Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Dersler

SOS 601 İleri Sosyoloji Kuramları
Bu derste lisans/yüksek lisans döneminde öğrenilen sosyoloji kuramlarının pekiştirilmesi, sosyoloji alanındaki yeni kuram, yaklaşım ve araştırmaların tartışmaya açılması amaçlanmaktadır.

SOS 602 Sosyolojik Yöntemde Yeni Gelişmeler
Öğrencilere, toplumu gerçekçi biçimde tanımaları, sorunları ortaya çıkartmaları ve çözüm üretebilmeleri için niceliksel ve niteliksel araştırma teknikleri öğretilecek ve araştırmanın planlanmasından raporunun yazımına kadar olan bütün evreler konusunda bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır. Bu dersin temel amacı, doktora öğrencilerinin yapacakları tez araştırmasına sağlam bir zemin oluşturmaktır.

SOS 603 Bilgi Sosyolojisinde Yeni Konular
Sosyal yapılar ile bilinç ve bilgi üretimi arasındaki ilişkilerle bilgi ve ideolojiler ile sosyal yapılar arasındaki ilişkilere ve bu ilişkilerin günümüzde geçirmekte olduğu değişime çağdaş bakış açılarının incelenmesi ve sorgulanması.

SOS 604 Türkiye’de Sosyolojik ve Antropolojik Araştırmalar
Türkiye’de çeşitli konularda gerçekleştirilen sosyolojik ve antropolojik araştırmalar incelenecek ve tartışılacaktır.

SOS 605 Toplumsal Cinsiyet Araştırmalarında Yeni Eğilimler
Toplumsal cinsiyet alanında son dönem kuramsal yaklaşımlar, kadın ve erkek kimliklerinin oluşumu ve değişimi üzerine Türkiye ve dünya genelinde gerçekleştirilen çeşitli araştırmalar konu edilecektir.

SOS 606 Çağdaş Feminist Kuramlar
Bu derste kadın ve kimlik, kadın ve kurumlar, kadın ve iş yaşamı, kadın ve suç, kadın ve din, kadın ve şiddet, kadın ve medya gibi konular çağdaş feminist kuramların tartışmaya açılmasıyla incelenecektir.

SOS 607 Kültürel Çalışmalar
Bu ders güncel kültürel teorinin ana hatlarını ve farklı bir alan olan kültürel  çalışmalara şekil veren analizleri araştıracaktır. Geniş bir kapsamı olan ve farklı çalışma alanlarından oluşan bu alan kısmen Britanya’da kültürel çalışmaları biçimlendiren ve geliştiren ve bunun sonucunda kültürel çalışmaların uluslararasılaşmasına katkıda bulunan etkiler ekseninde işlenecektir.

SOS 608 Toplum ve Kent 
Bu derste kentsel toplum ve kurumlar, Avrupa’da ve Asya’da kentlerin evrimleşmesi, feodal-geleneksel, erken modern, endüstriyel ve küresel kentler, kentleşme ve kentsel büyüme kuramları, uydu kentleşme, kentsel dönüşüm, güvenlik-kapılı kentsel topluluklar gibi konular tarihsel ve karşılaştırmalı olarak ele alınacaktır.

SOS 609 Din Sosyolojisinde Yeni Kuramlar ve Araştırmalar
Bu derste dinlerin, toplumsal gerçeklik içinde algılanma ve tanımlanma biçimleri, insanların bireysel ve kolektif anlam atfetme ve uygulama süreçleri toplum-din ilişkisi açısından incelenecektir.

SOS 610 Toplumsal Sapma ve Kontrol
Bu ders, iktidar ve otorite, yasaların toplumsal temellerinin anlaşılması ve araştırılmasına yönelik yaklaşımlar, suça ve sapkınlığa yönelik kavram ve kuramlar, suç ve cezaya ilişkin kurumların ve farklı sosyal/kültürel bağlamlarda formal ve informal sosyal kontrol stratejilerinin sosyolojik incelemesini içerecektir.

SOS 611 Türkiye’de Ekonomik ve Sosyal Dönüşümler
Bu derste özellikle II. Meşrutiyet döneminden itibaren Türkiye’de sosyo-ekonomik değişimler değerlendirilecek, tarım, kalkınma, sanayi ve bilgi toplumu kavramları, sosyolojik olarak ele alınacaktır.

SOS 612 Türkiye’de Sosyolojinin Tarihi
Türk sosyolojisinin tarihi gelişimi ve bazı Türk sosyologların görüşlerinin inceleneceği bu derste, Türkiye’de sosyolojinin geleneği, geçirdiği dönüşümler, sosyologların toplumsal hayata etkileri ve çağdaş sosyolojik düşünceler tartışılacaktır.

SOS 669 Seminer
Doktora öğrenicileri için zorunlu olan seminer dersinde, öğrenicilerin tez önerisi hazırlamaları ve tez önerisini bölüm öğretim elemanlarının huzurunda sunarak eleştiri almaları sağlanacaktır.

SOS 679 Yeterlik Sınavı
Bu dersin amacı, öğrencinin doktora yeterlilik sınavına hazırlanmasıdır.

SOS 688 Sosyolojide İleri Okumalar
Bu dersin amacı, öğrencinin ve öğretim üyesinin birlikte belirledikleri teorik bir alanda literatürdeki en son gelişmeleri kapsayan okuma listesi oluşturmak ve bu okumalar / tartışmalar temelinde öğrenciyi ileri düzeye taşımaktır.

SOS 699 Doktora Tezi
Doktora öğrencileri derslerini tamamladıktan ve yeterlilik aşamasını geçtikten sonra tez önerilerini tez izleme jürisine sunar, danışmanlarının ve tez izleme jürisinin denetiminde özgün bir bilimsel tez hazırlar ve tez jürisi karşısında savunurlar.

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel