İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi | Merkez Yönetmeliği
İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Merkez Yönetmeliği

Paylaş

YÖNETMELİK

                Maltepe Üniversitesinden:

Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve

Uygulama Merkezi Yönetmeliği

             Amaç

             Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezinin teşkilat, yönetim, çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

             Kapsam

             Madde 2 — Bu Yönetmelik; Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezinin faaliyetlerine, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

             Dayanak

             Madde 3 — Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

             Tanımlar

             Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;

             Üniversite: Maltepe Üniversitesini,

             Rektör: Maltepe Üniversitesi Rektörünü,

             Merkez: Maltepe Üniversitesi İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezini,

             Müdür: Merkezin Müdürünü,

             Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu

             ifade eder.

             Merkezin amacı ve görevleri

             Madde 5 — Merkezin amacı; İnsan hakları kavramlarında görülen belirsizliklerin giderilmesi ve içeriklerinin bilgisel olarak temellendirilebilmesi için araştırmalar yapmak, araştırma sonuçlarının uygulanma koşullarını hazırlamak ve insan haklarının felsefi temellere dayanan disiplinlerarası örgün ve yaygın eğitimini-öğretimini geliştirerek yaygınlaştırmaktır.

             Merkezin görevleri; İnceleme ve araştırma yapmak, konferans, seminer, sempozyum, panel ve benzeri düzenlemeler yapmak, bu çalışmalarda elde edilen sonuçları yayımlamak, yurt içinde ve dışında yapılan çalışmaları ve yayınları izlemek, insan hakları eğitimi yapan kamu ve özel kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak, amaçlar doğrultusunda kitaplık ve arşiv oluşturmaktır.

             Merkezin organları

             Madde 6 — Merkezin yönetim organları; Müdür ve Yönetim Kurulundan oluşur.

             Müdür

             Madde 7 — Müdür, Merkezin amaçları doğrultusunda araştırmalar ve yayınlar yapmış Üniversite öğretim üyeleri arasından, Rektör tarafından iki yıl için görevlendirilir. Görev süresi biten Müdür aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Müdürün teklifi üzerine Yönetim Kurulu üyelerinden birisi müdür yardımcısı olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcısı vekalet eder. Vekalet altı aydan fazla sürmez. Müdürün görevi sona erdiğinde yardımcısının da görevi sona erer.

             Müdürün görevleri

             Madde 8 — Müdürün görevleri şunlardır;

             a) Merkezi temsil etmek,

             b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

             c) Merkezin idari işlerini yürütmek, gerekli koordinasyonu ve denetimi sağlamak,

             d) Merkezin  yıllık  faaliyet  raporunu hazırlamak ve Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektöre sunmak.

             Yönetim kurulu

             Madde 9 — Yönetim Kurulu; Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilen altı üye ve Müdürden oluşur. Müdür Yönetim Kurulunun başkanıdır. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki yıldır. Süresi biten üye aynı usulle tekrar görevlendirilebilir. Herhangi bir sebeple boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine kalan süreyi tamamlamak üzere yeni bir üye görevlendirilebilir.

             Yönetim kurulunun görevleri

             Madde 10 — Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır;

             a) Merkezin çalışma programını düzenlemek,

             b) Merkez bünyesinde oluşturulacak çalışma guruplarında görevlendirilecek elemanları belirlemek,

             c) Araştırma ve uygulama projelerini, kurs ve eğitim programlarını değerlendirmek,

             d) Ulusal anma ve kutlama günlerinin ve törenlerinin düzenlenmesinde Müdüre yardımcı olmak,

             e) Üniversite dışı kurum ve kuruluşlarla işbirliği esaslarını belirlemek, protokolları hazırlamak.

             Personel ihtiyacı

             Madde 11 — Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

             Yürürlük

             Madde 12 — Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

             Yürütme

             Madde 13 — Bu Yönetmelik hükümlerini Maltepe Üniversitesi Rektörü yürütür.