Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

Temel Alan Yeterlilikleri/Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi

(Gazetecilik ve Enformasyon)

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

BİLGİ

1. Lisans yeterliliklerine dayalı olarak, iletişim alanında uzmanlık düzeyinde kuramsal ve uygulamalı bilgi birikimine sahiptir ve bunu geliştirir.

X

X

X

X

X

 

 

 

X

 

 

X

X

X

X

2. Alanıyla ilgili temel sorunları ve nedenlerini saptar ve tanımlar.

   

X

 

X

X

 

X

X

 

 

 

X

 

 

3. Alanıyla ilgili uzmanlık düzeyinde bilgiye ve araştırma yöntemleri bilgisine sahiptir.

   

 

   

X

X

X

X

X

X

 

X

 

 

BECERİLER

1. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.

 

X

X

 

 

 

 

   

 

 

X

X

X

X

2. Alana ilişkin bilgileri analitik ve sistematik olarak analiz eder, yorumlar ve değerlendirme becerisine sahiptir.

 

 

X

X

X

X

X

X

X

 

X

 

X

 

 

3. Alanı ile ilgili nicel ve nitel araştırma yöntemlerini ileri düzeyde kullanır.

 

 

 

 

 

 

X

X

X

 

X

 

 

 

 

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme YYetkinliği

1. Alandaki bir sorunu tespit eder, çözüm üretir, çözüme işlerlik kazandırır, sonuçları değerlendirir ve gerektiğinde uygular.

 

 

X

X

X

X

X

X

     

X

X

 

 

2. Çalışmalarını bağımsız ve ekip üyesi olarak yürütür.

 

 

   

 

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

Öğrenme Yetkinliği

1. Alanıyla ilgili bilgileri ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir ve öğrenme gereksinimlerini yönlendirir.

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

 

 

X

 

 

2. Alanına ilişkin gelişimini yönlendirir.

   

 

 

 

X

 

X

 

 

X

X

X

X

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1. Alanındaki güncel gelişmeleri değerlendirip kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarır.

X

 

X

 

 

X

X

X

 

 

X

X

 

 

 

2. Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceler, geliştirir ve yönlendirir.

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

 

X

 

 

3. Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyinde kullanarak sözlü ve yazılı iletişim kurar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 

X

X

Alana Özgü Yetkinlik

1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması, uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek bu değerleri öğretir.

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

X

 

 

 

 

2. Alanı ile ilgili konularda strateji ve uygulamaları yorumlar, geliştirir ve elde edilen sonuçları, hedefler doğrultusunda değerlendirir.

 

 

X

X

X

X

 

 

X

 

 

 

X

   

3. Alanında özümsediği bilgi ve problem çözme yeteneğini bilimsel ve toplumsal katkı için kullanır.

 

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

 

 

   
Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel