Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Temel Alan Yeterlilikleri/Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi

Temel Alan Yeterlilikleri

(Sosyal ve Davranış Bilimleri)

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

BİLGİ

  1. Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, kuramsal ve uygulama açısından aralarındaki ilişkiyi kavrayacak şekilde sahiptir.

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

2. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrar.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

  3. Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrar, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.

X

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

4. İnsanlar ve toplumlararası
 ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.

X

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

5. Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği araştırmaları yapma, araştırmalarını nasıl planlanacağı bilgisine ve bunu uygulayabilme becerisine sahiptir.

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

7. Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği ileri düzeyde veri işleyerek bilgi elde edebilmek için gerekli bilgilere kuramsal ve uygulama düzeyinde sahiptir.

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

 

 

BECERİLER

1. Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.

 

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

2. Sosyal ve davranış bilimleri alanına ilişkin kuramlara hakim ve bunlardan yola çıkarak çalışma hayatında rapor haline getirebilme ve akademik kurallara uygun eserler hazırlama bilgisine sahiptir.

 

X

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

3. Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilmek becerisine sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

4. Alana ilişkin elde edilen bilgileri, ilgili kişilere teorik ve pratik esasları ile aktarabilme yeteneğine sahiptir.

 

X

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

X

 

5. Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlar ve yeni bilgiler oluşturur.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

6. Alanındaki ulusal ve/veya uluslararası toplantılarda sözlü ve yazılı özgün sunumlar yapar.

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

7. Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunsalları tespit eder ve araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri geliştirir veya çözümler.

 

X

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1. Alanla ilgili bir meseleyi gerek ekip olarak gerekse de kendi başına bağımsız bir şekilde çözer.

 

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

2. Alanla ilgili uygulamada görülebilecek herhangi bir aksaklığı veya sorunu çözmek için bireysel ve ekip olarak sorumluluk yüklenir ve gerektiğinde inisiyatif alır.

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

3. Alanla ilgili her türlü proje veya hedefi planlar ve yönetir.

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Takım çalışması sürecinde, gerekli
 gördüğü anda alması gereken liderlik sorumluluğunun bilincinde olduğunu gösterir.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

5. Çalışma alanı ile ilgili vizyon, amaç ve hedef belirler.

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel çalışma ya da ekip çalışması ile hazırlayıp yayınlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

Öğrenme Yetkinliği

1. Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden – sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirerek değerlendirir.

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyededir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

4. Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri katkıcı, sorgulayıcı ve üretici bir yaklaşımla değerlendirir, öğrenme gereksinimlerini belirler ve karşılar.

 

 

X

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

5. Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

6. Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe katkı üretecek biçimde yönlendirir.

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Yaşam boyu öğrenme ve sorgulama bilincine sahiptir.

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1. Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

2. Alanla ilgili çözüm önerilerini bilimsel verilerle desteklemek suretiyle yetkin olanlarla paylaşır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

3. Akademik çalışma ortamında bilgi paylaşma, ortak çalışma ve eleştirel yaklaşımları değerlendirebilme ve çalışmasına dahil edebilme yetkinliğine sahiptir.

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

5.  İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçer.

 

 

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

7. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

8. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

1. Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

2. Geleceğe yönelik tahminlerde bulunur.

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

4. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

5. Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

6. Sosyal ve davranışsal olgulara dair görüşlerini alanın sağladığı yöntem ve bilgi kümesini kullanarak geliştirir ve olayları yorumlamada yetkinliğe sahiptir.

 

X

X

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

7. Alanında özümsediği bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, ulusal ve uluslararası düzeyde ve disiplinler arası çalışmalarda kullanır.

 

X

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel