Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

Tezsiz yüksek lisans programı, öğrenciye mesleki konularda bilgi kazandırarak mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını öğretir.

Tezsiz yüksek lisans programı toplam 3 yarıyıl ve 90 AKTS kredisinden az olmamak üzere on ders ile mezuniyet projesi dersinden oluşur. Öğrenci, mezuniyet projesi dersinin alındığı yarıyılda mezuniyet projesi dersine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı proje ve/veya rapor vermek zorundadır. Mezuniyet projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir.

Öğrencinin alacağı derslerin en çok üçü, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması kaydıyla, lisans derslerinden seçilebilir.

Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, öğrencinin kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın en az iki yarıyıl, en çok üç yarıyıldır. Bu sürenin sonunda başarısız olan veya programı tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.

Mezuniyet projesini tamamlayan öğrenci projesini danışmanına sunar. Danışman projenin uygun olduğuna ilişkin yazılı görüşüyle birlikte projeye ilişkin intihal inceleme raporunu alarak enstitüye sunar. Rapordaki verilerde intihalin tespiti halinde proje, gerekçesi ile birlikte karar verilmek üzere enstitü yönetim kuruluna gönderilir.

Mezuniyet için, öğrencinin kayıtlı olduğu programın öğretim programında yer alan en az on ders dersi başarmış olması, alınan tüm derslerin genel ağırlıklı not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması ve mezuniyet projesi çalışmasının başarıyla tamamlanması gerekir.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel