Centre for Research and Application of Human Rights

Alumni

Share

M.A. THESES

 

 

NAME

YEAR

TITLE of the M. A. THESIS

 SUPERVISOR

1

Murat Urk 

2010

“Göç Olgusu Bağlamında Mülteciler, Sığınmacılar ve İnsan Hakları” / “Refugees and Asylum Seekers in the Context of Migration and Human Rights”. 

Prof. Dr. Betül
ÇOTUKSÖKEN

2

Evren Akbey 

2011

“Adli ve Önleme Aramalarının İnsan Hakları Açısından Değerlendirilmesi” / “Evaluation of Preventive Legal Search from Human Rights Perspective”.

Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ

3

Cafer Durna 

2011

“Gelir Dağılımı Adaletsizliğinin İnsan Haklarına Etkileri” / “Impact of Injustice in Income Distribution on Human Rights”.

Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ

4

Cemal Gedik 

2011

“Ceza İnfaz Kurumlarında Görev Yapan İnfaz ve Koruma Memurlarının İnsan Haklarına Bakışı” / “Prison Guardians’ Perception of Human Rights”.

Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ

5

Ömer Gökduman 

2011

“Ceza İnfaz Kurumlarında Eğitimin Önemi” / “The Importance of Education in Prisons”.

Prof. Dr. Sevgi İYİ

6

Serkan Küçükdoğru 

2011

“Polislik Mesleğinin ve Polis Meslek Yüksekokullarında Verilen  İnsan Hakları Eğitiminin İrdelenmesi” / “A  Study of Human Rights Education in Police Professional Schools”. 

Prof. Dr. Betül
ÇOTUKSÖKEN

7

Ömer Sağlam 

2011

“Sosyal Devlet ve İnsan Hakları” / “Human Rights and Social State”.

Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ

8

Vedat Yılmaz

2011

“Açık İnfaz Kurumlarının Hükümlüleri Toplumsal Yaşama Hazırlanması Çalışmalarının Silivri ve Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumları Örneğinde İncelenmesi”/ “A Study on the Work Carried out for the Rehabilitation of Prisoners in Open Penal Enforcement Institutions, on the Ground of the Examples of Silivri and Maltepe Prisons”. 

Prof. Dr. Oktay
UYGUN

9

Sedat Servet Çeçen

2012

“İlköğretim Okullarında Artan Şiddet Olaylarına Karşı Alınan Önlemler ve İnsan Hakları" / "Precautions Against Increasing Violence in Primary Schools and Human Rights”.

Prof. Dr. Betül
ÇOTUKSÖKEN

10

Seylan Demir

2012

“Polisin Temel Hak ve Özgürlükleri Kısıtlayan Yetkilerini Kullanmasında Değerlendirme Sorunları”/ “Problems of  Evaluation in the Exercise of Competences by the Police, which Restrict Basic Right and Freedoms”.

Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ

11

Hakkı Dinç

2012

“6831 Sayılı Orman Kanununa İstinaden Tapuları İptal Edilen Şahısların Durumunun Mülkiyet Hakkı Açısından İncelenmesi” / “A Study on the Case of those whose Deeds Were Cancelled by Court Decision on the Ground of Article 2/B of the Forests Law Numbered 6831, in the Light of the Right to Property”.

Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ

12

İsmail Gökçe

2012

“Ceza Muhakemesi Yasasında ‘Gizli Tanık’ İfadelerinin Adil Yargılanma Hakkı Çerçevesinde Değerlendirilmesi” / “Evaluation of Testimony of ‘Anonymous Witness’ Mentioned in the Criminal Procedure Code in the Light of  the Right  to Fair Trial”.

Prof. Dr. İbrahim
KABOĞLU

13

Berna Özen

2012

“Devlet İlköğretim Okullarında Görev Yapmakta Olan Öğretmenlerin İnsan Haklarına İlişkin Tutumlarının Çokboyutlu İncelenmesi (İstanbul İli Anadolu Yakası Örneği)” / “A Study on the Attitudes Towards Human Rights of Teachers of Primary Public Schools in the Asian Part of Istanbul”.

Prof. Dr. Betül
ÇOTUKSÖKEN

14

Melek Zubaroğlu

2012

“Hasta Hakları Kurul Üyelerinin İnsan Haklarına Bakışı: İstanbul İli Örneği” / “Approach of Members of Patient Rights Councils to Patient Rights in Istanbul’s Hospitals”.

Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ

15

Ercan Orhan Aydın 

2013

“Türkiye’de Güvenlik Soruşturması Uygulamaları ve Bunların İnsan Hakları Bağlamında Değerlendirilmesi: Devlet Memuru Alımında Güvenlik Soruşturması” / “Security Inquiries in Turkey and their Evaluation from the View-point of Human Rights: Security Inquiry in the Appointment of Public Officials”.

Prof. Dr. İbrahim Özden
KABOĞLU

16

Murat Bayram

2013

 “İnsan Hakları Açısından Madde Bağımlılığının Değerlendirilmesi” / “Drug Addiction from Human Rights Perspective”.  

Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ

17

Murat Çolak

2013

“Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 16. Maddesinin 7. ve 8. Fıkralarının Yaşam Hakkına Yönelik İçerdiği Tehditler” / "Threats to Human Rights in the 7th and 8th Paragraphs of the 16th Article of Polices Duties and Competences Low".

Prof. Dr. İbrahim Özden
KABOĞLU

18

Turabi Demirci

2013

Terör Haberlerinin Sunumunda Emniyet Teşkilatı-Medya İlişkileri: 11 Eylül 2001 El-Kaide Terör Örgütü Saldırıları Örneği” / “Police-Media Relations in the Presentation of News about Terror: The Case of Al-Qaeda Terrorist Organization's Attack on September 11th, 2001”.

Prof. Dr. Peyami ÇELİKCAN

19

Yasin İnam

2013

 “Polisin Toplumsal Olaylara Müdahalede Kullandığı Kuvvetten Doğan İnsan Hakları Sorunları” / “Human Rights Problems Arisen from the Use of Force by the Police during Demonstrations”.

Dr. Özge YÜCEL
DERİCİLER

20

Umut Yanardağ

2013

“Hasta Hakları Alanındaki Kavram Sorunları ve Uygulamaya Yansımaları-İstanbul Örneği” / “Conceptual Problems Related to the Patient Rights as Reflected on Practice: The Sample of Istanbul”.

Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ

21

Göksenin Aktekin 

2014

“Tersane İşletmelerinde Alt İşveren (Taşeron) Sorunu: İnsan Hakları Çerçevesinde Bir İnceleme" / "A Study on the Problem of Subcontractor in Shipyard Enterprises from the Viewpoint of Human Rights”. 

Dr. Özge YÜCEL
DERİCİLER

22

Ercan Çamırcı

2015

“İnsan Hakları Açısından Değer Yargıları" / "Value Judgements from the View-point of Human Rights”.

Prof. Dr. Sevgi İYİ

23

Abuzer Gülpınar 

2015

“Türkçe Deyim ve Atasözlerinin İnsan Hakları Açısından Değerlendirilmesi” / “Evaluation of Turkish Proverbs and Sayings from Human Rights Perspective”.

Prof. Dr. Sevgi İYİ

24

Mustafa Atilla Ongur 

2015

“İnsan Haklarını Korumanın Öznel Koşulları Olarak Etik ve Polis Etiği” / “The Subjective Conditions of the Protective of Human Rights and Police Ethics”.

Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ

25

Selçuk Polat 

2015

“Tıpta Aydınlatılmış Onam ve Özerklik İlkesi” / “Informed Consent in Medicine and the Principle of Autonomy”.

Doç. Dr. Muttalip
ÖZCAN

26

Aris Abacı

2016

"İnsan Hakları Açısından Azınlık Kavramı ve Azınlık Hakları" / "The Concept of Minority and Minority Rights in the Light of Human Rights".

Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ

27

Adem Akgün

2016

"Avrupa Birliği'nin Değişen Göç Politikalarının Sığınma Hakkı Kapsamında Değerlendirilmesi" / "The Chancing Migration Policies of the European Union Evaluated from the View-point of the Right of Asylum".

Prof. Dr. Betül
ÇOTUKSÖKEN

28

Tuna Deniz

2016

“Olay Yeri İncelemesinde Delilden Sanığa Gitmenin İnsan Haklarının Korunmasındaki Yeri” / “The Contribution of Going from Evidence to the Accused in the Investigations of Crime Scene to the Protection of Human Rights”. 

Dr. Özge YÜCEL
DERİCİLER

29

Serhat Durup

2016

"Tüketim Toplumunda Çalışan İnsan ve Çalışma Hakkı" / "The Right to Work and the Working Human Being in the Consumers Society".

Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ

30

Elif Dilan Kara

2016

"İnsan Haklarıyla İlgisi Bakımından Uluslararası İlişkilerde Yaygın Devlet Anlayışı" / "The Widespread Conception of the State in the International Relations, in its Connection to Human Rights".

Prof. Dr. Sevgi İYİ

31

Mansur Seyitoğlu 

2016

“İnsan Hakları Perspektifinden Çocuk Refahı Alanındaki Sosyal Hizmetler Uygulamalarında Değerlendirme Sorunu” / "The Problem of Assessment in Social Work Practices in the Field of Child Welfare from a Human Rights Perspective".

Yard. Doç. Dr. Neşe
ŞAHİN TAŞĞIN

32

Huriye Yıldız

2016

"İnsan Felsefesi ve İnsan Hakları Bakımından İslam Karşıtlığı" / "Islamophobia from the View-point of Human Rights and Philosophical Anthropology".

Prof. Dr. Betül
ÇOTUKSÖKEN

33

Ulviye Kılıç Karakelle

2017

"Ulusal ve Uluslararası Belgelerde Mülkiyet Hakkının Felsefî Temelli Eleştirisi" / "Philosophically Based Critique of Right to Property in National and International Documents".

Yard. Doç. Dr. Bergen COŞKUN
ÖZÜAYDIN

34

Burhan Ulucanlı

2017

"Aile İçi İlişkilerde İnsan Hakları Sorunları" / "Problems of Human Rights in Family Relations".

Prof. Dr. Sevgi İYİ

35

Sevgi Yüksel Özcan

2017

"Seçme-Seçilme Hakkı ve İnsan Hakları" / "The Right to Elect and Be Elected and Human Rights".

Prof. Dr. Sevgi İYİ

36

İnci Çakır

2017

"İnsan Haklarını Belirleme Sorunu ve Barış
Hakkı" / "The Problem of Determining Human Rights and 'The Right to Peace'".

Doç. Dr. Muttalip
ÖZCAN

37

Yücel Ercan

2017

"Çok Dinli ve Çok Etnik Kökenli Toplumlarda Birarada Yaşayabilmenin Ön Koşulları Olarak İnsan Hakları" / "Human Rights a Prerequisites for Living together in Multi-Religious and Multi-Ethnic Societies".

Doç. Dr. Muttalip
ÖZCAN

38

Mehtap Pulat

2017

"Çağımızdaki Sosyal Adaletsizliğin Tarihsel Boyutu" / "The Historical Dimension of Our Era's Social Injustice". 

Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ

39

Verda Körfeci

2017

"Kent Yaşamında Barınma Hakkı" / "The Right to Housing and The City". 

Prof. Dr. Betül
ÇOTUKSÖKEN

40

Mine Bilge

2018

"Yaşar Kemal'in Kimsecik Üçlemesinde İnsan Hakları" / "Human Rights in Yaşar Kemal's  Kimsecik Trilogy".

Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ

41

Bülent Altun 

2018

“İnsan Haklarının Korunmasında ve Geliştirilmesinde Yargıç Etiği ve Sorunlar” / "The Role of  Judge Ethics in the Protection and the Development of Human Rights".

Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ

42

Elif Narin Hamidi

2018

"Gazetecinin İşi, Hak Gazeteciliği ve İnsan
Hakları" / "The Job of the Journalist, Rights Journalism and Human Rights".

Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ

43

Sedat Karaman

2018

"Eğitim Hakkının Korunması Açısından PICTES Projesinin Değerlendirilmesi" / "Evaluation of the PICTES Project from the Viewpoint of Human Rights".

Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ

44

Ulaş Aksakallı

2018

"Sosyal Hizmet ile İlgili Değerlendirmelerde 'Vicdan' Sorunu" / "The Issue of Conscience in Evaluations Related to Social Services".

Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ

45 Zeynep Sayar Bolelli 2019 "Anne-Baba Tutumlarının Çoçuğun İnsan Haklarına Saygılı İnsan Olmasına Etkileri" / "The Impact of Parents' Attitude on their Children's  Respect for Human Rights" Prof. Dr. Hülya ŞİMGA
46 Meryem Çevikbaş
Çakmakcılar
2019 "İnsan Ticareti İle Mücadelede Suçun Önlenmesine İlişkin Denetim Mekanizmaları" / "Control Mechanisms Regarding the Prevention of  Human Trafficking Crime" Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ
47

Ali Konuralp

2019 "Toplumsal Olaylara Müdahalede Gaz Kullanımının İnsan Hakları Açısından İncelenmesi" / "Examining the Use of Gas in Interventions in Public Events in Terms of Human Rights" Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ
48 Gökçe Çobansoy 2020 "İnsan Hakları Açısından Kişisel Verilerin Korunması Sorunu"/ "The Problem of Protection of Personal Data from the Viewpoint of Human Rights" Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ
49 Kemal Taylan Abatan 2020 "Hayek'in Kendiliğinden Doğan Düzen Düşüncesi ve Kuçuradi'nin İnsan Hakları ve Sosyal Adalet Görüşü" / "Hayek's Idea of Spontaneous Order and Kuçuradi's Concept of Human Rights and Social Justice" Doç. Dr. Muttalip
ÖZCAN
50 Gülden Aydoğdu 2020 "Namus Kavramının İnsan Hakları Açısından İncelenmesi" / "Examination of the Concept of Honor in Terms of Human Rights" Prof. Dr. Hülya
ŞİMGA
51 Ayça Yazıcı 2020 "İnsan Hakları Açısından Irkçılık: Edebî Eserlerden Örnekler" / "Racism in Terms of Human Rights: Samples from Literary Works" Prof. Dr. Hülya
ŞİMGA
52 Mehmet Yazar 2020 "Eğitimle Düzeltilebilir İnsan Doğası ve İnsan Hakları" / "Human Nature and Human Rights Corrected by Education" Dr. Öğr. Üyesi Bergen COŞKUN
ÖZÜAYDIN
53 Suzan Oktay Erol 2020 "Erişkinliğe Geçiş Sürecinde Sığınmacı Gençler ve Grup Hakları" / "Refugee Youth in the Transition to Adulthood and Group Rights" Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ
54 Ezgi Akbulut   2020 "Misafirlikten Ötekiliğe Suriyeli Mülteciler ve İnsan Hakları: Sultanbeyli Örneği” / “Guests or Strangers: Syrian Migrants and Human Rights: the Sultanbeyli District Example” Dr. Öğr. Üy. Neşe
ŞAHİN TAŞĞIN
55 Adalet Ögeday 2020 "Uluslararası İnsan Hakları Belgeleri Çerçevesinde Savaş Mağduru Çocuklara Bir Bakış” / “Looking at Children Affected from War in the Framwork of Human Rights Instruments" Prof. Dr. Hülya 
ŞİMGA
56 Betül İşler  2020 "İnsan Hakları Açısından Ölüm Cezası: Edebi Eserlerden Örneklerle" / "Death Penalty from the Viewpoint of Human Rights: With Examples from Literary Works" Prof. Dr. Sevgi 
ŞAHİNTÜRK
57 Ozan Canan   2020 "Özel Gereksinimli Bireylerde Yaşam Boyu Eğitimin İnsan Hakları Açısından Değerlendirilmesi” / “Lifelong Education of Vulnerable Individuals from a Human Rights Perspective” Prof. Dr. Betül 
ÇOTUKSÖKEN
58 Ahmet Barış Çelikkıran  2021 "İnsan Hakları Açısından Kadınların Siyasi Temsili Sorunu: Türkiye Örneği Üzerinden Bir İnceleme / The Problem of Women's Political Representation in Terms of Human Rights: The Case of Turkey" Prof. Dr. Hülya 
ŞİMGA
59 Gözde İnce  2021 "İnsan Hakları Perspektifinden Çocuk İşçiliği / "Child Labour From Human Rights Perspective" Prof. Dr. İoanna 
KUÇURADİ
60 Süreyya Balta 2021 "Ayırımcılık, Siyaset ve Kadınların İnsan Hakları: Medyanın Etkileri Üzerine bir İnceleme / "Discrimination, Politics and Woman's Human Rights: A Study on the Effects of Media" Prof. Dr. Hülya 
ŞİMGA

 

 

GRADUATION PROJECTS

 

 

NAME

YEAR

TITLE of the PROJECT

 SUPERVISOR

1

İlknur Bilgiç

2011

“ Reklamlar ve Çocuk Hakları” / "Advertisements and the Rights of the Child".

Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ

2

Fatih Birinci

2011

“Belediyelerde Kamulaştırmasız El Atmadan Doğan Mülkiyet Hakkı İhlâlleri” / "Violations of the Right to Property in the Municipalities by Occupying Properties without Expropriation".

Dr. Özge YÜCEL
DERİCİLER

3

Ender Cengiz Divarcı

2011

“Basında İnsan Hakları Sorunları-Türk Basınından Örneklerle” / "Human Rights Problems in the Press-with Examples from the Press in Turkey".

Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ

4

Tolga Gündoğdu

2011

“Motorlu Kuryelerin Yaşadıkları İnsan Hakları İhlalleri” / “On Human Rights Violation of Motorcycle Driving Carriers”.

Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ

5

Özlem Pınar Haktanır Ağkoç 

2011

“Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Açısından Türkiye’de Bir Ceza Yargılaması Tedbiri Olarak İletişimin Tespitinin Sorunları” / "Problems in Recording Communication as a Precaution of the Criminal Procedure in Turkey, in the Light of the European Convention of Human Rights".

Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ

6

Taner Kandemir

2011

“İnsan Hakları Işığında Çocuk Askerler Sorunu” / "Child Soldiers in the Light of Human Rights".

Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ

7

Serdar Özcanlı

2011

“Sağlık Hakkının Bir Gereği Olarak Hasta Hakları ve İhlaller” / “Patient Rights as Implications of the Right to Health and Violations”.

Dr. Özge YÜCEL
DERİCİLER

8

Ali Özkan

2011

“11-15 Yaş Arası Çocuk Boksörlerde Sağlıklı Gelişim Sorunlarının İnsan Hakları Açısından Değerlendirilmesi” / "Problems in the Health Development of 11-15 Years Old Child Boxers and Human Rights”.

Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ

9

Ramazan Palaz

2011

“İnsan Hakları ve Basın" / "The Press and Human Rights”.

Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ

10

Hakkı Şener

2011

“Adil Yargılanma Hakkıyla İlgisinde ‘Makul Süre’ Sorunları” / “Problems Related to the Definition of ‘Reasonable Period of Time’ in Connection with the Right to Fair Trial”. 

Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ

11

Salih Ulusoy

2011

“Kişi Güvenliği ve Güvenlik Stratejileri” / "Personal Security and Strategies of Security".

Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ

12

Piltan Zengin

2011

“Reklamların İnsan Hakları Açısından Değerlendirilmesi” / "Advertisements in the Light of Human Rights".

Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ

13

Fadime Aksu

2012

 “Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Haberlerin İnsan Hakları Çerçevesinde Değerlendirilmesi” / “Evaluation of News Concerning Violence Against Women from the View-point of Human Rights”.

Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ

14

Güven Aksu

2012

“Emniyet Teşkilatında Olay Yeri İnceleme Hizmetlerinin İnsan Haklarıyla İlişkisi” / “Relation Between Crime Scene Investigation Services of the Police and Human Rights”.

Dr. Özge YÜCEL
DERİCİLER

15

Vedat Çelik

2012

“Ordu ve Kolluk Kuvvetleri Tarafından Kullanılan Öldürücü Olmayan Silahların İnsan Hakları Açısından Değerlendirilmesi” / “Evaluation of Non-lethal Weapons Used by the Military and Law Enforcement Officers in the Light of Human Rights”.

Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ

16

Cüneyt Çetin 

2012

“Adil Yargılanma Hakkı Çerçevesinde Makul Sürede Yargılanma Hakkı” / “The Right to be Tried in a Reasonable Period of Time, Within the Context of the Right to Fair Trial”.

Dr. Özge YÜCEL
DERİCİLER

17

Nurgül Çınar

2012

“Zorunlu Askerlik Hizmetine Karşı Vicdani Reddin İnsan Hakları Açısından Değerlendirilmesi” / “Evaluation of the Conscientious Objection to Obligatory Military Services from the View-point of Human Rights”.

Dr. Özge YÜCEL
DERİCİLER

18

Sezayi Duran

2012

“Adil Yargılanma Hakkı Kapsamında Hakkaniyete Uygun Yargılanma Sorunu” / “The Problem of Equity in Fair Trial”.

Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ

19

Hasibe Düğer Ünlü

2012

“’Hayat Kadınları’ ve İnsan Hakları” / “Prostitutes and Human Rights”.

Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ

20

Murat Esin

2012

“Askeri Yargı Organlarının ve  Birinci Sicil Amirlerinin Disiplin Yetkilerinin İnsan Hakları Belgeleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi” / “Evaluation of the Disciplinary Competence of Military Judicial Institutions and of the  Immediate Employment Recorders in the Light of Human Rights Instruments”.

Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ

21

Rojda Geter Arslan

2012

“Yaşama Hakkı İhlali Olarak Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet” / “Domestic Violence Against Women as a Violation of the Right to Life”.

Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ

22

Eser Güngör

2012

“Toplu Taşıma Sürücülerinin Eğitiminin Trafik Güvenliği ve İnsan Hakları Yönünden Değerlendirilmesi” /  “Evaluation of the Training of the Drivers of Public Transport from the View-point of  Traffic Security and Human  Rights”.

Dr. Özge YÜCEL
DERİCİLER

23

Enis Hacıahmetoğlu

2012

“Gemi İnşaat Sanayindeki İş Sağlığı ve Güvenliği Sorunlarının İnsan Hakları Temelinde İncelenmesi” / “Problems of Health and Security in  Ship Building Industry in the Light of Human Rights”. 

Dr. Özge YÜCEL
DERİCİLER

24

Mehmet Işıklı

2012

“Çarpık Kentleşmeye İnsan Hakları Açısından Bir Yaklaşım” / “A Human Rights Approach to Unsound Urbanization”.

Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ

25

Neriman Kaya

2012

 “Televizyonun Şiddete Yönelen Çocuklara Etkisi” / “The Impact of Television on Children Who Use Violence”.

Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ

26

Canan Keskin

2012

“Kot Kumlama ve İnsan Hakları” / “Sandblasting of Denim and Human Rights”.

Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ

27

Adil Kılıç

2012

“Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunmasında Okur Temsilcisinin Rolü” / “The Role of the Reader’s Ombudsman in the Protection of Fundamental Rights and Freedoms”.

Dr. Özge YÜCEL
DERİCİLER

28

Yusuf Kırımlı

2012

“Bir İnsan Hakları İhlali Olarak İnsan Ticareti” / “Human Trafficking as Human Rights Violation”.

Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ

29

Halis Özcan

2012

 “Zorunlu Askerlik Kapsamında Bedelli Askerlik ve İnsan Hakları” / ”Paid Exemption from Compulsory Military Service from the Standpoint of Human Rights”.

Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ

30

Derya Pamuklu

2012

“9-12 Yaş Arasındaki Çocuk Teakwandocu Müsabıkların (Minikler Kategorisi) Sağlıklı Gelişim Problemlerinin İnsan Hakları Açısından Değerlendirilmesi” / “Evaluation of Problems Related to Healthy Development of 9 to 12 Years Old Taekwando Competitors”.

Dr. Özge YÜCEL
DERİCİLER

31

Murat Polat

2012

“Suça Sürüklenen Çocukları Suça İten Sebepler ve Ülkemizde Suça Sürüklenen ÇocuklarYargılanması” / “Main Factors of Children Criminality and the Trial of Children in Turkey”.

Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ

32

Cumhur Sel

2012

“Ardahan İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Çalışmaları” / “The Work of Human Rights Councils in the Province of Ardahan and its Districts”.

Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ

33

Ercan Torlak

2012

 “İnsan Hakları Açısından Toplumsal Olaylarda Polisin Zor Kullanma Yetkisi” / “The Authorization of the Police to Use Force In Demonstrations from Human Rights Perspective”.

Dr. Özge YÜCEL
DERİCİLER

34

İlhan Yedidağ

2012

“Askeri Personelin Sendikal Hakları” / “The Right of the Military Personnel to Form Trade Unions”.

Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ

35

İlker Yıldızhan

2012

“1632 Numaralı Askeri Ceza Kanunu ve 926 Numaralı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun İnsan Hakları Çerçevesinde İncelenmesi” / “A Study of Military Law Number 1632 and of Military Personnel Law Number 926 in the Light of Human Rights”.

Dr. Özge YÜCEL
DERİCİLER

36

Mehmet Birol

2013

“Silahların Eşitliği İlkesi” / “The Principle of the Equality of Arms”.

Dr. Özge YÜCEL
DERİCİLER

37

Tolga Coşkun

2013

“Türkiye’deki Mülteci, Sığınmacı ve Düzensiz Göçmenlerin Haklarını Korumada Karşılaştıkları Sorunların İnsan Hakları Bağlamında İncelenmesi”/ “Problems Faced in the Protection of the Rights of Refugees, Asylum Seekers and Irregular Immigrants in the Light of Human Rights”.

Dr. Özge YÜCEL
DERİCİLER

38

Mustafa Çakır

2013

“Adil Yargılanma Hakkına İlişkin İhlallerin Önlenmesi Bağlamında Noterlik Kurumunun Rolü Üzerine Bir İnceleme”/ “A Study on the Role of the Institution of Notary in Preventing Violations of the Right to Fair Trial”.

Dr. Özge YÜCEL
DERİCİLER

39

Saim Eroğlu

2013

“İnsan Hakları Açısından Anadilin Korunması ve  Geliştirilmesi”/ “The Preservation and Development of Mother Tongue from Human Rights Perspective”.

Dr. Özge YÜCEL
DERİCİLER

40

Selçuk Küçük

2013

“Aile İçi Şiddet ve İnsan Hakları: Beykoz Örneği”/ “Domestic Violence and Human Rights: the Beykoz Case”.

Doç. Dr. Muttalip
ÖZCAN

41

Ayhan Sayğın

2013

“İş Yaşamında Mobbing (Psikolojik Yıldırma) Olgusu ve İnsan Hakları”/ “Mobbing in Professional Life and Human Rights”.

Dr. Özge YÜCEL
DERİCİLER

42

Yalçın Sivri

2013

“Nefret Suçu ve Nefret Söylemi”/ “Hate Speech and Hate Crimes”.

Doç. Dr. Muttalip
ÖZCAN

43

İbrahim Şenyıldız

2013

“İnsan Hakları Bağlamında Polisin Sendikal Hakları ve  Uluslararası Düzenlemelerdeki Yeri” / “The Right to Form and Join Trade Unions from the View-Point of Human Rights and its Place in International Instruments”.

Dr. Özge YÜCEL
DERİCİLER

44

Fatih Topuz

2013

“Türk Ceza Muhakemesi Kanunundaki Şüphe Kavramının  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihadları Çerçevesinde Değerlendirilmesi”/ “Evaluation of the Concept of Suspicion in Turkish Criminal Procedure Code, in the Light of Case Law of  the European Court of Human Rights”.

Dr. Özge YÜCEL
DERİCİLER

45

Melih Yalçınöz

2013

“İnsan Haklarına Sınır Çizme Sorunu ve Din ve İnanç  Özgürlüğü”/ “Freedom of Religion and Belief and the Problem of Restriction of Human Rights”.

Doç. Dr. Muttalip
ÖZCAN

46

Cemile Açıkça

2014

 “İnsan Haklarının Korunmasında Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü (İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Vakfı, Mazlumder)” / “The Role of NGO’s in the Protection of Human Rights (Human Rights Association, Human Rights Foundation, Association of Human Rights and Solidarity with the Oppressed)”.

Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ

47

Cengiz Ak

2014

“İnsan Hakları Açısından Türkiye’de Göçmen Kaçakçılığı” / “Migrant Smuggling and Human Trafficking from the View-point of Human Rights”.

Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ

48

Ayhan Canpolat

2014

“Türkiye’de Engellilerle İlgili Hukuki Düzenlemelerin Uygulanmamasından Kaynaklanan Belli Başlı Sorunlar” / “Main Problems Faced in the Implementation of Law Related to Handicapped in Turkey”.

Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ

49

Selcan Çelik

2014

“Tanzimat Dönemi Romanlarında Kadının Temsili: İnsanın Değeri Çerçevesinde bir İnceleme” / “A Study on the Representation of Women in the Novels of the Tanzimat Period [1839-1876] from the View-point of the Value of the Human Being”.

Dr. Özge YÜCEL
DERİCİLER

50

Ayhan Çetinkaya

2014

“Polisin Sendika Hakkı” / “The Right of the Police to Establish Trade-Unions”.

Dr. Özge YÜCEL
DERİCİLER

51

Gözde Değirmenci

2014

“İnsan Hakları Çerçevesinde LGBT Mahpuslar” / “LGBT Prisoners and Human Rights”. 

Dr. Özge YÜCEL
DERİCİLER

52

Murat Demir

2014

"Bireysel Silâhlanma, Yaşam Hakkı ve Devletin Pozitif Yükümlülükleri” / “Individual Armament, the Right to Life and the Positive Obligations of the State”. 

Dr. Özge YÜCEL
DERİCİLER

53

Sedat Demir

2014

“Türkiye’deki Hasta Mahpusların Durumunun İnsan Hakları Çerçevesinde Değerlendirilmesi” / “Evaluation of the Case of Prisoners in Turkey from the View point of Human Rights”. 

Dr. Özge YÜCEL
DERİCİLER

54

Denizhan Dere

2014

"Genetiği Değiştirilmiş Tohumlar ve İnsan Hakları” / “Genetically Modified Seeds and Human Rights”.

Doç. Dr. Muttalip
ÖZCAN

55

Çetin Gülen

2014

“Ölümle Sonuçlanan Trafik Kazaları ve Yaşam Hakkı” / “Fatal Traffic Accidents and the Right to Life”.

Doç. Dr. Muttalip
ÖZCAN

56

Vural Halıcıoğlu

2014

“Basında İnsan Haklarının Uygulanmasında Okur Temsilcisinin Rolü” / “The Role of News Ombudsman in the Implementation of Human Rights”.

Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ

57

Hüseyin Cem İyidoğan

2014

“Şiddet İçeren Bilgisayar Oyunlarının Çocuklar Üzerindeki Etkisine İlişkin bir Araştırma” / “A Study on the Effects of Computer Games Comprising Violence on Children”.

Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ

58

Olgay Karataş

2014

“Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı Çerçevesinde Taksim Gezi Parkı Olaylarının Değerlendirilmesi” / “Evaluation of the Taksim Gezi Events in the Light of the Right to Assemble and Protest”. 

Dr. Özge YÜCEL
DERİCİLER

59

Serhat Koyuncu

2014

“Cezaevlerinde Cinsel Suçlulara Karşı Uygulanan İnsan Hakları İhlalleri” / “Violations of the Human Rights of Sexual Criminals Committed in Prisons”.

Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ

60

Cihan Özçelik

2014

“Yazılı Basında Nefret Söylemi ve İnsan Hakları” / “Hate Speech in the Press and Human Rights”.

Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ

61

Serdar Sadıklı

2014

“İnsan Hakları Işığında İstihbarat Teşkilâtlarının Dinleme Faaliyetleri” / “Wiretapping of the Intelligence Services in the Light of Human Rights”.

Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ

62

Numan Sünbül

2014

“Türkiye’deki Hastanelerin Acil Servis Hizmetleri ve 112 Acil Yardım Ambulanslarındaki Uygulamaların İnsan Hakları Açısından İncelenmesi” / “A Study of Emergency Room Services and Emergency Help Ambulance Services in Turkey from Human Rights Perspective”.

Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ

63

Seda Sürücü

2014

“İHEB’de İfade Edilen İnsan Anlayışı ve Bu İnsan Anlayışının Felsefi Temellendirilmesi” / “Philosophical Foundation of the Anthropology Underlying the Universal Declaration of Human Rights”.  

Dr. Özge YÜCEL
DERİCİLER

64

Demirhan Taşkan

2014

“Çocuklar, Çizgi Filmler ve İnsan Hakları” / “Children, Cartoon Films and Human Rights”.

Doç. Dr. Muttalip
ÖZCAN

65

Osman Uzun

2014

"AİHM İçtihatları Çerçevesinde Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı” / “The Right to Assemble and Protest in the Decisions of the ECHR”.

Dr. Özge YÜCEL
DERİCİLER

66

Elyas Ünğan

2014

“Zihinsel Engelliler ve İnsan Hakları Sorunları” / “Human Rights Problems Related to Mentally Retarted People”.

Dr. Özge YÜCEL
DERİCİLER

67

İbrahim Halil Yadigar

2014

“KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) Silahları ve İnsan Hakları” / “CBRN (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear) Weapons and Human Rights”.

Dr. Özge YÜCEL
DERİCİLER

68

Ulaş Aksakallı

2015

“Sosyal Hizmet Uzmanının Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleriyle İlgili Kararlarını Belirleyen ‘Vicdan’ Sorunu” / “The Problem of “Conscience” which Determines the Decisions of Social Workers Concerning Social and Economic Aid Services”.

Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ

69

Yıldırım Budak-Faruk Çakmak-Bünyamin Şeker 

2015

“Polis Merkezleri ve İnsan Hakları” / “Police Stations and Human Rights”.

Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ

70

Kevser Dursun

2015

“Türkiye’de Fuhuş Amaçlı İnsan Ticareti ve İnsan Hakları” / “Human Trafficking for Prostitution in Turkey and Human Rights”.

Doç. Dr. Muttalip
ÖZCAN

71

Yücel Ercan

2015

“Sistematik Olarak Yoksullaşmak ve İnsan Hakları” / “Systematic Improvishment and Human Rights”.

Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ

72

Serap Girgin

2015

“Türkiye’de Çocuk İşçiliği Sorununun İnsan Hakları Işığında Değerlendirilmesi” / “Child Labor in Turkey in the Light of Human Rights”.

Doç. Dr. Muttalip
ÖZCAN

73

Necla Gülsev Özeren 

2015

"Engelli Evde Bakım Hizmetinde İnsan Hakları Sorunları” / “Human Rights Problems in the Services Related to Home Care of the Handicapped”.

Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ

74

Cafer Gündoğdu

2015

“Toplum Destekli Polisliğin İnsan Hakları Açısından Değerlendirilmesi, Kocaeli Örneği” / “Evaluation of Policing with the Community from the Viewpoint of Human Rights: the Example of Kocaeli District”.

Doç. Dr. Muttalip
ÖZCAN

75

Gülşah Gür

2015

“Denetimli Serbestlik Uygulaması ve İnsan Hakları” / “Probation Practice and Human Rights”.

Doç. Dr. Muttalip
ÖZCAN

76

Meryem Kalyoncu

2015

“Türkiye'de Laiklik ve İnsan Hakları” / “Human Rights and Secularization in Turkey”.

Doç. Dr. Muttalip
ÖZCAN

77

Bayram Kara

2015

“Zorunlu Askerlik Hizmeti Sırasında Er ve Erbaşların İntiharı ve Yaşama Hakkı” / "The Right to Life and the Suicides Committed During the Obligatory Military Service". 

Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ

78

Çetin Koçak

2015

“İnsan Hakları Bakımından Türkiye’de Makul Olmayan Tutukluluk Süreleri” / “‘Unreasonable’ Periods of Arrest in Turkey from Human Rights Perspective”.

Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ

79

Uğur Ölmez

2015

“Ceza İnfaz Kurumlarında Tutuklu ve Hükümlülerin Sağlık Sorunları” / “Health Problems of Prisoners”.

Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ

80

Eda Özdemir

2015

“Çocuk Hakları, Çocuk İstismarı ve Medya” / “Children Rights, the Exploitation of Children and the Media”.

Doç. Dr. Muttalip
ÖZCAN

81

Derya Özkan

2015

“Son 10 Yıllık IHAM Kararları Işığında Türkiye’de İfade Özgürlüğü Problemi” / “The Right to Freedom of Expression in Turkey in the Light of the Rulings of  the European Court of Human Rights”.

Doç. Dr. Muttalip
ÖZCAN

82

Tayfun Serin

2015

“Özel Eğitime Muhtaç Kişilerin Eğitim Hakkı ve Eğitim Sorunları”/ “The Right to Education of Those Who Need Special Education and Problems Related to it”. 

Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ

83

Eyüp Sevindik

2015

“Türkiye’de Alt İşverenlik Sisteminin İnsan Hakları Bakımından Değerlendirilmesi” / “The System of Subcontracting from Human Rights Perspective”.

Doç. Dr. Muttalip
ÖZCAN

84

Gülnur Seçil Uludil 

2015

“Adil Yargılanma Hakkı Kapsamında Uzun Tutukluluk Sürelerinin Anayasa Mahkemesi Kararları Çerçevesinde İncelenmesi” / “A Study on the Constitutional Court Rulings Concerning Long Periods of Arrest in the Light of the Right to Fair Trial”.

Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ

85

Mehmet Ali Uzun

2015

“Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde Öğretim ve İnsan Hakları Eğitimi” / “The Curriculum of Police Professional Training Centres and the Education of Human Rights”.

Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ

86

Güler Vardar

2015

“Kadına Yönelik Şiddetin Türk Hukuk Sistemi Açısından İncelenmesi” / “A Study on the Violence Against Women in the Legal System of Turkey”.

Doç. Dr. Muttalip
ÖZCAN

87

Ekrem Yalvaç-Hamdi Silsüpür 

2015

“İnsan Hakları Çerçevesinde Mahkumların Sağlık Hakları” / “The Right to Health of the Prisoners from the View Point of Human Rights”

Doç. Dr. Muttalip
ÖZCAN

88

Nurbay Aydemir 

2016

"Ayırımcılık Yasağı ve İnsan Haklarındaki Yeri" / "The Prohibition of Discrimination in the Light of Human Rights".

Doç. Dr. Muttalip
ÖZCAN

89

Mehmet Çakan

2016

"İnsan Haklarının Korunmasında Zamanaşımı Sorunu" / "Problem in the Protection of Human Rights Caused by Time Limitation".

Doç. Dr. Muttalip
ÖZCAN

90

Emre Çoban

2016

"Eğitimde İnsan Hakları Eşitsizliğine Bir Çözüm Örneği: Engellilere Pozitif Ayırımcılık" / "An Example of a Solution to the Inequality in Education: The Positive Discrimination of Handicapped".

Yard. Doç. Dr. Bergen COŞKUN
ÖZÜAYDIN

91

Murat Keskin

2016

"Cezaevlerinde Yaşanan İnsan Hakları İhlallerine Dair Bir İnceleme" / "A Study on Human Rights Violations in the Prisons".

Yard. Doç. Dr. Bergen COŞKUN
ÖZÜAYDIN

92

Hakan Nayır

2016

"Ayırımcılık Yasağı Çerçevesinde LGBTİ Bireyler" / "LBTI Individuals within the Framework of Prohibition of Discrimination"

Yard. Doç. Dr. Bergen COŞKUN
ÖZÜAYDIN

93

Erhan Sancar-Bahar Uncu 

2016

“Uluslararası Belgelerde İşkence Yasağı ve Türkiye Gerçeği” / “The Prohibition of Torture in International Documents and Turkey” .

Doç. Dr. Muttalip
ÖZCAN

94

Selçuk Yıldız-Elem Bayraklı 

2016

“İşkencenin Önlenmesinde Türkiye İnsan Hakları Kurumunun Rolü” / "The Role of the Human Rights Institution of Turkey in the Prevention of Torture”.

Doç. Dr. Muttalip
ÖZCAN

95

Eren Acar

2017

"Etik Değerler Bilgisi ve İnsan Hakları ile Yazın Yapıtları Arasındaki İlişki Üzerine Bir İnceleme" / "A Study on the Relationship between Knowledge of Ethical Values, Human Rights and Literary Works".

Yard. Doç. Dr. Bergen COŞKUN
ÖZÜAYDIN

96

Hayati Çelik

2017

"Türkiye'de Yardımcı Eğitim Kitabı Olarak Okutulan Bazı Masalların İnsan Hakları Açısından İncelenmesi" / "A Study on Certain Tales Used on Supplementary Textbooks in Turkey from a Human Rights Perspective". 

Doç. Dr. Muttalip
ÖZCAN

97

Kahraman Özdemir

2017

"Demokrasilerde Karar Alma Mekanizmalarının İnsan Hakları Açısından Değerlendirilmesi" /  "Evaluation of Decision Making Mechanisms in Democracies in terms of Human Rights"  

Doç. Dr. Muttalip
ÖZCAN

98

İbrahim Burak Şahin-Ece Gülcan Göktaş

2017

"Şiddet İçerikli Bilgisayar Oyunlarının Çocuklar Üzerindeki Olumsuz Etkilerinin İnsan Hakları Açısından Değerlendirilmesi" /  "Evaluation of the Negative Effects of Violent Computer Games on Children in terms of Human Rights"

Doç. Dr. Muttalip
ÖZCAN

99

Tezcan Temelkuran Marhan

2017

"İnsan Haklarına Aykırılığı Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Kimliği ile Cinsiyet Ayrımcılığı Üzerine Bir Deneme"

Yard. Doç. Dr. Bergen COŞKUN
ÖZÜAYDIN

100

Şebnem Şimşek

2018

"Yerel Yönetimlerin Sosyal Destek Hizmetinde
 İkamete Dayalı Destek ve Sorunları" / "Social Support of Local Administrations on the Basis of Residence and its Problems".

Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ

101

Aydın Yücesoy

2018

"Temel Kişi Haklarının Korunmasında Bir
Durumun Adını Doğru Koyabilmenin Önemine Örnek: Dr. Rieux'ün Vebayla Mücadelesi" / "An Example to the Importance of Naming Correctly a Situation for the Protection of Basic Rights: Dr. Rieux's Fight against the Plague".

Doç. Dr. Muttalip
ÖZCAN

102

Fatih Kalkan

2018

"Yabancı Uyruklu Hükümlü ve Tutukluların Ceza İnfaz Kurumlarında Karşılaştıkları Dezavantajlı Durumlar" / "Disadvantages that Citizens of Other States Have to Face in Penal Execution Institutions".

Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ

103

Muhammet
Temel

2018

"Çocukları Suç İşlemeye Yönelten Nedenler ve İnsan Hakları" / "Reasons that Lead Children to Criminality and Human Rights". 

Doç. Dr. Muttalip
ÖZCAN

104

Mustafa Akbaş

2018

"Ulaşım ve Seyahat Hakkının İnsan Hakları Bakımından Değerlendirilmesi" / "Evaluation of the Right to Freedom of  Movement and  Human Rights."


Prof. Dr. Hülya
ŞİMGA

105

Volkan Artuç

2018

"Mülteci ve Geçici Koruma Statüleri Arasındaki Farktan Doğan İnsan Hakları Sorunları" / "Problems of  Human Rights Arising from the Difference Between the Status of Refugee and Provisionary Protection".

Dr. Öğr. Üyesi Bergen COŞKUN ÖZÜAYDIN

106

Abdulmuttalip
Tan

2019

"İnsan Hakları Açısından Asgarî Ücretin Belirlenmesi Sorunu" / "The Problem of Determining the Minimum Wage from the Viewpoint of  Human Rights".

Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ

107

Rıdvan Çağrı
Yurdakul

2019

"İşkence Mağdurlarının Topluma Yeniden Kazandırılmasına Yönelik Bazı Öneriler" / Suggestions Regarding the Rehabilitation of the Victims of Torture".


Prof. Dr. Hülya
ŞİMGA

108 Halil İbrahim Şahin  2020 "Yurttaş ve İnsan Hakları Bildirgesinin İnsan Hakları Açısından Tarihsel Önemi" / "The Historical Significance of the French Declaration of the Rights of Man and of Citizen" Prof. Dr. İoanna 
KUÇURADİ
109 Nurullah Pembegül 2020 "Hayatlarını Kazanmak Zorunda Olan İnsanlar ve Yerel Yönetimler" / "Local Municipalities Facing the Problems of those who are Obliged toWork in the Street to Earn their Living" Doç. Dr. Muttalip 
ÖZCAN
110 Beril Yenal 2020 “Havacılıkta İnsan Hakları” / “Human Rights in Aviation” Doç. Dr. Bergen COŞKUN ÖZÜAYDIN
111 Eren Saydık 2020 “Önleyici Hizmetlerde İnsan Hakları” /  “Human Rights in Preventive Services” Doç. Dr. Bergen COŞKUN ÖZÜAYDIN
112 Kerem Atay 2020 “Sağlıklı Yaşam ve Hasta Haklarının İnsan Hakları Kapsamındaki Yeri” / “Healthy Life and the Place of Patient Rights in the Scope of Human Rights” Doç. Dr. Bergen COŞKUN ÖZÜAYDIN
113 Meltem Yalazan 2020 “Soykırım Suçunun Önlenmesinde ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşme Analizi ve Tarihi” / “Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide/ Analysis and History” Doç. Dr. Bergen COŞKUN ÖZÜAYDIN
114 Hasan Basri Çifci 2021 "Kuşaklararası Adaletsizliği
Önceden Görme Sorunu" / "The Problem of Foresight in Intergenerational Injustice"
Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ
115 Salih Bitigiç 2021 "Hasta Haklarının İnsan Hakları Bağlamında Değerlendirilmesi" / "The Rights of the Patients in the Context of Human Rights" Dr. Öğr. Üyesi Neşe ŞAHİN TAŞĞIN
116 Ayten Saral 2021 “Sosyal Adaletsizlik ve İnsan Hakları” / “Social Injustice and Human Rights” Dr. Öğr. Üyesi Melda KÖSE MARDUÇ