Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Dersler

eUTL 515 Kalite ve Performans Yönetimi

Bu dersin amacı, işletmelerde kalite kültürünün oluşturulması, üretim ve hizmet süreçlerine yönelik kalite yönetim sisteminin kurulması, sürekli iyileştirilmesi, ve kalite politikasının tüm tedarik zincirine yayılması konularında öğrencilere bilgi ve yetkinlik kazandırmaktır. Ders kapsamında, kalite kavramı, kalite teorisi, toplam kalite yönetimi, kalite yönetim modelleri, kalite planlaması, tedarik zinciri süreç kalitesi, hizmet kalitesi, ürün ve süreç kalitesinin iyileştirilmesi, kalite sisteminin uygulanması ve denetlenmesi konuları işlenmektedir.

eUTL 517 Yeşil ve Tersine Lojistik

Bu dersin amacı, lojistik faaliyetlerini yeşil yaklaşıma göre incelemek ve öğrencilere tersine lojistiğin temel ilkelerini, uygulamalarını aktarmaktır. Ders kapsamında, yeşil ve tersine lojistik süreçlerinin tedarik zinciri ile bağlantısı, yeşil ve tersine lojistik ilişkisi, farkları, çevresel ve kurumsal sürdürülebilirlik, yasal düzenlemeler, atık ve geri dönüşüm yönetimi, yeşil ve tersine lojistik ağ tasarımı konuları işlenmektedir.

eUTL 531 Entegre Lojistik Yönetimi

Bu dersin amacı, öğrencilere lojistik kavramı ve tedarik zinciri boyunca oluşan lojistik faaliyetler hakkında hem işletme lojistiği hem de lojistik işletmeleri yönetimi bakış açısıyla kapsamlı bilgiler vermektir. Ders kapsamında, lojistik ve tedarik zinciri yönetimi, yeşil ve tersine lojistik kavramları, lojistik faaliyetler, tedarik, operasyon ve dağıtım stratejileri, lojistik sistemi ve unsurları, taşımacılık araçlarını, taşımacılık modları, taşımacılık prosedürleri ve taşımacılıkta kullanılan evraklar, 3pl seçme kriterleri konuları işlenmektedir.

eUTL 532 Uluslararası Ticaret Yönetimi

Bu dersin amacı, uluslararası ticaretin esasını oluşturan ithalat ve ihracatın uygulamalarını incelemek, analiz etmek, sistemin her safhasında nasıl çalıştığını ve karşılaşılan problemlerin çözüm yolları hakkında bilgi vermektir. Bu ders kapsamında dış ticaret prosedürleri, ithalat ihracat kavramları, küreselleşme, dünya ticaretindeki gelişmeler, uluslararası ticarette bölgesel işbirlikleri, işletmelerin dışa açılma aşamaları, uluslararası ticaretin ülkelerarası yapısı ve uluslararası ticaret sözleşmeleri konuları işlenmektedir.

eUTL 533 İstatistiksel Analiz ve Karar Modelleri

Bu dersin amacı, matematiksel modellemenin temelleri, problem çözme teknikleri ve talep tahmin modelleme yöntemleriyle ilgili temel bilgilerin öğrenciye açıklanmasıdır. Ders kapsamında temel istatistiksel kavramlar, talep tahmin yöntemleri, basit doğrusal regresyon analizi, çoklu regresyon ve model oluşturma, lojistik modelleme, rotalama konuları işlenmektedir.

eUTL 534 Tedarik Zinciri Analizi

Bu dersin amacı, tedarik zinciri yönetiminin temel özellikleri ile çözüm yöntemlerini öğrenciye açıklamak ve tedarik zinciri süreçlerini analiz etmektedir. Ders kapsamında tedarik zinciri kavramı ve lojistikten farkı, tedarik zinciri yönetimindeki temel sorunlar ve çözüm teknikleri, tedarik zinciri tasarımı, performans yönetimi konuları işlenmektedir.

eUTL 535 Üretim Sistemleri Yönetimi

Bu dersin amacı, üretim ve operasyon yönetiminin temel kavramlarını, planlama ve planlama faaliyetlerinin yürütülmesini öğrencilere açıklamaktır. Ders kapsamında, üretim yöntemleri, tesis yerleşim türleri, üretim türleri ve ekipmanları, iç lojistik sistemleri, yalın yaklaşım, esnek üretim sistemleri, robotlu üretim, simülasyon ve tesis performansının ölçülmesi konuları işlenmektedir.

eUTL 536 Depo Yönetimi

Bu dersin amacı, depolama ve dağıtım sistemlerinin temel özellikleri ile eniyileme yöntemlerini açıklamaktır. Ders kapsamında, depo ve depolama kavramları, deponun tedarik zinciri içerisindeki yeri ve önemi, depolanan malzeme türleri, depo türleri, depo sınıflandırması, kiralık ve özmal depo karşılaştırması, depolama bazlı lojistik modeller, depo yer seçimi ve yöntemleri, etmen-puan yöntemi, ağırlık merkezi yöntemi, depolama süreçleri, adresleme sistemleri, ABC analizi, mal hareket şekilleri, depo ekipmanları, depolama bilişim sistemleri, depo tasarımı ve performans yönetimi konuları işlenmektedir.

eUTL 537 Gümrük Sistemleri

Bu dersin amacı, gümrük ve serbest bölgeler konularını incelemek, değerlendirmek ve karşılaşılan problemler hakkında bilgi vermektir. Ders kapsamında, gümrük kanunu, dış ticaret işlemleri akışı ve gümrük mevzuatının kapsamı, gümrük işlemleri ve rejimleri, mali yükümlülükler, gümrük vergilerinin sistematik yapısı, serbest bölgeler, özellikleri ve faaliyetleri konuları işlenmektedir.

eUTL 539 Özel Maddeler Lojistiği

Bu dersin amacı, tehlikeli ve özel maddelerin tanımı ve sınıflandırılmasının yapılarak lojistik faaliyetlerinin yürütülmesi hakkında öğrencilere bilgi vermektir. Ders kapsamında, tehlikeli ve özel madde tanımları, ulusal ve uluslararası tehlikeli madde düzenlemeleri, tehlikeli madde düzenlemelerine göre tehlikeli yüklerin tanımlanması, kabulü, paketlenmesi, işaretlenmesi, etiketlenmesi, sevk belgelerinin düzenlenmesi, sevkiyatı, depolanması, kazaların raporlanması, tehlikeli maddelerin sınıflandırılması konuları işlenmektedir.

eUTL 540 Kombine Taşımacılık Yönetimi

Bu dersin amacı, kombine taşımacılık sistemleri, araçları, uluslararası düzenlemeler ve lojistik şirketlerinin kombine taşımacılık operasyonlarındaki işlevi konularındaki temel bilgileri ve başarılı uygulama örneklerini aktarmaktır. Ders kapsamında, taşımacılık kavramları, taşımacılık modları ve araçları, karma taşımacılık sistemleri, uluslararası yük taşımacılığı, uluslararası kombine taşımacılık, teslim kuralları, taşımacılık performans değerlendirmesi konuları işlenmektedir.

eUTL 559 Araştırma Yöntemleri

Bu dersin amacı, bilimsel araştırma esasları ve araştırma yapılırken uyulması gereken etik ilkeler hakkında bilgi vermektir. Ders kapsamında bilimsel araştırmanın temelleri, örnekleme yöntemleri, verilerin toplanması ve değerlendirilmesi, nicel ve nitel araştırmalar, bilimde etik konuları işlenmektedir.

eUTL 599 Mezuniyet Projesi

Bu dersin amacı, öğrencinin mezuniyet projesi danışmanı eşliğinde bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olarak mezuniyet projesini hazırlamasını sağlamaktır.

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel