Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Temel Alan Yeterlilikleri/Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi

 

Temel Alan Yeterlilikleri

(Mimarlık - Yapı)

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

BİLGİ

1. Lisans düzeyinde kazanılan yetkinlikler temelinde mimarlık, planlama, tasarım temel alanında özgün çalışmalar için gerekli temeli sağlayan ileri düzeyde bilgi ve kavrayışa sahiptir.

x

x

x

x

x

x

x

 

 

x

x

 

 

x

2. Mimarlık / planlama / tasarım alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerde bilginin doğası, kaynakları, bilgi üretimi ve bilginin sınanmasına ilişkin sorunlar konusunda eleştirel farkındalığa sahiptir.

x

x

 

x

x

x

x

 

 

 

x

x

 

x

BECERİLER

1. Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için gerekli bilişsel ve pratik becerileri kazanır.

 

x

x

x

x

x

x

x

 

x

 

 

 

 

2. Kazanılan bilgi, kavrayış ve problem çözme becerilerini yeni ve alışılagelenin dışındaki ortamlarda, alanıyla ilgili daha geniş, disiplinler arası, çok disiplinli ve disiplinler üstü bağlamlar içerisinde uygular.

x

 

x

x

 

 

 

 

 

 

x

x

x

x

3. İlgili araştırma alanında yeni bilgi ve yöntemler geliştirebilme ve farklı alanlardan gelen bilgiyi tümleştirmek için gerekli uzmanlaşmış problem çözme becerilerine sahip olur.

x

x

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

4. Bir akademik araştırmayı eleştirel olarak yürütür, akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür.

x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

 

x

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1. Alanıyla ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yönetir.

x

x

x

 

 

 

 

x

 

 

 

 

 

x

2. Çalışma ve öğrenim ortamlarında bağımsız davranır ve sorumluluk alır, bir proje tanımlar ve yönetir.

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

3..Karmaşık, öngörülemeyen ve yeni stratejik yaklaşımları gerektiren çalışma veya öğrenim bağlamlarını yönetir ve dönüştürür.

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

4. Alanında akademik ortamlarda veya uygulama ortamlarda çalışan ekiplerin mesleki bilgi ve pratiğine katkıda bulunur ve/veya stratejik başarımını gözden geçirmek amacıyla sorumluluk üstlenir.

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

Öğrenme Yetkinliği

1. Öğrenimini büyük ölçüde kendi başına yönlendirmeye ya da bağımsız olarak sürdürmeye olanak veren öğrenme becerilerine sahiptir.

x

x

x

 

 

 

 

 

 

x

 

 

 

x

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1. Bir çalışmada ulaşılan bulgular ve sonuçlar ile bunların temelinde yatan bilgi ve rasyoneli uzman olan ve olmayan gruplarla açık ve sistemli bir biçimde paylaşır.

x

x

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

x

2. Sosyal normlar ve ilişkiler üzerinde diyalektik düşündüğünü gösterir, değişim için öncülük eder.

x

x

x

x

 

 

 

 

 

 

 

x

 

x

3. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.

x

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

x

4. Dili, sembolleri, metinleri etkileşimli olarak kullanır.

x

x

x

 

 

 

 

x

x

 

x

 

 

x

5. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde etkileşimli olarak kullanır.

 

 

 

 

 

 

 

x

x

 

 

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

1. Bir akademik araştırmayı sistemli ve eleştirel olarak yürütür, akademik diyalogu eleştirel ve kategorik sonuçları için yürütür; ulusal ve uluslararası ortamlarda bildiri sunar ve yayın yapar.

x

x

 

 

 

 

x

x

 

 

x

 

 

x

2. Mesleki yüksek lisansta mesleki uygulama yeterliliği için geçerli sertifikasyonu kazanmak için gerekli yetkinliklere sahiptir.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

3. Bilgi ve kararlarının uygulanmasından doğabilecek toplumsal ve etik sorumluluklarının bilincinde olarak, bilgiyi tümleştirir ve karmaşık durumları ele alır, eksik ya da sınırlı enformasyonla karar üretir.

x

x

 

x

x

x

 

 

 

 

 

 

x

x

4. Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirir ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

x

 

 

 

 

 

 

 

 

x

x

x

 

x

5. Alanıyla ilgili kapsamlı projeler üretir: kazandığı bilgi, kavrayış ve becerileri kullanarak [disiplinler arası, çok disiplinli disiplinler üstü bir yaklaşımla] farklı ölçeklerde tasarım / planlama kararları verme konusundaki kapasitesini ortaya koyan, kapsamlı bir proje üretir.

 

 

x

x

x

x

x

 

 

x

x

 

 

x


  •  
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel