İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi | İnsan Hakları Yüksek Lisans Programı Literatürü
İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi

İnsan Hakları Yüksek Lisans Programı Literatürü

Paylaş

Kitaplar


 1. Abadan-Unat Nermin, Aybay Rona, Savcı Bahri, Talas Cahit, İnsan Hakları Armağanı, Doğan Yayınları, Ankara 1978.
 2. Akıllıoğlu, Tekin, İnsan Hakları, C.1: Kavram, Kaynaklar ve Koruma Sistemleri, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi İnsan Hakları Merkezi Yayınları, Ankara 1995.
 3. Akıllıoğlu, Tekin, Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, AÜ Siyasal Bi1giler Fakültesi İnsan Hakları Merkezi Yayınları, No: 18, Ankara 1996.
 4. Akın, İlhan F., Temel Hak ve Özgürlükler, İstanbul Üniversitesi Yayınları, İstanbul 1968.
 5. Aksoy, Muammer, Türkiye'de Düşünce Özgürlüğü, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları.
 6. Alderson, J., İnsan Hakları ve Polis, Çev.: İlhan Kuntbay, TODAİE Yayınları, Ankara 1984.
 7. Alston, Philip & Steiner, Henry J., International Human Rights in Context (Law, Politics, Morals), Oxford University Press, New York 1996.
 8. Arendt, Hannah, The Human Condition, Chicago University Press, Chicago 1998.
 9. Arık, Kemal Fikret, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Üzerine Bir İnceleme (Esaslar, Teşkilat, İçtihat), AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara 1965.
 10. Batum, Süheyl, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve Türkiye, Kavram Yayınları, İstanbul 1996.
 11. Çeçen, Anıl, İnsan Hakları, Gündoğan Yayınları, İstanbul 1989.
 12. Doğru, Osman, İnsan Hakları Avrupa İçtihatları, Beta Yayınları, İstanbul 1996.
 13. Donnelly, Jack, Universal Human Rights in Theory and Practice, Cornell University Press, Ithaca 1989.
 14. Donnelly, Jack, Teoride ve Uygulamada Evrensel İnsan Hakları, Çev.: Mustafa Erdoğan - Levent Korkut, Yetkin Yayınları, 1995.
 15. Eide, Asjborn and G. Alfredson, The Universal Declaration of Human Rights: A Commentary, Scandinavian University Press, 1992.
 16. Erdinç, T., Batı Demokrasilerinde Klasik Kamu Özgürlüklerinin Gelişmesi Alanında  Görülen Sapmalar (Tarihi Açıdan İnsan Hakları İhlalleri), İstanbul 1998.
 17. Galtung, Johan, Bir Başka Açıdan İnsan Hakları, Metis Yayınları, İstanbul 1999.
 18. Gemalmaz, M. Semih, Ulusalüstü İnsan Hakları Hukukunda Yaşa. Hakkı ve İşkence Yasağı (Yaşam Hakkı, Ölüm Cezası, İşkencenin Önlenmesi, Türkiye'de Yaşam Hakkı, Türk Yargısının İşkence Karşısında Tavrı) , Kavram Yayınları, İstanbul 1994.
 19. Gemalmaz, M, Semih, İnsan Hakları Hukukunun Genel Teorisine Giriş, Beta Basım Yayım, İstanbul 1997.
 20. Gemalmaz, M. Semih, Avrupa İnsan Hakları Komisyonu Önünde Türkiye 2, Nihai Raporlar, Beta Yayınları, İstanbul 1998.
 21. Gölcüklü, F. ve Gözübüyük, Ş., Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Uygulaması, Turhan Kitabevi, Ankara 1998.
 22. Güriz, Adnan (ed.), Adalet Kavramı, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, İkinci Baskı, Ankara 2001.
 23. Hannum, Hurst & Lillich, B. Richard, International Human Rights Problems of Law, Policy, and Practice, Little Brown and Company, Third Edition, New York 1995.
 24. Henkin, Louis & Neuman, G. & Orentlicher, F.& Leebron D. W., The Age of Rights, Universty Casebook Series Foundatıon Press, New York 1999.
 25. Kaboğlu, İbrahim Ö., Özgürlükler Hukuku, İnsan Haklarının Hukuksal Yapısı, Afa Yayınları, 1993.
 26. Kapani, Munci, İnsan Haklarının Uluslararası Boyutları, Bilgi Yayınevi, Ankara 1987.
 27. Kapani, Munci, Kamu Hürriyetleri, Yetkin Yayınları, Ankara 1993.
 28. Korkusuz. M. Refik. Uluslararası Belgelerde ve Türk Anayasası’nda Temel Hak ve Özgürlükler, Özrenk Yayınları, İstanbul 1998.
 29. Kuçuradi, İoanna ve Peker, Bülent (ed.), Elli Yıllık Deneyimlerin Işığında Türkiye'de ve Dünyada İnsan Hakları, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara 1999.
 30. Kuçuradi, İoanna (ed.), Philosophy and Cultural Development, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara 1993.
 31. Kuçuradi, İoanna (ed.), The Idea of Development, Between ils Past and its Future, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara 1993.
 32. Kuçuradi, İoanna (ed.), The Idea and Documents of Human Rigrts, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara 1995.
 33. Kuçuradi, İoanna (ed.), İnsan Haklarının Felsefi Temelleri, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, İkinci Baskı, Ankara 1996.
 34. Kuçuradi, İoanna (ed.), Dünya Problemleri Karşısınnda Felsefe, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara 1988.
 35. Kuçuradi, İoanna (ed.), Philosophy Facing World Problems, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara. 1998.
 36. Kymlica, Will, Çok Kültürlü Yurttaşlık, Çev: Abdullah Yılmaz, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 1998.
 37. Meron, Theodor, Human Rights in International Law, Clarendon press, Oxford. 1985.
 38. Morsink, Johannes, The Universal Declaration of Human Rights Origins, Drafting & Intent, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 1999.
 39. Mourgeon, Jacques, İnsan Hakları, İletişim Yayınları, Ankara 1991.
 40. Mumcu, Ahmet, İnsan Hakları ve Kamu Özgürlükleri, Savaş Yayınları, Ankara 1994.
 41. Nino, Carlos S., The Ethics of Human Rights, Clarendon Press, Oxford, New York 1993.
 42. Santiago, Nino Carlos, The Constitution of Deliberative Democracy, Yale University Press, 1996.
 43. Nussbaum, Martha C. ve Sen, Amartya, The Quality of Life, Clarendon Press, Oxford 1997.
 44. Özgen, Eralp, İşkencenin Önlenmesi ve Hukuk Devleti, iHD Yayını, Ankara 1998.
 45. Paine, Thomas, İnsan Hakları, Belge Yayınları, İstanbul I 985.
 46. Renteln, A. Dundes, International Human Rights: Universalism Versus Relativisim, Sage Publications, USA 1990.
 47. Rodley, Sir Nigel, To Loose the Bands of Wickedness: International Intervention in Defence of Human Rights, Clarendon Press, New York, 1992.
 48. Rodley, Sir Nigel, The Treatment of Prisoners Under International Law, Oxford University Pres, New York 1999.
 49. Sağlam, Fazıl, Temel Hakların Sınırlanması ve Özü, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara 1982.
 50. Savcı, Bahri, İnsan Hakları (Kanunilik Yolu ile Korunması), AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara 1953.
 51. Savcı, Bahri, Türkiye'de İnsan Haklarının Gelişimi, Birleşmiş Milletler İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Sağlama ve Koruma Türk Grubu Yayınları, Ankara 1959.
 52. Savcı, Bahri, Yaşam Hakkı ve Boyutları, AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara 1980.
 53. Sen, Amartya, Human Rights and Asian Values, Oxford University Press, New York 1997.
 54. Sen, Amartya, Development As Freedom, Alfred Knopf, Oxford University Press, New York 1999.
 55. Shue, Henri, Basic Rights: Subsistence, Affluence, and US Foreign Policy, Princeton University Press, Princeton 1996.
 56. Tanör, Bülent. Türkiye’de İnsan hakları Sorunu, BDS Yayınları, İstanbul 1990
 57. Tomasevski, K., Development Aid and Human Rights Revisited, London Newyork: Pinter Publishers, 1993.
 58. Türkiye’de İnsan Hakları Semineri (Tebliğler-Tartışmalar, 9-11 Aralık 1968), AÜ. Hukuk Fakültesi Yayınları, Ankara 1992.
 59. Yıldırım, Kadir, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile Divan Kararlarının Hukuksal Niteliği ve Taraf Devletlerde Uygulanması, Kazancı Yayınları, İstanbul 1997.
 60. Yılmaz, Veli, Helsinki Demokrasisi ve insan Hakları Karşı Sav, Tüm Zamanlar Yayıncılık, İstanbul 1992.

 

Makaleler


 1. "Education for International Understanding, Co-operation and Peace and Education Relating to Human Rights and Fundamental Freedoms Through the Teaching of Ethical and Humanistic Values", International Education in Twelve Countries, Helsinki 1986, s. 349-376.
 2. Akıllıoğlu, Tekin, "İşkencenin insanlık Dışı, Aşağılayıcı, Zalimce Davranışlarının ve Cezalarının Önlenmesi", İnsan Hakları Yıllığı C. 10-11, TODAiE Yayınları, Ankara 1988-89, s.17-64.
 3. An-Na'im, Abdullahi A., "Toward a Cross-Cultural Approach in Defining International Standards Human Rights", in A. An-Na'im, ed., Human Rights in Cross-Cultural Perspectives: A Quest for Consensus. Phil.: University of Pennsylvania Press, 1992.
 4. Çeçen, Anıl, "İnsan Haklarının Düşünsel Boyutları ", İnsan Hakları Yıllığı C. 3-4, TODAİE Yayınları, Ankara, 1981-82, s.38- 51.
 5. Erem, Faruk, "İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesinin Türkiye'deki Durumu", Ankara Barosu Dergisi, 1969, Sayı 1, s. 7-15.
 6. Erem, Faruk, "Ceza Adaleti Açısından Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi", İnsan Hakları Yıllığı 2, TODAİE Yayınları, Ankara, 1980, s.41-55.
 7. Frowein, Jochen, "İnsan Haklarının Çağdaş Yorumu", Anayasa Yargısı, Sayı 9, 1993, s.111.
 8. Gemalmaz, M. Semih, "Tarihselliği Bağlamında İnsan Hakları", İnsan Hakları Yıllığı C. 7-8, TODAiE Yayınları, Ankara, 1985-86, s.55-68.
 9. Gemalmaz, M. Semih, "Ölüm Cezasının ilgasını Amaçlayan BM Uluslararası Medeni ve Siyasal Haklar Sözleşmesinin İkinci Seçmeli Protokolü ve Türkiye'de Ölüm Cezası Sorunu", İnsan Hakları Yıllığı C.12, TODAİE Yayınları, Ankara 1990, s. 65-82.
 10. Höffe, Ottfried, "Kültürlerarası Tartışmada İnsan Hakları", İ. Kuçuradi ve B. Peker, ed., Elli Yıllık Deneyimlerin Işığında Türkiye'de ve Dünyada İnsan Hakları, Ankara: H.Ü. İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezi, 1999.
 11. Kaboğlu, İbrahim, "İnsan Haklarının Gelişimci Özelliği ve Anayasa Yargısı", Anayasa Yargısı, Sayı 9,1993, s.121-130.
 12. Kapani, Münci, "İnsan Haklarının Uluslararası Alanda Korunması Yeni Gelişmeler ve Sorunlar", İnsan Hakları Yıllığı, TODAiE Yayınları, 1979, s.18-36.
 13. Klecker, Nic, "Bir insan Hakları Eğitimi İçin", Kavram-Kargaşa Dergisi, Sayı 3, 1997. s.37-42.
 14. Kuçuradi, İoanna, "Silinmiş Yüzler Karşısında". Hacettepe Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Cilt 7. sayı 1-2, 1975. s. 1-5.
 15. Kuçuradi, İoanna, "Denge Sorunu ve Geleceği", Klasik Çağ Düşüncesi ve Çağdaş Kültür, Ankara 1977, s. 101-107.
 16. Kuçuradi, İoanna, "Gelenek ve Devrim ya da Felsefe ve Dünya Politikası", Toplumcu Düşün, sayı 1, 1978, s. 45-55.
 17. Kuçuradi, İoanna,"Anarşi Üzerine", Mülkiyeliler Birliği Dergisi, sayı 54, 1979, s. 18-21.
 18. Kuçuradi, İoanna, "Ahlaksal Politika: Bir Olanak mı, Yoksa Çelişmeli bir Deyim mi?", Toplum ve Bilim, sayı 15-16, Güz 1981-Kış 1982, s. 37-43.
 19. Kuçuradi, İoanna, "Felsefe ve insan Hakları", İnsan Haklarının Felsefi Temelleri, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara 1982, s. 49-54.
 20. Kuçuradi, İoanna, "Felsefe ve Sosyal Adaletsizlik", Atatürk ve Hukuk, Ankara 1982, s. 326-337.
 21. Kuçuradi, İoanna, "İnsan Haklarından Devlet Kavramına", İnsan Hakları Evrensel Bildirisinin XXXV. Yılı için Armağan, Ankara 1983, s. 43-50.
 22. Kuçuradi, İoanna (ed.). Philosophical Foundations of Human Rights, Turkish Philosophical Society, Ankara, 1986.
 23. Kuçuradi, İoanna, "Freedom and Social Freedom", Freedom, Progress and Society, Delhi 1986, s. 153-160.
 24. Kuçuradi, İoanna,  "Özgürlük Kavramı" Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 1 ve 2, 1986-1987, s. 27-34 ve s. 11-15.
 25. Kuçuradi, İoanna, "Yirminci Yüzyılın Son Yirmi Yılında Humanism", Çağdaş Düşünce, İstanbul 1987, s. 99-108.
 26. Kuçuradi, İoanna, "Cultures and 'World Culture''', Philosophie et Culture-Actes du XVIIe Congres Mondial de Philosophie IV, Montréal, 1988, s. 457-460.
 27. Kuçuradi, İoanna, "İnsan Hakları Açısından Dünya Problemleri", Dünya Problemleri Karşısında Felsefe, Ankara 1988, s. 58-72.
 28. Kuçuradi, İoanna,  "La culture et les cultures/Quelques réflections  a l'occasion de la Conférence mondiale de l'Unesco sur les politiques culturelles", Birleşmiş Milletler Türk Derneği 1988 Yıllığı, Ankara 1990, s. 25-33.
 29. Kuçuradi, İoanna,  "Sağlık Bilimlerinde Etik", Sağlık ve Toplum, Mart-Nisan 1990. s. 67-70.
 30. Kuçuradi, İoanna,  "Les droits de l'homme et la Décennie du développement culturel", Birlemiş Milletler Türk Derneği 1988 Yıllığı, Ankara 1990, s. 25­30.
 31. Kuçuradi, İoanna,  "Modernity as a Concept and as a Project or 'Modernity', 'Modernization' and Beyond", Cultures in Conflict or in Dialogue? Cairo 1991 s. 81-97.
 32. Kuçuradi, İoanna,  "İnsan Haklarına Dayalı Anayasa veya Devlet Kavramı", Anayasa Yargısı, Sayı 8,1991, s.131-140.
 33. Kuçuradi, İoanna,  "'Das Recht, ein Mensch zu sein' oder Forderungen der Bedingungen des ethischen Handelns", Perspektiven der Philosophie, Cilt 18. Rodopi 1992, s. 277-290.
 34. Kuçuradi, İoanna,   "Atatürk Devriminin Temelleri ve Kültür Sorunu", Anadolu Sanat 1, Eskişehir 1993, s. 145-156.
 35. Kuçuradi, İoanna,   "The Idea of Development. Its Past and its Present", The Idea of Development. Betvveen Its Past and Its Future, Ankara 1993, s. 3-17.
 36. Kuçuradi, İoanna,  "Knowledge of Value and Values: A Sine Qua Non for Human Flourishing", Paths to Human Flourishing. Philosophical Perspectives, Seoul 1993, s. 224-231.
 37. Kuçuradi, İoanna,  "Philosophy Questioning 'Cultural Development"', Philosophy and Cultural Development, Ankara 1993, s. 9-17.
 38. Kuçuradi, İoanna,  "Back to the Question of Goals", Philosophy, Humanity and Ecology, The African Academy of Sciences, Nairobi 1994, s. xvi-xx.
 39. Kuçuradi, İoanna, "Adalet Kavramı", Ankara Barosu Dergisi, sayı 1993/1, s. 80-88; Adalet Kavramı,, Türkiye Felsefe Kurumu Yay., Ankara 1994, s. 27-33 ve 2001, s. 39-49.
 40. Kuçuradi, İoanna,  "Economic Disparities and the Fashionable Linking of Human Rights, Democracy and Free Market". in Violance and Human Coexistence, vol. V, Montreal 1995, s. 330-336.
 41. Kuçuradi, İoanna,  "Human Rights: The Idea, the Demands and the Instruments", The Idea and the Documents of Human Rights, Ankara 1995, s. 75-92.
 42. Kuçuradi, İoanna,  "Human Rights Instruments Questioned in the Light of the Idea of Human Rights", The Idea and the Documents of Human Rights, Ankara 1995. s. 3-12.
 43. Kuçuradi, İoanna,  "Universal Norms and Tasks of Common Global Society", Proc. of the "Global Convention on Tolerance, Restoration of Morality and Humanity", Seoul 996, s. 971-988.
 44. Kuçuradi, İoanna,   "Goals and Traps in the Ways Out of the Current Stalemate of Poverty", G. Ogutu et a1., eds., Futures Beyond Poverty: Ways and Means Ouf of the Current Stalemate. World Futures Studies Federation, Turku 1996.
 45. Kuçuradi, İoanna,  "Laiklik ve İnsan Hakları", Türkiye Felsefe Kurumu Bülteni, sayı 6, Ankara 1996, s. 1 and 8-11; Aktüel Eczacı, sayı 30, Ekim 1996,5.34-36.
 46. Kuçuradi, İoanna,  "Secularization in Turkey", Averroes and the Enlightenment, Prometheus Books, Amherst, New York 1996, s. 171-176.
 47. Kuçuradi, İoanna,  "Hoşgörü Kavramı ve Sorunları", Hoşgörü ve Eğitim, Ankara 1996, s.18-29; Türkiye Felsefe Kurumu Bülteni, sayı 2, s. 1 8-11, Nisan 1995.
 48. Kuçuradi, İoanna,  "A sine qua non for the Effective Implementation of Human Rights", Taking Action for Human Rights in the Twenty-first Century, ed. by Federico Mayor and Roger-Pol Droit, UNESCO 1998, s. 78-80.
 49. Kuçuradi, İoanna,  "Yirmibirinci Yüzyılın Eşiğinde Demokrasi Kavramı ve Sorunları", Edebiyat Fakültesi Dergisi, Cumhuriyetimizin 75. Yıl Özel Sayısı, Ankara 1998, s.21-27.
 50. Kuçuradi, İoanna,  "Del' Staat, die Staten und die Menschenrechte", Synthesis Philosophica, Cilt 13. sayı 2, Zagreb 1998, s. 471-485.
 51. Kuçuradi, İoanna,  "Ethics: What does it mean?", in Recontre internationale sur la Bioethique, Tunis 1998, s. 53-59.
 52. Kuçuradi, İoanna,  "The Philosophical Teaching of Human Rights: Teaching Human Rights as Philosophy Courses", Teaching Philosophy on the Eve of the Twenty-first Century, International Federation of Philosophical Societies, Ankara 1998, s. 221-237.
 53. Kuçuradi, İoanna,  "Ulusal Politikaların Ana Amacı Olarak İnsan Hakları", Türkiye'de Bunalım ve Demokratik çıkış Yolları, Türkiye Bilimler Akademisi, Ankara 1998, s. 35-43.
 54. Kuçuradi, İoanna,  "Universal Human Rights and their Different Implications for Multiethnic and Multireligious Societies", World, Islam and Democracy, Konrand-Adenauer Foundation, Ankara 1999, s. 42-52.
 55. Kuçuradi, İoanna,  "Evrensel Bildirgenin 50. Yılında İnsan Hakları", 50 Yıllık Deneyimlerin Işığında Türkiye'de ve Dünyada İnsan Hakları, Hacettepe Üniversitesi İnsan Hakları ve Felsefesi Araştırma ve Uygulama Merkezi UNESCO Kürsüsü ve Türkiye Felsefe Kurumu ortak yayını, Ankara 1999. s. 16-30.
 56. Kuçuradi, İoanna, "Düşünce Özgürlüğü: Nedir Acaba?", Düşünce Özgürlüğü, Hukuk Felsefesi ve Sosyolojisi Arkivi Yay.: 3, AFA, İstanbul 1998. s. 17-26: Frankofoni 12, Ankara 2000, s. 327-334.
 57. Kuçuradi, İoanna, "Etik ilkeler ve Hukukun Temel ilkeleri Olarak İnsan Hakları". Ankara Barosu Hukuk Kurultayı 4, Ankara 2000, s. 5-10.
 58. Kuçuradi, İoanna, "İnsan Haklarına Felsefeyle Bakınca, Prof Dr. Eyüp Kemerlioğlu'na Armağan, Cumhuriyet Üniversitesi Yayınları, Sivas 2000, s. 183-199.
 59. Kuçuradi, İoanna, "Felsefi Etik ve Meslek Etikleri", Etik ve Meslek Etikleri, Yayına Hazırlayan: Harun Tepe, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara 2001, s.17-32.
 60. Kuzgun, Yıldız, "İnsan Hakları ve Eğitim", Kavram-Kargaşa Dergisi, Sayı 3, 1997, s.33.
 61. Lin, Chun, "İnsan Hakları ve Demokrasi: Günümüzdeki Tartımalar Üzerine" (Human Rights and Democracy: A Clarification), I. Kuçuradi ve B. Peker, ed., Elli Yıllık Deneyimlerin Işığında Türkiye’de ve Dünyada İnsan Hakları, HÜ İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ankara, 1999.
 62. Lindholm, Tore, "Article 1: A New Beginning", in A. Eide et al., The Universal Declaration of Human Rights: A Commentary. Drammen: Scandinavian University Press, 1992.
 63. Milne, A.J.M. "The Idea of Human Rights: A Critical Inquiry", Human Rights: Problems, Perspectives and Texts, edited by: F.E. Dowrick, Saxon House, Great Britain 1979.
 64. Morphet, Sally, "Economic, Social and Cultural Rights: The Development of Governments' Views, 1941-88", R. Beddard and D.M. Hill ed., Economic, Social and Cultural Rights: Progress and Achievement. Macmillan, Hong Kong 1992.
 65. Ozankaya, Özer, "Bir Uygarlık Tasarısı Gerektiren Kapsamıyla İnsan Hakları Üzerine Bir Deneme", İnsan Hakları Yıllığı C. 7-8, TODAiE Yayınları, Ankara 1985-86, s.65-82.
 66. Önal Şeref, "Anayasa Hukuku ve Milletlerarası Sözleşmeler Açısından Temel Hak ve Özgürlüklerin Kısıtlanması", Anayasa Yargısı, Sayı 11,1995. s.39-54.
 67. Pollis, Adamantia, "Yeni Bir Evrenselciliğe Doğru: Yeniden İnşa Etme ve Diyalog", I. Kuçuradi ve B. Peker, ed., Elli Yıllık Deneyimlerin Işığında Türkiye’de ve Dünyada İnsan Hakları, HÜ İnsan Hakları ve Felsefesi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Ankara 1999.
 68. Rorty, Richard, On Human Rights: The Oxford Amnesty Lectures, Basic Books, London 1994.
 69. Savaş, Vural. "TC. Anayasalarında Ekonomik Hak ve Özgürlükler", Anayasa Yargısı, Sayı 6,1989, s.173-203.
 70. Savcı, Bahri, "Türk Devletinde Tarihi Akış İçinde İnsan Hakları", AÜSBF Dergisi, Cilt: VIII 1953, s.165-184.
 71. Savcı, Bahri, "(1951 Yılında), Türkiye’de İnsan Haklarının Gelişmesiyle İlgili Hareketler", AÜSBF Dergisi, Cilt: XVIII 1963, s.83-101.
 72. Savcı, Bahri  "Kişi Hakları Kavramının ve Teorisinin Tarihte Kuruluşu, Doğal Hukuktan Kişisel Haklara", AÜSBF Dergisi, Cilt: XXV 1970, s. 65-135.
 73. Savcı, Bahri, "Ya~am HaldCl, Felsefi A~ldan Pratige Dogru", A OSBF Dergisi, Cilt: 29 1974, s. 21-27
 74. Savcı, Bahri, "Yaşam Hakkından Doğan Sorunlar" (Öldürmeye Cevaz Sorunu), AÜSBF Dergisi, Cilt: 32 1977, s.7-18.
 75. Savcı, Bahri, "Yaşam Hakkı Üzerine", İnsan Hakları Yıllığı, Yıl 1, TODAiE Yayınları 1979, s.17-37.
 76. Savcı, Bahri, "İnsan Hakları Üzerine Uluslararası Alanda Norm-İlkeler ve Türk İç Hukuku", AÜSBF Dergisi, Cilt: 35 1980, s. 7-18.
 77. Savcı, Bahri, "İnsan Hakları ve Temel Özgürlükler ile İlgili Eğitimin Boyutları", İnsan Hakları Yıllığı 2, TODAiE Yayınları, Ankara 1980. s.77.
 78. Scheinin, Martin, "Article 18", in A. Eide et aI., The Universal Declaration of Human Rights: A Commentary, Scandinavian University Press, Drammen, 1992.
 79. Sencer, Muzaffer, "İnsan Hakları ve Savaş", İnsan Hakları Yıllığı, C. 12, TODAiE Yayınları, Ankara, 1990, s.13-63.
 80. Skogly, Sigrun, "Article 2", in A. Eide et a1., The Universal Declaration of Human Rights: A Commentary, Scandinavian University Press, Drammen, 1992.
 81. Soysal, Mümtaz, "İnsan Hakları Kavramı, İnsan Gelişmesinin Belli Bir Aşamasında Yarattığı Bir Kavramdır", Mülkiyeliler Birliği Dergisi, 1989. Sayı 107, s.19-21.
 82. Talas, Cahit, "İnsan Haklarının İhlali", Mülkiyeliler Birliği Dergisi, Cilt: XII: 19-88, s.34-36.
 83. Talas, Cahit, "Yaşam Hakkı ve Toplumsal Haklar", İnsan Hakları Yıllığı, C.12, TODAiE Yayınları, Ankara 1990. s. 83-90.
 84. Weber, Frans, "İnsan Haklarının Özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Yönünde Çağdaş Yorumu",Anayasa Yargısı, Say 9, 1993, s. 317.

