Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Temel Öğrenme Çıktıları

1. Pazarlama iletişimine dair akademik ve uygulamalı bilgiler edinir; temel ve eleştirel yaklaşımlara hakim olur.

2. Lisans eğitimi ve deneyimleri bağlamında, Pazarlama İletişimine dair akademik bir bakış açısı kazanır ve uygulama yapar.

3. Pazarlama İletişimi kavramını başta kültür, tüketim ve medya ilişkileri olmak üzere, farklı disiplin ve yaklaşımlar ile değerlendirir.

4. Güncel pazarlama iletişimi eğilimlerini, edindiği kuramsal ve uygulamalalı bilgiler bağlamında değerlendirir ve eleştirir.

5. Pazarlama iletişimi uygulamalarının, güncel ekonomik, siyasi, kültürel, teknolojik gelişmeler ve küreselleşme ile etkileşimini kavrar.

6. Pazarlama iletişimi ve ilişkili olduğu disiplinlerle ilgili bilgilere eleştirel yaklaşır, alternatif görüşleri değerlendirir ve özgün çıkarımlarda bulunur.

7. Akademik bir çalışma alanı olan pazarlama iletişimine katkı sağlayacak bilimsel çalışmaları bağımsız ya da grup içinde gerçekleştirir.

8. Özgün çalışmaları, doğru veri toplama ve değerlendirme yöntem ve teknikleri ile hazırlar ve bunları etkin bir şekilde sözlü ve yazılı biçimde ifade eder.

9. Akademik ve uygulamalı çalışmalarda toplumsal, kültürel ve etik değerleri gözetir.

10. Alana ilişkin temel akademik ve uygulamalı bilgilerin edinilmesiyle sonraki akademik çalışmalar için gerekli alt yapıya sahip olur.

11. Pazarlama iletişimi alanında edindiği akademik ve uygulamalı bilgiler ve bilimsel bakış açısı ile kaynak rolü üstlenerek eğitim verebilir düzeye ulaşır.

12. Pazarlama iletişimi alanında edindiği akademik ve uygulamalı bilgiler ile alanında yetkin bir uygulamacı olur.

13. Pazarlama iletişimini bir eğitim ve uygulama alanı olarak gerekli kılan ekonomik sistem, kurumlar, ve ilişkiler temelinde tüketim kültürü, küreselleşme ve postmodernizme ilişkin kapsamlı bir bakış açısı ve eleştirel bakabilme yetisi geliştirir.

14. Kurum/marka kimliği ve imajı, algı ve itibar yönetimi başta olmak üzere marka iletişim stratejisine ilişkin yaklaşımları kavrar ve bu alanda yetkin uygulamalar yapar.

15. Pazarlama iletişimi aracı olarak internet ve sosyal medya araçlarını amaçları doğrultusunda kullanır.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel