Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Dersler

FEL 601 Çağdaş Felsefe Sorunları

Bu ders, felsefede bir problemin ortaya konulmasında ve sınırlandırılmasında karşılaşılan sorunlara ya da felsefe alanına özgü günümüzdeki tartışmalara yoğunlaşır.

 FEL 603 20. Yüzyılda Temel Felsefi Eğilimler

Özellikle 20. yüzyılda yaşanan olaylar ve gelişmeler sonucunda ortaya çıkan sorunlardan hareket eden felsefi eğilimleri temel alan bu ders, felsefi geleneğin yeniden değerlendirilmesi bağlamındaki düşünce dizgelerini ve filozofları ele alır. Bu çerçevede Frankfurt Okulu’ndan Foucault’ya; Derrida’dan Deleuze’e kadar yeni eleştirel tutumun ayrıntıları ortaya koyar.

 FEL 605 Ortaçağda Felsefi Düşünce

Ortaçağdaki felsefi düşüncenin arka planının ve Yeniçağ düşüncesine etkilerinin tartışıldığı ders, Augustinus, Boethius, Anselmus, Abælardus, Thomas Aquinas, Ockham, Roger Bacon gibi düşünürlerin metinlerinin incelenmesi üzerine yoğunlaşır.  

FEL 606 Bilim Felsefesi Sorunları

Ders, özellikle 20. yüzyılda öne çıkan bilim kuramları üzerinde durarak, doğa bilimleri ve sosyal bilimler arasındaki yöntemsel farkları “anlama” ve “yorumlama” sorunu üzerine odaklanır.

FEL 607 Fenomenoloji

Edmund Husserl’in yapıtları temel alınarak yürütülecek olan ders, fenomenolojinin temel özellikleri, arka planı ve farklı alanlarda sağladığı “bilme” olanaklarını tartışmaya açar.

FEL 608 Uygulamalı Bilimler İçin Etik

İletişim alanından gen teknolojisine kadar pek çok alanda yaşanan gelişmelerin beraberinde getirdiği etik tartışmaların ele alınacağı bu derste, kuramsal zeminde oluşturulan etik ilkelerin uygulamalı bilimler içerisinde oynadığı önemli rol değerlendirilir.

FEL 609 Dil ve Anlam Sorunları

Bu ders, Locke, Frege, Russell, Wittgenstein, Heidegger, Austin, Searle ve Grice gibi filozofların eserlerinin “dil” ve “anlam” açısından irdelenmesini; anlam sorununa bu filozofların özgün katkılarının tartışılmasını içerir.

FEL 610 Çağımızda İnsan Hakları Sorunları

Dersin en temel amacı, günümüzde insan haklarının öneminin herkesçe kabul edilmesi, ama aynı zamanda insan haklarının pervasızca ihlal edilmesi sorununu incelemek ve bu ihlallere yol açan tuzakları tartışmaktır.

FEL 611 Felsefe Bakımdan Siyaset Sorunları

Günümüz siyasal sorunlarının ve bunlara getirilen çözüm önerilerinin kuramsal temelde ele alınacağı ders, çağdaş siyasal akımların felsefi arka planlarını ortaya koyarak; değer, hak, hukuk, devlet gibi kavramları tartışmaya açar.

FEL 612 İnsan Bilimlerinde Yorumlama Sorunu

Bu ders, “anlama”, “açıklama” ve “yorumlama” kavramlarını, “hermeneutik” akımının önde gelen temsilcileri olan Dilthey, Gadamer, Habermas ve Ricoeur gibi düşünürlerin metinlerinden hareketle tartışır.

FEL 613 Hukuk Felsefesi Sorunları

Hukukun felsefi temellerine ilişkin tartışmaları ortaya koyan ders hukuk, adalet, özgürlük, değer gibi kavramları birey-toplum-devlet ilişkisi bağlamında değerlendirir.

FEL 614 Tarih Felsefesi Sorunları

“Tarih”in kavramsal içeriğinden hareketle, tarih felsefesi alanında ortaya çıkan belli başlı görüş ve yaklaşım biçimlerinin incelendiği derste, söz konusu görüş ve yaklaşımlar filozofların düşünce dizgeleri eşliğinde ele alınır.

FEL 615 Sanat Felsefesi Sorunları

Bu ders, sanatın kavramsal yapısını, işlev ve/veya işlevlerini felsefi olarak ele alır. Bu bağlamda sanatsal etkinlik çerçevesinde kullanılan temel kavram ve sorunların yanı sıra, sanatla ilişkili olarak ortaya çıkmış olan temel akım ve anlayışlar değerlendirilir.

FEL 616 Hegel

Hegel'in felsefe tarihindeki yeri ve çağdaş felsefeye etkileri gözetilerek, ana eserlerinden birinin inceleneceği derste, Hegel felsefesinde öne çıkan kavramlar ele alınarak, Hegel’in günümüz felsefesine katkısı tartışılır.

FEL 617 Aristoteles

Aristoteles'in felsefesini eserlerinden seçilmiş metinlerle inceleyen ders, filozofun Batı Felsefesine etkilerini ele alır. Aristoteles felsefesinin temel kavramları (varlık, nelik, kategori, iyi, politeia, mutluluk, yurttaş, adalet vb.) çözümlenerek, bu kavramların felsefe tarihindeki diğer filozoflarca ele alınış biçimlerini tartışır.

FEL 618 Heidegger

Bu ders, Heidegger’in varlık, zaman, teknik ve sanat alanlarındaki görüşlerini, metinlerinden hareketle çok yönlü biçimde ele alır. Bu bağlamda Heidegger’in geleneksel Batı metafiziği eleştirisi ve Nietzsche yorumu incelenir ve tartışılır. 

FEL 619 Kant

Kant felsefesinin temel kavramları üzerine yoğunlaşan ders, “bilme süreçleri”nin felsefi söylemdeki merkezi rolüne yer verir. Aydınlanmanın merkezi kavramlarını da, filozofun metinlerinden hareketle inceler.

FEL 620 Nietzsche

“Başkaldırı felsefesi” olarak Nietzsche’nin söylemindeki temel kavramların incelemesine odaklanan derste, filozofun metinlerinden hareketle Eskiçağ düşünürleri ile arasındaki ilişkiler üzerinde durulur. Buna ek olarak Nietzsche’nin çağdaşlarına yönelik eleştirileri ve özellikle insan kavrayışına ilişkin saptamaları incelenir.

FEL 621 Schopenhauer

Bu ders, Schopenhauer’un antropoloji, etik ve sanat gibi alanlarındaki görüşlerini, metinlerinden hareketle ele alır.

FEL 622 Sartre

Sartre’ın felsefedeki yerinin ve yüzyılımıza etkisinin, filozofun metinlerinden hareketle ele alınacağı derste, özellikle varoluşçu felsefenin temel argümanları tartışılır ve Sartre’ın insan üzerine saptamaları üzerinde yoğunlaşılır.

FEL 623 Nicolai Hartmann

Nicolai Hartmann'ın felsefedeki yerinin ve yüzyılımıza etkisinin kendi metinlerinden hareketle tartışıldığı ders, özellikle Hartmann’ın yeni-ontoloji üzerine saptamalarına yoğunlaşır. Yapılan çalışmalarda Hartmann’ın özellikle Türk üniversitelerinde üretilen felsefeye olan katkıları üzerinde durulur. 

FEL 624 Wittgenstein

Bu derste, Wittgenstein'ın ana metinlerinden biri ele alınarak, düşüncelerinin arka planı ile günümüz felsefesine etkileri tartışılır. Erken dönem Wittgenstein eseri olan Tractatus’un temel argümanları, bu argümanların Viyana Çevresi’ne olan etkisi ve geç dönem Wittgenstein’ın Felsefi Soruşturmalar adlı eserinin günümüz perspektifçi ve bağlamsalcı bilgi teorileri ile olan ilişkisi bu tartışmalardan bazıları olarak incelenir.

FEL 669 Doktora Semineri

Bu ders, öğrencilerin felsefi yönelimlerini saptamalarında ve bu yönelimler doğrultusunda tez konularına ve tez danışmanlarına karar vermelerinde yol gösterici niteliktedir. Dersin içeriği, öğrenciler ve tez danışmanları tarafından saptanır.

FEL 688 İleri Felsefe Okumaları

Bu dönem, öğrencinin doktora yeterlilik sınavına hazırlanması, verilen literatürü okuması amacıyla tanınmıştır.

FEL 689 Yeterlilik Sınavı

Bu dönem, öğrencinin doktora yeterlilik sınavına giriş dönemidir.

FEL 699 Tez

Öğrencinin alanında uzmanlık gerektiren bir doktora tezi hazırladığı dönemleri içerir.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel