Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Temel Alan Yeterlilikleri/Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi

Temel Alan Yeterlilikleri

(Sosyal ve Davranış Bilimleri)

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

BİLGİ

1. Alanla ilgili temel kavramsal bilgilere, uygulamadaki yansımalarını da göz önünde bulunduracak şekilde sahiptir.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2. Sosyal ve Davranış Bilimlerinde temel kavramları kavrar, kavramlar arası ilişkilere hakimdir.

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

3. İnsanlar ve toplumlararası ilişkilerin işleyiş kurallarına dair temel bilgilere sahiptir.

 

X

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

4. Toplumlarının yaşadığı dönüşümlerin nedenleri ve sonuçları hakkında temel bilgilere sahiptir.

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

5. Sosyal Araştırma Planlama bilgisine ve uygulamalarına hakimdir.

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

6. Sosyal ve Davranış Bilimlerinin gerektirdiği temel istatistik bilgisine ve mantıksal us yürütme süreçlerine vakıftır.

 

 

 

 

 

 

 

X

 

X

 

 

X

 

7. Alanındaki ve alana bağlı alt dallardaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme becerisine sahiptir.

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

BECERİLER

1. Alanla ilgili kuramsal bilgileri analiz etme ve uygulamadaki yansımalarını değerlendirme becerisine sahiptir.

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

2. Alanına dair temel kuramlara hakim olma ve bilgilerden yola çıkarak akademik kurallara uygun eserler hazırlama bilgisine sahiptir.

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Alanında bilimsel bir araştırmayı bağımsız olarak tasarlayıp yürütebilecek yetkinliğe sahiptir.

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

4. Karar alma, kararı uygulama ve davranış haline getirmede alana ilişkin sahip olunan bilgileri kullanabilme becerisine sahiptir.

 

X

 

 

X

 

 

X

X

 

 

 

 

 

5. Alana ilişkin elde edilen bilgileri, ilgili kişilere teorik ve pratik esasları ile aktarabilme yeteneğine sahiptir.

 

 

 

 

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1. Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı gerek bağımsız olarak gerekse de ekip çalışmasıyla gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulunur.

 

X

 

X

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

2. Alanı ile ilgili vizyon,  amaç ve hedef belirler.

 

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

3. Alanı ile ilgili en az bir bilimsel makaleyi bireysel ya da ekip çalışması ile hazırlayıp ulusal ve/veya uluslararası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

4. Alana özgün ve disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapar.

 

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

5. Alanındaki ulusal ve/veya uluslararası toplantılarda sözlü ve yazılı özgün sunumlar yapar.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

6. Alanla ilgili her türlü proje veya hedefi planlar ve yönetir.

 

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

7. Alanla ilgili uzmanlığı, ilgili kurumlarla işbirliği içinde değerlendirir.

 

X

 

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

Öğrenme Yetkinliği

1. Alanla ilgili elde edilen bilgileri neden – sonuç ve eleştiri süzgecinden geçirir ve değerlendirir.

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

2. Alanla ilgili bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit eder.

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

3. Alanla ilgili ilgi ve isteği sürekli canlı tutabilecek seviyededir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

4. Alanla ilgili bilgileri, alan araştırmaları yaparak geliştirir.

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Yaratıcı ve eleştirel düşünme,  sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirir.

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

6. Alanı ile ilgili ulusal ve uluslararası yayınları takip eder.

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1. Alanı ile ilgili edindiği bilgi ve becerileri, yazılı ve sözlü olarak aktarır.

 

X

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

2. Alanla ilgili çözüm önerilerini bilimsel verilerle desteklemek suretiyle yetkin olanlarla paylaşır.

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Alanla ilgili bilgi ve uygulamaları, sosyal sorumluluk yaklaşımı çerçevesinde proje ve etkinliklere dönüştürür.

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. İş yaşamına dahil olduğunda kuramsal altyapı ve kavramsal zenginliğinin yarattığı farklılığı bireysel kariyerine yansıtır.

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

5. Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunur ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurar.

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

7. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

1. Alanla ilgili bilgi ve birikimlerin oluşturulması (toplama, yorumlama ve sonuçların duyurulması) sürecinde toplumsal, kültürel, bilimsel ve etik değerlere uygun hareket eder.

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

X

2. Alanla ilgili konularda yeni ve bilimsel araştırmalar yapar ve sorunlar için çözüm önerileri geliştirir.

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

3. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

4. Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahiptir.

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

5. Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne gerek ulusal gerekse de uluslararası düzeyde katkıda bulunur ve bu değerlerin gelişimini destekler.

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

     
  •  
  •  
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel