Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Temel Öğrenme Çıktıları

1. Psikolojinin ilgili uzmanlık alanına ilişkin temel kavram, soru ve sorunlarını uzmanlık düzeyinde tanır, tanımlar ve yorumlar.

2. Psikolojinin ilgili uzmanlık alanına ilişkin güncel gelişme ve tartışmaları takip eder, betimler ve bu güncel gelişme ve tartışmalara katkıda bulunabilme bilinci ve becerisi kazanır.

3. Bilimsel yönteme dayalı araştırmalar yapar ve bilgi üretir; insanı davranış, duygu ve düşüncelerini tanımaya yönelik nesnel yöntemleri tanır ve bu yöntemleri uygular.

4. Akademik bilgi, beceri ve donanımını uzmanlık alanındaki mesleki uygulamalarda kullanır ve psikolojinin ilgili uzmanlık alanında ölçme ve değerlendirme yapar.

5. Kuram, gözlem ve sonuçları ilişkilendirir ve sorgular; nesnel ve eleştirel düşünebilme becerisi kazanır.

6. Toplumsal gerçeklere ve sorunlara yönelik farkındalık ve duyarlılık kazanmasıyla birlikte, mesleki bilgi ve donanımını kullanarak, sorunlara çözümler üretebilme becerisi edinir.

7. Sosyal, kültürel ve bireysel farklılıklara yönelik farkındalık ile insan hakları konusunda bilgi ve duyarlılık kazanır.

8. Psikoloji alanının diğer bilim alanları ile olan ilişkisini ve disiplinler arası etkileşimi kavrar. Farklı bilim ve uygulama alanlarına ilişkin edindiği bilgileri kullanır ve bu bilgileri psikoloji bilgisiyle ilişkilendirir; disiplinlerarası çalışma yapabilme bilinci ve becerisi kazanır.

9. Hem bireysel hem ekip içinde çalışabilme becerisi kazanır ve insanlarla etkileşimde, etkili iletişim becerilerini uygular.

10. Mesleki etik ilke ve değerleri tanır; mesleki sınırlılıkları, yeterlilikleri ve sorumluluklarını tanımlar ve akademik ve uygulamaya dönük çalışmalarında mesleki etik ilkeleri uygular.

11. Uzmanlık alanına özgü gözlem ve görüşme becerilerini uygulayarak, sorunlara ilişkin yönlendirme yapılması gereken durumları tanır ve gerekli yönlendirmeyi yapar.

12. Uzmanlık alanındaki akademik bilgileri (bilimsel yazı yazma, literatür tarama vb.) uygulamada kullanır. Alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.

13. Psikolojinin ilgili alanındaki güncel sorunları belirler, gelişmeleri takip eder ve kendi çalışmalarını alanındaki ve alan dışındaki gruplara yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.

14. Doktora programlarına devam edebilecek altyapıya sahip olur.

15. Yaşam boyu öğrenme bilinci ile bireysel ve akademik olarak kendini yeniler ve bireysel farkındalık kazanır.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel