Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Dersler

ENDÜSTRİ VE ÖRGÜT PSİKOLOJİSİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS

PSİ 502 İleri İstatistik

Sosyal Bilimler alanında istatistik için gerekli alt yapıyı oluşturmak ve verilerin istatistik olarak analizini yapma becerisi kazandırmak.

PSİ 507 Pozitif Örgütsel Psikoloji

Bu ders,  Pozitif Psikolojinin konularının işletmeler içerisindeki uygulamaları hakkında bilgi ve beceri kazanmak amacıyla tasarlanmıştır. Bu genel çerçevede pozitif sermaye, iş çeşitliliği, içsel motivasyon, güven, yaratıcılık, öznel iyi oluş, katılımcı yönetim, akış, pozitif liderlik, iş yaşam kalitesi gibi kavramlara pozitif psikoloji perspektifinden bakılarak çeşitli uygulamalar ve araştırma örnekleriyle içgörü kazanılması amaçlanmaktadır.

PSİ 509 Psikolojik Sermaye ve Takım Yönetimi

Bu ders, endüstri ve örgüt psikolojisi kavram ve uygulamalarından olan psikolojik sermaye ve takım davranışlarına ilişkin kavrayışı geliştirmeyi hedeflemektedir. Bu derste psikolojik sermaye olarak tanımlanan, örgütlerdeki insanların psikolojik potansiyel, kapasite ve davranışları pozitif psikoloji perspektifinde ele alınacaktır. Geliştirilebilen ve yönlendirilebilen bir kaynak olan insanın duygu, tutum ve davranışları, çalışma ortamına getirdiği “psikolojik sermayesi” değerlendirilecektir. Psikolojik sermaye unsurları, ölçümü, gelişimi ve örgütsel vatandaşlık davranışı, iş doyumu ve sadakat gibi endüstri ve örgüt psikoloji kavram ve uygulamaları ile ilişkileri incelenecektir. Ayrıca örgütlerde takımların oluşumu ve takım davranışları grup dinamikleri ve örgüt psikoloji temelinde açıklanacaktır.

PSİ 526 Örgütsel Psikoloji

Bu ders Endüstri ve Örgüt Psikolojisi yüksek lisans programı içinde örgütsel psikolojinin tanıtımı ile temel bilgi ve becerilerinin kazandırılması için temel bir ders olup, mesleki gelişim için programa önemli bir katkı sağlamayı hedeflemektedir.

PSİ 527 Örgütlerde Endüstri Psikolojisi Uygulamaları

Bu ders Endüstri ve Örgüt Psikolojisi yüksek lisans programı içinde, ölçme değerlendirme konusunda ileri bilgi ve becerilerin kazandırılmasının yanı sıra alandaki ölçüm uygulamalarını, amaç ve kapsamını örneklerle ele almayı hedefleyerek programa katkı sağlamayı hedeflemektedir.

PSİ 559 Araştırma Yöntemleri

Bilimin ve bilimsel araştırmaların niteliğini kavratmak, rasyonel düşünme yeteneği kazandırmak, öğrenciye bir araştırma projesi hazırlamak için gerekli bilgi ve anlayışı kazandırmak dersin başlıca amacıdır.

PSİ 569 Yüksek Lisans Semineri

Araştırma yöntemleri dersinde kazanılmış olan bilimsel araştırma yöntemi bilgilerinin, literatür incelemesinde ve araştırma planı (tez önerisi) hazırlanmasında uygulanması.

PSİ 599 Yüksek Lisans Tezi

Tezli yüksek lisans öğrencilerinin özgün bir akademik tez hazırlamaları ve bu tezi bölüm öğretim elemanlarının huzurunda sunarak savunmaları sağlanacaktır.

 

GELİŞİM PSİKOLOJİSİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

PSİ 502 İleri İstatistik

Sosyal Bilimler alanında istatistik için gerekli alt yapıyı oluşturmak ve verilerin istatistik olarak analizini yapma becerisi kazandırmak.

PSİ 511 Gelişim Kuramları I

Bu dersin amacı lisans ustu öğrencilerine çocukluk dönemine ilişkin kuramları ayrıntılı olarak vermektir. Bu kuramlar sosyal ve bilişsel gelişim özelliklerini kapsamaktadır. Ayrıca bağlanma, empati, saldırganlık davranışları da işlenecektir.

PSİ 514 Gelişim Kuramları II

Bu dersin amacı lisans ustu öğrencilerine çocukluk dönemine ilişkin kuramları ayrıntılı olarak vermektir. Bu kuramlar sosyal ve bilişsel gelişim özelliklerini kapsamaktadır. Ayrıca bağlanma, empati, saldırganlık davranışları da işlenecektir.

PSİ 519 Bilişsel Süreçler

İnsan davranışını yöneten zihinsel süreçlerin neler olduklarını ve bu süreçlerin nasıl araştırıldıklarını öğrenmektir.

PSİ 531 Benlik ve Kimlik

Bu derste benlik ve kimlikle ilgili temel kavramlar ve kuramsal yaklaşımlar ilgili araştırma sonuçlarına değinilerek aktarılacaktır. Spesifik olarak, benlik kavramı, benlik saygısı, kendini sunma, özgün kişilik, sosyal kimlik teorisi ve kategori farklılaşması kavram ve kuramları üzerinde durulacaktır.       

PSİ 555 Gelişimin Değerlendirilmesi

Dersin amacı, farklı çocukların gelişimlerinin hangi durumlarda hangi envanter veya test ile değerlendirileceğinin ve nasıl yönlendirileceğinin anlatılması ve bazı testlerin öğretilmesidir (Agte, denver, dil testleri, bender gestalt, dikkat testleri, hafıza testleri vb).

PSİ 559 Araştırma Yöntemleri

Bilimin ve bilimsel araştırmaların niteliğini kavratmak, rasyonel düşünme yeteneği kazandırmak, öğrenciye bir araştırma projesi hazırlamak için gerekli bilgi ve anlayışı kazandırmak dersin başlıca amacıdır.

PSİ 569 Yüksek Lisans Semineri

Araştırma yöntemleri dersinde kazanılmış olan bilimsel araştırma yöntemi bilgilerinin, literatür incelemesinde ve araştırma planı (tez önerisi) hazırlanmasında uygulanması.

PSİ 578 Sosyal Psikolojide Seçme Konular

Bu dersin amacı benlik ve benlik değeri ile ilgili güdüler, sosyal biliş, yükleme süreçleri, yakın ilişkiler ve bağlanma, saldırganlık ve yardım etme davranışları ile sosyal kimlik, kalıpyargı ve önyargı gibi sosyal psikolojinin temel bazı konularını kapsamlı bir biçimde ele almaktır. Ayrıca, sosyal psikoloji alanındaki güncel kuramsal yaklaşımları, araştırma paradigmalarını ve güncel araştırma konularını tanıtmak amaçlanmaktadır. Bu dersin sonunda, öğrenci alandaki başlıca kuramsal yaklaşımlar, sosyal psikologların cevaplamaya çalıştığı soru türleri ve alandaki mevcut durum hakkında genel bir bakışa sahip olacaklardır.

PSİ 599 Yüksek Lisans Tezi

Tezli yüksek lisans öğrencilerinin özgün bir akademik tez hazırlamaları ve bu tezi bölüm öğretim elemanlarının huzurunda sunarak savunmaları sağlanacaktır.

İŞL 572 Liderlik ve Motivasyon

Bu derste liderlik ve motivasyon konusundaki temel kavram ve yaklaşımları tanıtmak ve öğrencilerin konuyla ilgili bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamak amaçlanmaktadır. Derste, yönetim, yönetici, lider ve liderlik, motivasyon kavramları ele alınacak ilgili teoriler aktarılacaktır.

    

 

 

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel