Maltepe Üniversitesi | MUZEM | Yönetmelik
Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
Maltepe Üniversitesi

Yönetmelik

Paylaş

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA

VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Maltepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına ve yönetimine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Maltepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına ve yönetimine ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte;
a) Merkez (MUZEM): Maltepe Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,
b) Müdür: Merkezin Müdürünü,
c) Rektör: Maltepe Üniversitesi Rektörünü,
ç) Üniversite: Maltepe Üniversitesini,
d) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetimi Kurulunu, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları
MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:
a) Üniversitede uzaktan eğitimle, e-öğrenmeyle, mobil öğrenmeyle ve bunların sistemleri, yapıları ve metotları gibi konularla ilgili araştırma, geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak,
b) Ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitimde uzaktan eğitim yoluyla sunulan programların etkin ve verimli yürütülmesini sağlamak,
c) Üniversitede örgün eğitimde verilen dersleri uzaktan eğitim araçlarıyla desteklemek,
ç) Uzaktan eğitim sertifika programları düzenlemek,
d) Uzaktan eğitim alanında gelişmelere katkıda bulunabilmek için Üniversite ile ulusal ve uluslararası üniversite, kurum ve kuruluşlar arasında bilgi birikimini paylaşmak ve işbirliği yapmak,
e) Üniversitenin eğitim imkânlarından uzaktan eğitim teknolojilerini kullanarak daha geniş kitlelere ulaşılmasını ve öğrenme faaliyetinden daha geniş kitlelerin faydalanmasını sağlamak,
f) Üniversitedeki akademik birimlerin uzaktan eğitim teknolojileri alanındaki farkındalığını artırmak,
g) Uzaktan eğitim faaliyetlerine katılan öğrenci ve öğretim elemanlarının uzaktan eğitim araçlarını etkin ve verimli kullanabilmesi için eğitimler düzenlemek,
ğ) Ulusal ve uluslararası üniversite, kurum ve kuruluşların uzaktan eğitim ihtiyaç ve taleplerine cevap vermek,
h) Uzaktan eğitim teknolojilerini eğitim ve öğretiminin başarı seviyesini yükseltmek için kullanmak,
ı) Yeni öğrenme sistemlerinin, teknolojilerinin ve uygulamalarının araştırılması ve bunların üniversite öğrenme materyallerine dönüştürülmesi çalışmalarını gerçekleştirmek.

Merkezin faaliyet alanları
MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:
a) İnternet üzerinden uzaktan eğitim teknolojileri alanında araştırma ve geliştirme yapmak, ilgili gelişmeleri, seminer ve konferansları takip etmek,   
b) Üniversitede uzaktan eğitim, e-öğrenme veya mobil öğrenme yoluyla verilen derslerin içeriklerini çoklu ortam araçlarıyla tasarlamak, hazırlamak ve sunmak,
c) Uzaktan eğitimde kullanılan yazılım otomasyonlarının ihtiyaçlarının belirlenmesi ve güncellemelerinin yapılması için gerekli koordinasyonu sağlamak,
ç) Uzaktan eğitimde görev alacak öğretim elemanlarının belirlenmesinde işbirliği yapmak ve koordinasyonu sağlamak,
d) İnternet tabanlı uzaktan eğitim çalışmalarının etkin bir biçimde ilgili akademik ve idari bilimlerle işbirliği içerisinde sürdürülmesini ve sistemin sorunsuz olarak çalışmasını sağlamak,
e) Uzaktan eğitim programlarında görev yapan öğretim elemanlarına ve programda kayıtlı öğrencilere sistemin kullanımı ile ilgili eğitim, danışmanlık ve teknik destek hizmeti vermek,
f) Uzaktan eğitimle ilgili araştırma ve uygulamalarda diğer kurumlarla işbirliği yapmak,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları
MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:
a) Müdür,
b) Yönetim Kurulu.

Müdür ve görevleri
MADDE 8 – (1) Müdür, Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüsündeki personeli arasından Rektör tarafından üç yıl süreyle görevlendirilir. Süresi sona eren Müdür yeniden görevlendirilebilir. Müdür çalışmalarında yardımcı olmak üzere Yönetim Kurulu üyeleri arasından bir kişiyi Müdür yardımcı olarak görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunar. Müdürün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine Müdür yardımcısı, Müdür yardımcısının bulunmadığı durumlarda ise Yönetim Kurulu üyeleri arasından Müdür tarafından önerilen birisi vekâlet eder. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer. Müdür istediğinde Rektörün onayı alınmak kaydıyla yardımcısını değiştirebilir.
(2) Müdürün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kurulunun hazırladığı çalışma programını ve aldığı kararları uygulamak
c) Merkeze bağlı birimleri Merkezin amaçları doğrultusunda yönetmek,
ç) Merkez çalışmalarının düzenli ve sorunsuz olarak yürütülmesini ve geliştirilmesini sağlamak,
d) Fakülteler, enstitüler, yüksekokullar ve Üniversite bünyesindeki diğer birimlerle Rektörlüğe bağlı birimlerde uygulanan uzaktan eğitim program ve faaliyetlerine ilişkin koordinasyon ve işbirliğini sağlamak,
e) Merkezin yazılım, donanım ve benzeri gereksinimlerini belirlemek ve Rektörlüğe sunmak,
f) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak,
g) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak.

Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 9 – (1) Yönetim Kurulu, Müdür ve Müdür yardımcısı dâhil olmak üzere beş kişiden oluşur. Diğer üç üye öğretim elemanları arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi biten üye tekrar görevlendirilebilir. Müdür, Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu, Müdürün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. (2) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Bu Yönetmelikte belirtilen esaslar doğrultusunda kararlar almak,
b) Merkezde görevlendirilecek çalışanların belirlenmesi konusunda Müdürün hazırladığı önerileri değerlendirmek,
c) Müdürün her yılın sonunda hazırlayacağı faaliyet raporu ve çalışma planını incelemek ve bunları karara bağlamak,
ç) Uzaktan eğitimle ilgili araştırma, yayın ve bilimsel toplantılara katılmak için mali destek taleplerini değerlendirmek,
d) Merkez için gerek duyulan komisyon ve çalışma gruplarını kurmak.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 10 – (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

Yürürlük
MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Maltepe Üniversitesi Rektörü yürütür.