Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Temel Öğrenme Çıktıları

1. Medya alanıyla ilgili temel kavramları, kuramları ve araştırma yöntemlerini kapsamlı olarak tartışır.

2. Medya alanını diğer bilim dalları (sosyoloji, iletişim teknolojisi, eğitim bilimleri, insan kaynakları, vb.) ile ilişkilendirerek alana disiplinlerarası bir yaklaşım sunar.

3. Alanında ileri düzey araştırmaları disiplinlerarası bir çerçevede geliştirip bağımsız olarak yürütebilir.

4. Medya alanında nicel ve nitel araştırma yöntemlerini ileri düzeyde kullanıp; elde edilen verilerle uygulamaya yönelik çözüm önerileri geliştirir.

5. İletişim araştırmalarında verilerin toplanması, yorumlanması ve yaygınlaştırılması aşamalarını bilimsel ve etik değerler çerçevesinde yürütür.

6. Medyanın ürettikleri karşısında eleştirel ve sorgulayıcı bir duruş sergileyerek kuramsal ve uygulamalı çözümlemeler geliştirir.

7.  Yeni medya uygulamalarının bireyler, kitleler ve kültürler üzerindeki etkilerini incelemek, tartışmak ve karşılaştırır.

8. İletişim alanında yapılan araştırmaları ve eğilimleri ulusal ve uluslar arası düzeylerde farklı dillerdeki yayınlardan takip eder.

9. Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını ulusal ve uluslararası ortamlarda farklı dillerde sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilir.

10. Medya ve iletişim alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yeni bilgiler oluşturabilmek; bunları değerlendirip, çözümleyerek yorumlayabilir.

11. Alana dair sorunları bağımsız olarak saptayabilmek, çözüme yönelik projeler geliştirmek ve gerektiğinde bu çözümleri hayata geçirebilir.

12. Kuramsal bilgiler çerçevesinde uygulamadaki sorunları belirleyerek medyanın toplumsal düzeyde daha etkin kullanılmasında rol oynar.

13. Medya alanında teknolojik değişim ve gelişimleri kavramak ve alanın gerektirdiği düzeyde bilgisayar ve iletişim araçlarını kullanır.

14. Çağdaş dünyada görsel sanatlar ve tasarımdaki gelişmeleri takip eder; yeni projeler geliştirir.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel