Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Dersler

RTS 501 Kurgu Sineması
Bu ders öğrencilere kurgu alanındaki gelişmeleri, uygulamaları, kuram ve kuramcıları tarihsel gelişim süreci içersinde örnek yapıtlarıyla birlikte tartışmalarını sağlar.

RTS 504  Çağdaş Film Teorileri
Sinema tarihinin önemli film kuramcıları ve kuramları, temel kesişme ve ayrılma noktalarıyla birlikte ele alınır. Değişen film algısı ve ortaya çıkan yeni kuramlar değerlendirilir. 

RTS 505 TV Programcılığı
Dersin amacı, öğrencilere iletişim araştırmaları hakkında ileri düzeyde bilgi birikimini sağlamaktır.

RTS 506 Toplumsal Değişme ve Belgesel Sinema 
Bu ders kapsamında sinemanın bir türü olan belgesel sinemanın toplumsal değişme ile ilişkisi ele alınır ve Türkiye’de toplumsal değişmelere bağlı olarak belgesel sinemanın içerik ve biçiminin nasıl değiştiği incelenir.

RTS 508 İletişim Araştırmaları
İletişim Araştırmaları dersi öğrencilere iletişim araştırmaları hakkında ileri düzeyde bilgi birikimini sağlamayı amaçlamaktadır.

RTS 510 Çağdaş İletişim Paradigmaları
Kitle iletişim paradigmalarını ve ilişkin araştırma yöntemlerini tarihsel süreçleri içerisinde ele alır. Frankfurt okulunun bir uzantısı olarak ortaya çıkan eleştirel okul ve kültürel çalışmalar çerçevesinde medya, kitle toplumu ve kültür ilişkilerine dair farklı kuramsal yaklaşımları içerir. Farklı medya örnekleri çerçevesinde, ideoloji, temsil, kimlik, egemen söylemler, alternatif oluşumlar, küreselleşme ve ulusötesi söylemler gibi kavramları tartışır. 

RTS 511 Sinema Dramaturjisi
Film yönetmeninden senaryo yazarına, görüntü yönetmeninden sanat yönetmenine, müzisyenden oyuncuya, kurgucuya ve tüm sinema çalışanlarına kadar herkesin pusulası olan sinema dramaturjisi dersi, bir sinema filminin düşüncesinden, senaryo özeti, film öyküsü, senaryo ve kurgulanmış film olarak izlenmeye hazır bir sanat yapıtı olana kadar tüm aşamalarını yapı, doku ve anlam bakımından incelemeyi, sinema sanatının diyalektiğini ve dünya sanat tarihi perspektifinde onu özümsemeyi amaçlar. 

RTS 513 İleri Storyboard Tasarımı
Storyboard, senaryo ve  treatman kavramları açıklanır ve gelişim süreçleri irdelenir. Bir fikir veya öykünün görselleşmesine yardımcı olabilecek temel biçimlendirme teknikleri öğretilir. Senaryonun etkili biçimde görselleşmesini sağlayacak tip ve mekan araştırmalarıyla ilgili çizim ve taslaklar hazırlanır. Taslaklarda çekilecek sahnelere ait kamera açıları kompozisyon, renk ve atmosfer belirlemeye yönelik araştırma ve uygulamalı çalışmalar yaptırılır.

 RTS 514 Türk Sineması
Sinema kuramları çerçevesinde, Türk sinemasının tarihsel, kültürel, sosyal ve politik değişimini inceler. Yeşilçam sinemasının gelişimini ve değişimini, toplumsal olarak oynadığı rolü, etkilerini, belli türlerin ortaya çıkışını ve yönetmen sinemasını içerir. “Yeni Türk Sineması” kavramı çerçevesinde 1980 sonrasında sinema endüstrisindeki değişimleri, ulusötesine taşınmasını ve kimlik politikalarının sinemadaki yansımalarını tartışır. 

RTS 515 Üçüncü Sinema
Bu derste siyasal tarih ve onun çeşitli görünümleri anlatılır. Ayrıca bu derste üçüncü sinemanın ortaya çıkışı toplumsal, teknolojik ve siyasal açıdan ele alınır.

 RTS 516 Görüntü Sineması
Bu ders öğrencilere sinema dilinin temelini oluşturan görüntü alanındaki gelişmeleri, uygulamaları, kuram ve kuramcıları tarihsel gelişim süreci içersinde örnek yapıtlarıyla birlikte ve kurgulama yöntem ve teknikleri kapsamında irdelemesini sağlamayı amaçlar. 

RTS 517 Sinemasal Biçimbilim
Claude Lévi-Strauss ve Roland Bartes’ın çalışmalarına esin kaynağı olan Vladimir Propp, Rus Folklorik Masallarının biçimbilimini incelemiştir. Bu bağlamda ortaya attığı karakter tipleri ve fonksiyonları, iletişim ve medya çalışmalarında kullanılmış ve bunun yanı sıra, öykü, edebiyat, tiyatro, televizyon dizileri, film, video oyunlarına da uygulanmıştır. Sinemasal Biçimbilim dersinde öğrenciler yukarıda sözü edilen karakter tipleri ve fonksiyonlarını film, televizyon dizileri ve video oyunlarına uygulama olanağı elde edeceklerdir.

RTS 518 Politik Sinema 
Politik Sinema, sinema alanında önemli bir yer tutmaktadır. Başta Hollywood olmak üzere hemen hemen tüm ülkelerde politik sinema örneklerine rastlamak olanaklıdır. Bu derste siyasal tarihin çeşitli görünümleri tarihsel, teknolojik, toplumsal açıdan ele alınacaktır.

 RTS 529 Yeni İletişim Teknolojileri ve Medya
Yeni iletişim teknolojilerinin iletişime getirdiği yeni ortamların belirlenmesi, geleneksel medyadan yeni medyaya geçiş sürecinde meydana gelen oluşumların hem kuramsal farklılıkların hem de teknolojik altyapıdaki değişmelerin kavranmasıdır.

 RTS 532 Kültürlerarası İletişim
Kültürler arası/ötesi iletişimle ilgili temel bazı kavram ve yaklaşımların tartışılacağı bu derste amaç, ilişkilerimizde “kültür”ün rolünü vurgulayarak, öğrencilerin konuya ilişkin farkındalık düzeylerini artırmak ve böylece gündelik ve mesleki hayatlarındaki ilişkilerinde başarılı olmalarına katkıda bulunmaktır. Bu dersin sonunda, öğrencilerin, iletişim hünerlerini geliştirmek, yeni sosyal çevreleri ve kendilerini gerçekçi olarak değerlendirmek ve diğer kültürler hakkında bilgi sahibi olmak yönünden zenginleşmeleri beklenir.

 RTS 533 Göstergebilim
Sanatın dilbilimsel olarak incelenişi, gerek kuramsal gerekse algısal olarak öğrenciyi geliştirir. Öğrenci sanata farklı bir yönden bakmayı öğrenecektir: Sanat ve dil, bir dil olarak sanat. Derste dilsel yapılanmaya uygun tüm sinemasal öğeler, özellikle filmler incelenecektir.

 RTS 534 Toplumsal Cinsiyet ve Medya 
Ders, medya, temsil politikaları, toplumsal cinsiyet ve kimlik arasındaki ilişkileri tartışır. Popüler kültür ürünleri ve medya örneklerinden yola çıkarak kadın ve erkek imgelerinin toplumsal ve tarihsel bir süreç içerisinde ele alır. Temsil ve kimlik ilişkisini toplumsal cinsiyet, sosyal sınıf, ırk ve etnisitenin kesişiminden örneklerle tartışır.

 RTS 535 Modern Görsel Kültür Tarihi
Dersin genel amacı; öğrencilerin, uygarlık yaratımlarının önemli bir bölümünü oluşturan görsel kültüre dair örnekleri neden sonuç ilişkileriyle irdeleyecek genel bilgiye sahip olmaları; Modern Görsel Kültür Tarihinin belirli dönemlerinde yer alan sanatçı ve tasarımcıları araştırarak sanat ve tasarım akımlarının görsel kültür ve iletişime etkilerini öğrenmeleri hedeflenmiştir.

 RTS 536 Popüler Kültür ve Medya
Dersin amacı öğrencilerin popüler kültür ve popüler kültürün toplum üzerindeki rolü ve medya ile olan ilişkisi hakkında eleştirel düşünmelerini sağlamaktır.

 RTS 537 Radyo Çalışmaları
Ders, bir mecra olarak radyonun kimlik, kültür ve toplumsal hareketler ile olan ilişkisini tarihsel bir bağlam içerisinde tartışmayı; radyonun bir alternatif mecra olarak taşıdığı potansiyelleri vurgulamayı ve radyo alanında yeni araştırmaların yapılmasını teşvik etmeyi amaçlar.

 RTS 538 Film Sosyolojisi
Dersin amacı sinema konusunda bilgi vermek, dolaylı olarak da duyarlık ve yaratıcılığa katkıda bulunmaktır. Sanatın toplumsal olarak ele alınışı, kuramsal, gerekse algısal olarak öğrenciyi geliştirir. Sanat farklı bir yönden bakmayı öğrenecektir: Sanat ve toplum. Bu ders, sinema sanatını sinemacı, film ve izleyici bağlamında, toplum ile ilişkisi içinde ele alır.

 RTS 540 Alternatif Görme Biçimleri
Bu derste egemen ve alternatif görme biçimleri üzerine çalışır ve tartışırken, aynı zamanda her bir katılımcının kendi tasarımı olan alternatif görme biçimini gerçek ya da sanal bir mekânda inşa etmesi amaçlanmaktadır.

 RTS 541 Televizyon ve Yeni Medya Uygulamaları
Dersin genel amacı; temel televizyon kavramları ve uygulamalarının başlangıç olarak sunulacağı bu derste; ileri düzey televizyon uygulamaları ve yeni medya içinde yer alan IPTV, Web TV ve VOD uygulamaları hakkında bilgi verilecek ve uygulama yaptırılır.

RTS 543 Belgesel Sinema
Dersin Genel Amacı: Sinemanın kaynağı ve tarihsel dayanağı olan bu türün. Sinema sanatı içindeki yerinin önemini kavratmak. Belgeselleri kurmacalardan ayıran özellikleri kavratmak. Her sinema türünde ve özellikle belgesel alanında bilgi birikimi ve araştırmanın olmazsa olmazlığını vurgulamak ve benimsetmek. Belgeseldeki estetiğin kuruluşunu öğretmek, önemsetmek.

 RTS 544 Uluslararası TV Yayıncılığı
Uluslararası televizyon yayınlarının evrimi, sömürgecilik döneminden gelen politik ve kültürel temelleri, uluslararası yayın stratejileri ve uluslararası kanalların sınıflandırılması bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

RTS 545 TV’ de Dramaturji
Bu ders, dramaya dayalı televizyon programlarının (TV dizileri, TV’de tiyatro, skeçler, sit-comlar, vb) fikrin oluşturulmasından yazılı hale getirilmesine, çekimlerden çekim sonrası süreçlerine dek yapım aşamalarını yapı ve anlam açısından kuramsal (dramatik yapının iç yasaları, ana kuralları) ve uygulamalı (sahnelenme süreci ve görüntüleme) olarak ele alır.

 RTS 546 Popüler Kültür ve Müzik
Sanayileşme sürecinde müziğin seri üretim ve tüketime konu olması ve pazarda alınıp satılan bir ürüne dönüşmesi müzik-toplum ilişkisini olduğu kadar, müzik-kültür ilişkisini de etkilemiştir. Müziğin üretim ve tüketim biçimindeki değişimin ele alınacağı ders, bir tüketim aracı olarak popüler müziğin kültürel dinamiklerini analiz etmeyi amaçlamaktadır.

RTS 548 Türk Film Araştırmaları
Bu ders; tarihsel, ekonomik ve ideolojik bağlamda Türkiye'de sinema yapımını etkileyen konuları, temaları ve yaklaşımları incelemek üzere tasarlanmıştır. Belli başlı yönetmenler ve filmlerinin yanı sıra sinema endüstrisinin yapısındaki değişiklikler, ilgili kanunlar ve fonlama mekanizmaları da incelenecektir.

RTS 500 Mezuniyet Projesi

Dersin amacı lisansüstü program boyunca öğrencilere verilen derslerde kazandırılan kuramsal ve uygulamalı bilgi ve beceriler kullanarak, bir danışmanın takibinde öğrencinin bir araştırma yapmasını sağlamaktır.

 RTS 559 Araştırma Yöntemleri
Öğrencilerin, bilimsel araştırma ve yazma yöntemleri öğretilir. Konu ile ilgili örnekler gösterilir. Konu seçimi, kaynak bulma, konunun sınırları, hipotez kurma konusunda bilgilendirilir. Tüm bu araştırmalar, Türkçe dilbilgisi ve yazım kuralları gösterilerek, tezin yazım aşaması ve kuralları anlatılır.

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel