Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

LİSANSÜSTÜ DÜZEYİ - 7417 SAYILI AF KANUNU HAKKINDA DUYURU

05 Temmuz 2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’na eklenen Geçici 83. Madde kapsamından yararlanmak isteyen adayların, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde (07 Kasım 2022 saat:17:00’ye kadar şahsen veya noter onaylı vekilleri ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Elektronik posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecektir.

Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar, terhislerini takip eden iki ay içinde başvurmaları halinde Geçici 83.Madde kapsamındaki haklardan yararlandırılır.

Başvuru Başlangıç                                : 05 Temmuz 2022

Başvuru Bitiş                                         : 07 Kasım 2022 saat:17:00’ye kadar

Askerlik Görevini Yapmakta Olanlar: Terhislerini takip eden iki ay içinde başvurmalıdır.

Adaylar, belirtilen süreler içerisinde başvuru formunu doldurarak gerekli belgeler ile birlikte Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sekreterliğine başvuru evrakını şahsen veya noter onaylı vekilleri aracılığıyla teslim etmelidir.

Kanun gereği, son başvuru tarihinden sonra başvuru alınmayacaktır. Ancak; mücbir sebeplerle başvuramayanların, mücbir sebeplerle başvuramayanların, mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir ay içinde, sağlık nedenleri ile başvuramayanların ise buna ilişkin heyet raporunu 07 Aralık 2022 saat:17:00’ye kadar ibraz etmeleri halinde bu kanundan yararlanabilecektir.

7417 Sayılı Kanun Metni için tıklayınız.

Bu kanun hükümlerinin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirleme yetkisi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığındadır.

 • YÜKSEKÖĞRETİM KURULU 7417 SAYILI KANUN İLE 2547 SAYILI KANUNA EKLENEN GEÇİÇİ MADDE 83 UYGULAMA İLKELERİ için tıklayınız.

İlgili madde aşağıda sunulmuştur:

MADDE 35- 2547 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

“GEÇİCİ MADDE 83- Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dâhil bütün sınıflarda intibak, önlisans, lisans tamamlama, lisans, lisansüstü öğrenimi gören öğrencilerden bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihe kadar, kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, terör suçu ile kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83), işkence suçundan (madde 94 ve 95), eziyet suçundan (madde 96), cinsel saldırı (madde 102), çocukların cinsel istismarı (madde 103), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) mahkûm olanlar ile sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler ile kayıt sırasında sahte belge verenler ile, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı suçlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazanarak kayıt yapma hakkı elde ettikleri halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvuruda bulunmaları şartıyla bu Kanunun 44 üncü maddesinde belirtilen esaslara göre 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimlerine başlayabilirler.

Birinci fıkra kapsamında yeniden öğrenime başlayanların askerlik ertelemeleri 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun 20 nci maddesindeki usul ve esaslara göre yapılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar terhislerini takip eden 2 ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır.

Bu maddede yer alan hükümlerden yararlanarak ayrıldığı yükseköğretim kurumuna kayıt yaptıranlardan ÖSYS/YKS puanı giriş yılı itibarıyla aynı veya farklı bir diploma programının aynı türden taban puanına sahip olanlar, bu programlardan birine yatay geçiş talebinde bulunabilecektir. Bu kapsamda farklı bir diploma programından yatay geçişle kabul edilecek öğrenci sayıları, ilgili programa kayıtlı öğrenci sayısı ve üniversitenin fiziki koşulları dikkate alınmak suretiyle belirlenir. Buna ilişkin usul ve esaslar yükseköğretim kurumları senatolarınca belirlenir.

Bu maddeden yararlanıp bir yükseköğretim kurumunda öğrenci statüsü kazananlar başvurmaları halinde Anadolu Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi bünyesindeki açık öğretim önlisans veya lisans düzeyindeki eşdeğer programlara yatay geçiş yapabilirler. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemeye Yükseköğretim Kurulu yetkilidir.”

Yapılan düzenleme uyarınca; yukarıdaki maddeler kapsamında başvuru yapmaları halinde 2022-2023 akademik yılında öğrenimlerine başlayabileceklerdir.”

Bu kanun kapsamında Lisansüstü programlarına kayıt yaptırmak isteyen öğrencilerin aşağıda belirtilen belgelerle birlikte Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sekreterliğine  07 Kasım 2022 saat:17:00’ye kadar şahsen veya noter onaylı vekilleri ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Elektronik posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecektir.

*Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü’nün 08 Temmuz 2022 tarih ve 1435665 sayılı yazısı için tıklayınız.

 • 7417 SAYILI KANUN İLE 2547 SAYILI KANUN ile ilgili T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 04.08.2022 tarih ve 10 sayılı Senato Kararı:

  Yapılan görüşme sonucunda, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının anılan Kanun'un Geçici 83’üncü maddesinin ilan edilen Uygulama İlkelerinin yükseköğretim kurumlarında uygulanması koşulu dikkate alınarak, 7417 sayılı Af Kanunu kapsamında kayıt yaptıracak olan lisansüstü öğrencilerinin 2022/2023 akademik yılı için belirlenen öğretim ücretlerini ödemeleri gerektiğine, daha önce kazanılan YÖK Başarı Burslarının (Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının 2547 Sayılı Kanununun Ek 9. maddesi kapsamında ücretsiz öğrenci okutmasına yönelik usul ve esaslar kapsamında başarı bursu alan öğrenciler) devam ettirilmesine bunun dışında kalan burs/indirimlerin Af kanunu kapsamında uygulanmamasına, 1999-2007 yılları arasında ilgili lisansüstü programına kayıt hakkı kazanıp kesin kayıt yaptırmayan öğrencilerden kesin kayıt hakkı kazandığına dair Enstitü Müdürlüğüne başvuru süresi içinde belge ibraz etmelerinin uygun olduğuna mevcudun oybirliğiyle karar verildi.


LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARINA BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

 1. Başvuru Formu: İndirmek için tıklayınız.
 2. Lisans Transkripti Doktora ve Sanatta Yeterlik Programları için Yüksek Lisans Diploması Transkripti: 2 adet ve yeni tarihli olması gerekmektedir.
 3. Lisans Diploması Doktora ve Sanatta Yeterlik Programları için Yüksek Lisans Diploması : Aslı ve 1 adet fotokopisi (Diploması elinde olmayan adayların e-Devlet sisteminden alınan Mezuniyet Belgesi kabul edilmektedir)
 4. Fotoğraf: 2 adet ve son altı ay içinde 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf çekilmiş olmalıdır.
 5. Adli Sicil Kaydı Belgesi: (Cumhuriyet Savcılıklarından ya da e-Devlet üzerinden alınabilir. Başvuru tarihinden en çok yedi gün önce alınmış olmalıdır)
 6. Uluslararası Öğrenciler için (Yabancı uyruklular için) Pasaport Fotokopisi,
 7. T.C. Kimlik Kartı veya Nüfus cüzdanı aslı ve 1 adet fotokopisi (Aslı görülüp, fotokopisi alınacaktır.)
 8. Askerlik Belgesi: : a) Askerlikle ilişkisi olmadığına dair belge; b) Askerlik görevini tamamlamış olanlar için askerlik terhis belgesi.

Başvuru Adresi:
T.C. Maltepe Üniversitesi

Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Marmara Eğitim Köyü
Kültür Merkezi 1. Kat
Maltepe/İSTANBUL
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Sekreterliği 0216 626 10 50/2592-2593-2676-2678

AF KANUNU HAKKINDA SIKÇA SORULAN SORULAR:

Af kanunu kapsamında kayıt hakkı kazanan öğrenciler T.C. Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine (Resmî Gazete Tarihi: 02.05.2021 Resmî Gazete Sayısı: 31472) tabiidir.

 1. Maltepe Üniversitesinde 2022-2023 Akademik Yılı öğrenim ücretleri hakkında bilgi alabilir miyim?

  Ücret bilgisi için tıklayınız.
   
 2. İlişiğim kesilene kadar almış olduğum dersler sayılacak mı?

  Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin, daha önce başarılı olduğu derslerin intibakı vb. eğitimle ilgili durumları ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlıklarının önerisi üzerine Lisansüstü Eğitim Enstitüsünün Yönetim Kurulu kararıyla belirlenecektir.
   
 3. Şu anda çalışıyorum, devamsızlık hakkım olacak mı?

  Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği nin aşağıdaki maddesi uyarınca derslere devam zorunluluğu bulunmaktadır. Kayıt yaptıranların derslere devam etmeleri gerekmektedir.

  Derslere devam durumu

  MADDE 20 – (1) Derslere ve uygulamalara devam zorunludur. Öğrenciler, kuramsal derslerin %70’ine, uygulamalı derslerin %80’ine katılmak zorundadır. Dersin öğretim üyesi, öğrencilerin derse devam durumlarının izlenmesinden ve denetlenmesinden sorumludur.

  (2) Bir dersin devam yükümlülüğünü yerine getirmeyen öğrenci, o dersten başarısız sayılır.

  (3) Devam koşulu yerine getirilmiş ders ve uygulamaların tekrarı halinde yeniden devam koşulu aranmaz.

  (4) Enstitü Müdürlüğünce alınan kararlar gereği izinli sayılan ve/veya Rektörlüğün onayıyla Üniversiteyi veya Türkiye’yi temsilen toplantı, spor, sanat ve benzeri faaliyetlere katılan öğrencilerin bu faaliyet günlerindeki devamsızlıkları dikkate alınmaz.

   
 4. Hangi yıldan itibaren ilişiği kesilenler Af Kanunundan yararlanabilecek?

  Af Kanunu, geriye dönük bir tarih ile sınırlı değildir. 05 Temmuz 2022 tarihinden önce ilişiği kesilen öğrenciler başvuruda bulunabilirler.
   
 5. Hangi sebeple ilişiği kesilenler Af Kanunundan yararlanabilecek?

  Kendi isteğiyle ilişikleri kesilenler dâhil, her ne sebeple olursa olsun ilişiği kesilenler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayanlar bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren dört ay içinde (07 Kasım 2022 saat:17:00’ye kadar) şahsen veya noter onaylı vekilleri ile başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Elektronik posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecektir. Bu Kanunun 35. maddesinde belirtilen esaslara göre 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimlerine başlayabilirler.

  2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 83’üncü maddesinde öngörülen başvuru süresi içinde mücbir sebeplerle başvuramayanların, mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bir ay içinde, sağlık nedenleri ile başvuramayanların ise buna ilişkin heyet raporunu 07 Aralık 2022 saat:17:00’ye kadar ibraz etmeleri halinde bu kanundan yararlanabilecektir.
   
 6. Kimler Af Kanunundan yararlanamayacak?

  Terör suçu ile kasten öldürme suçlarından (madde 81, 82 ve 83), işkence suçundan (madde 94 ve 95), eziyet suçundan (madde 96), cinsel saldırı (madde 102), çocukların cinsel istismarı (madde 103), uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti suçundan (madde 188) mahkûm olanlar ile sahte belge sebebiyle kaydı iptal edilenler ile kayıt sırasında sahte belge verenler ile 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 71 inci maddesinde yazılı suçlar ile terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı nedeniyle ilişiği kesilenler Af Kanunundan yararlanamayacaktır.
   
 7. Başka bir lisansüstü programda öğrenciliğim/kaydım devam etmektedir. Af Kanunu kapsamında kaydımı yaptırabilir miyim?

  Halen tezsiz yüksek lisans hariç lisansüstü bir programa kayıtlı öğrencilerin Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği hükümleri uyarınca sadece bir lisansüstü programa kayıtlı olabileceği dikkate alınarak, bu durumdaki öğrencilerin halen devam ettikleri tezsiz yüksek lisans hariç lisansüstü programdaki kayıtlarını sildirmeleri kaydıyla daha önce kayıtlı oldukları veya kayıt hakkı kazandıkları lisansüstü programa kayıt yaptırabileceklerdir.

  Söz konusu kanunun yayımı tarihinden önce birden fazla yükseköğretim kurumuna dönme hakkı kazananların ise bunlardan bir tanesine kayıt hakkı bulunmaktadır.

   
 8. Af kapsamında başka bir Üniversiteye yatay geçiş yapabilir miyim?

  Lisansüstü programlardan ilişiği kesilen öğrencilerden ilişiğinin kesildiği yükseköğretim kurumuna başvurarak öğrencilik hakkı kazananların, “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği’nin öngördüğü şartlar çerçevesinde yatay geçiş yapabileceklerdir.
   
 9. Geçmişe ait borcum var. Kayıt yaptırırken bu borcumu ödemem gerekecek mi?

  2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun Geçici 83’üncü maddesi uyarınca 2022-2023 eğitim ve öğretim yılında eğitime devam hakkı verilenlerden katkı payı/öğrenim ücretinin 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı başında yeni kayıt yaptıran diğer öğrencilerle birlikte alınmasına, kayıt tarihinden önceki yıllar için herhangi bir katkı payı/öğrenim ücreti alınmamasına şeklinde karar verilmiştir.
   
 10. Şu an askerim, Af Kanunundan yararlanabilir miyim?

  Yeniden öğrenime başlayanların askerlik ertelemeleri 25/6/2019 tarihli ve 7179 sayılı Askeralma Kanununun 20 nci maddesindeki usul ve esaslara göre yapılır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanlar, terhislerini takip eden iki ay içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları halinde bu maddede belirtilen haklardan yararlandırılır.
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel