Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Program Temel Öğrenme Çıktıları

 1. Sosyolojinin hangi kavram, kuram ve yöntemlerle bilgi üretmekte olduğunu öğrenir ve bu kavram, kuram ve yöntemler arasındaki ilişkilere hakim olarak üretilen bilgilerin toplumsal, toplumlararası ve küresel yapılardaki ve onların dönüşümlerindeki karşılığının neler olduğunu bilir.
 2. Hangi toplumsal alanda hangi sosyolojik yaklaşımların ve yöntemlerin kullanılacağını öğrenir ve sosyolojik analizleri buna göre geliştirerek, uzmanlık alanında belirlediği sosyolojik sorunlar üzerinde bireysel ve ekip içinde akademik kurallara göre hazırlayacağı özgün makaleleri ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayınlar ve/veya özgün ve yaratıcı bir eser hazırlayarak alanındaki bilginin sınırlarını genişletir.
 3. Sosyolojik perspektifleri neden-sonuç ilişkisi sorgulaması ve eleştirel bir bakış açısı ile tartışır; bilgi ve uygulama eksikliklerini tespit ederek, alanıyla ilgili vizyon, amaç ve hedef geliştirerek, alanın gereksinimlerini karşılar.
 4. Sosyal yaşamı eleştirel ve bilimsel olarak ana hatlarıyla belirleyerek; alanına yenilik getirecek yeni bir yöntem, tasarım ya da uygulama geliştirerek veya var olanları uygulayarak, aile, devlet, eğitim, din gibi kurumların yapılarına, oluşumlarına ve gelecekteki dönüşümlerine yönelik tahminlerde bulunur ve politika önerileri oluşturur.
 5. Hayat boyu öğrenme becerileri kazanarak, alanı ile ilgili bilgilerini, toplumsal sorumluluk bilinciyle meslek ve gündelik yaşamında kullanabilir ve öğrenim sürecinde kazandığı bilgileri iş yaşamında değerlendirme, proje hazırlama, uygulama ve yönetme yetkinliğine sahip olur.
 6. Toplumsal soru ve sorunlarla ilgili psikoloji, felsefe, antropoloji gibi diğer sosyal bilimlerle bağlantı kurar; her birinin temel kavramlarını ve yöntemlerini kavrar; alanında edindiği bilgileri farklı disiplinlerden edindiği bilgilerle bütünleştirerek alanına yenilik getirecek özgün tanımlara ve kuramlara ulaşır ve bunları derinleştirerek geliştirebilir.
 7. Araştırma amaçları ile araştırma tasarımı ilişkisini, araştırma sorusunu ve çeşitli araştırma tekniklerinin kullanılma koşullarını bilerek araştırma önerisi ve uygulama planını hazırlamayı, toplumsal, kültürel ve etik sorunları düşünmeyi, verileri değerlendirmeyi ve sonuç raporu yazmayı ve bu bilgileri duyurmayı öğrenir ve bu birikimlerini meslek yaşamına aktarma becerisine sahip olur.
 8. Sosyoloji için gerekli düzeyde istatistik bilgisini ve mantıksal akıl yürütme süreçlerini bilerek, kuramsal ve yöntemsel analizler yoluyla yeni bulgulara ulaşır ve bu bulguları ulusal ve uluslararası düzeyde paylaşır.
 9. Toplumsal sorunların çözümünde karar alma, kararı uygulama, üstlendiği görev ve sorumlulukları yerine getirme ve gerektiğinde inisiyatif alarak bilimsel, etik ve insani değerleri ulusal ve uluslararası katılımlarla değiştirme ve yaygınlaştırma yetkinliği kazanır.
 10. Ulusal ve uluslararası yayınları ve alanındaki yenilikleri takip ederek, ilgili kurumlarla işbirliği içinde oluşturduğu yeni bilgileri ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini nicel ve nitel verilerle destekleyerek ulusal ve uluslararası düzeyde yazılı ve sözlü olarak paylaşır.
 11. Bir yabancı dili kullanarak sosyoloji alanındaki bilgileri takip edebilir ve meslektaşları ile iletişim kurabilir (“European Language Portfolio Global Scale”, Level C1).
 12. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilir.
 13. Sosyoloji alanındaki bilgi ve deneyimini canlı tutar; bu bilgisini başkaları ile paylaşarak zenginleşir ve mesleki ve bilimsel alanlara sürekli olarak katkıda bulunur.
 14. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince, değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahip olur.
   
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel