Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Temel Öğrenme Çıktıları

1. Alanındaki yeni bilgilere sistematik bir şekilde yaklaşır ve alanıyla ilgili yaratıcı yöntemleri kullanmada üst düzeyde bir beceriye sahip olur.
2. Sinema sanatı içinde uzmanlaştığı alanda toplumun estetik algısını geliştirmek ve yönlendirmek amacıyla yeni fikir ve yöntemler geliştirir.
3. Sinema sanatı alanı içinde yaratıcı çalışmalarda karar verici olur.
4. Sinema sanatı ve toplum arasındaki ilişkiyi eleştirel bir bakış açısıyla inceler, uygulamaları ve sinema eserlerini yorumlar.
5. Ulusal ve uluslararası düzeyde sinemanın toplumsal işlev ve etkilerini geliştirmeye yönelik eylemlerde bulunur.
6. Uzmanlaştığı alana ilişkin görüşlerini etkili bir biçimde savunur ve geniş kitlelere ulaştırır.
7. Alanıyla ilişkili gelişmeleri takip ederek sürekli kendini geliştirme bilincine sahip olur.
8. Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini savunma yetkinliğini gösterir, en az bir yabancı dili çok iyi kullanarak etkili iletişim kurar.
9. Sinema sanatı alanında ortaya çıkan sorunların çözümünde stratejik karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.
10. Sinema sanatı alanında edindiği kuramsal bilgileri, sektördeki uygulama alanlarına aktarır, sinema alanı içerisinde özgün projeler tasarlayıp yönetir.
11. Güncel yaşam ile ulusal ve uluslararası sinema sanatı uygulamaları arasındaki ilişkiyi sorgular ve yeniden biçimlendirmeye yönelik öneriler ortaya koyar.
12. Alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası festival ve yarışmalara katılır, ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayın yapar, bunları düzenler.
13. Sinema sanatı uygulama alanlarında ortaya çıkan etik sorunlara çözüm üretir.
14. Sinema sanatı alanındaki yerel ve küresel etkileri tarihsel ve sosyolojik bütünlüğü içinde değerlendirir.
15. Toplumsal ve teknolojik gelişmeler ışığında değişen üretim biçim ve yöntemlerini yorumlayarak, birikimini farklı alanların kullanımına açar ve toplumdaki estetik anlayışın gelişimine katkı sağlar.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel