Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Dersler

UTY 502 Uluslararası Ticaretin Finansmanı
Bu ders kapsamında uluslararası ticarette ödeme şekilleri, uluslararası ticaretin finansmanı ile ilgili kullanılan yöntemler ve amaçları, factoring, forfaiting, leasing, ihracat teşvikleri ve Türk Eximbank kredileri ile ilgili konular ele alınmaktadır.

UTY 504 Uluslararası Ticaret Yönetimi
Bu ders kapsamında küreselleşme, dünya ticaretindeki gelişmeler, uluslararası ticarette bölgesel işbirlikleri, işletmelerin dışa açılma aşamaları, uluslararası ticaretin ülkelerarası yapısı ve uluslararası ticaret sözleşmeleri, gümrük rejimleri ve dış ticaret rejimleri konuları işlenmektedir.

 UTY 532 Küresel Kaynak Kullanımı
Bu derste küresel kaynak kullanımının önemi ve genel tanımının yapılması, küresel kaynak kullanımının temel amaçları, dikkat edilmesi gereken noktalar, kullanılabilecek yöntemler, iç kaynak kullanımından farklılıklarının vurgulanması, uluslararası ticarette küresel kaynak kullanımının yeri ve önemi gibi konular ele alınmaktadır.

UTY 533 Sözleşme Yönetimi
Bu derste sözleşme yönetimi ile ilgili temel kavramların verilmesi, uluslararası ticarette sözleşme yönetiminin öneminin vurgulanması ve sözleşme yönetimiyle ilgili uygulamalar, uluslararası ticari sözleşmeler ve bu sözleşmelerde kullanılan belgeler ve sözleşme yönetiminin önemi gibi konular ele alınmaktadır.

UTY 534 Uluslararası Risk Yönetimi
Bu derste risk yönetiminin tanımı ve risk yönetimi hakkında temel kavramların verilmesi, uluslararası ticarette ortaya çıkabilecek risklerin ele alınması ve risk yönetimi çerçevesinde bu risklerden korunma ile ilgili çeşitli yöntemlerin incelenmesi, risk ve sigorta işlemleri, uluslararası ticarette risk yönetiminin önemi gibi konular ele alınmaktadır.

UTY 535 Ekonomik Entegrasyonlar
Bu derste ekonomik entegrasyonların incelenmesi,  amaçları ve Serbest Ticaret Bölgesi, Gümrük Birliği, Avrupa Birliği gibi entegrasyon çeşitlerinin incelenmesi, Gümrük Birliğinin statik ve dinamik etkilerinin ele alınması, uluslararası ticarette ekonomik entegrasyonların yeri ve önemi gibi konular ele alınmaktadır.

UTY 536 Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları
Bu ders Gümrük Mevzuatına ve uygulamaları ile ilgili genel kavramlar ve tanımların verilmesi, gümrük rejimleri ve vergi uygulamaları, serbest bölgeler ve serbest bölgelerde gümrük işlemleri ve uygulamaları konularını içermektedir.

UTY 537 Uluslararası Ticarette Girişimcilik
Bu dersin amacı, girişimcilik ve yenilik hakkındaki teorik ve pratik bilgileri aktarmak, uluslararası ticarette girişimciliğin önemini vurgulamak, öğrencilerin girişimcilik ve yenilik yapma becerileri kazanmalarını sağlamaktır. Bu ders, öğrencileri bir taraftan girişimcilikte kullanılan temel kavramlar ile tanıştırırken, diğer taraftan da alan ile ilgili örnek olaylardan hareketle pratik bilgiler sunmaktadır.

UTY 538 Dış Ticarette İş Geliştirme
Bu derste iş geliştirme ile ilgili genel kavramların verilmesi, uluslararası ticarette iş geliştirmenin önemi, yeni iş geliştirme olanaklarının değerlendirilmesi, iş planının hazırlanması, ortaya çıkabilecek sorunlar ve çözüm önerilerinin tartışılması ile ilgili konular işlenmektedir.

UTY 559 Araştırma Yöntemleri
Bu derste araştırmanın nasıl yapılacağı ve araştırma yapılırken uyulması gereken etik kurallar, bilimsel araştırmanın amacı ve önemi, bilimsel yayın ve tez hazırlama esasları, veritabanları üzerinden literatür araştırması, araştırmalarda kullanılacak olasılık ve hipotez testleri, korelasyon analizi ve benzeri yöntemler ele alınmaktadır.

UTY 569 Yüksek Lisans Semineri
Bu ders, öğrencilere sosyal araştırmalarda kullanılan çeşitli yöntem ve teknikleri aktararak, yüksek lisans tez çalışmalarında kullanacakları yöntem ve içerik çalışması bakımından öğrenciyi yüksek lisans tezi yazma sürecine hazırlamaktadır.

UTY 599 Yüksek Lisans Tezi 
Yüksek Lisans Tezi aşamasında öğrencinin alanında, seçtiği özgün bir konuya ilişkin tez çalışması gerçekleştirmesi amaçlanmaktadır.

UTL 531-Entegre Lojistik Yönetimi
Bu ders kapsamında lojistik kavramı ve lojistik yönetimi, lojistiğin evrimi, lojistikte amaçlar, stratejik lojistik yönetimi, uluslararası lojistik, lojistikte kalite, lojistik maliyetler, lojistik ve taşımacılık, taşımacılık yönetimi, karayolu taşımacılığı, denizyolu taşımacılığı, demiryolu taşımacılığı, havayolu taşımacılığı, boru hattı taşımacılığı, intermodal taşımacılık, taşıma türü seçimi, malzeme elleçleme ve paketleme, dış kaynak kullanımı ve 3PL kavramları, 3PL organizasyonu, lojistik sektörü, kentsel lojistik, yeşil lojistik, tersine lojistik, lojistik sistemlerin analizi ve tasarımı konuları ele alınmaktadır.

UTL 533-İstatistiksel Analiz ve Karar Modelleri
Bu derste temel istatistiksel kavramlar ile modelleme yaklaşımı ve yöntemleri, karar alma modelleri, tahminleme teknikleri, doğrusal programlama yöntemi ve çok kriterli karar alma modelleri ele alınmaktadır. 

UTL 534-Tedarik Zinciri Analizi
Bu ders kapsamında tedarik zinciri kavramı, kamçı etkisi, tedarik zincirinde karmaşıklık, tedarik zinciri yönetimi, tedarik zinciri stratejileri, SCOR modeli, tedarik zinciri yönetiminde organizasyon, performans yönetimi ve kıyaslama, ağ tasarımı, tedarikçi yönetimli envanter, ortaklaşa tahmin planlama ve ikmal, 4 PL kavramı, tedarik zinciri yönetimi yazılımları konuları ele alınmaktadır.

İŞL 540 Uluslararası Finans
Bu derste uluslararası finans ile ilgili temel kavramların verilmesi, uluslararası finansal kurumlar, küreselleşme açısından uluslararası finansın önemi, uluslararası finansal sistem ve uluslararası para piyasaları, türev piyasalar konuları ele alınmaktadır.

İŞL 580 Uluslararası Pazarlama Yönetimi
Bu derste uluslararası pazarlama ilgili genel kavramların verilmesi ve küreselleşme ve uluslararası rekabet açısından uluslararası pazarlamanın rolü ve önemi, uluslararası pazar çevresi ve dünyadaki pazar hareketleri, hedef pazar seçimi,  uluslararası pazarlamada kullanılan araçlar gibi konuları ele alınmaktadır.

İŞL 582 e-Ticaret
Bu derste, e-ticaretin genel tanımının yapılması, internette pazarlama faaliyetleri (B2B , B2C, C2C), e-ticaret sitesinin kurulması, yayınlanması ve tanıtımı, internette satış/pazarlama faaliyetleri; sanal mağazanın kurulması, ödeme yöntemleri, güvenlik dağıtım / teslimat yöntemleri, işletmeler ve tüketiciler için internette pazarlamanın avantajları, internette pazarlamada tüketici ilişkileri ile birlikte e-lojistik uygulamaları konuları ele alınmaktadır.

ÖHUK 511 Uluslararası Ticaret Hukuku
Bu derste uluslararası ticaret hukuk ile ilgili temel kavramların verilmesi, uluslararası ticari sözleşmelerin hazırlanması, ortaya çıkabilecek uyuşmazlıklar ve çözüm yöntemleri, Akreditifler, INCOTERMS ve uluslararası ticarette kullanılan ödeme yöntemleri konuları ele alınmaktadır.

İKT 510 Uluslararası İktisat
Bu derste uluslararası iktisat teorileri, uluslararası mal ve hizmet akımlarını,  ödemeler dengesi, para ve döviz kurları, döviz kuru sistemlerinin incelenmesi, küresel ekonomilerin ele alınması ve Dünya piyasalarının iktisadi açıdan değerlendirilmesi ile ilgili konular ele alınmaktadır.

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel