Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Dersler

UİF 501 Küresel Finansal Piyasalar
Küreselleşme olgusu, finansal piyasaların artık yerel faktörlerin ve makro-ekonomik verilerin etkisiyle kendi dinamiklerini oluşturdukları zamanı geride bırakmış, gerek ulusal piyasaların uluslararası göstergelerden etkilenmesinin baskın çıkması, gerekse yatırımcıların giderek artan düzeyde uluslar arası piyasa ve ürünlere yönelmeleri ile küreselleşmelerine neden olmuştur. Günümüzde yatırımcılar için neredeyse tüm finansal piyasalara ve ürünlere ulaşmak mümkün hale gelmiştir. Ders, uluslararası para, döviz ve sermaye piyasalarının tanımı, birbirleri arasındaki etkileşimi, işlevleri, çalışma koşulları ve piyasalarda işlem gören önemli finansal ürünlerin  özelliklerinin tanıtımını sistemsel bir bütünlük anlayışı içinde ele alır.

UİF 502 Uluslararası Finansal Kurumlar ve Küresel Bankacılık
İkinci Dünya Savaşı’nın bitimi ve Bretton Woods Konferansı ile birlikte kurulan Dünya Bankası, IMF ve GATT ile birlikte ekonomik ve finansal yenidünya düzeni oluşmuştur. Gerek söz konusu kurumların değişen dünya düzeni paralelinde geçirdikleri evrim, gerekse uluslar arası kalkınma, bölgesel entegrasyonlar ve ekonomik/finansal sistemin işleyişini düzenlemeye yönelik oluşturulan kurumlar, günümüz finansal sisteminin anlaşılması açısından da özellikli bir önem taşımaktadır. Dersin amacı, söz konusu ekonomik/finansal evrim ile oluşan yapı ile birlikte kurumların işlev ve özelliklerini anlayarak yenidünya düzenini çözümlemeye katkı sağlamaktır. 

UİF 503 Uluslararası Proje Finansmanı
Günümüzde doğrudan sermayenin akışkanlığının artması sonucunda birçok büyük ölçekli proje uluslararası konsorsiyumlar eliyle hayata geçirilmektedir. Proje finansmanı, şirket finansmanından ayrılarak proje şirketleri (özel amaçlı kurumlar) tarafından yapılmaktadır. Ders, projeyi yürütecek olan uluslararası özel amaçlı kurumun (SPV) oluşumu ve organizasyonu, proje yönetiminde taraflar ve rol dağılımı, projelerin politik ve ticari risklerinin yönetiminde garantör kurumların (ECA) işlevleri, proje uygulamasına göre kontrat türleri ve yönetimi, finansal yapı, modelleme ve proje değerlendirme süreci gibi temel konuları kapsayarak örneklerle uluslararası proje finansmanının yapılandırılmasının anlaşılmasını amaçlamıştır.

UİF 504 Küresel Finansal Krizler ve Risk Yönetimi
Dünya ekonomilerini sarsan ve iz bırakan ekonomik ve finansal krizlerin başlangıcı A.B.D.’nin 1929 buhranıdır.Ancak, özellikle 1994 Meksika Krizi’nden itibaren krizlerin önlenmesi için ilk kez 1998 yılında Uluslar arası Ödemeler ve Takas Bankası (BIS), Basel Risk Yönetim Süreci olarak adlandırılan uluslar arası risk yönetim sistemini geliştirmeye başlamıştır. Süreç içinde her ekonomik/finansal kriz, yapısındaki nedensellik ilişkilerinin farklı oluşmasına bağlı olarak risk yönetiminin farklı alan ve boyutlarının uygulanmasını gerektirmiş ve günümüzde Basel 3 sürecine kadar gelinmiştir. Dersin amacı, krizlerin değişen özellik ve nedenselliği çerçevesinde dinamik bir süreç özelliği gösteren risk yönetim süreçleri kapsamında kredi, piyasa ve operasyonel risk yönetimi ile ekonomik sermaye ve sermaye yeterliliği kavramları başta olmak üzere uluslararası finansal sistemde risk yönetimi araç ve tekniklerini tanıtmaktır.

UİF 505 Küresel Şirketlerde Finansal Yönetim
Şirketler dünyasında bir stratejik seçim olarak yatay ve dikey büyümenin artması, şirket operasyonlarının globalleşmesine neden olmuş, şirketler tek merkezli olmaktan çıkarak farklı ülkelerdeki faaliyetlerini konsolide etmeye başlamıştır. Söz konusu konsolidasyonun en önemli boyutlarından birini uluslararası finansal yönetim teknik ve araçları oluşturmaktadır. Dersin amacı bu kapsamda, uluslararası şirketlerin fon temin mekanizmalarını, kur yönetimini nasıl gerçekleştireceklerini, sermaye bütçelemesi ve işletme sermayesi karar süreçlerini ve finansal performans ölçüm kriterlerini incelemektir.

UİF 506 Uluslararası Doğrudan Yabancı Sermaye Hareketleri ve Şirket Birleşme & Devralmaları
Uluslar arası finansmanda doğrudan yabancı sermaye, portföy yatırımları ile birlikte ülke ekonomilerinde cari açıkların finansmanında olduğu kadar mikro ölçekte şirket mali yapılarının güçlenmesinde de önemli rol oynamaktadır. Doğrudan yabancı sermaye girişleri, yeni şirketlerin kurulmasından ziyade ülkedeki mevcut şirketlerle birleşme veya satın alma şeklinde oluşmaktadır. Dersin amacı, doğrudan yabancı sermayenin akış özelliklerini inceleyerek, şirket birleşme ve satın alma süreçlerinin dinamiğini ve koşullarını irdelemektir.

UİF 507 Küresel Fon ve Portföy Yönetimi

Fon arzı ve talebinin küreselleşmesi,  emeklilik ve sigorta fonlarının, yüksek kaldıraçla çalışan fonların (hedge funds) ve portföy yönetimine ihtiyaç duyan diğer küresel sermayelerin oluşumu ve  büyümesi ile paralel gelişim göstermiştir. Dersin konusu uluslar arası portföy dağılım ve yönetim kriterlerini irdelemek, portföy yatırımlarının farklı finansal araç ve piyasalarda modern portföy kuramı çerçevesinde nasıl yönlendirildiğini açıklamaktır.

UİF 508 Türev piyasalar ve Yapılandırılmış Ürünler
Günümüzde risk yönetiminin henüz gelişimini tamamlamayan bir sürece sahip olması nedeniyle finans mühendisliği araç ve ürünleri özel bir önem arz etmektedir. Gelişmiş finansal araç ve piyasalarda sürekli değişim gösteren finansal ürünler ve yeni araçlar, finans mühendisliği bilimi kapsamında  türev piyasalar ve yapılandırılmış ürünler kavramını öne çıkarmaktadır. Dersin amacı finans mühendisliği ürünlerinin kullanım özelliklerini ve hangi ihtiyaçlara cevap verebildiğini incelemektir.      

UİF 509 Excel Üzerinde Finansal Modelleme
Ofis programları arasında tartışılmaz bir kullanım yaygınlığına sahip olan Excel, aynı zamanda kullanıcıya sunduğu olanaklar sayesinde finansal model oluşumu için de faydalı bir araç haline gelmiştir. Excel üzerinde finansal modeller daha etkin, anlaşılır ve hataya az yer verebilecek şekilde planlanabilmektedir. Dersin amacı kurumsal finansman ve proje finansmanı kapsamında Excel üzerine modeller oluşturarak sonuca ulaşma yeteneğini kazandırmaktır.

UİF 510 Küresel Ekonomik ve Finansal Göstergeler Yardımıyla Piyasaların İzlenmesi 
Günümüzde uluslararası likiditenin oluşumu ve tercihleri ile risk algılaması başta olmak üzere finansal piyasaları ve ülke ekonomilerini etkileyen çok sayıda uluslararası veri, endeks ve büyüklük vardır. Tüm bu göstergelerin nasıl oluştuğu, hangi dinamiklerin etkisiyle hareket ettikleri ve finansal piyasaları nasıl etkiledikleri ayrı bir ihtisas alanı yaratmıştır. Dersin Konusu ve amacı göstergeleri tanımlayıp sınıflandırarak söz konusu etkilerin anlaşılmasını sağlamak ve piyasaların takibini kolaylaştırmaktır.      

UİF 511 Uluslararası Politik Ekonomi
Bu ders siyaset ve ekonomi arasındaki etkileşime odaklanan disiplinlerarası bir alan olan Uluslararası Politik Ekonomi disiplinini tanıtmayı amaçlamaktadır. Alandaki temel paradigmaların ele alınmasından sonra, UPE’nin üretim, finans, ticaret ve güvenlik alanlarına odaklanılır. Ders sonunda öğrenci, siyaset ve siyaset yapımının karmaşık yapısını anlayacak ve bunların uluslararası iktisat ve finans ile bağını kuracaktır.   

UİF 512 Uluslararası Ekonominin Hukuksal Boyutları
Bu ders uluslararası ekonominin hukuksal boyutlarına giriş niteliğindedir. Uluslararası yatırım, uluslararası ticaret gibi seçilmiş konularda gerçek ve senaryo vakalarla uluslararası ekonominin hukuksal yapısı çözümlenir. Dersin sonunda öğrenci, uluslararası işletmenin küresel faaliyetleri hakkında hukuksal bilgilere ve öngörülere hakim olur.

UİF 559 Araştırma Yöntemleri

Bu derste, öğrencilere araştırmanın ilke ve uygulamaları sunulmakta ve araştırma tasarımının mantığı ve uygulamaları; teori ile araştırma arasındaki ilişki, çeşitli veri toplama ve analiz teknikleri ve bulguların sunumu hakkında bilgi verilmektedir.

UİF 598 Mezuniyet Projesi

Öğrenciler seçtikleri bir konu üzerine özgün bir proje çalışması yaparlar.
 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel