Maltepe Üniversitesi | CKM-FELSEFE SEMİNERLERİ BAŞLADI

CKM-FELSEFE SEMİNERLERİ BAŞLADI

KADIKÖY BELEDİYESİ-MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
FELSEFE SEMİNERLERİ
  TÜRKİYE’DE FELSEFE
2018-2019
CADDEBOSTAN KÜLTÜR MERKEZİ
(13.10.2018-26.01.2019, Cumartesi günleri, 10:00-12:00)
PROGRAM

Tarih

Başlık

Konuşmacı

Kurum

Özet

13.10.2018

“Türkiye'de Felsefe Dünyasında Ne Var? I”

Prof. Dr. Betül Çotuksöken

Maltepe Üniversitesi

Felsefi düşünmenin ve felsefe bilgisinin Türkiye’deki serüveni büyük bir çeşitlilik içeriyor. İnsan-dünya-bilgi ve/veya dışdünya-düşünme-dil ilişkilerine yönelen felsefe, Türkiye’de öncelikli olarak okullarda kendine yer buluyor. Bu arada diğer bilgi dallarıyla da buluşuyor. Genel bir çerçeve oluşturmak üzere, ilkin “okul-üniversite” ortamındaki felsefi söylemlere yer vermek, konuyu derinleştirmek açısından kolaylaştırıcı olacak.

20.10.2018

“Türkiye'de Felsefe Dünyasında Ne Var? II”

Prof. Dr. Betül Çotuksöken

Maltepe Üniversitesi

Üniversitede felsefenin nasıl varolduğunu ayrıntılarıyla ele almak, önde gelen temsilcilerin felsefe dünyalarında yol almak, aynı zamanda Türkiye’deki entellektüel duruşu anlamak bakımından son derece önemli görünüyor. Cumhuriyet döneminde öne çıkan ve sürekli olarak yeniden yapılanan yükseköğretim ortamında felsefenin öğretim ve araştırma alanı olarak ne durumda olduğunu kavramaya çalışmak, hem kurumların hem de kurum temsilcilerinin görevi olarak değerlendirilebilir.

03.11.2018

"Mengüşoğlu'nun Tarihsel Varlık Alanı Görüşü"

Doç. Dr. Muttalip Özcan

Maltepe Üniversitesi

Türkiye’de ontolojik esaslara dayalı felsefi antropolojinin, yani insanı somut bütünlüğünde, biyo-psişik bir varlık olarak ele alan insan felsefesinin kurucusu olanTakiyettin Mengüşoğlu’nun “tarihsel varlık alanı” görüşü günümüzde de insana dair sorunları görmede ve çözüme kavuşturmada yeni ve önemli bir yaklaşımdır. Farklı filozofların sadece bir yönüyle ele aldığı tarihsel varlık alanını Mengüşoğlu  bir bütün olarak ele alır ve bu alanın doğal varlık alanından tamamen farklı, sırf insan eseri olan bir varlık alanı olduğunu ileri sürer.

17.11.2018

"Dünyanın Gözden Kaçırdığı Türk Felsefesi: Benzerlikler ve Karşılaştırmalar"

Dr. Öğr. Üyesi Bergen Coşkun Özüaydın

Maltepe Üniversitesi

Türkiye’de felsefe yapılmıyor mu? Ya da Türkiye’de felsefe yapılıyor olsa da kayda değer düşünceler ortaya konamıyor mu? Bir gün, Alman felsefesinden, Fransız felsefesinden söz edildiği gibi bir Türk felsefesinden de söz edilebilir mi? Acaba Türkiye’de, hem bizim gözden kaçırdığımız hem dünyanın gözden kaçırdığı ya da yeterince tanıtılmadığı için bilinmeyen ancak philo

sophia perennis’e katkıda bulunabilecek birtakım düşünceler yeşeriyor ya da yeşermiş olabilir mi? Bu konuşmada bu düşüncelerin izi sürülecek ve Takiyettin Mengüşoğlu, Betül Çotuksöken gibi Türk felsefecilerinin çalışmaları, dünyadaki benzerleriyle karşılaştırılarak değerlendirilecektir.

24.11.2018

“Türkiye’de Felsefe Eğitimi”

 Prof. Dr. Betül Çotuksöken

Maltepe Üniversitesi

Felsefe öğretiminin, eğitiminin okul-üniversite ve okul-üniversite dışı ortamlardaki varoluşu, Cumhuriyet öncesi ve Cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana sergilediği gelişimi, şu anda içinde bulunduğu durum somut örnekleriyle ele alınmalı; özellikle, bu bağlamda “doğru bilinen yanlışlar” gözler önüne serilmeli; ayrıca, “felsefe eğitimi-felsefi eğitim” ilişkisi de değerlendirilmelidir.

01.12.2018

“Türkiye’de Sosyal Bilim Perspektifi Açısından Felsefe”

Doç. Dr. Güncel Önkal

Maltepe Üniversitesi

Türkiye’de felsefe, sosyal bilim perspektifinin eksiltilmiş ve aşırılaştırılmış olguculuk anlayışı çerçevesinde araştırma alanı tanımlarındaki tutuculuk ve araştırma yöntemleri fetişizmiyle kısırlaştırılmış ve oyunun dışında bırakılmıştır. Bu yanlı ve uzaktan bakış Türkiye’de sosyal bilimlerin disiplinlerarasılık perspektifine sekte vurduğu kadar felsefe temelinden uzaklaşmış, metalaşmış ve ideolojik sosyal bilim çıktılarına yol açmaktadır.

08.12.2018

“Türkiye’de Felsefenin Alternatif Platformları: Sosyal Medya Analizi”

Doç. Dr. Güncel Önkal

Maltepe Üniversitesi

Tüm dünyada örnekleri görüldüğü gibi Türkiye’de de felsefenin sosyal medya ortamında bir etkinlik alanı oluşmuştur. Bu alternatif platformlar üniversitelerin felsefe bölümlerinde eğitim alan öğrenci sayısı toplamından daha çok takipçiye ve etkileşim hareketliliğine sahiptir. Türkiye’de felsefeye amatörce ilgi duyanların bu platformlardaki paylaşımların doğruluğunu denetlemesi, filozofların kendilerine başvurmalarının gerektiği örneklerle analiz edilecektir.

15.12.2018

“Türkiye'de İnsan Felsefesi Çalışmaları” 

Prof. Dr. Sevgi İyi 

Maltepe Üniversitesi

 Türkiye’de felsefenin bir etkinlik alanı olarak oluşumuna Cumhuriyet öncesinde ve Cumhuriyet sonrasındaki çalışmalara bağlı şekilde kısaca değinilerek insan felsefesi ağırlıklı çalışmalar üzerinde durulacak ve bu çalışmalarla ilgili bir değerlendirme yapılacaktır.

22.12.2018

Türkiye'de Etik ve Değer Felsefesi Çalışmaları”

Prof. Dr. Sevgi İyi

Maltepe Üniversitesi

 Cumhuriyet döneminde Türkiye'de etik ve değer felsefesi çalışmaları üzerinde durulacak ve bu çalışmalarla ilgili bir değerlendirme yapılacaktır.

05.01.2019

"Türkiye'de Mantık Çalışmaları"

Prof. Dr. Zekiye Kutlusoy

Maltepe Üniversitesi

 Türkiye’de hem geleneksel/klasik hem de sembolik/modern mantık çalışmalarının 19. yüzyılın ikinci yarısında başladığı söylenebilir. Aristoteles’in mantık görüşlerini izleyen Farabi-İbn Sina geleneğinin şekillendirdiği klasik mantık alanında 20. yüzyılda yazılan mantık kitaplarının içeriklerinin, genellikle Aristoteles’in ele aldığı konulara koşut bir biçimde kurgulandığı görülmektedir. Sembolik mantık alanında ise başlarda çeviriler yapılırken, akademide bu konudaki ilk dersleri 1933-1938 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünde Reichenbach verir. Her iki mantık alanındaki farklı düzeylerdeki çalışmalar, önemli mantıkçıların öncülüğünde günümüze dek çeşitlenerek sürmüş ve sürmektedir.   

12.01.2019

"Türkiye'de Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kadınların İnsan Hakları"

Prof. Dr. Hülya Şimga

Maltepe Üniversitesi

Kadınlara karşı ayrımcılığın yaygın olduğu dünyamızda, kadın ve erkeğin sosyal, politik ve hukuki alanlarda hak, özgürlük ve fırsatlara eşit erişiminin gerekliliği üzerine temellenen toplumsal cinsiyet eşitliği, insan haklarının öneminin gittikçe daha çok vurgulandığı çağımızın en önde gelen taleplerinden biridir. İnsan haklarına dair felsefi, sosyolojik ve hukuki gerekçelerin birbirini destekleyerek ortaya koydukları bu talep, insani bir düzenin olmazsa olmaz şartlarından biridir.  Dünyanın geri kalanında olduğu gibi Türkiye’de de toplumsal cinsiyet eşitliğinin tesisi, kadının da erkek gibi aynı insani olanaklara sahip olduğunun anlaşılması ve bu olanakları geliştirebilmelerinin şartlarının sağlanması ile mümkün olacaktır. Nitekim, “kadınların insan hakları” bu hedefe ulaşılabilmesi için yapılması gerekenlerin somut ifadeleridir.

19.01.2019

"Erken Cumhuriyet Modernleşmesini Etkileyen Felsefi Akımlar"

Doç. Dr. Ahu Tunçel

Maltepe Üniversitesi

Bir siyasal oluşumu ve reformu yaşatacak olan, onun gelecek kuşaklara aktarılması, dolayısıyla da teorisinin yapılmasıdır. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyetinin kuruluş felsefesi, daha Cumhuriyetin ilk yıllarından bu yana entelektüellerin üzerine çalıştıkları en önemli konulardan bir olmuştur.  Ancak bu çabanın bütünlüklü bir kurama ulaşmamış olması, Türkiye Cumhuriyetini kuran kurucu düşüncelerin eklektik bir biçimde bir araya gelmelerinden kaynaklanır. Türkiye Cumhuriyetini kuran irade oldukça zengin bir düşünsel ve eylemsel temele sahip olsa da, hem sistematik değildir hem de dünya tarihine yön veren büyük anlatılardan hiçbirine tam olarak benzemez. Tüm düşünsel içerik gerçekte bir eylem felsefesi olarak pragmatizmle bütünlenir.

26.01.2019

“Türkiye'de Felsefe-Edebiyat İlişkisi"

Dr. Öğr. Üyesi Dilek Arlı Çil

Maltepe Üniversitesi

Türkiye’de felsefe ve edebiyat ilişkisi iki açıdan ele alınabilir: Edebiyatın içinde felsefe ve felsefenin içinde edebiyat. Bu konuşmada, öncelikle, Türkiye’de edebiyatın felsefeden nasıl beslendiği ele alınarak bazı edebiyat eserlerinde işlenen felsefi temalar ve tartışmalar üzerinde durulacaktır. Daha sonra, felsefenin edebiyattan nasıl beslendiğine odaklanılarak, edebiyat eserlerine yer veren felsefi metinlerden örnekler paylaşılacaktır.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel