Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Mezuniyet Koşulları

  • Doktora programı, bilimsel hazırlıkta geçen süre hariç, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için kayıt olduğu programa ilişkin derslerin verildiği dönemden başlamak üzere, her dönem için kayıt yaptırıp yaptırmadığına bakılmaksızın sekiz yarıyıl olup azami tamamlama süresi on iki yarıyıl; lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıl olup azami tamamlama süresi on dört yarıyıldır.
  • Doktora programı için gerekli kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlamanın azami süresi tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde öğretim programında yer alan derslerini başarıyla tamamlayamayan veya Üniversitenin öngördüğü en az genel not ortalamasını sağlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
  • Kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını birinci fıkrada belirtilen on iki veya on dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamayan öğrencinin Üniversite ile ilişiği kesilir.
  • Lisans derecesi ile doktora programına başvurmuş öğrencilerden, kredili derslerini, seminer dersini ve/veya azami süresi içinde tez çalışmasını tamamlayamayanlara, doktora tezinde başarılı olamayanlara, talepleri halinde, tezsiz yüksek lisans için gerekli kredi yükü, proje ve benzeri diğer şartları yerine getirmiş olmaları kaydıyla tezsiz yüksek lisans diploması verilir.
  • Mezuniyet için, öğrencinin kayıtlı olduğu programın öğretim programında yer alan en az yedi dersin başarılmış olması, alınan tüm derslerin genel ağırlıklı not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması, seminer dersi ve tez sınavını başarıyla tamamlaması gerekir.
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel