Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

TYYÇ - Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi

(TYYÇ, 7. Düzey, Yüksek Lisana Eğitimi)

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

BİLGİ

1. Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme.

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme.

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

BECERİLER

1.  Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme.

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle bütünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme,uygulayabilme.

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

3. Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyebilme.

X

X

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme

1. Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme.

X

X

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.

X

X

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

3. Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Öğrenme

1. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

X

X

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

İletişim ve Sosyal

1. Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

2. Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla incelemeyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmek üzere harekete geçebilme.

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

 

3. Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurabilme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

4. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

Alana Özgü Yetkinlik

1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.

 

 

 

X

 

 

 

X

 

 

 

 

2. Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.

X

X

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

3. Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözme ve/veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

X

X

X

X

 

 

X

 

 

 

 

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel