İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi | İnsan Hakları Merkezleri
İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi

İnsan Hakları Merkezleri

Paylaş

TODAİE İnsan Hakları Araştırma ve Derleme Merkezi

1975 yılında kurulmuştur. Merkez, faal olduğu dönemde, Türkiye’de insan hakları düşüncesinin gelişmesine ve bu alanda kamu yönetiminin gereksinmelerinin karşılanmasına yardımcı olmayı amaçlamaktaydı, ancak, 2018 yılının sonunda, 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü İnsan Hakları Araştırma ve Derleme Merkezinin faaliyetlerine son verilmiştir.


Ankara Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi

1978'de kurulmuştur. Türkiye'de bir üniversite bünyesinde kurulan ilk insan hakları merkezidir. 30 yılı aşkın akademik birikime ve uygulama deneyimine sahip olan Ankara Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi, ülkemizde insan hakları alanında bilginin üretilmesi ve yaygınlaştırılması, ulusal ve uluslararası düzeyde insan hakları bilincinin ve dayanışmasının geliştirilmesi için faaliyet göstermiştir. 2018 yılında faaliyetleri durdurulmuştur.  

 
Hacettepe Üniversitesi İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezi
1997 yılında kurulmuştur. Merkez, yaptığı eğitim ve araştırmalarla,  hem tek tek insan haklarının ve insan hakları kavramının içeriğinin belirlenmesi ihtiyacını hem de insan haklarının en temel boyutu olan etik boyutun insan hakları eğitimine katma ihtiyacını karşılamaya çalışmaktadır. Bu amaçla Merkez,  felsefe-etik merkezli disiplinlerarası bir program yürütmekte ve ulusal ve uluslararası toplantılar düzenlemektedir.

 

İstanbul Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi

1997 yılında kurulmuştur. Merkezin amacı, İnsan Hakları Hukukuna disiplinlerarası bir yaklaşımla, ulusal ve ulusalüstü hukuk ekseninde yoğunlaşarak ve bilimsel yöntemleri kullanarak insan haklarının tanınması, korunması, uygulanması ve geliştirilmesi açılarından teorik ve pratik alanda araştırmalar ve diğer çalışmalar yapmaktır. 
 

İstanbul Bilgi Üniversitesi İnsan Hakları Hukuku Araştırma ve Uygulama Merkezi

2000 yılında kurulmuştur. Merkezin amacı, kuruluş yönetmeliğinde belirtildiği üzere, "insan hakları hukuku ve insancıl hukuk alanlarında, iç hukuk ve uluslararası hukuk bakımından insan haklarının tanınması, korunması ve geliştirilmesi hedefine yönelik, disiplinlerarası bir yaklaşımla araştırma ve uygulamalar yapmaktır.


Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi

Merkez, 2001 yılında “İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi” ismiyle kurulmuştur. Merkezin amacı, yönetmeliğinde belirtildiği üzere, temel hak ve özgürlüklerin güvence altına alınması, hukukun üstünlüğünün egemen kılınması, insan hakları alanında ulusal ve ulusal üstü hukuk ekseninde, insan haklarının tanınması, korunması, uygulanması ve geliştirilmesi açılarından meslekî, teknik ve uygulamalı araştırma ve diğer çalışmalar yapmaktır.