma amaçları ile araştırma tasarımı ilişkisini, araştırma sorusunu ve çeşitli araştırma tekniklerinin kullanılma koşullarını bilerek araştırma önerisi ve uygulama planını hazırlamayı, psikolojinin teorik sorunlarını düşünmeyi, verileri değerlendirmeyi ve sonuç raporu yazmayı ve bu bilgileri duyurmayı öğrenmek ve bu birikimlerini meslek yaşamına aktarma becerisine sahip olmak.

8. Psikoloji için gerekli düzeyde istatistik bilgisini ve mantıksal akıl yürütme süreçlerini bilerek ve kuramsal ve yöntemsel analizler yoluyla yeni bulgulara ulaşmak ve bu bulguları ulusal ve uluslararası düzeyde paylaşmak.

9. Psikoloji alanındaki sorunların çözümünde karar alma, kararı uygulama, üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme ve gerektiğinde inisiyatif alarak bilimsel, etik ve insani değerleri ulusal ve uluslararası katılımlarla değiştirme ve yaygınlaştırma yetkinliği kazanmak.

10. Ulusal ve uluslararası yayınları ve alanındaki yenilikleri takip ederek, ilgili kurumlarla işbirliği içinde oluşturduğu yeni bilgileri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek ulusal ve uluslararası düzeyde yazılı ve sözlü olarak paylaşmak.

11. Bir yabancı dili kullanarak psikoloji alanındaki bilgileri takip edebilmek ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek.

12. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilmek.

13. Psikoloji alanındaki bilgi ve deneyimini canlı tutmak; bu bilgisini başkaları ile paylaşarak zenginleşmek ve mesleki ve bilimsel alanlara sürekli olarak katkıda bulunmak.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel