Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Temel Alan Yeterlilikleri/Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi

Temel Alan Yeterlilikleri

(Beşeri Bilimler)[1]

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

BİLGİ

1. Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak beşeri bilimler alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirir, derinleştirir, bununla ilgili çalışmalar yürütür ve alanına yenilik getirecek özgün tanım ve kavramlar oluşturur.

X

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

2. Beşeri bilimler alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme, yeni ve karmaşık fikirleri, tartışmaları ve gelişmeleri çözümleyebilme ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşır.

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Beşeri bilimler alanında sahip olunan ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri geliştirebilmek ve derinleştirebilmek için ilgili alandaki yerli ve yabancı bilgi kaynaklarını tanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BECERİLER

1. Beşeri bilimler alanındaki gelişmeleri ve bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirir, inceler ve kullanır.

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Beşeri bilimler alanına yenilik getiren bir düşünce, yöntem veya uygulama geliştirir; beşeri bilimler alanında bilinen bir düşünce, yöntem ve uygulamayı farklı bir alana uygular.

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.

 

X

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

4. Beşeri bilimler alanında yeni ve karmaşık düşüncelerin analizini, sentezini ve eleştirel değerlendirmesini yapar.

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Beşeri bilimler alanlarıyla ilgili çalışmalarda kullanılan araştırma yöntem ve tekniklerini en üst düzeyde kullanır.

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1. Özgün bir çalışmayı, programı ve projeyi bağımsız olarak gerçekleştirerek ilgili alandaki bilimsel çalışmalara katkıda bulunur.

 

 

 

 

X

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

2. Beşeri bilimler alanıyla ilgili özgün çalışmalar yaparak ya da var olan çalışmalara yeni yorumlar getirirerek bilginin sınırlarını genişletir.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Alanı ile ilgili uluslararası ve ulusal yayınlar yapar.

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Beşeri bilimler alanında özgün ve disiplinler arası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

5. Ulusal veya uluslararası projelerde yer alır ve/veya yeni projeler geliştirir.

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Öğrenme Yetkinliği

1. Beşeri bilimler alanında yaratıcı ve eleştirel düşünür, sorun çözebilme, karşılaştırabilme, planlayabilme gibi üst düzey karar alma süreçlerini kullanarak alanıyla ilgili yeni düşünce, model, yöntemler ve uygulamalar geliştirir.

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Beşeri bilimler alanında ileri düzeydeki bilgileri, kuramsal ve uygulamalı çalışmalarla sorumluluğu altındaki kişilere anlatır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1. Beşeri bilimler alanındaki ilişkileri yönlendiren norm ve kuralları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

X

2. Beşeri bilimler alanında bulunan uzman kişiler ile alanındaki konuları tartışırken özgün görüşler öne sürer ve alanındaki yetkinliğini ve disiplinler arası bakış açısını gösteren etkili bir iletişim kurar.

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

3. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

4. Beşeri bilimler alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı, bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

1. Beşeri bilimler alanındaki bilimsel, kültürel ve sanatsal gelişmeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

2. Beşeri bilimler alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde en üst düzeyde karar verir, ilgili kişi ve kurumlar ile yapıcı ve yararlı etkileşim kurar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

3. Beşeri bilimler alanı ile ilgili konularda karşılaşılan bilimsel, kültürel, sanatsal ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

4. Beşeri bilimler alanıyla ilgili karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik yapılan çalışmalarla ilgili kişi ve kuruluşların karar alma süreçlerini destekler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

5. Tarihi ve kültürel mirasın ve çevrenin korunmasına yönelik olarak ilgili alandaki akademik ve mesleki kurum ve kuruluşların faaliyetlerine katkıda bulunur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

6. Kalite yönetimi ve süreçlerine uygun davranır ve bu süreçleri yönetir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 


[1]YÖK sitesinden, http://tyyc.yok.gov.tr/?pid=48 adresinden, “Karar Ekleri”nden alınmıştır.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel