Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

  • Doktora programı için gerekli kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde öğretim programında yer alan derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
  • Kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
  • Mezuniyet için, öğrencinin kayıtlı olduğu programın öğretim programında yer alan en az yedi dersin başarılmış olması, alınan tüm derslerin genel ağırlıklı not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması, seminer dersi ve tez sınavını başarıyla tamamlaması gerekir.
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel