Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Hakkında

 

T.C. Maltepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Yüksek Lisans Programı, başta İstanbul olmak üzere, Türkiye’nin çeşitli üniversitelerindeki Sosyoloji ve diğer sosyal bilimler bölümlerinin mezunlarını, öğrenci adayı olarak görmektedir.  Geleneksel anlayışlardan farklı olarak, “kuram”, “araştırma” ve “uygulama”yı bir bütünlük içinde değerlendirmekte olan Sosyoloji Yüksek Lisans Programı, çağdaş bir eğitim programıyla kimi durumlarda da uygulamadan kurama giden bir yol izlemeyi amaçlamaktadır. Böylece sosyolojinin temel kuramları, kavramları ve çözümleme araçlarının, uygulamayla birlikte öğrenilmesi ve pekiştirilmesi yeğlenmektedir. Bu amaçları izleyen T.C. Maltepe Üniversitesi Sosyoloji Yüksek Lisans Programı, tezli ve tezsiz olmak üzere yapılandırılmıştır.
 

MİSYON

Sosyoloji ya da diğer disiplinlerde lisans eğitimini tamamlamış öğrencileri bir araya getirerek, sosyoloji kuramlarını ve araştırma yöntemlerini anlayan, yorumlayan, uygulayan ve bu bilgiler ışığında çeşitli toplumsal konularda sosyolojik çözümlemeler yapan ve sosyal sorunlara çözüm üreten uzman sosyologlar yetiştirmek.
 

VİZYON

Yereli küreselleştiren, küreseli yerelleştiren göç, etnisite, din, toplumsal cinsiyet, yaş ve sınıfa bağlı olarak ortaya çıkan toplumsal kategorileri analiz etmek, toplumsal, politik ve ekonomik çıkarların çakıştığı ve çatıştığı alanlarda inceleme ve araştırmalar yapmak, araştırma ve tezleri konferans bildirileri, makale, kitap gibi bilimsel yayınlara dönüştürerek kamu ile paylaşmak ve bilimsel tartışmaları ileriye götürmek, teorik ve ampirik araştırmalara dayalı olarak elde edilen bilgileri kullanarak yerel, ulusal ve küresel sorunların çözümüne yönelik politikalar oluşturulmasına katkıda bulunmak.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel