Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Hakkında

 

Çağımız hızla değişmekte, sürekli yeni ihtiyaçlar ortaya çıkmakta ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda, yaşama dünyası yeniden yapılanmaktadır. Hızlı değişim, zaman zaman ortaya çıkan ihtiyaçların felsefi arka planının görülememesine ve pratik faydanın felsefe kültürüyle olan bağının yeterince anlaşılamamasına ve değerlendirilememesine yol açmaktadır. Oysa değişimin yönünü belirleyebilmenin önkoşulu, ortaya çıkan yeni ihtiyaç bağlamlarını insan ve toplumlar açısından yeniden kurgulayabilecek akıl gücünün, rehberlik edecek biçimde yerinde kullanılabilmesidir. Buradan hareketle değişimi sadece izlemek yerine, değişimin önderi olmak da yine aklın doğru kullanımıyla olanaklıdır. Başka bir anlatımla, insan-insan, insan-toplum ve insan-kamu ilişkilerinde, kısacası insan-dünya-bilgi ilişkisinde ortaya çıkabilecek yeni durumlar, ancak ve ancak doğru yol göstericilerin kuramsal çözümlemeleri eşliğinde daha iyi anlaşılabilir. Bu nedenle her zaman yol gösterici olan, kılavuzluk edebilen felsefi düşünme ve felsefe yapma etkinliği, tam da bu noktada kaçınılmaz biçimde önem kazanır. Böylece felsefe eğitimi, topluma, kamu yaşamına, özetle insanlığa, “insanca bir dünya”yı oluşturmak ve sürdürmek üzere hizmet verecek kişilerin yetiştirilmesinin itici gücü olabilir.

T. C. Maltepe Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Lisans Öğretim Programı, kurulduğu 2004 yılından beri bu bilinçle hareket etmiş, birincil olarak öğrencilerine yaşama dünyasıyla bağı kolayca kurulabilen, insan-dünya-bilgi ilişkisini felsefe bilgisi ve felsefi düşünme üzerinden oluşturan ve işe koşan bir anlayışla, söz konusu öğretim programını hazırlamıştır. Bu programda yer alan Etik, İnsan Haklarının Felsefi Temelleri, Kamu Yaşamında Felsefe, Felsefi Danışmanlık, Değer Felsefesi, Çocuklar İçin Felsefe dersleri, Felsefi Danışmanlık Yüksek Lisans Programının bir bakıma ön hazırlıklarını içermektedir. Ayrıca Felsefe Anabilim Dalı yürüttüğü yüksek lisans ve doktora tezlerinde, felsefenin yaşama dünyasıyla ilişkilerinin –tıpkı Eski Yunan geleneğinde izleri bulunabileceği gibi–  kurulmasına özel bir önem vermekte, bu amaçla öğrencilerini Felsefi Danışmanlık alanına yönlendirmektedir. Felsefe Anabilim Dalı, bugüne değin, misyonunun sınırları içinde, Felsefi Danışmanlık Tezsiz Yüksek Lisans Programıyla uygunluk taşıyan pek çok çalışma yürütmüştür.

Felsefe Bölümü ve Felsefe Grubu Eğitimi Anabilim Dalı mezunları için düşünülen Felsefi Danışmanlık Tezsiz Yüksek Lisans Programı, felsefe mezunları için önemli bir istihdam alanıdır. Çünkü son zamanlarda uzman olmayan kişilerin “yaşam koçu”, “bireysel/kişisel gelişim uzmanı” adı altında günlük yaşam pratiğinin içerdiği sorunlara çare olmak üzere ortaya çıktıklarına tanık olmaktayız. Felsefi Danışmanlık adı altında elde edilecek uzmanlık, insan haklarını da temel eylem ilkeleri olarak içselleştirerek, kişilere sorunlarıyla karşılaşmak ve yüzleşmek noktasında yardımcı olmayı amaçlamaktadır.     

T. C. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünde mevcut olan Felsefe Yüksek Lisans Programının içinde daha çok uygulamayı dikkate alan, felsefe birikimini yaşama dünyasını daha insanca kılmak için değerlendiren Felsefi Danışmanlık Tezsiz Yüksek Lisans Programı, felsefe eğitiminin söz konusu temel işlevini, insan için, insan dünyası için önemini göz önünde bulunduran bir anlayıştan hareketle, hem ulusal hem de uluslararası kültür dünyasına çalışmalarıyla katkı sağlayacak, projeler üretecek ve/veya varolan projelerde etkin görevler üstlenerek felsefece bakış açısını, yaşam pratiğinde sorun yaşayan insanlara rasyonel düşünme yollarını kullanmada yeterlilik kazanmak isteyenlere, danışanlara, yardımcı olacak, rehberlik yapacak danışmanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Maltepe Üniversitesi, felsefe alanında yaptığı çalışmalarla, başlattığı ve sürdürdüğü Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğretimi ve tez çalışmalarıyla, ulusal ve uluslararası düzeyde tanınmışlığıyla, Felsefi Danışmanlık bağlamında da Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesini de (TYYÇ) dikkate alarak en iyiyi gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır.

Yüksek Lisans derecesini almak için, "T.C. Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nde  belirtilen koşullardan başka, öğrencinin, 90 AKTS ders alması ve bir mezuniyet projesi hazırlaması gereklidir. Programın tamamlanabilmesi için tüm öğrencilerin “Felsefi Danışmanlığa Giriş”, “Felsefi Danışmanlık Semineri I”, “Felsefi Danışmanlık Semineri II”, “Felsefi Danışmanlığın Antropolojik Temelleri”, “Felsefi Danışmanlığın İlke ve Yöntemleri” ve  “Araştırma Yöntemleri” derslerinden başarılı olmaları beklenir.

Yüksek Lisans derecesini almak için, "T.C. Maltepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği"nde belirtilen koşullardan başka, danışmanının gerekli gördüğü durumlarda, öğrenci, en çok iki lisans dersini (3’er kredilik) alarak, danışmanının önerisi ve anabilim dalı başkanının onayı ile Yüksek Lisans kredileri arasında saydırabilir.  

MİSYON

Felsefenin temel kavramlarını ve yöntemlerini kullanarak insan-toplum-dünya-bilgi sorunlarını değerlendiren, bu sorunlar üzerine tartışmak yoluyla yeni bakış açıları geliştiren, böylece bilgi-toplum bağını güçlendiren özgün felsefi çalışmalarda bulunan bireylerin yetişimine katkıda bulunmaktır.

VİZYON

Felsefi bakışın gelişmesine katkıda bulunmak; özgün felsefi eserlerin yaratılmasını teşvik etmek; yenilikçi bakış açılarını desteklemek; etik değerler ve özellikle insan haklarını her tür insani ilişkinin temeli haline getiren kamusal-toplumsal çalışmaları desteklemek.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel