Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Temel Alan Yeterlilikleri/Program Yeterlilikleri İlişkisi

Temel Alan Yeterlilikleri

(Sanat)

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi

(TYYÇ, 8. Düzey, Yüksek lisans Eğitimi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

BİLGİ

1. Alanındaki ileri uygulama teknikleri ve yöntemleri konusunda üst düzeyde bilgi sahibidir.

X

X

 

X

X

 

X

 

X

 

X

 

X

X

X

 

X

 

X

 

X

X

1. Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve/veya araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirebilme, derinleştirebilme ve alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşabilme.

BİLGİ

2. Sanat ve tasarımı sosyal, kültürel, artistik, politik ve ekonomik çerçevedeki yerini tartışacak ve yönlendirecek düzeyde kavrar.

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

X

2. Alanının ilişkili olduğu disiplinlerarası etkileşimi kavrayabilme; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşabilme.

3. Disiplinlerarası etkileşimi yeni kuram ve sentezlere ulaşabilecek düzeyde kavrar.

X

X

 

 

X

 

 

 

 

X

X

X

 

 

X

 

 

BECERİLER

 

1. Alanıyla ilgili bilginin ve/veya yaratıcı uygulamanın gelişimine katkıda bulunur.

X

X

X

X

X

 

 

 

 

X

X

X

 

 

X

1. Alanındaki yeni bilgileri sistematik bir yaklaşımla değerlendirebilme ve kullanabilme.

BECERİLER

2. Sanatsal üretim konusunda deneysel ve yaratıcı süreçler yoluyla yenilikçi araştırma yöntemleri geliştirip belgeler.

X

X

X

 

X

X

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

X

2. Alanına yenilik getiren, yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulama geliştirebilme ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayabilme, özgün bir konuyu araştırabilme, kavrayabilme, tasarlayabilme, uyarlayabilme ve uygulayabilme.

3. Alanıyla ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşabilme ve sonuçlarını değerlendirebilme becerisine sahiptir.

 

 

X

 

 

X

X

X

 

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

3. Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilme.

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

4. Alanı ile ilgili çalışmalarda araştırma yöntemlerini kullanabilmede üst düzey beceriler kazanmış olma.

KİNLİKLER

BağımsızÇalışabilmeveSorumlulukAlabilme

1. Sanat ve bilim değerlendirme kurullarınca kabul görecek nitelikte özgün yapıt üretir ya da yorumlar.

X

X

X

 

 

 

X

 

X

X

 

X

X

X

 

X

 

X

 

X

1.Alanına yenilik

getiren, yeni bir düşünce,  yöntem,  tasarım ve/veya uygulama geliştiren ya da bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve/veya uygulamayı farklı bir alana uygulayan özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek alanındaki ilerlemeye katkıda bulanabilme.

BağımsızÇalışabilme veSorumlulukAlabilme

YETKİNLİKLER

2. Grup projelerini planlayıp yönetir.

 

 

 

 

X

 

X

X

 

X

 

X

 

X

 

X

 

 

X

2.Alanı ile ilgili en az  bir  bilimsel  makaleyi  ulusal  ve/veya uluslar arası hakemli dergilerde yayınlayarak ve/veya özgün bir yapıt üreterek ya da yorumlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletebilme.

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

X

 

 

X

 

X

 

 

 

X

 

 

 

X

3.Özgün  ve  disiplinlerarası sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme

YETKİNLİKLER

ÖğrenmeYetkinliği

1. Alanıyla ilgili sorunları belirleyip yorum yapar.

X

 

X

 

X

 

 

X

X

X

 

X

 

X

 

 

X

X

1.Yaratıcı ve eleştirel düşünme, sorun çözme ve karar  verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak  alanı ile ilgili yeni düşünce ve yöntemler geliştirebilme.

ÖğrenmeYetkinliği

YETKİNLİKLER

2. Alanıyla ilgili çözüm üretici yeni fikir ve yöntemler geliştirir.

 

X

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

 

3. Sanatın ve kültürün gelişimine katkıda bulunacak uygulamalar gerçekleştirir.

 

X

 

 

X

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

YETKİNLİKLER

İletişim ve SosyalYetkinlik

1. Özgün yapıtları yoluyla toplumla iletişim kuracak donanıma sahiptir.

X

 

 

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

X

 

 

X

 

 

X

1.Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilme.

İletişimveSosyalYetkinlik

YETKİNLİKLER

2. Sanat yapıtlarının iletişim araçları yoluyla tanıtımı sürecini yönetir.

 

 

 

 

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

 

X

2.Uzman kişiler ile alanındaki konuların tartışılmasında özgün görüşlerini savunabilme ve alanındaki yetkinliğini gösteren etkili bir iletişim kurabilme.

3. Görüşlerini, alanının uzmanlarına etkin bir şekilde aktarır.

 

 

 

 

 

X

X

 

X

X

X

 

 

X

 

 

 

3.Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyi'nde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilme ve tartışabilme.

4. Alanıyla ilgili akademik tartışmaları başlatıp yönetir.

 

 

 

 

X

X

 

X

 

 

X

X

 

 

 

 

5. En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır (Avrupa Dil Portföyü Genel Düzeyi: C1 Düzeyi).

 

 

 

 

X

 

 

X

 

 

X

X

 

 

 

 

YETKİNLİKLER

Alana Özgü Yetkinlik

1. Önceden edinilmiş bilgi ve beceriler doğrultusunda, alanındaki bilgi, yöntem ve teknikleri özgün düşünce ve araştırma ile geliştirerek sanata ve / veya bilime katkı sağlar.

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

X

X

 

1.Alanındaki bilimsel, teknolojik, sosyal veya kültürel ilerlemeleri tanıtarak, yaşadığı toplumun bilgi toplumu olma ve bunu sürdürebilme sürecine katkıda bulunabilme.

AlanaÖzgü Yetkinlik

YETKİNLİKLER

2. Alanıyla ilgili konularda akademik öğretme, değerlendirme ve denetleme becerilerini etkin şekilde kullanır.

X

X

X

X

X

X

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

 

2.Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurabilme.

3. Kültürel değerlerin korunması ve tanıtılması konusunda toplumu bilinçlendirme sürecine katkıda bulunur.

 

X

 

X

X

X

 

 

 

 

X

 

X

X

 

X

X

 

3.Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkıda bulunabilme ve bu değerlerin gelişimini destekleyebilme.

4. Sanatın topluma yönlendirici katkısı konusunda farkındalığı arttırıcı etkinliklere katkıda bulunur.

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

X

X

 

 

X

 

                                                                                                     

1 Bu matriks, TYYÇ-Program Yeterlilikleri (s. 11) ve Temel Alan Yeterlilikleri-Program Yeterlilikleri (s. 12) matriksleri tamamlandıktan sonra yapılacaktır. Lütfen renklere dikkat ediniz. Program Yeterliliklerinin altındaki kutucukların, birinci satırında bulunan mavi X işaretleri Temel alan Yeterlilikleri ile ilişkisi, ikinci  satırında bulunan pembe X işaretleri Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi ile ilişkisini ifade etmektedir.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel