Lisansüstü Eğitim Enstitüsü

TYYÇ/Program Temel Öğrenme Çıktıları İlişkisi

Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi

 

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

BİLGİ

-Kuramsal
-Olgusal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Lisans düzeyi yeterliliklerine dayalı olarak, aynı veya farklı bir alanda bilgilerini uzmanlık düzeyinde geliştirebilme ve derinleştirebilme

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

  1. Alanının ilişkili olduğu disiplinler arası etkileşimi kavrayabilme

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

BECERİLER

-Bilişsel
-Uygulamalı

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanabilme

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2. Alanında edindiği bilgileri farklı disiplin alanlarından gelen bilgilerle büntünleştirerek yorumlayabilme ve yeni bilgiler oluşturabilme

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

  1. Alanı ile ilgili karşılaşılan sorunları araştırma yöntemlerini kullanarak çözümleyilme

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

YETKİNLİKLER

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1. Alanı ile ilgili uzmanlık gerektiren bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2. Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunların çözümü için yeni stratejik yaklaşımlar geliştirebilme ve sorumluluk alarak çözüm üretebilme.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Alanı ile ilgili sorunların çözümlenmesini gerektiren ortamlarda liderlik yapabilme.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Öğrenme Yetkinliği

1. Alanında edindiği uzmanlık düzeyindeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme ve öğrenmesini yönlendirebilme.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1. Alanındaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını, nicel ve nitel veriler ile destekleyerek alanındaki ve alan dışındaki gruplara, yazılı, sözlü ve görsel olarak sistemli biçimde aktarabilme.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2. Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren normları eleştirel bir bakış açısıyla inceleyebilme, geliştirebilme ve gerektiğinde değştirmek üzere harekete geçebilme.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3. Bir yabancı dili  en az Avrupa Dil Portföyü B2 Genel Düzeyi'nde kullanarak sözlü ve yazılı ilietişim kurabilme.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. Alanının gerektirdiği düzeye bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişm ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanabilme.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Alana Özgü Yetkinlik

1. Alanı ile ilgili verilerin toplanması, yorumlanması,  uygulanması ve duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerleri gözeterek denetleyebilme ve bu değerleri öğretebilme.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

2. Alanı ile ilgili konularda strateji, politika ve uygulama planları geliştirebilme ve elde edilen sonuçları, kalite süreçleri çerçevesinde değerlendirebilme.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

3.Alanında özümsedikleri bilgiyi, problem çözmeve /veya uygulama becerilerini, disiplinlerarası çalışmalarda kullanabilme.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel