Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Dersler

FEL 500 Felsefi Danışmanlığa Giriş

Bu derste genel olarak danışmanlıkla, özel olarak felsefi danışmanlığın ne anlama geldiği, felsefi danışmanlığın, en yaygın danışmanlık türü olan psikolojik danışmanlıktan ve diğer danışmanlık türlerinden farkı üzerinde durulur.

FEL 507 Metinlerle Aristoteles

“Metinlerle Aristoteles” dersinin amaçları Aristoteles’in metinlerini okuyarak, onun felsefesinin çeşitli alanlarında ortaya koyduğu bilgileri ve getirdiği kavramları öğrencilerin tanımalarına ve bu bilgilerin ortaya konuşundaki hareket noktalarını görmelerine yardımcı olmak, böylece de bunların felsefi bilgi üretmede önemine dikkat çekmektir. Ders kapsamında özellikle Aristoteles’in etik görüşü üzerinde durulacaktır.

FEL 543 Fenomenoloji

Fenomenolojik yaklaşımın temel kavramları, Husserl, Merleau-Ponty gibi fenomenolojik yaklaşımın önde gelen savunucularının eşliğinde incelenir.

 FEL 551 Felsefi Danışmanlığın İlke ve Yöntemleri

Felsefi danışmanlığın özellikle insanı bir birey ve kişi olarak tanıma konusundaki temelleri ele alınır. Ayrıca insan-insan, insan-dünya vb. ilişkisinde ortaya çıkan sorunlara ilişkin temel çözümleme yolları üzerinde durulur.

FEL 552 Felsefi Danışmanlığın Antropolojik Temelleri

İnsanın özellikle düşünen ve sözlü-yazılı iletişimde bulunan bir varlık olduğu temele alınarak, insansal fenomenler üzerinde ayrıntılı bir biçimde durulur ve varılan sonuçlar, felsefi danışmanlık açısından verimlendirilir.

FEL 554 Sorun Çözme Teknikleri

Bu derste her şeyden önce “sorun görme”nin ne anlama geldiği, gerekli ve yeterli koşulları ele alınır; ardından da sorunu, krizi, çatışmayı ilkin dile getirme, çözümleme, ardından da çözüme kavuşturma konusunda nelerin yapılabileceği üzerinde durulur.

FEL 555 Eleştirel, Yaratıcı ve Özenli Düşünme

Eleştirel düşünmeyle yaratıcı ve özenli düşünmenin ayırt edici özellikleri üzerinde durulur. Özellikle özenli düşünmenin anlamı ve işlevi, sorunu önceden görmede ve çözüme ulaştırmadaki rolü ele alınır. İnsanın sadece reaktif bir varlık olmadığı, aynı zamanda proaktif bir varlık olduğu dikkate alınır.

  FEL 556 Yaşama Felsefesi

Genel felsefi söylemdeki örnekleri de dikkate alınarak, insan-yaşama dünyası, insan-doğa, insan-çevre ilişkisi ayrıntılarıyla incelenir.

FEL 557 Felsefe ve İş Dünyası

Günümüz insanının çalışan bir varlık olarak karşılaştığı sorunlar, insan-çalışan insan-iş dünyası ilişkileri, çalışmanın antropolojik temelleri ayrıntılı olarak incelenir ve konuya ilişkin günlük yaşamdan derlenen örneklerle tartışmalar yapılır. 

FEL 558 Platon’u Yeniden Okumak 

Felsefi danışmanlık ekseninde Platon yeniden değerlendirilir ve özellikle diyalog biçimindeki metinlerin felsefi danışmanlık bağlamında ne denli önemli olduğu üzerinde durulur.

FEL 560 Anlam Kavramı ve Sorunları

İnsanın en temel ediminin anlam verme ediminden hareketle anlam, anlamlandırma, anlaşma, anlaşamamaya ilişkin sorunlar çözümleyici bir yöntemle ele alınır.

FEL 561 Değer Kavramı ve Sorunları

İnsanın sürekli olarak değerlendiren ve değerleri olan bir varlık olduğundan hareketle, doğru değerlendirmenin koşulları üzerinde durulur.

FEL 562 Özgürlük Kavramı ve Sorunları

İnsanın özgür bir varlık olduğundan hareketle özgürlük ve sınırları üzerinde durulur. Konuya ilişkin felsefe tarihinden ve günlük yaşamdan seçilen örnekler tartışmaya açılır.

FEL 563 Felsefi Danışmanlık Semineri I

Derslerde işlenen konularla koşutluk içinde öğrencilerle birlikte günlük yaşam örnekleri seçilerek, grup içinde tartışılır.

FEL 564 Felsefi Danışmanlık Semineri II

Grup tartışmaları özellikle yaşama insan hakları ve etik bağlamında gerçekleştirilir.

FEL 565 Heidegger

Heidegger’in varlık, zaman, teknik ve sanat alanlarındaki görüşleri özellikle insan varlığı bağlamında ele alınır.

FEL 566 Nietzsche

Filozofun metinlerinden ve yaşam karşısındaki duruşundan hareketle, çağdaşlarına yönelik eleştirileri ve özellikle insan kavrayışına ilişkin saptamaları incelenir.

FEL 567 Schopenhauer

Schopenhauer’un özellikle antropoloji ve etik alanındaki görüşleri, metinlerinden hareketle ele alınır.

FEL 568 Sartre

Filozofun metinlerinden hareketle, özellikle varoluşçu felsefenin temel argümanları tartışılır ve Sartre’ın insan üzerine saptamaları üzerinde yoğunlaşılır.

FEL 569 Wittgenstein

Wittgenstein’ın anlam sorunuyla ilgili değerlendirmeleri, felsefi yaklaşımının ikinci döneminin özellikleri doğrultusunda incelenir.

FEL 597 Felsefi Danışmanlık Alanında Araştırma Yapmanın Özelliği

Felsefi danışmanlık konusunda araştırmanın nasıl yapılacağı ele alınır. Felsefi danışmanlığı bir araştırma alanı olarak, diğer araştırma alanlarıyla karşılaştırır.

FEL 598 Mezuniyet Projesi

Öğrenciler Felsefi Danışmanlık alanında seçtikleri bir konuya ilişkin olarak, danışman öğretim üyesinin yol göstericiliğinde proje hazırlarlar.

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel