Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Temel Alan Yeterlilikleri/Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi

TYYÇ

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

BİLGİ

Kuramsal

Olgusal

 1. Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, bir eğitim bilimi alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 1. Alanı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimi tartışır.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

BECERİLER

Bilişsel

Uygulamalı

 1. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgieri kullanır, bu bilgileri geliştirir ve derinleştirir.

X

 

X

 

 

X

 

 

 

 

 1. Alanındaki bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle işlevsel olarak bütünleştirip yeni bilgiler oluşturur.

X

 

X

 

 

 

 

 

X

 

 1. Uzmanlık gerektiren sorunlara nicel ve nitel bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak çözüm önerileri getirir.

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk AlabilmeYetkinliği

 1. Alanındaki bir sorunu bağımsız olarak kurgular, çözüm yolları geliştirir, çözer, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

 

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 1. Alanındaki uygulamalarda karşılaşacağını öngörmediği karmaşık durumlarda yeni stratejik yaklaşımlar geliştirir ve sorumluluk alarak çözüm üretir.

 

 

 

 

 

 

X

X

 

X

 1. Alanı ile ilgili takım çalışmlarına etkin olarak katılır veya liderlik yapar.

 

X

X

X

 

 

X

X

 

 

Öğrenme Yetkinliği

 1. Alanıyla ilgili bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirirve öğrenmeyi yönlendirir.

 

X

 

 

X

 

 

 

 

X

 1. Alanındaki çalışmaları yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yürütür.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

 1. Alanındaki gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, alanndaki ve dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarır.

 

X

X

X

X

 

X

X

 

X

 1. Mesleki ve profesyonel ortamlardaki sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir balış açısıyla inceler, bunları geliştirmek ve gerektiğinde değiştirmek üzere herekete geçer, liderlik yapar.

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 1. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil portföyü B2 düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

 1. Alanıyla ilgili bilgiieri ulusal/uluslararası düzeyde sözlü ve yazılı olarak paylaşır.

 

X

 

 

 

 

X

X

 

 

 1. Alanının gerektirdiği bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

 

X

X

 

 

 

 

 

 

X

Alana Özgü Yetkinlik

 1. Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planlarını yorumlar, bu planları geliştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

 

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, duyurulması aşamalarını toplumsal, bilimsel ve etik değerleri temelinde denetler ve bu değerleri öğretir.

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 1. Alanında edindiği bilgi ve becerileri, disiplinlerarası çalışmalarda uygular.

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 1. Güncel gelişmeleri ulusal değerler ve ülke gerçekleri doğrultusunda değerlendirir.

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 1. Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları gelştirir ve elde edilen sonuçları kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirir.

 

 

X

 

 

 

 

 

 

X

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel