Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Temel Öğrenme Çıktıları

  1. Film Sanatının farklı alanlarına özgü yaklaşım ve yöntemlerin nasıl kullanıldığını öğrenir ve çözümlemeleri buna göre geliştirerek, belirlediği sorunsallar üzerinde akademik prensipleri gözeten, özgün sunumlar ve yayınlar yapar.
  2. Araştırma amaçları ile araştırma tasarımı ilişkisini, araştırma sorusunu ve çeşitli araştırma tekniklerinin kullanılma koşullarını bilerek araştırma önerisi ve uygulama planını hazırlamayı, sanatsal, toplumsal, kültürel ve etik sorunları düşünmeyi, verileri değerlendirmeyi ve sonuç raporu yazmayı ve bu bilgileri duyurmayı öğrenir ve bu birikimlerini meslek yaşamına aktarma becerisine sahip olur.
  3. Sanatsal ve toplumsal sorunların çözümünde karar alma, kararı uygulama, üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme ve gerektiğinde inisiyatif alarak normları değiştirme yetkinliği kazanır.
  4. Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle meslek ve gündelik yaşamında kullanabilir ve öğrenim sürecinde kazandığı bilgileri iş yaşamında değerlendirme, proje hazırlama, uygulama ve yönetme yetkinliğine sahip olur.
  5. Film sanatlarının uygulama alanlarına yönelik çok boyutlu algılayabilme, düşünebilme, tasarlayabilme duyusal algıyı somutlaştırabilme, uygulayabilme becerisi kazanır.
  6. Yenilikçi ve özgün film eserleri ortaya koymak için doğru akıl yürütme, estetik farkındalık, dönüştürme becerileri kazanır.
  7. Film sanatı hakkında tarihsel, toplumsal ve konjonktürel bilgi sahibi olur.
  8. Dünya ölçeğinde film sanatının farklı uygulama biçimlerini öğrenir.  Ülke sinemalarının biçimsel tercihler, ilgi odakları, politik duruş gibi konulardaki farklılıkları ve benzerliklerini öğrenir.
  9. Toplumsal ve teknolojik gelişmelerle değişen üretim biçim ve yöntemlerini takip eder, alanıyla ilgili güncel ulusal ve uluslararası festival ve yarışmalara katılır.
  10. Film Sanatları alanında ürettiği eserleri toplumla paylaşabilme ve anlatabilme konularında iletişim becerisi gösterme yetkinliği kazanır.
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel