Engelli Öğrenci Bİrimi

Yönerge

Paylaş

TC
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ
ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ
 
 
BİRİNCİ BÖLÜM
GENEL HÜKÜMLER
AMAÇ


Madde 1
Bu yönergenin amacı, Maltepe Üniversitesi Engelli Öğrenci Birimininçalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.
KAPSAM


Madde 2
Bu yönerge hükümleri, Maltepe Üniversitesinde öğrenim gören ve herhangi bir engeli nedeniyle özel gereksinimleri bulunan öğrencilere yönelik olarak yapılacak çalışmalar kapsamında adı geçen Birimin yetki ve görevlerini düzenler. Maltepe Üniversitesi engelli çalışanlarına ve ziyaretçilerine yönelik çalışmalarda uygulanacak usuller ve esaslar ayrıca düzenlenir.
DAYANAK


Madde 3
Bu yönerge, 01.07.2005 tarihli ve 5378 sayılı, “Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un 15. Maddesi çerçevesinde, 14.08.2010 gün ve 27672 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumları Engelliler Danışma Koordinasyon Yönetmeliği”nin 11. ve 12. Maddelerine göre hazırlanmıştır. Bu yönergede geçen  “engelli”, Yönetmeliğin 4(C) bendinde belirtilen “özürlü” terimi yerine kullanılmaktadır. İlgili maddede engelli öğrenci,”Doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılama güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan yükseköğrenim öğrencisi” olarak tanımlanmaktadır.
 
 
İKİNCİ BÖLÜM
BİRİMİN GÖREV VE YAPILANMASI
ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİNİN GÖREVLERİ
Madde 4
Engelli Öğrenci Birimi, Maltepe Üniversitesinde öğrenim gören engelli öğrencilerin Üniversitedeki hizmetlere ve olanaklara eşit erişimlerini sağlamaya ve gelişimlerini destekleyen bir ortam oluşturmaya yönelik çalışmalar yapar. Bu kapsamda, aşağıdaki faaliyetleri ve gerekli diğer benzer faaliyetleri yürütür.
a) Maltepe Üniversitesinde öğrenim görmeye hak kazanan engelli öğrencileri Üniversiteye ilk kayıt yaptırdıkları sırada saptar.
b)Engelli öğrencilerin öğrenimleri sürecince çeşitli alanlardaki (akademik, idari, fiziksel, psikolojik, sosyal ve barınma) gereksinimlerini saptar. Üniversitenin diğer birimleri veya daire başkanlıkları ile işbirliği içinde ve uygun kaynaklar çerçevesinde, belirlenen gereksinimlerin karşılanması ve güçlüklerin ortadan kaldırılması ya da en aza indirilmesi konusunda yapılması gereken çalışmaları planlar, projeler geliştirir, uygulamayı izler ve değerlendirir.
c) Engelli öğrencisi bulunan Bölümlerdeki/Programlardaki öğretim elemanlarını öğrencinin sınırlılıkları, gereksinim duyduğu fiziksel, akademik ve sosyal destekler hakkında bilgilendirme görevini üstlenir.
ç) Engelli Öğrenci Birimi Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Koordinatörlerinin katılımıyla, Bölüm öğretim üyeleri ve Üniversitenin diğer ilgili birimleri ile işbirliği içinde engelli öğrencilere gereksinim duydukları öğrenme-öğretim desteğinin verilmesi konusunda gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlar. Bu kapsamda, engelli öğrencilere uygun kaynaklar dahilinde gereksinim duydukları ders materyallerinin, araç ve gereçlerin sağlanması konularında gerekli desteği verir.
d) Engellilik alanında bilinç ve duyarlılık düzeyini arttırmak için program ve projeler geliştirir; seminer, konferans ve benzeri faaliyetleri düzenler.
e) Engelli öğrencilerin adil ve doğru biçimde ölçme ve değerlendirmelerinin yapılması için sınavlarda gerekli düzenlemeleri planlar, oluşturur, geliştirir ve onaya sunar. Engelli öğrencilerin engelin doğasından kaynaklanan farklılıklarını dikkate alarak, sınavlarla ilgili süre, mekân, materyal, refakatçi okuyucu sağlanması gibi gerekli destekleri belirler ve düzenlemeleri yapar.
f) Engelli Öğrenci Biriminin görev alanlarına ilişkin bilgilerin bulunduğu, engelli öğrencilere ilişkin hizmetleri içeren; ayrıca bu öğrencilerin gereksinim ve sorunlarını iletmelerine olanak sağlayan bir Web sitesi oluşturur
g) Birimin yıllık çalışma programını hazırlar ve yürütür; faaliyetler için bütçe ihtiyaçlarını belirleyerek onaya sunar; yıllık faaliyet raporunu hazırlar ve her yıl Kasım ayının sonunda Rektörlüğe sunar.
h) Üniversite yerleşkesinin ve yerleşkede bulunan yapıların ve açık alanların engelli öğrenciler için ulaşılabilir olmasını sağlamak üzere rehberlik yapar.
ı) Maltepe Üniversitesi çalışanlarının, akademik personelin ve öğrencilerin engelli bireylere karşı olumlu, hoşgörülü, sabırlı, anlayışlı ve  çözüm odaklı tutum geliştirmesini teşvik eden etkinlikler düzenler. Bu amaçla Üniversite personelinin ve öğrencilerin bilgi ve duyarlılık düzeyini arttırmaya yönelik seminer, konferans ve benzeri faaliyetler ile bilgilendirici belgeler hazırlar.
i) Engelli öğrencilerin mezuniyetlerinden sonraki yaşamlarını sürdürebilmelerine yardımcı olmak üzere, Mezunlarla İletişim ve Kariyer Araştırma Merkeziyle (MİKAM) işbirliği yaparak, konuya ilişkin bilgilendirici etkinlikler düzenler.   
 
ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİNİN YÖNETİM ORGANLARI
VE  
İDARİ YAPILANMASI
 
Madde 5
Engelli Öğrenci Birimi bir Rektör Yardımcısına bağlı olarak görev yapar.
Madde 6
Merkezin yönetim organları Birim Başkanı, Engelli Öğrenci Birimi Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Koordinatörleri ve Yönetim Kuruludur.
Madde 7
Birim Başkanı: Başkan, Birimin faaliyet alanları ve konusunda uzmanlığa sahip olan üniversite personeli arasından Rektör tarafından 3 yıl süre ile görevlendirilir. Görev süresi dolan Başkan, birden fazla kez görevlendirilebilir. Birim Başkanının görev süresi dolmadan ayrılması durumunda, kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir Birim Başkanı görevlendirilir.
Başkan:
a) Birimi temsil eder,
b) Birim Yönetim Kurulunu toplantıya çağırır ve kurula başkanlık eder,
c) Birimde hizmetlerin amacına uygun, düzenli bir şekilde dağıtılmasını, yürütülmesini, değerlendirmesini ve geliştirilmesini sağlar,
ç)Birim personelinin işbirliği içinde çalışmasını sağlar.
d) Birimin yıllık çalışma raporunun, bir sonraki yılın çalışma programı taslağının   hazırlanmasını ve Yönetim Kuruluna sunulmasını sağlar.
Madde 8   
Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Koordinatörü: Engelli Öğrenci Birimiyle Fakülteler/Enstitüler/Yüksekokullar arasında işbirliğinin sağlanması için her birimden bir öğretim elemanı, Engelli Öğrenci Birimi Fakülte/Enstitü/Yüksekokul Koordinatörü olarak Fakülte Dekanı/Enstitü/Yüksekokul Müdürü tarafından 3 yıl süre ile görevlendirilir.

Madde 9
Birim Yönetim Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Engelli Öğrenci Birimi Başkanı,
b) Engelli Öğrenci Birimi Koordinatörlerinden bir Temsilci,
c) Genel Sekreter,
ç) Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı,
d) Yapı İşleri ve Teknik İşler Daire Başkanı,
e) Öğrenci Konseyinin Sağlık, Kültür ve Spor işlerinden sorumlu üyesi.
Birim Başkanı Yönetim Kurulu başkanıdır. Yönetim Kurulu üyeleri Rektör tarafından 3 yıl için görevlendirilir. Yönetim Kurulu üyeleri süreleri dolduğunda tekrar görevlendirilebilirler. Süresi dolmadan ayrılan Yönetim Kurulu üyesi yerine, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı statüde yeni üye görevlendirilir.
 Yönetim Kurulu olağan olarak her akademik dönemde en az iki kez, gerekli görüldüğünde olağanüstü olarak Birim Başkanının çağrısı üzerine toplanır. Yılda en az bir kez, ilgili Rektör Yardımcısının, Genel Sekreterin ve davet edilmesi uygun bulunan akademik ve idari personelin de katıldığı genişletilmiş Yönetim Kurulu toplantısı (özellikle çalışma programının oluşturulması; faaliyet raporunun ve bütçe teklifinin değerlendirilmesi gibi konularda) yapılır. Bu toplantılarda Rektör Yardımcısı  toplantı başkanlığını üstlenir.

Madde 10
Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır.:
a) Birimin çalışma programının hazırlanması konusunda önerilerde bulunmak ve kararlar almak,

b) Birimin hazırlanan programını uygulamak,


c) Birimin yıllık faaliyet raporunu hazırlamak.


Madde 11
Engelli Öğrenci Birimi ihtiyaç duyacağı alanlarda özel eğitim uzmanı,   psikolog, psikolojik danışman isteğinde bulunabilir ve bu istekler Rektörlük tarafından karşılanır.
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
YÜRÜRLÜK VE YÜRÜTME
YÜRÜRLÜK


Madde 12
Bu yönerge, Maltepe Üniversitesi Senatosunun onayladığı, 06.12.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
YÜRÜTME


Madde 13
Bu yönerge hükümlerini Maltepe Üniversitesi Rektörü yürütür.