Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Dersler

RPD 501 Çağdaş Psikolojik Danışma Kuramları

Psikolojik danışmanlık alanını toplumun ve bireyin değişen gereksinimlerini göz önünde tutarak yeni teknik ve kavramların tartışıldığı bir derstir. Dersin içeriğinde çağdaş kuramlar (psikanalitik, Adleryan, varoluşçu, gestalt, birey merkezli, davranışçı, bilişsel, akılcı duygusal-davranışçı yaklaşım, feminist terapi ve çözüm odaklı kısa süreli danışma kuramları) ve uygulamaları karşılaştırılıp tartışılır.

RPD 502 Aile ve Grupla Psikolojik Danışmanlık Uygulamaları

Konuyla ilgili genel kavramlar, aile ve grup kavramlarının tarifi, aile ve grup üyelerinin belirtilmesi, aile ve grup üyelerinin ilişki yapıları, aile ve grup yapısının incelenmesi ve karşılaştırılması, ailede ve grupta oluşan sorunlar ve çözümlenmesine yönelik terapötik etkinlikler.

RPD 504 Psikolojik Danışma ve Rehberlikte Etik ve Yasal Konular

Psikolojik danışma ve rehberlik alanındaki etik ilkeler ve genel uygulama standartları, danışan hakları ve psikolojik danışmanın etik ve yasal yükümlülükleri, etik karar verme kuram ve modelleri.

RPD 505 İleri İstatistik

Merkezi eğilim ölçüleri, değişkenlik ve asimetri ölçüleri, normal dağılım, parametre tahmini, hipotez testi.

RPD 506 Bireysel Psikolojik Danışmanlık Uygulamaları

Konuyla ilgili genel kavramların tatışılması ve psikanalitik kuram ve diğer kuramlarda bireysel psikolojik danışmanlık etkinliklerinin nasıl yapılacağının öğrenilmesi.

RPD 569 Yüksek Lisans Semineri

Araştırma yöntemlerinin incelenip, örnek çalışmalarlarla, tez aşamasına haırlık olarak tartışmalar yapmak.

RPD 559 Araştırma Yöntemleri

Bilimsel araştırmanın temelleri, problem tanımlama, örnekleme yöntemleri, veri toplama, nicel ve nitel araştırmalar.

RPD 599 Yüksek Lisans Tezi

Bu ders, bir araştırmanın bağımsız olarak baştan sona yürütülmesi ve buna dair becerilerin öğrenilmesini içermektedir. Buna göre, bir danışmanla beraber ilk önce bir araştırması sorusu belirlenmekte, bu soru üzerine literatür taraması yapılmakta, literatürde bu sorunun araştırılmasına ilişkin yöntemlerle beraber eksiklikler de dikkate alınarak özgün bir hipotez ve araştırma deseni kurulmaktadır. Daha sonra bu araştırma deseni çerçevesinde veri toplanmakta ve deneyin kuramsal temeli, yöntemi, sonuçları ve sonuçların değerlendirilmesini içeren bir tez yazılmaktadır.

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel