İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi | İnsan Hakları Yüksek Lisans Programı Literatürü
İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi

İnsan Hakları Yüksek Lisans Programı Literatürü

Paylaş

  İNSAN HAKLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI LİTERATÜRÜ

 • Abadan-Unat Nermin, Aybay Rona, Savcı Bahri, Talas Cahit, İnsan Hakları Armağanı, Doğan Yayınları, Ankara 1978.
 • Abadan, Nermin, vd., Türkiye’de İnsan Hakları Semineri (Tebliğler-Tartışmalar, 9-11 Aralık 1968), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara 1992.
 • Abiev, Francis Kofi, The Evolution of the Doctrine and Practice of Humanitarian Intervention, Kluver Law International, Hague 1999.
 • Acharya, Amitav, Redefining the Dilemmas of Humanitarian Intervention, Australian Journal of International Affairs, Vol. 56, No.3, 2002, pp. 373-381.
 • Adeodato L. J. (Ed.), Human Rights and the Problem of Legal Injustice: Annals of the Preparatory Meeting for the XXVI World Congress of the International Association of Philosophy of Law and Social Philosophy, Paulo de Barros Carvalho, Brazil 2012
 • Agamben, Giorgio, İstisna Hali, çev. Kemal Atakay, Otonom Yayınları, İstanbul 2006.
 • Akıllıoğlu, Tekin, Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İnsan Hakları Merkezi Yayınları, No. 18, Ankara 1996.
 • Akıllıoğlu, Tekin, Gözden Geçirilmiş Avrupa Sosyal Şartı ve Türkiye, İmaj Yayınevi, Ankara 2015.
 • Akıllıoğlu, Tekin, İnsan Hakları, C.1: Kavram, Kaynaklar ve Koruma Sistemleri, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İnsan Hakları Merkezi Yayınları, Ankara 1995.
 • Akıllıoğlu, Tekin, İşkencenin insanlık Dışı, Aşağılayıcı, Zalimce Davranışlarının ve Cezalarının Önlenmesi, İnsan Hakları Yıllığı, Cilt 10-11, TODAİE Yayınları, Ankara 1988-89, s.17-64.
 • Akın, İlhan F., Temel Hak ve Özgürlükler, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1968.
 • Akkuş,P..& Aktürk B.Ö.(Ed.), Sosyal Hizmet ve Öteki, Bağlam Yayıncılık, İstanbul 2014.
 • Aksoy, Muammer, Türkiye'de Düşünce Özgürlüğü, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara 1970.
 • Alderson, J., İnsan Hakları ve Polis, Çev.: İlhan Kuntbay, TODAİE Yayınları, Ankara 1984.
 • Ali, Tariq, Masters of Universe? NATOs Balkan Crusade, Verso, London 2000.
 • Althusser. L., İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, Çev. Yusuf Alp- Mahmut Özışık, İletişim Yayınları, İstanbul 2000.
 • Alston, P., The Populist Challenges to Human Rights, Journal of Human Rights Practice, Vol. 9, 2017, 1-15.
 • Alston, Philip & Steiner, Henry J., International Human Rights in Context (Law, Politics, Morals), Oxford University Press, New York 1996.
 • Anderson, E., Epistemic Justice as a Virtue of Social Institutions, Social epistemology: A journal of knowledge, culture and policy, Volume 26, Issue 2, 2012, 163-173. 
 • Andreapoulos, George & Kabasakal Arat, Zehra, The Uses and Misuses of Human Rights: A Critical Approach to Advocacy, Palgrave Macmillan, New York 2014.
 • Ankara Barosu İnsan Hakları Merkezi, Anayasa Kurultayı (Prof. Dr. Yılmaz Aliefendioğlu’na Armağan), Ankara Barosu Yayınları, Ankara 2010
 • Annan, Kofi A. We the Peoples. The role of the United Nations in the 21st Century, United Nations, Dept. Of Public Information, New York 2000.
 • An-Na’im, Abdullahi A. Toward a Cross-Cultural Approach to Defining International Standards of Human Rights, in A.An-Na’im (Ed.), Human Rights in Cross-Cultural Perspectives A Quest for Consensus, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 1992.
 • Anouilh, J., Antigone, Çev: Yaşar Anguç, Agora Kitaplığı, 2012.
 • APT and IIDH, Optional Protocol to the UN Convention against Torture Implementation Manual, Revised Edition, Geneva 2010.
 • Archibugi, Daniele Cosmopolitan Guidelines for Humanitarian Intervention, Alternatives: Global, local, Political, Vol. 29, No. 1, 2004, pp. 1-21.
 • Arendt, Hannah, The Human Condition, Chicago University Press, Chicago 1998.
 • Arendt, Hannah, Şiddet Üzerine, Çev: Bülent Peker, İletişim Yayınları, İstanbul 2003.
 • Arık, Kemal Fikret, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Üzerine Bir İnceleme (Esaslar, Teşkilat, İçtihat), Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara 1965.
 • Aristoteles, Ethika Nikomakheia (Nikomakhos’a Etik), Sentez Yayınları, Çev: Zeki Özcan, İstanbul 2014.
 • Arnardóttir O.M., Non-discrimination Under Article 14 ECHR: the Burden of Proof, The Scandinavian Studies in Law, Vol. 51, 2007, pp. 3-40.
 • Atack, Iain, Ethical Objections to Humanitarian Intervention, Security Dialogue, Vol. 33, 2002, pp. 279-292.
 • Aybay, Rona, İnsan Hakları Hukuku, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2015.
 • Aybay, Rona, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ve Türkiye 1945-1948, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2016.
 • Aybay, Rona, Kamusal Uluslararası Hukuk, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2016.
 • Ayral, Fatma, Çocukların Cinsel İstismarı Suçu ve Bu Suçla Mücadele, Yalın Yayıncılık, İstanbul 2010.
 • Ayoob, Mohammed, Humanitarian Intervention and State Sovereignty, The International Journal of Human Rights, Vol. 6, No. 1, 2002, pp. 81-102.
 • Bastian, Jens, Humanitarian Intervention: Ethics and Legal Aspects, Southeast European and Black Sea Studies, Vol. 5, No. 1, 2005, pp. 145-150.
 • Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı, 2007 Türkiye İnsan Hakları Raporları, Başbakanlık Basımevi, Ankara 2009.
 • Başer, Murat, İnsancıl Hukuk (Yeni Savaşlar, Yapısal Sorunlar ve Korunmayan İnsan Hakları), Gazi Kitabevi, 2014 Ankara.
 • Batum, Süheyl, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türkiye, Kavram Yayınları, İstanbul 1996.
 • Bellamy, Alex J. Humanitarian Intervention and the Three Traditions, Global Society, Vol. 17, No. 1, 2003.
 • Bellamy, Alex J., Power, Rules and argument: New Approaches to Humanitarian Intervention, Australian Journal of International Affairs, Vol. 57, No. 3, 2003, s.499–512
 • Bellamy, Alex J., Motives, Outcomes, Intent and Legitimacy of Humanitarian Intervention, Journal of Military Ethics, Vol. 3, 2004, pp. 216-232.
 • Berber, Emre, İnsan Haklarının Yükü: Kültürel ve İdeolojik Çerçevede Eleştirel bir Değerlendirme, On İki Levha Yayınevi, İstanbul 2018.
 • Bertrand, Alexis, Ahlâk Felsefesi, Çev: Salih Zeki, Akçağ Yayınları, Üçüncü Baskı, Ankara 2018.
 • Bietz, Charles, Human Rights, Oxford University Press, Oxford 2009.
 • Bilgin, Ahmet, Burak Avrupa Birliği’nde İnsan Haklarının Gelişimi ve Korunması, Legal Yayınevi, İstanbul 2016.
 • Bioethics Committee of Turkish National Commission for UNESCO, Proceedings of the Workshop on ’Universal Declaration on Bioethics and Human Rights, Social Responsibility and Health’, İstanbul 2011.
 • Bodin, Jean, On Sovereignty: Four Chapters from the Six Books of the Commonwealth, Cambridge University Press, Cambridge 1992.
 • Bozkurt, Enver, İnsan Hakları Temel Metinler, Legem Yayınları, Ankara 2018.
 • Bouchard, Johanne, Gandolfi Stefania and Meyer- Bisch Patrice (Eds.), Les droits de l'homme: une grammaire du développement, l’Harmattan, Paris 2013.
 • Brown, Chris, Cosmopolitanism, World Citizenship and Global Civil Society, Critical Review of International Social and Political Philosophy, Vol. 3, 2001, pp. 7-26.
 • Brown, Chris, Sovereignty, Rights and Justice: International Political Theory Today, Polity Press, Cambridge 2002.
 • Brownlie, I., Thoughts on kind-hearted gunmen, in R.B. Lillich (Ed.), Humanitarian Intervention and the United Nations, University Press of Virginia, Charlottesville 1973, pp. 139-148.
 • Bruun, Lori, Beyond the 1948 Convention ‒Emerging Principles of Genocide in Customary International Law, Maryland Journal of International Law, Vol. 17, No. 2, 1993, pp. 193-226.
 • Buchanan, Allen, Reforming the International Law of Humanitarian Intervention, in Holzgrefe, L. and Keohane, Robert O. (Eds.), Humanitarian Intervention. Ethical, Legal and Political Dimensions, Cambridge University Press, Cambridge 2003.
 • Buğra, A., Kapitalizm, Yoksulluk ve Türkiye'de Sosyal Politika, İletişim Yayınları, İstanbul 2008.
 • Buğra, A., Yoksulluk ve Sosyal Haklar, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Raporu, İstanbul 2005.
 • Bull, H. and Watson, A., The Expansion of International Society, Clanderon Press, Oxford 1984.
 • Bull, Hedley, The Anarchical Society: A Study of Order in World Politics, 2nd edition, Columbia University Press, New York 1995.
 • Byers, Michael, Introduction Power, Obligation and Customary International Law, Duke Journal of Comparative& International Law, Vol 11, 2001, pp. 81-88. 
 • Byers, Michael and Chesterman, Simon, Changing the Rules about Rules? Unilateral Humanitarian Intervention and the future of International Law, Holzgrefe, L. and Keohane, Robert O. (Eds.), Humanitarian Intervention. Ethical, Legal and Political Dimensions, Cambridge University Press, Cambridge 2003.
 •  Campanella, Civitas Solis (Güneş Ülkesi), Çev: Hasan Erdem, Arya Yayıncılık, İstanbul 2009.
 • Camus, Albert, Başkaldıran İnsan, Çev: Tahsin Yücel, Can Yayınları, İstanbul 2009.
 • Camus, Albert, Doğrular, Çev: Ferit Edgü, Yaba Yayınları, İstanbul 2009.
 • Camus, Albert, Veba, Çev: Nedret Tanyolaç Öztokat, Can Yayınları, İstanbul 2016.
 • Camus, Albert, Sıkı Yönetim, Çev: Ayberk Erkay, Can Yayınları, İkinci Baskı, İstanbul 2018.
 • Caney, Simon, Human Rights and the Rights of States: Terry Nardin on Nonintervention, International political Science Review, Vol. 18, No. 1, 1997, pp. 27-38.
 • Caplan, Richard, International Diplomacy and the Crisis in Kosovo, International Affairs, Vol. 74, No. 4, 1998, pp. 745–761.
 • Cassese, Antonio, A follow-Up: Forcible Humanitarian Countermeasures and Opinio Necessitatis, European Journal of International Law, Vol. 10, No. 4, 1999, pp. 791-799.
 • Cassese, Antonio, Ex iniuria ius oritur: Are We Moving toward International Legitimation of Forcible Humanitarian Countermeasures in the World Community?, European Journal of International Law, Vol. 10. No. 1, 1999, pp. 23-30.
 • Cemal Bali Akal (Der.), Devlet Kuramı, Dost Kitabevi, Ankara 2000.
 • Cevizoğlu, Hulki, Sorgulama Teknikleri: Gazeteciler, Doktorlar, Savcılar, Polisler ve Herkes İçin El Kitabı, Ceviz Kabuğu Yayınları, Ankara 2015.
 • Chandler, David, From Kosovo to Kabul: Human Rights and International Intervention, London: Pluto Press, 2012.
 • Chandler, David, New Rights for Old? Cosmopolitan Citizenship and the Critique of State Sovereignty, Political Studies, Vol. 51., 2003, pp. 332-349
 • Chandler, David, The People-Centred Approach to Peace, International Peacekeeping, Vol. 8, No. 1, 2001, pp.1-19.
 • Chandler, David, The Responsibility to Protect: Imposing the ‘Liberal Peace’?, International Peacekeeping, Vol.11, No.1, 2004. pp.339-356.
 • Chahrokh H., Klug W. and Bilger V. (Principal Authors), Migrants, Minorities and Education: Documenting Discrimination and Integration in 15 Member States of the European Union (Report submitted by the International Centre for Migration Policy Development on behalf of the European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia), Luxemburg 2005.
 • Chesterman, Simon, Leading from Behind: The Responsibility to Protect, the Obama Doctrine, and Humanitarian Intervention after Libya, Ethics & International Affairs, Vol. 25, 2011, pp. 279–285.
 • Chesterman, Simon, Just War or Just Peace: Humanitarian Intervention and International Law, Oxford University Press, Oxford 2002.
 • Chimni, B. S., A New Humanitarian Council for Humanitarian Interventions?, The International Journal of Human Rights, Vol. 6, No.1, pp. 103-112. 
 • Chomsky, Noam, Batı’nın Yeni Standartları, Everest yayınları, İstanbul 2003.
 • Chomsky, Noam, The New Military Humanism: Lessons from Kosovo, Pluto Press, London 1999.
 • Chomsky, Noam, Yeni Askeri Hümanizm, Pınar Yayınları, İstanbul 2002.
 • Chopra, J. and Weiss, Thomas G., Sovereignty Is No Longer Sacrosanct: Codifying Humanitarian Intervention, Ethics and International Affairs, Vol. 6, 1992, s. 95-117.
 • Clarke, John N., Revisiting the New Interventionism, Peace Review, Vol. 14, No 1, 2002, pp. 93-100.
 • Clapham, Andrew, İnsan Hakları, Hakan Gür (Çev.), Dost Kitabevi Yayınları, Ankara 2010.
 • Cockayne, J. and Malone D., Creeping Unilateralism: How Operation Provide Comfort and the No-Fly Zones in 1991 and 1992 Paved the Way for the Iraq Crisis of 2003, Security Dialogue, Vol. 37, No. 1, 2006, pp. 123-141.
 • Coetzee, J.M., Barbarları Beklerken, Çev: Beril Eyüboğlu, Adam Yayınları, İstanbul 1988.
 • Cooper, J., Countering Terrorism, Protecting Human Rights: A Manual, OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights, Warsaw, 2007.
 • Copleston, F., Aydınlanma. Çev. Aziz Yardımlı, İde Yayınları. İstanbul 2004.
 • Council of Europe: European Commission Against Racism and Intolerance (ECRI), Annual Report on ECRI'S Activities 2012, October 2013.
 • Council of Europe, Proceedings of the Seminar on the Media in Situations of Conflict and Tension, Strasbourg 1993.
 • Crawford, Neta, Argument and Change in World Politics: Ethics, Decolonization and Humanitarian Intervention, Cambridge University Press, Cambridge 2002.
 • Çoban, Ali Rıza, Avrupa İnsan Hakları Koruma Mekanizmasında Reform, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt.54, Sayı.2, 2005, s, 319-345.
 • Çayır, K., & Ceyhan, M. A., Ayrımcılık Çok Boyutlu Yaklaşımlar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 1. Baskı, İstanbul 2012.
 • Çebi, S. S. ve Kerem Öz (Ed.),  Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 6, Sayı 12, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2019.
 • Çebi, S. S. ve Kerem Öz (Ed.), Uluslararası Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 4, Sayı 8, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2016.
 • Çeçen, Anıl, İnsan Hakları, Gündoğan Yayınları, İstanbul 1989.
 • Çeçen, Anıl, İnsan Haklarının Düşünsel Boyutları, İnsan Hakları Yıllığı, Cilt 3-4, TODAİE Yayınları, Ankara, 1981-82, s.38- 51.
 • Çücen, A. Kadir, İnsan Hakları, Sentez Yayınları, Bursa 2013.
 • Çotuksöken, Betül, İnsan Hakları ve Felsefe, Papatya Yayıncılık Eğitim, İstanbul 2012.
 • D'Amato, Anthony, Trashing Customary International Law, The American Journal of International Law, Vol. 81, No. 1, 1987, pp. 101-105.
 • D’Amato, Antony, The Concept of Custom International Law, Cornell University Press in Ithaca, New York 1971.
 • Danish Institute of International Affairs (DIIA), Humanitarian Intervention: Legal and Political Aspects, Copenhagen 1999.
 • Debray, Régis, Bir Gezginden Cumhurbaşkanına Açık Mektup, Tarık Ali (Der.) Natonun Balkan Seferi, Om Yayınları, İstanbul 2001.
 • Dedeoğlu, Gözde, Etik ve Bilişim, Etki Yayınları, İzmir 2009.
 • Demir, O., Sözer, M. ve Özeren, S., Yerelden Küresele Sınıraşan Suçlar, Polis Akademisi Yayınları, Ankara 2010.
 • Deng, Francis M,. Sadikiel Kimaro, Terrence Lyons, Donald Rothchild and I. William Zartman, Sovereignty as Responsibility: Conflict Management in Africa, Brookings Institution Press, Washington, D.C. 1996.
 • Dericiler, Yücel, Özge, Sosyal Haklar ve İnsan Hakları Hukuku Çerçevesinde Devletin Yükümlülükleri: Refah Devletinin Krizi Ekseninde Bir İnceleme, On İki Levha Yayınevi, İstanbul 2014.
 • Direk, Zeynep (Der.), Cinsiyetli Olmak – Sosyal Bilimlere Felsefi Bakışlar, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2007.
 • Doğan H., Mahmutoğlu Fatih ve Namal A. (Eds.), Türk Tıp Etiği ve Tıp Hukuk Araştırmaları Yıllığı, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul 2009.
 • Doğan, İlyas, İnsan Hakları Hukuku, Astana Yayınları, Ankara 2015.
 • Doğan, İlyas, Sorular ve Uygulamasıyla Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Astana Yayınları, Ankara 2018.
 • Doğru, Osman, İnsan Hakları Avrupa İçtihatları, Beta Yayınları, İstanbul 1996.
 • Donnelly, Jack, Cultural Relativism and Universal Human Rights, Human Rights Quarterly Vol. 6, No. 4, 1984, pp.400-419.
 • Donnelly, Jack, Genocide and Humanitarian Intervention, Journal of Human Rights, Vol. 1, No. 1, 2002. pp. 93-109.
 • Donnelly, Jack, Human Rights, Humanitarian Intervention, and American Foreign Policy: Law, Morality and Politics, Journal of International Affairs, Vol.37, No.2, 1984, pp. 311–328.
 • Donnelly, Jack, Teoride ve Uygulamada Evrensel İnsan Hakları, Çev: Mustafa Erdoğan - Levent Korkut, Yetkin Yayınları, Ankara 1995.
 • Donnelly, Jack, Universal Human Rights in Theory and Practice, Cornell University Press, Ithaca 1989.
 • Dostoevski, Karamazov Kardeşler, Çev: Nihal Yalaza Taluy, İş Bankası Kültür Yayınları, Yirminci Baskı, İstanbul 2019.
 • Dostoevski, Suç ve Ceza, Çev: A. Göke Bozkurt, İlgi Kültür Sanat Yayınları, İstanbul 2017
 • Douzinas, Costas, Hukuk, Adalet ve İnsan Hakları: Eleştirel Bir Yaklaşım, Çev: Kasım Akbaş, Rabia Sağlam, Nota Bene Yayınları, İstanbul 2015.
 • Douzinas, Costas, Postmodern Just Wars and the New World Order, Journal of Human Rights, Vol. 5, No. 3 ,2006, pp. 355-375.
 • Dunne, Timoty, Inventing International Society: A History of the English School, Palgrave Macmillan, London 1998.
 • Duyan,V., “Sosyal Hizmet. Temelleri, Yaklaşımları, Müdahale Yöntemleri”, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Yayınları. Ankara 2010. 
 • Duyan,V., Sayar, Ö.Ö. ve Özbulut, M., Sosyal Hizmeti Tanımak ve Anlamak: Sosyal Hizmet Uzmanları ve Sosyal Hizmet Alanında Çalışanlar İçin Bir Rehber, Öncü Basımevi, Ankara 2008.
 • Dworkin, Ronald, Hakları Ciddiye Almak, Çev: Ahmet Ulvi Türkbağ, Dost Kitabevi, Ankara 2007.
 • Dworkin, Ronald, Law as a System of Rights, 1977.
 • Eide, Asjborn and G. Alfredson (Eds.), The Universal Declaration of Human Rights: A Commentary, Scandinavian University Press, Oslo 1992.
 • Ekinci, Tarık Ziya, Türkiye’de Demokrasi ve İnsan Hakları Sorunları, Cem Yayınevi, İstanbul 2004.
 • Erdinç, T., Batı Demokrasilerinde Klasik Kamu Özgürlüklerinin Gelişmesi Alanında Görülen Sapmalar (Tarihi Açıdan İnsan Hakları İhlalleri),Alkım Yayınevi, İstanbul 1998.
 • Eren, Abdurrahman, Ulusal İnsan Hakları Kurumları, On İki Levha Yayınevi, İstanbul 2012.
 • Erem, Faruk, İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin Türkiye'deki Durumu, Ankara Barosu Dergisi, 1969, Sayı 1, s. 7-15.
 • Erem, Faruk, Ceza Adaleti Açısından Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, İnsan Hakları Yıllığı, Cilt: 1-4, TODAİE Yayınları, Ankara, 1980, s.41-55.
 • Etzioni, Amitai, Sovereignty as Responsibility, Orbis, Vol 50, No 1, Winter 2006, pp 71-85.
 • Exupéry, A. St., İnsanların Dünyası, Çev: Sibel Güngör, Timaş Yayınları, İstanbul 2018.
 • Exupéry, A. St., Küçük Prens, Çev: Sumru Ağıryürüyen, Mavibulut Yayıncılık 2017.
 • Evans, Gareth (2008). The Responsibility to Protect: Ending Mass Atrocity Crimes Once and For All, Irish Studies in International Affairs, Vol. 20, 2009, pp. 7-13.
 • Farer, Tom J., Humanitarian Intervention before and after 9/11: Legality and Legitimacy, in Holzgrefe, L. and Keohane, Robert O. (Eds.), Humanitarian Intervention. Ethical, Legal and Political Dimensions, Cambridge University Press, Cambridge 2003.
 • Feuer, Lewis S., Natural Rights, Journal of Human Rights, Vol. 1, No. 3, 2002. pp.339-343
 • Finnemore, Martha, The Purpose of Intervention: Changing Beliefs about the Use of Force, Cornell University Press, Ithaca, New York 2003.
 • Finnish National Commission for UNESCO, Education for International Understanding, Co-operation and Peace and Education Relating to Human Rights and Fundamental Freedoms Through the Teaching of Ethical and Humanistic Values, International Education in Twelve Countries, Helsinki 1986, s. 349-376.
 • Fisher, Joschka, Birleşmiş BM Sisteminde bir Yeniden Yapılama İçin Federal Almanya Dışişleri Bakanının Genel Kurula Yaptığı Konuşma, New York 2004.
 • Fixdal, Mona and Smith, Dan, Humanitarian Intervention and Just War, Mershon International Studies Review, Vol. 42, No. 2, 1998, pp. 283-312.
 • Fonteyne, Jean Pierre L., The Customary International Law Doctrine of
  Humanitarian Intervention: Its Current Validity under the UN Charter
  , California
  Western International Law Journal, Vol. 4, No.2, 1974, pp. 203-271.
 • Franck, Thomas M. and Rodley, N.S., After Bangladesh: the Law of Humanitarian Intervention by Military Force, The American Journal of International Law, Volume 67, Issue 2, 1973 , pp. 275-305.
 • Franck, Thomas.M, Brake It, Don’t Fake It, Foreign Affairs Vol. 78, No. 4, 1999, pp. 116-118.
 • Franck, Thomas M., Lessons of Kosovo, American Journal of International Law, Volume 93, Issue 4, 1999, pp. 857-860.
 • Franck, Thomas M., Interpretation and Change in the Law of Humanitarian Intervention, in Holzgrefe, L. and Keohane, Robert O. (Eds.), Humanitarian Intervention. Ethical, Legal and Political Dimensions, Cambridge University Press, Cambridge 2003.
 • Franck, Thomas, Rethinking Collective Security, in Michael Schmitt and Jelena Pejic (Eds.), International Law and Armed Conflict: Exploring the Faultlines, Martinus Nijhoff Publishers, 2007.
 • Frankena, Willam F., Ethics, Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1973.
 • Fredman, S., Equality: A New Generation?, Industrial Law Journal, Volume 30, Issue 2, 2001, pp. 145–168 .
 • Fricker, M., Epistemic injustice: Power and the ethics of knowing, Oxford University Press, Oxford 2007.
 • Fromm, E., Kendini Savunan İnsan, Çev. Necla Arat, Say Yayınları, İstanbul 1996.
 • Frowein, Jochen, İnsan Haklarının Çağdaş Yorumu, Anayasa Yargısı, Cilt 9, 1993, s.111-115.
 • Galtung, Johan, Bir Başka Açıdan İnsan Hakları, Metis Yayınları, İstanbul 1999.
 • Gemalmaz, M. Semih, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu Önünde Türkiye 2, Nihai Raporlar, Beta Yayınları, İstanbul 1998.
 • Gemalmaz, M, Semih, İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, Beta Yayınları, İstanbul 2003.
 • Gemalmaz, M, Semih, Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Kadınlara, Çocuklara ve Azınlıklara Karşı Ayrımcılık, Şiddet ve Sömürü (Nedenleri, Kapsamı, Sonuçları ve Buna Karşı Direnme Stratejileri), Homer Kitabevi, İstanbul 2018.
 • Gemalmaz, M, Semih (Ed.), Ölüm Cezasının Kaldırılması İstanbul Sempozyumu, Legal Kitabevi, İstanbul 2011.
 • Gemalmaz, M. Semih, Ölüm Cezasının ilgasını Amaçlayan BM Uluslararası Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesinin İkinci Seçmeli Protokolü ve Türkiye'de Ölüm Cezası Sorunu, İnsan Hakları Yıllığı, TODAİE Yayınları, Cilt 12, Ankara 1990, s. 65- 82.
 • Gemalmaz, M. Semih, Tarihselliği Bağlamında İnsan Hakları, İnsan Hakları YıllığıTODAİE Yayınları, Cilt 7-8, Ankara, 1985-86, s.55-68.
 • Gemalmaz, M. Semih, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunda Yaşam Hakkı ve İşkence Yasağı, Kavram Yayınları, İstanbul 1993.
 • Goodhart, Michael, Origins and Universality in the Human Rights Debates: Cultural Essentialism and the Challenge of Globalization, Human Rights Quarterly, Vol. 25, No. 4, 2003 pp. 935-964.
 • Gordon, Edward, Article 2(4) in Historical Context, Yale Journal of International Law, Vol. 10, No. 2, 1985. pp. 271-279.
 • Gölcüklü, F. ve Gözübüyük, Ş., Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, Turhan Kitabevi, Ankara 1998.
 • Greenwood, C., Is There a Right to Humanitarian Intervention?, World Today, Vol. 49, No. 2. 1993, pp. 34–40.
 • Guy Wilson-Roberts (Ed.), Humanitarian Intervention: Definitions and Criteria, CSS Strategic Briefing Papers, Vol.3, Part 1, 2000.
 • Gül, İ. I., Karan, U., Yeşiladalı, B., & Ayata, G., Ayrımcılık Yasağı: Kavram, Hukuk, İzleme ve Belgeleme, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2011.
 • Gürbüz, Reşit Themis, İnsan Hakları ve Demokratikleşme, Kuram Kitap Yayınevi, Kocaeli 2018.
 • Güriz, Adnan (Ed.), Adalet Kavramı, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, İkinci Baskı, Ankara 2001.
 • Habermas, Jürgen, Dispute on the Past and Future of International Law. Transition from a National to a Postnational Constellation, in I. Kuçuradi (Ed.), The Proceedings of the Twenty-first World Congress of Philosophy, Philosophical Society of Turkey, Ankara 2007, pp. 31-39.
 • Habermas, Jürgen, Faktizität und Geltung, Suhrkamp, Frankfurt 1992.
 • Hammarberg, Thomas, Avrupa’da İnsan Hakları, Çev: Ayşen Ekmekçi, İletişim Yayınları, İstanbul 2012.
 • Hammarberg, Thomas, A Question of Principle, in R. Reoch (Ed.), Human Rights-The New Consensus, Regency Press, London 1994, pp. 23-25.
 • Hannum, Hurst & Lillich, B. Richard, International Human Rights Problems of Law, Policy, and Practice, Little Brown and Company, Third Edition, New York 1995.
 • Harris, John, Hayatın Değeri, Çev: Süha Sertabiboğlu, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 1998.
 • Hayman, P.A. ve Williams, John Westphalian Sovereignty: Rights, Intervention, Meaning and Context, Global Society, Vol. 20, No. 4, 2006, pp. 521-541.
 • Hazar, Numan, İnsan Hakları ve Bürokrasi, Büyülüdağ Yayınevi, İstanbul 2015.
 • Hehir, Aidan, Humanitarian İntervention‒An Introduction, Palgrave Macmillan, New York 2010.
 • Heins, Volker and Chandler, David, Ethics and Foreign Policy: new Perspectives on an Old Problem, in David Chandler and Volker Heins (Eds.) Rethinking Ethical Foreign Policy. Pitfalls, Possibilities and Paradoxes, Routledge, New York 2007. pp. 3-23.
 • Henkin, Louis & Neuman, G. & Orentlicher, F.& Leebron D. W., The Age of Rights, University Casebook Series Foundation Press, New York 1999.
 • Hilpold, Peter, Humanitarian Intervention: Is There a Need for a Legal Reappraisal?, European Journal of International Law, Vol. 12, No. 3, 2001, pp. 437-467.
 • Hinsch, Wilfried und Stepanians, Markus, Human Rights as Moral Claim Rights, Rex Martin and David Reidy (Eds.), John Rawls’s Law of Peoples: A Realistic Utopia?, Oxford 2006, pp.117 – 133.
 • Hinsch, Wilfried, Kant, İnsancıl Müdahale ve Ahlaksal İstisnacılık, çev. Çetin Türkyılmaz, Barışın Felsefesi. Ölümünün 200. Yılında Kant, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara 2006.
 • Hiro, Dilip, Desert Shield to Desert Storm: The Second Gulf War, Harper-Collins, London 1992.
 • Hobbes, Thomas, Leviathan, Çev: Semih Lin, Yapı Kredi Yayınları, 2. Baskı, İstanbul 1995.
 • Holzgrefe, J.L., The Humanitarian Intervention Debate, in Holzgrefe, L. and Keohane, Robert O. (Eds.), Humanitarian Intervention. Ethical, Legal and Political Dimensions, Cambridge University Press, Cambridge 2003, pp 15-52.
 • Hoogvelt, Ankie, Globalization and Post-Modern Imperialism, Globalization, Vol. 3, No.2, 2006, pp 159-174.
 • Höffe, Otfried, Kültürlerarası Tartışmada İnsan Hakları, in İoanna Kuçuradi ve Bülent Peker (Eds.), Elli Yıllık Deneyimlerin Işığında Türkiye’de ve Dünyada İnsan Hakları, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara 1999, s.126-159.
 • Höffe, Otfried, Bir Şeytan Halkının Bile Devlete İhtiyacı Vardır. Tabii Adaletin İkilemi, Cemal Bali Akal (Der.), Devlet Kuramı, Dost Kitabevi, Ankara 2000, pp. 323- 338.
 • Höffe, Otfried, Anthropologie und Menschenrechte, Zum politischen Projekt der Moderne, Philosophy Facing World Problems, in I. Kuçuradi (Ed.), The Proceedings of the Twenty-first World Congress of Phlosophy, Philosophical Society of Turkey, Ankara 2007, pp. 367-380.
 • Human Rights Presidency of the Republic of Turkey, Human Rights Informative Bulletin 2007, Ankara 2007.
 • Ife, Jim, İnsan Hakları ve Sosyal Hizmet, Nika Yayınları, Ankara 2017.
 • International Commission on Interventıon and State Sovereignty (ICISS), The Responsibility to Protect: Report of the International Commission on Intervention and State Sovereignty, International Development Research Centre, Ottowa 2001.
 • International Independent Commission on Kosovo, The Kosovo Report: Conflict, International Response, Lessons Learned, Oxford University Press, Oxford 2000.
 • Ishay, Micheline R., What are Human Rights? Six Historical Controversies, Journal of Human Rights, Vol. 3, No. 3, 2004, pp. 359-371.
 • İçduygu, A., Erder, S., & Gençkaya, Ö. F., Türkiye’nin Uluslararası Göç Politikaları, 1923-2023: Ulus-devlet Oluşumundan Ulus-ötesi Dönüşümlere, Mirekoç Araştırma Raporları, 1, 2014.
 • Jandl M., Kraler A. and  Stepien A. (Principal Authors), Migrants, Minorities and Employment: Exclusion, Discrimination and Anti-Discrimination in 15 Member States of the European Union (On behalf of the European Monitoring Centre on Racism and Xenophobia by the International Centre for Migration Policy Development), Luxemburg 2003.
 • Jackson, Robert H., Quasi-States, Dual Regimes, and Neoclassical Theory: International Jurisprudence and the Third World, International Organization, Vol. 41, Issue 4, 1987, pp. 519-549.
 • Jackson, Robert, The Global Covenant: Human Conduct in a World of States, Oxford University Press, Oxford 2000.
 • Jamieson, Dale, Duties to the Distant: Aid, Assistance, and Intervention in the Developing World, The Journal of Ethics, Vol. 9, 2005, pp.151-170.
 • Jellinek, Georg, İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi, Çev: Rezzan İtişgen Dülger, Muzaffer Dülger, Pinhan Yayıncılık, İstanbul 2017.
 • Johnson, James Turner, Humanitarian Intervention After Iraq: Just War and International Law Perspectives, Journal of Military Ethics Vol 5, Issue 2, 2006, pp.114-127.
 • Joppke, C., The Secular State Under Siege: Religion And State In Europe and America, Polity Press, Cambridge 2015.
 • Kabasakal Arat, Zehra, Feminisms, Women's Rights, and the UN: Would Achieving Gender Equality Empower Women?, American Political Science Review, Volume 109, Issue 4, 2015, pp. 674-689.
 • Kabasakal Arat, Zehra, Political Parties and Women’s Human Rights in Turkey, British Journal of Middle Eastern Studies, Volume 44, Issue 2, 2017, pp. 240-254.
 • Kaboğlu, İbrahim Ö., Hangi İnsan Hakları?, İmge Kitabevi, İstanbul 2013.
 • Kaboğlu, İbrahim Ö.,  İnsan Hakları Danışma Kurulu Raporları, İmge Kitabevi, İstanbul 2006.
 • Kaboğlu, İbrahim, İnsan Haklarının Gelişimci Özelliği ve Anayasa Yargısı, Anayasa Yargısı, Cilt 9, 1993, s.121-130.
 • Kaboğlu, İbrahim Ö., Özgürlükler Hukuku, İnsan Haklarının Hukuksal Yapısı, Afa Yayınları, 1993.
 • Kafka, Franz, Dava, Çev: Ahmet Cemal, Can Yayınları, İstanbul 2014.
 • Kant, Immanuel, Aydınlanma Nedir? Sorusuna Yanıt, Seçilmiş Yazılar, Çev. Nejat Bozkurt, Remzi Kitabevi Yayınları, Sekizinci Baskı, Ankara 2010.
 • Kant, Immanuel, Metaphysics of Morals, in Hans Reiss (Ed.), Kant: Political Writings, Cambridge University Press, Second Enlarged Edition, Cambridge 1991.
 • Kant, Immanuel, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (Ahlak Metafiziğini Temellendirme), Çev: İoanna Kuçuradi, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Üçüncü Baskı, Ankara 1995.
 • Kapani, Münci, İnsan Haklarının Uluslararası Alanda Korunması Yeni Gelişmeler ve Sorunlar, İnsan Hakları Yıllığı, TODAİE Yayınları, Cilt: 1-4, 1979, s. 64-79.
 • Kapani, Münci, İnsan Haklarının Uluslararası Boyutları, Bilgi Yayınevi, Ankara 1987.
 • Kapani, Münci, Kamu Hürriyetleri, Yetkin Yayınları, Ankara 1993.
 • Kardaş, Şaban, Humanitarian Intervention: The Evolution of the Idea and Practice, Journal of International Affairs, Vol. 5, No 2. 2001.
 • Karan, Ulaş, Avrupa Birliği Ülkelerinde Ayrımcılık Yasağı ve Eşitlik Kurumları, Mattek, Ankara 2009.
 • Karan, Ulaş, Eşitlik İlkesi ve Ayrımcılık Yasağı: Hukuksal Çerçeve. Ayrımcılık, Çok Boyutlu Yaklaşımlar, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji ve Eğitim Çalışmaları Birimi (SEÇBİR), 2011, s. 3.
 • Karan, Ulaş, Nefret Söylemi ve Yakından İlişkili Diğer Kavramlar: Ayrımcılık, Nefret Suçu ve Hakaret, Mahmut Çınar (Ed.), Medya ve Nefret Söylemi, 2013, s. 95-129.
 • Kaşıkara S. M., Adil Yargılanma Hakkı ve Türkiye, Adalet Yayınevi, Ankara 2009.
 • Keane, John, Şiddetin Uzun Yılı, Çev: Bülent Peker, Dost Kitabevi, Ankara 1996.
 • Kelsen, Hans, Collective Security and Collective Self-Defense Under the Charter of the United Nations, The American Journal of International Law, Vol. 42, No. 4, 1948, pp. 783-796.
 • Kernot, Sarah, Humanitarian Intervention: Human Rights Versus Humanitarian Assistance, Global Change, Peace & Security, Vol. 18, No. 1, 2006, pp 41-55.
 • Keyman, Selahattin, Hukuki Pozitivizm, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 35, Sayı 1, 1978, s. 17-56.
 • Kepenekçi, Karaman, Yasemin, Eğitimciler İçin İnsan Hakları ve Vatandaşlık, Siyasal Kitabevi, Ankara 2014.
 • Kirgis, Frederic L. Jr., Custom on a Sliding Scale, The American Journal of International Law, Vol. 81, No. 1, 1987, pp.146-151.
 • Klarevas, Louis, Political Realism A Culprit for the 9/11 Attacks, Harvard International Review, Vol. 26, No.3, 2004, pp 18-23.
 • Klecker, Nic, Bir İnsan Hakları Eğitimi İçin, Kavram-Kargaşa Dergisi, Sayı 3, 1997, s.37-42.
 • Klintworth, Gary, Vietnam’s Intervention in International Law, Australian National University Press, Canberra 1984.
 • Knudsen, Tony Brems, Humanitarian Intervention Revisited: Post-Cold War Responses to Classical Problems, International Peacekeeping, Vol. 3, Issue 4, 1996, pp. 146-165.
 • Knudsen, Tony Brems, The History of Humanitarian Intervention: The Rule of the Exception?, Paper for the 50th ISA Annual Convention, New York, 2009.
 • Koğacıoğlu, D., The Tradition Effect: Framing Honor Crimes in Turkey, Differences: A Journal of Feminist Cultural Studies, Vol. 15, Issue 2, 2004, pp. 119-151.
 • Koğacıoğlu, D., Gelenek Söylemleri ve İktidarın Doğallaşması: Namus Cinayetleri Örneği, Cogito, Sayı: 58, 2009, s. 350-84.
 • Kok-Chor, Tan, Military Intervention as a Moral Duty, Public Affairs Quarterly, Volume 9, Number 1, 1995, pp. 29-46.
 • Korkusuz. M. Refik, Uluslararası Belgelerde ve Türk Anayasası’nda Temel Hak ve Özgürlükler, Özrenk Yayınları, İstanbul 1998.
 • Koşar, G. N., Sosyal Hizmetlerde Sosyal Yardım Alanı (Yoksulluk ve Sosyal Hizmet), Şafak Matbaacılık, Ankara 2000.
 • Koyuncu, Rosida (Der.), Voltaçark: Hapiste LGBTİ Olmak, Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği, İstanbul 2015.
 • Köchler, Hans, Küresel Adalet mi, Küresel İntikam mı? Çev: Funda Keskin ve Erdem Denk, Alkım Yayınevi, İstanbul 2005.
 • Köker, Levent, Yeni Savaşlar Çağında Hukukun Üstünlüğü ve Uluslararası Politika, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt 54, Sayı 4, 2005, s. 53 – 63.
 • Krasner, Stephen D., Sovereignty: Organized Hypocrisy, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1999.
 • Krasner, Stephen D. Rethinking the Sovereign State Model, Review of International Studies, Volume 27, Issue 5, 2001, pp. 17-42.
 • Krisch, Nico, Review Essay Legality, Morality and the Dilemma of Humanitarian Intervention after Kosova, European Journal of International Law, Vol. 13, No.1. 2002, pp. 323-335.
 • Kuçuradi, İoanna, A sine qua non for the Effective Implementation of Human Rights, in Federico Mayor and Roger-Pol Droit (Eds.), Taking Action for Human Rights in the Twenty-first Century, UNESCO 1998, pp. 78-80.
 • Kuçuradi, İoanna, Adalet Kavramı, Ankara Barosu Dergisi, sayı 1993/1, s. 80-88; Adalet Kavramı, Türkiye Felsefe Kurumu Yay., Ankara 1994, s. 27-33 ve 2001, s. 39-49.
 • Kuçuradi, İoanna, Ahlaksal Politika: Bir Olanak mı, Yoksa Çelişmeli bir Deyim mi?, Toplum ve Bilim, Sayı 15-16, Güz 1981-Kış 1982, s. 37-43.
 • Kuçuradi, İoanna, Anarşi Üzerine, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Sayı 54, 1979, s. 18-21.1, Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayını, Eskişehir 1993, s. 145-156.
 • Kuçuradi, İoanna, Atatürk Devriminin Temelleri ve Kültür Sorunu, Anadolu Sanat
 • Kuçuradi, İoanna, Back to the Question of Goals, Philosophy, Humanity and Ecology, The African Academy of Sciences, Nairobi 1994, pp. 16-20.
 • Kuçuradi, İoanna, Cultures and 'World Culture', Philosophie et Culture-Actes du XVIIe Congrès Mondial de Philosophie IV, Montréal, 1988, s. 457-460.
 • Kuçuradi, İoanna, 'Das Recht, ein Mensch zu sein' oder Forderungen der Bedingungen des ethischen Handelns, Perspektiven der Philosophie, Cilt 18, Rodopi 1992, s. 277-290.
 • Kuçuradi, İoanna, Del' Staat, die Staten und die Menschenrechte, Synthesis Philosophica, Cilt 13. Sayı 2, Zagreb 1998, s. 471-485.
 • Kuçuradi, İoanna, Denge Sorunu ve Geleceği, Klasik Çağ Düşüncesi ve Çağdaş Kültür, Ankara 1977, s. 101-107.
 • Kuçuradi, İoanna, Düşünce Özgürlüğü: Nedir Acaba?, Düşünce Özgürlüğü, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arşivi Yayınları: 3, AFA, İstanbul 1998. s.17-26: Frankofoni 12, Ankara 2000, s. 327-334.
 • Kuçuradi, İoanna, Economic Disparities and the Fashionable Linking of Human Rights, Democracy and Free Market, in Violence and Human Coexistence, Vol. 5, Montreal 1995, pp. 330-336.
 • Kuçuradi, İoanna, Ethics: What does it mean?, in Rencontre Internationale sur la Bioéthique, Tunis 1998, s. 53-59.
 • Kuçuradı, İoanna, Etik, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara 2011.
 • Kuçuradi, İoanna, Etik İlkeler ve Hukukun Temel İlkeleri Olarak İnsan HaklarıAnkara Barosu Hukuk Kurultayı 4, Ankara 2000, s. 5-10.
 • Kuçuradi, İoanna, Evrensel Bildirgenin 50. Yılında İnsan Hakları, İoanna Kuçuradi ve Bülent Peker (Eds.), Elli Yıllık Deneyimlerin Işığında Türkiye’de ve Dünyada İnsan Hakları, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara 1999, s.16-30.
 • Kuçuradi, İoanna, Felsefe ve İnsan Hakları, İoanna Kuçuradi (Ed.),  İnsan Haklarının Felsefi Temelleri, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara 1982, s. 49-54.
 • Kuçuradi, İoanna, Felsefe ve Sosyal Adaletsizlik, Atatürk ve Hukuk, Ankara 1982, s. 326-337.
 • Kuçuradi, İoanna, Felsefi Etik ve Meslek Etikleri, Yayına Hazırlayan: Harun Tepe, Etik ve Meslek Etikleri, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara 2001, s.17-32.
 • Kuçuradi, İoanna, Freedom and Social Freedom, in R. Balasubramanian and ‎Sibajiban Bhattacharyya (Eds.), Freedom, Progress and Society, Delhi 1986, s. 153-160.
 • Kuçuradi, İoanna, Gelenek ve Devrim ya da Felsefe ve Dünya Politikası, Toplumcu Düşün, Sayı 1, 1978, s. 45-55.
 • Kuçuradi, İoanna, Goals and Traps in the Ways Out of the Current Stalemate of Poverty, in G. Ogutu, J. Kojola and P. Malaska (Eds.), Futures Beyond Poverty: Ways and Means Out of the Current Stalemate, World Futures Studies Federation, Turku 1996.
 • Kuçuradi, İoanna, Human Rights: The Idea, the Demands and the Instruments, in İoanna Kuçuradi (Ed.), The Idea and the Documents of Human Rights, Ankara 1995, pp. 75-92.
 • Kuçuradi, İoanna, Human Rights Instruments Questioned in the Light of the Idea of Human Rights, in İoanna Kuçuradi (Ed.), The Idea and the Documents of Human Rights, Ankara 1995. pp. 3- 12.
 • Kuçuradi, İoanna, Hoşgörü Kavramı ve Sorunları, Hoşgörü ve Eğitim, Ankara 1996, s.18-29; Türkiye Felsefe Kurumu Bülteni, Sayı 2, Nisan 1995, s.18-11.
 • Kuçuradı, İoanna, İnsan ve Değerleri, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara 2003.
 • Kuçuradi, İoanna, İnsan Hakları Açısından Dünya Problemleri, Dünya Problemleri Karşısında Felsefe, Türkiye Felsefe Kurumu, Ankara 1988, s. 58-72.
 • Kuçuradi, İoanna, İnsan Hakları: Kavramları ve Sorunları, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara 2011.
 • Kuçuradi, İoanna, İnsan Haklarına Dayalı Anayasa veya Devlet Kavramı, Anayasa Yargısı, Cilt 8, 1991, s.131-140.
 • Kuçuradi, İoanna, İnsan Haklarına Felsefeyle Bakınca, Prof. Dr. Eyüp Kemerlioğlu'na Armağan, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas 2000, s. 183-199.
 • Kuçuradi, İoanna, İnsan Haklarından Devlet Kavramına, İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin XXXV. Yılı için Armağan, Ankara 1983, s. 43-50.
 • Kuçuradi, İoanna, Knowledge of Value and Values: A Sine Qua Non for Human Flourishing, Paths to Human Flourishing. Philosophical Perspectives, Seoul 1993, pp. 224-231.
 • Kuçuradi, İoanna, La culture et les cultures/Quelques réflections a l'occasion de la Conférence mondiale de l'Unesco sur les politiques culturelles, (Bulgarca), Problems of Culture, Sofia 1982, s. 54-60; Birleşmiş Milletler Türk Derneği 1988 Yıllığı, Ankara 1990, s. 25-33.
 • Kuçuradi, İoanna, Laiklik ve İnsan Hakları, Türkiye Felsefe Kurumu Bülteni, Sayı 6, Ankara 1996, s. 1 ve 8-11; Aktüel Eczacı, sayı 30, Ekim 1996,s.34-36.
 • Kuçuradi, İoanna, Les droits de l'homme et la Décennie du développement culturel, Birleşmiş Milletler Türk Derneği 1988 Yıllığı, Ankara 1990, s. 25-30.
 • Kuçuradi, İoanna, Modernity as a Concept and as a Project or 'Modernity', 'Modernization' and Beyond, in M. Wahba (Ed.), Cultures in Conflict or in Dialogue?, Cairo 1991, s. 81- 97.
 • Kuçuradi, İoanna, Özgürlük Kavramı, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 1 ve 2, 1986-1987, s. 27-34 ve s. 11-15.
 • Kuçuradi, İoanna, Philosophy Questioning 'Cultural Development’, Philosophy and Cultural Development, Ankara 1993, pp. 9-17.
 • Kuçuradi, İoanna, Sağlık Bilimlerinde Etik, Sağlık ve Toplum, Mart-Nisan 1990. s.67-70.
 • Kuçuradi, İoanna, Secularization in Turkey, in Mourad Wahba and Mona Abousenna (Eds.) Averroes and the Enlightenment, Prometheus Books, Amherst, New York 1996, pp. 171-176.
 • Kuçuradi, İoanna, Silinmiş Yüzler Karşısında, Hacettepe Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt 7, Sayı 1-2, 1975. s. 1-5.
 • Kuçuradi, İoanna, The Idea of Development. Its Past and its Present, in İoanna Kuçuradi (Ed.), The Idea of Development Between Its Past and Its Future, Ankara 1993, pp.. 3-17.
 • Kuçuradi, İoanna, The Philosophical Teaching of Human Rights: Teaching Human Rights as Philosophy Courses, in David Evans and Ioanna Kuçuradi (Ed.) Teaching Philosophy on the Eve of the Twenty-first Century, International Federation of Philosophical Societies, Ankara 1998, pp. 221- 237.
 • Kuçuradi, İoanna, Uludağ Konuşmaları, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Üçüncü Baskı, Ankara 1997.
 • Kuçuradi, İoanna, Ulusal Politikaların Ana Amacı Olarak İnsan Hakları, Ayşe Keskalan ve Gökçen Özümit (Yay. Haz.), Türkiye'de Bunalım ve Demokratik çıkış Yolları, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara 1998, s. 35-43.
 • Kuçuradi, İoanna, Universal Human Rights and their Different Implications for Multiethnic and Multireligious Societies, in Yahya Sezai Tezel, Wulf Schönbohm (Eds.), World, Islam and Democracy, Konrand- Adenauer Foundation, Ankara 1999, pp. 42-52.
 • Kuçuradi, İoanna, Universal Norms and Tasks of Common Global Society, Proceedings of the "Global Convention on Tolerance, Restoration of Morality and Humanity", Seoul 996, s. 971-988.
 • Kuçuradi, İoanna, Yirmi birinci Yüzyılın Eşiğinde Demokrasi Kavramı ve Sorunları, Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cumhuriyetimizin 75. Yıl Özel Sayısı, Ankara 1998, s.21-27.
 • Kuçuradi, İoanna, Yirminci Yüzyılın Son Yirmi Yılında Humanism, Ferit Edgü (Ed.), Çağdaş Düşünce, Ada Yayınları, İstanbul 1987, s. 99-108.
 • Kuçuradi, İoanna (Ed.), Dünya Problemleri Karşısında Felsefe, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara 1988.
 • Kuçuradi, İoanna (Ed.), İnsan Haklarının Felsefi Temelleri, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara 1996.
 • Kuçuradi, İoanna (Ed.), Philosophical Foundations of Human Rights, Turkish Philosophical Society, Ankara, 1986.
 • Kuçuradi, İoanna (Ed.), Philosophy and Cultural Development, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara 1993.
 • Kuçuradi, İoanna (Ed.), Philosophy Facing World Problems, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara. 1998.
 • Kuçuradi, İoanna (Ed.), The Idea and Documents of Human Rights, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara 1995.
 • Kuçuradi, İoanna (Ed.), The Idea of Development, Between its Past and its Future, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara 1993.
 • Kuçuradi, İoanna ve Peker, Bülent (Ed.), Elli Yıllık Deneyimlerin Işığında Türkiye'de ve Dünyada İnsan Hakları, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara 1999.
 • Kuper, Andrew, Rawlsian Global Justice: Beyond the Law of Peoples to a Cosmopolitan Law of Persons, Political Theory, Vol. 28, No. 5, 2000, pp. 640-674.
 • Kuzgun, Yıldız, İnsan Hakları ve Eğitim, Kavram-Kargaşa Dergisi, Sayı 3, 1997, s.33.
 • Kymlica, Will, Çok Kültürlü Yurttaşlık, Çev: Abdullah Yılmaz, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 1998.
 • Levi, Primo, Boğulanlar-Kurtulanlar, Çev: Kemal Atakay Can Yayınları, İstanbul 1996.
 • Levin, Leah and Plantu [İllustrator], Human rights: questions and answers, UNESCO Publishing, 2009 Paris.
 • Lillich, Richard B., Intervention to Protect Human Rights, McGill Law Journal, Vol. 15, No.2, 1969, pp.205-219.
 • Lillich, Richard B. (Ed.), Humanitarian Intervention and the United Nations, University Press of Virginia, Charlottesville 1973.
 • Lin, Chun, İnsan Hakları ve Demokrasi: Günümüzdeki Tartışmalar Üzerine (Human Rights and Democracy: A Clarification), I. Kuçuradi ve B. Peker, (Yay. Haz.), Elli Yıllık Deneyimlerin Işığında Türkiye’de ve Dünyada İnsan Hakları, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara 1999. s.172-199.
 • Lindholm, Tore, Article 1: A New Beginning, in A. Eide [et al.], The Universal Declaration of Human Rights: A Commentary. Scandinavian University Press, Oslo 1992.
 • Locke, John, Second Treatise on Government, Gece Kitaplığı, Birinci Basım, 2018.
 • Locke, John , Yönetim Üzerine İkinci İnceleme, Çev: Fahri Bakırcı, Eksi Kitaplar, 2016.
 • Macfarlane, S Neil, Thielking, Carolin J. and Weiss, Thomas G., The Responsibility to Protect: Is Anyone Interested in Humanitarian Intervention?, Third World Quarterly, Vol.  25, No. 5., 2004, pp.977-992.
 • Machiavelli, Nicolo, II Principle (Hükümdar), Çev: Necdet Adabağ, İş Bankası Kültür Yayınları, On Altıncı Baskı, İstanbul 2018.
 • Mengüşoğlu, Takiyettin, Felsefeye Giriş, Remzi Kitabevi, İstanbul 2010.
 • Mengüşoğlu, Takiyettin, İnsan Felsefesi, Doğu Batı Yayınları, İstanbul 2016.
 • Meron, Theodor, Human Rights in International Law, Clarendon Press, Oxford. 1985.
 • Meron, Theodor, Human Rights and Human Norms as Customary Law, Clarendon Press, Oxford 1989.
 • Mill, John S., Hürriyet Üzerine, Çev: M. O. Dostel, Liberal Düşünce Topluluğu, Ankara 2003.
 • Miller, David, Justice and Global Inequality, A. Hurrell and N. Woods (Eds.), Inequality, Globalization and World Politics, Oxford University Press, Oxford 1999, pp. 187–210.
 • Milne, A.J.M., The Idea of Human Rights: A Critical Inquiry, in F.E. Dowrick (Ed.), Human Rights-Problems, Perspectives and Texts, Saxon Hause, London 1979, pp. 23-40.
 • Moore, Thomas, Utopia, Gün Yayıncılık, İstanbul 1999.
 • Morgenthau, Hans J., In Defense of the National Interest: A Critical Examination of American Foreign Policy, Alfred A. Knopf, New York 1951. 
 • Morgenthau, Hans J., Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace, Alfred A. Knopf, New York 1954.
 • Moroğlu, Nazan, Kadınların İnsan Hakları Sözleşmesi, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2009.
 • Morphet, Sally, Economic, Social and Cultural Rights: The Development of Governments' Views, 1941-88, in R. Beddard and D.M. Hill (Eds.), Economic, Social and Cultural Rights: Progress and Achievement, Macmillan, Hong Kong 1992, pp. 74-92.
 • Morsink, Johannes, The Universal Declaration of Human Rights Origins, Drafting & Intent, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 1999.
 • Mourgeon, Jacques, İnsan Hakları, İletişim Yayınları, Ankara 1991.
 • Moyn, Samuel, Son Ütopya-Tarihte İnsan Hakları, Çev: Firdevs Ev, Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2017.
 • Mumcu, Ahmet, İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri, Savaş Yayınları, Ankara 1994.
 • Nardin, Terry, The Moral Basis of Humanitarian Intervention, Ethics & International Affairs Vol. 16, No. 2, 2002, pp. 57-70.
 • Nascimento, Amos. Bachmann, Matthias Lutz (Der.) İnsan Hakları, İnsan Haysiyeti ve Kozmopolit İdealler, Akın Emre Pilgir (Çev.). Koç Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2016.
 • Neuman, W., Toplumsal Araştırma Yöntemler: Nitel ve Nicel Yaklaşımlar, Çev: Özge, O. S. Cilt 1-2, Yayınodası Yayıncılık, İstanbul 2009.
 • Nevins, Joseph, (Mis)representing East Timor's Past: Structural-Symbolic Violence, International Law,and the Institutionalization of Injustice, Journal of Human Rights, Vol. 1, No. 4, 2002, pp. 523-540.
 • Newman, Edward, Humanitarian Intervention, Legality and Legitimacy, The International Journal of Human Rights, Vol. 6, No. 4., 2002, pp. 102-120.
 • Niarchos, C.N., Women, War, and Rape: Challenges Facing The International Tribunal for the Former Yugoslavia, Human Rights Quarterly, Vol. 17, Issue 4, 1995, pp. 649-90.
 • Nietzsche, Friedrich, Genealogie der Moral (Ahlakın Soykütüğü), Çev: Zeynep Alangoya Kabalcı Yayınevi, İkinci Baskı, İstanbul 2016.
 • Nietzsche, Friedrich, İnsanca Pek İnsanca, Birinci Kitap, Çev: Cemal Atila, Say Yayınları, Yedinci Baskı, İstanbul 2019.
 • Nietzsche, Friedrich, İnsanca Pek İnsanca, İkinci Kitap, Çev: Nilüfer Epçeli, İş Bankası Kültür Yayınları İstanbul 2015.
 • Nietzsche, Friedrich, İyinin ve Kötünün Ötesinde, Çev: Ahmet İnam, Say Yayınları, Dokuzuncu Baskı, İstanbul 2018.
 • Nino, Carlos S., The Ethics of Human Rights, Clarendon Press, Oxford, New York 1993.
 • Norveç Helsinki Komitesi (NHC) İnanç Özgürlüğü Girişimi, Türkiye İnanç Özgürlüğü Hakkını İzleme Raporu (Temmuz 2013-Haziran 2014), İstanbul 2014.
 • Nussbaum, Martha C. and Sen, Amartya, The Quality of Life, Clarendon Press, Oxford 1997.
 • Nussbaum, M., Women’s Capabilities and Social Justice, Journal of Human Development Vol. 1 Issue 2, 2000, pp. 219-247.
 •  Nutku, Uğur, İnanmanın Felsefesi. Anı Yayıncılık, Ankara 2012.
 • Oran, Baskın, Etnik ve Dinsel Azınlıklar: Tarih, Teori, Hukuk, Türkiye, Literatür Yayıncılık, İstanbul 2018.
 • Ozankaya, Özer, Bir Uygarlık Tasarısı Gerektiren Kapsamıyla İnsan Hakları Üzerine Bir Deneme, İnsan Hakları Yıllığı, Cilt 7-8, TODAİE Yayınları, Ankara 1985-86, s.65-82.
 • Özgen, Eralp, İşkencenin Önlenmesi ve Hukuk Devleti, İnsan Hakları Derneği Yayınları, Ankara 1992.
 • Özkök, Gülriz, Hukuki Belirsizlik Problemi Üzerine, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Cilt 51, Sayı 2, 2002, s. 1-18.
 • Paine, Thomas, İnsan Hakları, Belge Yayınları, İstanbul 1985.
 • Parekh, Serena, A Meaningful Place in the World: Hannah Arendt on the Nature of Human Rights, Journal of Human Rights, Vol. 3, No. 1, 2004, pp. 41-52.
 • Parla, A., The ‘Honor’ Of The State: Virginity Examinations In Turkey, in Feminist Studies, Vol. 27, No. 1, 2001, pp. 65-88.
 • Paulus, Andreas L., Law and Politics in the Age of Globalization, European Journal of International Law, Vol. 11, No. 2, 2000, pp. 465-472.
 • Pease, Kelly Kate and Forsythe, David P., Human Rights, Humanitarian Intervention, and World Politics, Human Rights Quarterly Vol. 15, 1993, pp. 290-314.
 • Petring, A. [et al.], Sosyal Devlet ve Sosyal Demokrasi, Çev. Recai Hallaç, Friederich Ebert Vakfı Siyaset Akademisi Birimi, Güncelleştirilmiş 2. Baskı, İstanbul 2013.
 • Platon, Apologia (Socrates’in Savunması), Çev. Erman Gören, Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2006.
 • Platon, Politeia (Devlet), Çev: M. Ali Cimcoz, İş Bankası Yayınları, İstanbul, 2019.
 • Pollis, Adamantia, Yeni Bir Evrenselciliğe Doğru: Yeniden İnşa Etme ve Diyalog, I. Kuçuradi ve B. Peker, (Yay. Haz.), Elli Yıllık Deneyimlerin Işığında Türkiye’de ve Dünyada İnsan Hakları, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara 1999. pp.98-125.
 • Pogge, Thomas, Küresel Yoksulluk ve İnsan Hakları, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. İstanbul 2006.
 • Pollis, Adamantia, Cultural Relativism Revisited: Through a State Prism, Human Rights Quarterly, Vol. 18, No. 2, 1996, pp. 316-344.
 • Pollis Adamantia, Yeni Bir Evrenselciliğe Doğru: Yeniden İnşa Etme ve Diyalog, Elli Yıllık Deneyimlerin Işığında Türkiye’de ve Dünyada İnsan Hakları, İoanna Kuçuradi ve Bülent Peker (Eds.), Elli Yıllık Deneyimlerin Işığında Türkiye’de ve Dünyada İnsan Hakları, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara 1999, s. 101-130.
 • Punch, K., Sosyal Araştırmalara Giriş Nicel ve Nitel Yaklaşımlar. Çev. Bayrak, D.; Arslan, H.; Akyüz, Z., Siyasal Kitabevi, Ankara 2005.
 • Raday, F., Culture, Religion and Gender, International Journal of Constitutional Law, Vol.1, No.4, 2003, pp. 663-715.
 • Rahbany, Leila Nicolas, Humanitarian Intervention: The Need for Legitimacy, 2007.
 • Rawls, John, A Theory of Justice, Oxford University Press, London 1976.
 • Rawls, John, Bir Adalet Teorisi, Çev: Vedat Ahsen Çoşar, Phoenix Yayınevi, Ankara 2017.
 • Rawls, John, Halkların Yasası ve Kamusal Akıl Düşüncesinin Yeniden Ele Alınması, İstanbul Bilgi Üniversitesi, İstanbul 2006.
 • Rawls, John, The Law of Peoples, Harvard University Press, London 1999.
 • Reamer, F. G., Sosyal Hizmet Etiği ve Değerleri, Hakan Acar (Çeviri Editörü), Nika Yayınevi, Ankara 2018.
 • Reisman, W. Michael, Sovereignty and Human Rights in Contemporary International Law, The American Journal of International Law, Volume 84, Issue 4, 1990, pp. 866-876.
 • Reisman, Michael, The Cult of Custom in the Late 20th Century, California Western International Law Journal, Vol. 17,  1987, pp.133–145.
 • Reisman, W. Michael, Unilateral Action and the Transformations of the World Constitutive Process: The Special Problem of Humanitarian Intervention, European Journal of International Law, Vol. 11, No. 1, 2000, pp. 3-18.
 • Renteln, Alison Dundes, Relativism and the Search for Human Rights, American Anthropologist, New Series, Vol. 90, No. 1, 1988, pp. 56-72.
 • Renteln, Alison Dundes., International Human Rights: Universalism versus Relativism, Sage Publications, Newburry Park 1990.
 • Reus-Smit, Christian, Human Rights and the Social Construction of Sovereignty, Review of International Studies, Volume 27, Issue 4, 2001, pp. 519-538.
 • Roberts, Adam, Humanitarian War: Military Intervention and Human Rights, International Affairs (Royal Institute of International Affairs), Vol. 69, No. 3, 1993, pp. 429-449.
 • Roberts, Anthea Elizabeth, Traditional and Modern Approaches to Customary International Law: A Reconciliation, The American Journal of International Law, Volume 95, Issue 4, 2001, pp. 757-791.
 • Rodley, Sir Nigel., Collective Intervention to Protect Human Rights and Civilian Populations: the Legal Framework, in Nigel Rodley (Ed.), To Loose the Bands of Wickedness, Brassey’s, London 1992.
 • Rodley, Sir Nigel, The Treatment of Prisoners Under International Law, Oxford University Pres, New York 1999.
 • Rodley, Sir Nigel and Çalı, Başak, Kosovo Revisited: Humanitarian Intervention on the Fault Lines of International Law, Human Rights Law Review, Vol. 7, Issue 2, 2007, pp. 275-297.
 • Rorty, Richard, Human Rights, Rationality and Sentimentality, in Shute, Stephen/Hurley, Susan (Eds.) On Human Rights, Basic Books, London 1993, pp 167-185.
 • Rosen, Michael, Dignity: Its History and Meaning, Harvard University Press, Cambridge 2012.
 • Rousseau, Jean-Jacques, Emile ya da Eğitim Üzerine, Çev: Yaşar Avunç, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2014.
 • Rousseau, Jean-Jacques, İnsanlar Arasındaki Eşitliğin Kaynağı ve Temelleri Üzerine Konuşma, Çev: Rasih Ruhi İleri, On altıncı Baskı, Say Yayınları, İstanbul 2019.
 • Rousseau, Jean-Jacques, Toplum Sözleşmesi ya da Siyaset Hukuku İlkeleri, Çev: İsmail Yerguz, Say Yayınları, İstanbul 2008.
 • Rytter, Jens O., Humanitarian Intervention Without the Security Council: From San Francisco to Kosovo - and Beyond, Nordic Journal of International Law, Vol. 70, 2001, pp.121-160.
 • Sağlam, Fazıl, Temel Hakların Sınırlanması ve Özü, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara 1982.
 • Santiago, Nino Carlos, The Constitution of Deliberative Democracy, Yale University Press, 1996.
 • Savaş, Vural., TC. Anayasalarında Ekonomik Hak ve Özgürlükler, Anayasa YargısıCilt 6, 1989, s.173-203.
 • Savcı, Bahri, (1951 Yılında), Türkiye’de İnsan Haklarının Gelişmesiyle İlgili Hareketler, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 18, 1963, s.83-101.
 • Savcı, Bahri, İnsan Hakları (Kanunilik Yolu ile Korunması), Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara 1953.
 • Savcı, Bahri, İnsan Hakları Üzerine Uluslararası Alanda Norm-İlkeler ve Türk İç Hukuku, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt: 35 1980, s. 7-18.
 • Savcı, Bahri, İnsan Hakları ve Temel Özgürlükler ile İlgili Eğitimin Boyutları, İnsan Hakları Yıllığı, TODAİE Yayınları, Yıl 2, Ankara 1980, s.77.
 • Savcı, Bahri, Kişi Hakları Kavramının ve Teorisinin Tarihte Kuruluşu, Doğal Hukuktan Kişisel Haklara, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 25, 1970, s. 65-135.
 • Savcı, Bahri, Türk Devletinde Tarihi Akış İçinde İnsan Hakları, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 8, 1953, s.165-184.
 • Savcı, Bahri, Türkiye'de İnsan Haklarının Gelişimi, Birleşmiş Milletler İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Sağlama ve Koruma Türk Grubu Yayınları, Ankara 1959.
 • Savcı, Bahri, "Yaşam Hakkı" "Felsefesel Açıdan Pratiğe Doğru", Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt: 35 1980, s. 19-27.
 • Savcı, Bahri, Yaşam Hakkı Üzerine, İnsan Hakları Yıllığı, TODAİE Yayınları, Yıl 1, Ankara 1979, s.17-37.
 • Savcı, Bahri, Yaşam Hakkı ve Boyutları, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara 1980.
 • Savcı, Bahri, Yaşam Hakkından Doğan Sorunlar (Öldürmeye Cevaz Sorunu), Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 32 Sayı 1, 1977, s.7-18.
 • Scheffer David J., Toward a Modern Doctrine of Humanitarian Intervention, University of Toledo Law Review, Vol. 23, pp 253-293.
 • Scheinin, Martin, Article 18, in A. Eide [et al.], The Universal Declaration of Human Rights: A Commentary. Scandinavian University Press, Oslo 1992.
 • Scheler, Max, Die Stellung des Menschen im Kosmos (İnsanın Kozmostaki Yeri), Çev: Harun Tepe, Bilgesu Yayıncılık, Ankara 2017.
 • Schmitt, Carl, Siyasi İlahiyat: Egemenlik Kuramı Üzerine Dört Bölüm, Çev. Emre Zeybekoğlu, Dost Kitabevi Yayınları, Ankara 2002.
 • Schmitt, Carl, Siyasal Kavramı, Metin Yayınevi, İstanbul 2006.
 • Schopenhauer, Arthur, Merhamet, Çev. Zekâi Kocatürk. Dergâh Yayınları, İstanbul 2014.
 • Sedjari, Ali (Ed.), Evrensellik ve Tekillik Arasında İnsan Hakları, Çev: Ertuğrul Cenk Gürcan İmaj Yayınevi, Ankara 2012.
 • Sen, Amartya, Development as Freedom, Alfred Knopf, Oxford University Press, New York 1999.
 • Sen, Amartya, Human Rights and Asian Values, Oxford University Press, New York 1997.
 • Sencer, Muzaffer, İnsan Hakları ve Savaş, İnsan Hakları Yıllığı, TODAİE Yayınları, Yıl 12, Ankara 1990, s.13-63.
 • Sheafor. W.B, Horejsi. J.C., Sosyal Hizmet Uygulaması Temel Teknikler ve İlkeler, Çev. Duru Baran Çiftçi, Nika Yayınevi, Ankara 2016.
 • Shue, Henry, Basic Rights; Subsistence, Affluence, and U.S. Foreign Policy, Princeton University Press, Princeton 1996.
 • Shue, Henry, Temel Hakların Evrenselliği, İoanna Kuçuadi (Ed.) İnsan Haklarının Felsefî Temelleri, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara 2016, s.39-67.
 • Shue, Henri, Basic Rights: Subsistence, Affluence, and US Foreign Policy, Princeton University Press, Princeton 1996.
 • Simma, Bruno and Alston, Phlip, The Sources of Human Rights Law: Custom, Jus Cogens, and General Principles, Australian Year Book of International Law, Vol. 12, 1989.
 • Simma, Bruno, NATO, the UN and the Use of Force: Legal Aspects, European Journal of International Law, Vol.10, No. 1, 1999, pp.1-22.
 • Sirman, N., Akrabalık, Siyaset ve Sevgi: Sömürge Sonrası Koşullarda Namus-Türkiye Örneği, Shahrazad Mojab ve Nahla Abdo (Der.), Namus Adına Şiddet: Kuramsal ve Siyasal Yaklaşımlar, Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2006, s. 43-61.
 • Skogly, Sigrun, Article 2, in A. Eide [et al.], The Universal Declaration of Human Rights: A Commentary, Scandinavian University Press, Oslo 1992.
 • Slater, Jerome and Nardin, Terry, Nonintervention and Human Rights, The Journal of Politics, Vol. 48, No. 1, 1986, pp. 86-96.
 • Smith, Michael J., Humanitarian Intervention: An Overview of the Ethical Issues, Ethics and International Affairs, Vol 12, 1998, p.63-79.
 • Smith, Rhoana, Textbook on International Human Rights, Oxford University Press. New York 2010.
 • Soysal, Mümtaz, İnsan Hakları Kavramı, İnsan Gelişmesinin Belli Bir Aşamasında Yarattığı Bir Kavramdır, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, 1989. Sayı 107, s.19-21.
 • Sözen, Edibe, İnsan Hakları-Bir Gündelik Hayat Pratiği, Alfa Yayınları, İstanbul 2006.
 • Stromseth, J., Rethinking Humanitarian Intervention, in Holzgrefe, L. and Keohane, Robert O. (Eds.), Humanitarian Intervention. Ethical, Legal and Political Dimensions, Cambridge University Press, Cambridge 2003. pp 232-272.
 • Stromseth, J. E., Iraq, in L. F. Damrosch (Ed.), Enforcing Restraint: Collective Intervention in Internal Conflicts, Council on Foreign Relations, New York 1993, pp.77-119.
 • Sulyok, Gabor, Humanitarian Intervention: A Historical and Theoretical Overview, Acta Juridica Hungarica, Volume 41, Issue 1–2, 2000, pp 79–109.
 • Şenel, A., Siyasal Düşünceler Tarihi, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara 2013.
 • Talas, Cahit, İnsan Haklarının İhlali, Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Cilt 12, 1988, s.34-36.
 • Talas, Cahit, Yaşam Hakkı ve Toplumsal Haklar, İnsan Hakları Yıllığı, TODAİE Yayınları, Yıl 12, Ankara 1990. s.83-90.
 • Tanör, Bülent, Türkiye’de İnsan Hakları Sorunu, BDS Yayınları, İstanbul 1990.
 • Tasioulas, John, In Defence of Relative Normativity: Communitarian Values and the Nicaragua Case, Oxford Journal of Legal Studies, Vol. 16, No. 1, 1996, pp 85-128.
 • Taşğın Şahin N.. Yoksulluk, İnsan Hakları ve Sosyal Hizmetler, Nika Yayınevi, Ankara 2017.
 • Taşğın, N, Tekin, U ve Ahi, Y (Der.), Sosyal Hizmetlerde Güncel Tartışmalar, Nika Yayınevi, Ankara 2017.
 • Tepe, Harun, Etik ve Meslek Etikleri, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara 2009.
 • Tepe, Harun, Etik ve Metaetik, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara 1997.
 • Tesón, Fernando R., Eight Principles for Humanitarian Intervention, Journal of Military Ethics, Volume 5, Issue 2, 2006, pp 93-113.
 • Tesón, Fernando R., The Liberal Case for Humanitarian, in Holzgrefe, L. and Keohane, Robert O. (Eds.), Humanitarian Intervention. Ethical, Legal and Political Dimensions, Cambridge University Press, Cambridge 2003, pp 93-129.
 • Tesón, Fernando, Humanitarian Intervention: An Inquary into Law and Morality, Transnational Publishers, New York 1997.
 • Tesón, Fernando R., Ending Tyranny in Iraq, Ethics and International Affairs, Volume 19, Issue 2, September 2005, pp. 1-20.
 • Thomson, Janice E., State Sovereignty in International Relations: Bridging the Gap Between Theory and Empirical Research, International Studies Quarterly, Vol. 39, No. 2 , 1995, pp. 213-233.
 • Thompson, N., Kuram ve Uygulamada Sosyal Hizmeti Anlamak, Çev. Burcu Hatiboğlu Eren ve Özlem Cankurtaran Öntaş, Dipnot Yayınları, Ankara 2014.
 • Tomasevski, K., Development Aid and Human Rights Revisited, Pinter Publishers, New York 1993.
 • Toprak, Zafer, Türkiye’de Kadın Özgürlüğü ve Feminizm (1908-1935), Tarih Vakfı Yayınları, Istanbul 2015.
 • Türkiye Barolar Birliği İnsan Hakları Merkezi, Tutuklama Raporu, Türkiye Barolar Birliği Yayınları, Ankara 2010.
 • Uygur, Gülzir, Hukuki Pozitivizmin Değişen Yüzü mü?, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi., Sayı: 3, Cilt: 52, 2003, s. 145-176.
 • Üçışık, H. Fehim, İnsan Hakları Sorunları ve Çözüm Önerileri, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2013.
 • Ünal Şeref, Anayasa Hukuku ve Milletlerarası Sözleşmeler Açısından Temel Hak ve Özgürlüklerin Kısıtlanması, Anayasa Yargısı, Cilt 11, 1995,.s.39-60.
 • Vincent, R.J., Nonintervention and International Order, Princeton University Press, Princeton, New Jersey, 1974.
 • Wallerstein, Immanuel, Amerikan Gücünün Gerileyişi: Kaotik Bir Dünyada ABD, Metis Yayınları, İstanbul 2004.
 • Walsh, J and Ryan, F., The Rights of De Facto Couples, The Irish Human Rights Commission (IHRC), Dublin 2006.
 • Walzer, Michael, The Moral Standing of States: A Response to Four Critics, Philosophy and Public Affairs, Vol. 9, No. 3, 1980, pp. 209-229.
 • Walzer, Michael, Just and Unjust Wars: A Moral Argument with Historical Illustrations, Basic Books, New York 1977.
 • Walzer, Michael, Thick and Thin: Moral Argument at Home and Abroad, Notre Dame Press. Notre Dame, Indiana, 1994.
 • Walzer, Michael, Arguing Arguing About War, Yale University Press, Virginia 2004.
 • Walzer, Michael, The Argument about Humanitarian Intervention, in Georg Meggle (Ed.), Ethics of Humanitarian Interventions, pp. 21-36.
 • Walzer, Michael, Haklı Savaş Haksız Savaş. Tarihten Örneklerle Desteklenmiş Ahlaki Bir Tez, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul 2010.
 • Weber, Frans, İnsan Haklarının Çağdaş Yorumu ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Anayasa Yargısı, Cilt 9, 1993, s. 317-320
 • Weiss, T.G., Military Civilian Interactions: Intervening in Humanitarian Crises, Rowman & Littlefield Publishers,Oxford 1999.
 • Weisburd, Arthur, Customary International Law: The Problem of Treaties, Vanderbilt Journal of Transnational Law, Vol. 21, No. 1, 1988, pp. 1-46.
 • Weller, Marc, The Rambouillet Conference on Kosovo, International Affairs, Vol. 75, Issue 2, 1999, pp.163-203.
 • Welsh, Jenifer, Humanitarian Intervention and International Relations, Oxford University Press, Oxford 2004.
 • Wheeler, Nicolas J., Saving Strangers: Humanitarian Intervention in International Society, Oxford Unversity Press, Oxford 2000.
 • Wheeler, Nicolas J., Decision-Making Rules and Procedures for Humanitarian Intervention, The International Journal of Human Rights, Vol. 6, No. 1, 2002, pp. 127-138.
 • Wheeler, Nicolas J., Dying for 'Enduring Freedom': Accepting Responsibility for Civilian Casualties in the War Against Terrorism, International Relations, Volume 16, Issue 2, 2002, pp. 205-225
 • Wight, M. Power Politics, in Hedley Bull and Carsten Holbraad (Ed.), Penguin, London 1986.
 • Wight, M., International Theory: The Three Traditions, Leicester University Press, London 1991.
 • Wilson, Gary, UN Authorized Enforcement: Regional Organizations versus ‘Coalitions of the Willing’, International Peacekeeping, Vol. 10, No. 2, 2003, pp. 89-106.
 • Vaut, Simon [et al.], Ekonomi ve Sosyal Demokrasi, Çev. Recai Hallaç, Friederich Ebert Vakfı Sosyal Demokrasi Akademisi, Güncelleştirilmiş 3. Baskı, İstanbul 2014.
 • Yıldırım, A. ve Şimşek, H., Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayıncılık. Ankara 2008.
 • Yıldırım, Kadir, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Divan Kararlarının Hukuksal Niteliği ve Taraf Devletlerde Uygulanması, Kazancı Yayınları, İstanbul 1997.
 • Yıldırım, Mine, The Collective Dimension of Freedom of Religion or Belief in International Law: the Application of Findings to the Case of Turkey, Åbo Akademi University Press, Åbo 2015.  
 • Yılmaz, Sait, Uluslararası Güvenlik (Teori, Pratik ve Gelecek), Kaynak Yayınları, İstanbul 2017.
 • Yılmaz, Veli, Helsinki Demokrasisi ve İnsan Hakları - Karşı Sav, Tüm Zamanlar Yayıncılık, İstanbul 1992.
 • Young, Iris Marion, Justice and the Politics of Difference, Princeton University Press, New Jersey 1990.
 • Young, Iris Marion, Hegemonya ve Global Demokrasi Üstüne Alçakgönüllü Düşünümler, Dünya Felsefe Kongresi Genel Oturum İçin Hazırlanan Sunum, İstanbul 2003.
 • Yourow, H.C, The Margin of Appreciation Doctrine in the Dynamics of European Human Rights Jurisprudence, Martinus Nijhoff, Dordrecht 1996.
 • Yücel, Özge. Sert, Gürkan, Sağlık ve Tıp Hukukunda Sorumluluk ve İnsan Hakları, Seçkin Yayıncılık, İstanbul 2018.
 • Zastrow,C., Sosyal Hizmete Giriş, D. Baran Çiftçi (Ed.),  Çev. Aslıhan Aykara vd., Nika Yayınevi, Ankara 2010.
 • Zullinger, H., Çocuk Vicdanı ve Biz, Çev. Kamuran Şipal. Cem Yayınevi, İstanbul 2000.
 • Zweig, Stefan, Dünün Dünyası, Çev: Gülperi Sert, Can Yayınları, İstanbul 2011.

 

  BELGELER

 

     Anayasa

 • Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982) TR / ENG

 

     Birleşmiş Milletler Bildirge, Sözleşme ve Tavsiye Kararları

 • İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (1948) TR / ENG
 • Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi (1948) TR / ENG
 • Sığınanların Statüsüne İlişkin Sözleşme (1951) TR / ENG
 • Tutuklulara Uygulanacak Muameleye İlişkin Minimum Standart Kuralları (1955) TR / ENG
 • Çalışma ve Meslek Bakımından Ayrımcılığın Önlenmesine İlişkin Sözleşme (1958) TR / ENG
 • Eğitimde Ayrımcılığa Karşı Sözleşme (1960) TR / ENG
 • Çalışma Politikası Sözleşmesi (1964) TR / ENG 
 • Her Türlü Irk Ayrımcılığının Kaldırılması Uluslararası Sözleşmesi (1965) TR / ENG
 • Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme (1966) TR / ENG
 • Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek Seçmeli Protokol (10 Aralık 2008) TR / ENG
 • Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşme (1966) TR / ENG
 • Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek Seçmeli Protokol (1966) TR / ENG
 • Medeni ve Siyasi Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye Ek Ölüm Cezasının Kaldırılması Amaçlı Seçmeli Protokol (1989) TR / ENG
 • Uluslararası Kültürel İşbirliği İlkeleri Bildirgesi (1966) TR / ENG
 • Dünya Tabipler Birliği Tokyo Bildirgesi (1975) TR / ENG
 • Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (1979) TR / ENG
 • Yasa Uygulayıcıları için Muamele Kuralları (1979) TR / ENG
 • Mahkûmların ve Tutukluların İşkenceye ve Diğer Kötü Muamele ve Cezalara Karşı Korunmasında Sağlık Personelinin ve Özellikle Doktorların Rolüne İlişkin Tıbbi Ahlak İlkeleri (1982) TR / ENG
 • İşkence ve Başkaca Zalimce, İnsanlık dışı ve Aşağılayıcı Muamele ya da Cezalandırmaya Karşı Sözleşme (1984) TR / ENG
 • Ne Biçimde Olursa Olsun Alıkonulan veya Mahkûm Edilen Kişilerin Korunmasına İlişkin İlkeler Metni (1988) TR / ENG
 • Çocuk Hakları Sözleşmesi (1989) TR / ENG
 • İnsan Genomu ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (1997) TR / ENG
 • İstanbul Protokolü (1999) TR / ENG

 

     Avrupa Konseyi Bildirge, Sözleşme ve Tavsiye Kararları

 • Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Ek Protokolleri (1950) TR / ENG
 • Avrupa Sosyal Şartı (1961) TR / ENG
 • Avrupa Konseyi İnsan Hakları Bildirgesi (1978) TR / ENG
 • Avrupa Konseyi İnsan Hakları Öğretimi Tavsiye Kararı (1978) TR / ENG
 • İşkenceyi Önleme Avrupa Sözleşmesi (1987) TR / ENG
 • Ulusal Azınlıkların Haklarına İlişkin Çerçeve Sözleşme (1995) TR / ENG
 • Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Biyo-tıp Sözleşmesi (1999) TR / ENG

 

     Avrupa Birliği Belgeleri

 • Temel Haklara İlişkin Ortak Bildirge (1977) TR / ENG
 • Avrupa Parlamentosu Temel Haklar Ve Özgürlükler Bildirgesi (1989) TR / ENG
 • Lüksemburg Zirvesi İnsan Hakları Bildirgesi (1991) TR / ENG
 • Avrupa Birliği Antlaşması (1992) TR / ENG
 • Kopenhag Zirvesi Sonuç Belgesi (1993) TR / ENG
 • Amsterdam Antlaşması (1997) TR / ENG
 • Avrupa Temel Haklar Şartı (2000) TR / ENG

 

     Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı (Teşkilatı)  Belgeleri

 • Helsinki Sonuç Belgesi (1975) TR / ENG
 • Viyana Sonuç Belgesi (1989) TR / ENG
 • Yeni Bir Avrupa için Paris Şartı (1990) TR / ENG

PDF olarak görüntülemek ve kaydetmek için tıklayınız.