Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Temel Öğrenme Çıktıları

1. İktisat biliminin temel kavramlarını, kuramlarını ve yöntemlerini kavraar ve değerlendirir.  

2. İktisadi olayları ve problemleri matematiksel ve istatistiksel araçlarla ortaya koyar ve paket yazılım programlarıyla analizlerini gerçekleştirmek ve analiz sonuçlarını yorumlar.  

3. Soyut akıl yürütme yeteneğinin ileri seviyelere taşınmasıyla tümevarım/tümdengelim yargılarında bulunur; iktisadi sorunları soyutlama düzeyinde ifade eder ve iktisadi verilerle yorumlar. 

4. Eleştirel düşünceyi bir yöntem olarak benimser; analitik ve sorgulayıcı bakış açısıyla karşılaşılan sorunlara çözüm getirmek için araştırma yapar ve en uygun zamanda sonuçlandırır. Sonuçları topluluk önünde paylaşma ve gerektiğinde çözümü uygulayabilmek için inisiyatif alabilme özgüvenini gösterir.  

5. Araştırma yapabilmek için gerekli bilgilere sahip olur; araştırmanın tasarımını amacına uygun olarak yapar; araştırma sorusunu ve buna uygun uygulama planını sosyal bilimlerde araştırma tekniklerinden yararlanarak hazırlar; veri hazırlama ve ölçme tekniklerini kullanarak araştırmayı sonuçlandırır ve alanına birikim sağlayacak yerlere sunar; tüm süreci mesleki kazanıma dönüştürür.

6. Küresel ekonomik bakış açısına sahip olarak uluslararası ekonomideki gelişmeleri izler ve yurtiçi etkileşimini sosyal, siyasal yönleriyle birlikte kestirir ve yorumlar.  

7. İktisadi olay ve sorunlarla ilgili, sosyoloji, hukuk, siyasi bilimler, yönetimsel bilimler, felsefe gibi diğer sosyal bilimlerle ilişki kurar; her birinin özgün kavram ve yöntemlerini kavrayarak kendi alanına aktarır ve uygular.  

8. Hem kamusal alanda, hem de özel alanda politik iktisadın kavramları çerçevesinde iktisadi analizler yapar ve gereken iktisadi mevzuata hakim olarak ilgili kurumun kendi yapısını ve Türkiye’nin genel yapısı içindeki yerini iyice açıklar.  

9. Günümüz ekonomi yönetiminde başarının sağlanması için büyük ölçüde para ve maliye politikalarından oluşan iktisat politikası araçlarını uygun biçimde düzenler ve yürütür.

10. Bir yabancı dili ve Türkçe’yi etkin kullanarak iktisat alanındaki bilimsel yayınları ve uluslararası medyayı takip etmek yoluyla özgün raporlar, bildiriler ve makaleler hazırlar ve ulusal/uluslararası bilimsel/yarı-bilimsel ortamlarda sunar.

11. Birey, toplum ve dünya sorunlarına duyarlılık gösterir;  toplum refahını düşünerek çalışmalarını yapar.. 

12. Nitelikli bilim insanlarının yetiştirildiği, ulusal ve uluslararası bilim dünyasına katkıların da somutlaştırıldığı, bilgi birikimi yüksek bireyler olmak ve ülkemizin bilgi toplumuna geçiş sürecine de katkıda bulunmak.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel