Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Temel Öğrenme Çıktıları

1. Yüksek lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, felsefe alanının güncel ve ileri düzeydeki bilgilerini, özgün düşünce ve felsefe alanında uzmanlık kazanabilecek düzeyde geliştirebilir.

2. Felsefe alanındaki yeni bilgileri, sistematik bir yaklaşımla değerlendirerek, felsefe alanına yenilik getiren bir düşünce ya da yöntemle özgün bir çalışma ortaya koyabilir.

3. Felsefe alanında geliştirdiği özgün düşünceler ya da yöntemler aracılığıyla, alanındaki ya da disiplinlerarası etkileşim gereğince farklı alanlardaki yeni ve karmaşık düşüncelerin analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapabilir.

4. Felsefe alanının yöntem tartışmaları dahilinde edindiği bilgiler doğrultusunda, gerek disipline özgü gerekse disiplinlerarası çalışmalarda kullanabileceği yöntem becerilerini kazanır.

5. Felsefe alanında edindiği yaratıcı, eleştirel ve özenli düşünme becerileri yoluyla, sorun çözme, karşılaştırma, planlama yapma gibi üst düzey karar alma süreçlerini kullanarak, felsefeye ilişkin yeni düşünceler ve yöntemler geliştirir.

6. Felsefe alanında özgün çalışmalar ortaya koyarak ya da varolan çalışmalara özgün yorumlar getirerek, bilginin sınırlarını genişletir.

7. Yaratıcı, eleştirel ve özenli düşünmeyi sağlayan üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak felsefe alanına özgü geliştirdiği yeni düşünce ve yöntemlere ilişkin ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde, felsefeye özgün katkı sağlayacak yayınlar yapar.

8. Felsefe alanında geliştirdiği özgün görüşlerini, uzman kişilerle tartışmada savunma yetkinliği gösterecek biçimde etkili iletişim kurabilir.

9. Felsefe alanında sahip olunan ileri düzeydeki kuramsal ve/veya uygulamalı bilgileri geliştirmek için, alanın yerli ve yabancı bilgi kaynaklarını tanır.

10. Felsefe alanına özgü ve/veya felsefenin diğer disiplinlerle olan ilişkisinde beliren sorunların çözümüne ilişkin proje üretme amacıyla kurulan çalışma gruplarına, gerektiğinde liderlik yaparak sorumluluğu altındaki kişilere bilgi aktaracak düzeyde katkıda bulunur.

11. Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları, felsefe alanında edindiği eleştirel bakış açısıyla inceleyerek, gerektiğinde değiştirmeye yönelik eylemleri yönetebilir.

12. Felsefe alanının bilimsel, teknolojik, sosyal ve kültürel değişimlere ilişkin saptamalarını topluma tanıtarak, toplumun, bilgi toplumuna geçiş sürecine katkıda bulunmak amacıyla, iletişim kanallarını etkin bir biçimde kullanabilir.

13. Felsefe alanıyla ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne ve bu değerlerin gelişimine katkıda bulunabilmek için, toplumsal alanda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşların karar verme süreçlerini destekler.

14. Tarihi ve kültürel miras ile çevrenin korunmasına yönelik olarak çalışma yapan akademik ve mesleki kurum ve kuruluşlarla sivil toplum kuruluşlarının çalışmalarına katkıda bulunur.

15. En az bir yabancı dili Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilir.

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel