İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi (MÜTAM)

Yönetmelik

Paylaş

T. C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ 
ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Maltepe Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine, çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma Ve Uygulama Merkezi’nin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine, çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4.11.1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen; 
a) Danışma Kurulu    : Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez        : Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi’ni,
c) Müdür        : Merkez Müdürünü,
ç) Mütevelli Heyet    : Maltepe Üniversitesi Mütevelli Heyetini,
d) Proje grupları    : Merkezin proje gruplarını,
e) Rektör        : Maltepe Üniversitesi Rektörünü,
f) Üniversite        : Maltepe Üniversitesini,
g) Yönetim Kurulu    : Merkezin Yönetim Kurulunu
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları, Faaliyet Alanları ve Etkinlikleri

Merkezin amaçları
MADDE 5- (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a)    İnsan ve toplumun gelişmesine katkıda bulunmak üzere, sosyal bilimler alanlarındaki her tür bilginin üretilmesi, edinilmesi, geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve bilgilerin toplumun tüm kesimlerine iletilmesini sağlamak,
b)    Doğrudan ya da dolaylı biçimde sosyal bilim alanlarında çalışmalar yapan bilim insanlarının ve eğitim-öğretim aşamasındaki öğrencilerin insan ve toplum bilimleri konusunda yetişmesi, yetiştirilmesi ve yayınlar yapması için zemin hazırlamak,
c)    Sosyal bilimler alanında eğitim kalitesinin artırılması için uygulamaya yönelik çalışmalar yapmak,
d)    Araştırma alanlarında ulusal/uluslar arası kuruluşlarla işbirliği yapmak.

Faaliyet alanları
MADDE 6- (1) Merkez bu Yönetmeliğin 5’inci maddesinde belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen faaliyet alanlarında disiplinler arası bir anlayışla araştırmalar/çalışmalar yapar:
a.    Demografi Çalışmaları,
b.    Toplumsal kalkınma;
c.    Sağlık Sosyolojisi/Antropolojisi;
d.    Siyaset Sosyolojisi;
e.    Kadın çalışmaları, kız çocuklarının eğitimi;
f.    Yaşam tarzları, sosyal-kültürel eğilimler; 
g.    Refahı artırma çalışmaları;
h.    Yaşlılar, ergenler, özürlüler gibi özel gruplar; 
i.    Sokak çocukları, aile içi şiddete maruz kalan çocuklar; 
j.    İnsan hakları ve vatandaşlık bilinci ile ilgili araştırmalar ve farkındalık düzeyinin artırılmasına yönelik uygulamalar;
k.    Üniversite yerleşkesine komşu olan bölgelerde olası sorunların tespiti ve iyileştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi,
l.    Kadınların çalışma hayatına katılmaları, okur yazarlıklarının artırılması ile ilgili çalışmalar.

Etkinlikler
MADDE 7- (1) Merkez amacını gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen etkinlikleri yapar:
a)    Avrupa Birliği Çerçeve Programları kapsamında araştırmalar ve uygulamalar yapmak;
b)    Araştırma sonuçlarını yayınlamak,
c)    Araştırma yapacaklar için kısa süreli kurslar düzenlemek,
d)    Araştırma sonuçlarının güncelliğini yitirmeden medyada yer almasını ve tartışmaya açılmasını sağlamak,
e)    Yerel, ulusal ve uluslararası toplumsal sorunların derinlemesine anlaşılmasını sağlamak; olası çözüm yollarını ortaya çıkartmak ve çözüme ilişkin politikaların yaşama katılması amacıyla konferans, seminer, panel ve benzeri çalışmalar düzenlemek,
f)    Yönetim Kurulunca karara bağlanacak başka çalışma ve etkinlikleri yapmak.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Yönetim Organları ve Görevleri, Proje Grupları

MADDE 8- (1) Merkezin organları aşağıdadır: 
a) Müdür, 
b) Yönetim Kurulu 
c) Danışma Kurulu 

Müdür
MADDE 9- (1) Müdür; Yönetim Kurulu tarafından önerilen ve Üniversitede tam zamanlı görev yapan üç öğretim üyesi aday arasından Rektör tarafından üç yıl süre için görevlendirilir. Süresi biten Müdür tekrar görevlendirilebilir. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse Rektör yeni bir Müdür görevlendirir. Müdür, Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesinden ve geliştirilmesinden Rektöre karşı sorumludur.
(2) Müdürün önerisi üzerine en çok iki öğretim üyesi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Müdürün kendilerine vereceği görevleri yaparlar. Müdür, görevi başında bulunmadığı zaman yardımcılarından birisini vekil bırakır.

Müdürün Görevleri
MADDE 10- (1) Müdürün görevleri şunlardır: 
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek, 
c) Merkezin çalışmalarının düzenli olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
ç) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
d) Danışma Kurulunu olağan veya gerekli gördüğü veya Danışma Kurulu üyelerinin yarıdan bir fazlasının talebi halinde olağanüstü toplantıya çağırmak, toplantı gündemini hazırlamak ve toplantıya başkanlık etmek, 
e) Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve bir sonraki yıla ait çalışma programını hazırlamak, Yönetim Kurulunun da görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,
f) Merkezin, Merkeze bağlı proje gruplarının ve idari personelin düzenli ve etkili biçimde çalışmasını sağlamak.

Yönetim Kurulu 
MADDE 11- (1) Yönetim Kurulu, Müdür dahil en çok beş kişiden oluşur. Müdür de dahil olmak üzere üyelerin en az üçü Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Sürelerini tamamlayan üyeler yeniden görevlendirilebilir.
(2) Yönetim Kurulu en az iki ayda bir toplanır. Yönetim Kurulu tutanakları Danışma Kurulu üyelerinin incelemesine açık tutulur. Bu tutanakların birer kopyası Rektörlüğe gönderilir. 
Yönetim kurulunun görevleri 
MADDE 12- (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Müdür adaylarını Rektörlüğe önermek, 
b) Merkezin çalışma ve yönetimi ile ilgili konularda kararlar almak, Merkezin yıllık faaliyet raporunu ve yıllık çalışma programını görüşerek karara bağlamak,
c) Araştırma, yayın, öğretim ve çalışma alanlarına ilişkin diğer konularda karar almak,
ç) Merkez bünyesinde bilimsel proje gruplarını kurmak,
d) Merkezin uzun vadeli bilimsel ve idari plân ve programını hazırlamak ve Rektöre sunmak.

Danışma kurulu
MADDE 13- (1) Danışma Kurulu; Mütevelli Heyet tarafından belirlenecek üç, Üniversitenin tam zamanlı öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından beş, diğer üniversitelerin mensupları ve/veya Merkezin amaç ve çalışma konuları doğrultusunda çalışmalar yapan diğer kurum ve kuruluşların mensupları ve/veya kişiler arasından Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek üç kişi olmak üzere toplam on bir kişiden oluşur. Mütevelli Heyet tarafından belirlenen Danışma Kurulu üyeleri dışında kalan üyeler üç yıl süre ile görev yapar. Süresi dolan üye yeniden seçilebilir. Mütevelli Heyeti Başkanı ve Rektör, Danışma Kurulunun doğal üyesidir. 
(2) Danışma Kurulu yılda bir kez olağan olarak toplanır. Müdür gerekli gördüğü takdirde Danışma Kurulunu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Danışma Kurulunun üye sayısının yarıdan bir fazlası talep ettiği takdirde Müdür, Danışma Kurulunu en geç bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağırır. Danışma Kurulu toplantı tutanaklarının birer kopyası Rektörlüğe ve ilgili akademik birimlere gönderilir. 

Danışma kurulunun görevleri 
MADDE 14- (1) Danışma Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan uzun vadeli bilimsel ve idari plânları değerlendirmek ve Yönetim Kuruluna öneride bulunmak,
b) Merkezin faaliyetleri ile ilgili değerlendirmeler yapmak ve önerilerde bulunmak,
c) Bilgi ve deneyimleri ile Merkez faaliyetlerini desteklemek.

Proje grupları 
MADDE 15- (1) Merkez, araştırma ve uygulama faaliyetlerini proje grupları aracılığıyla yürütür. Proje gruplarının kuruluş ve çalışma ilke ve esasları, Yönetim Kurulunca belirlenir.
Merkezin gelirleri
MADDE 16- (1) Merkezin gelirleri şunlardır:
a) Seminer, konferans, panel ve benzeri toplantılardan elde edilecek gelirler,
b) Görsel ve işitsel yayınlardan elde edilecek gelirler,
c) Her türlü koşullu veya koşulsuz bağış, vasiyet ve yardımlardan elde edilecek gelirler,
ç) Üniversite bütçesinden aktarılan ödenekler,
d) Diğer gelirler.
Harcama yetkilisi
MADDE 17- (1) Merkezin harcama yetkilisi Mütevelli Heyet Başkanıdır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 18- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13’üncü maddesi uyarınca müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır. 

Yürürlük 
MADDE 19- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme
MADDE 20- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maltepe Üniversitesi Rektörü yürütür.