 

Felsefe


 1. Aristoteles, Ethika Nikomakheia (Nikomakhos’a Etik), Politika
 2. Campanella, Civitas Solis (Güneş Ülkesi)
 3. Camus, Albert, Başkaldıran İnsan
 4. Habermas, Jürgen, Faktizitat und Geltung, Suhrkamp, Frankfurt, 1992.
 5. Hobbes, Thomas, Leviathan
 6. Kant, Immanuel, "Metaphysics of Morals", in Hans Reiss, ed. Kant: Political Writings, 2nd ed. Cambridge: Cambridge University Press
 7. Kant, Immanuel, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (Ahlak Metafiziğini Temellendirme)
 8. Kuçuradi, İoanna, Uludağ Konuşmaları, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Üçüncü Baskı, Ankara 1997.
 9. Kuçuradi, İoanna, İnsan ve Değerleri, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, İkinci Baskı, Ankara 1998.
 10. Kuçuradi, İoanna, Etik, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Üçüncü Baskı, Ankara 1999
 11. Locke, Lohn, Second Treatise on Government
 12. Mengüşoğlu, Takiyettin, Felsefeye Giriş
 13. Mengüşoğlu, Takiyettin, İnsan Felsefesi
 14. Moore, Thomas, Utopia
 15. Machiavelli, Nicolo, II Principle ( Hükümdar)
 16. Nietzsche, Friedrich, Genealogie der Moral (Ahlakın Soykütüğ)
 17. Platon, Apologia (Socrates’in Savunması), Politeia ( Devlet)
 18. Rousseau, Jean-Jacques, İnsanlar Arasındaki Eşitliğin Kaynağı ve Temelleri Üzerine Konuşma
 19. Scheler, Max, Die Stellung des Menschen im Kosmos (İnsanın Kozmostaki Yeri)
 20. Tepe. Harun, Etik ve Mataetik, Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları, Ankara, 1997.

 

Edebiyat


 1. Anouilh, J., Antigone
 2. Arendt, Hannah, Şiddet Üzerine, İletişim Yayınları, İstanbul, 1997.
 3. Camus, Albert, Doğrular
 4. Camus, Albert, Veba
 5. Camus, Albert, Sıkı Yönetim
 6. Coetzee, J.M ., Barbarları Beklerken, Çev: Beril Eyüboğlu, Adam Yayınları, İstanbul, 1988.
 7. Dostoevski, Karamazov Kardeşler
 8. Dostoevski, Suç ve Ceza
 9. Exupéry, A. St., İnsanların Dünyası
 10. Exupéry, A. St., Küçük Prens
 11. Harris, John, Hayatın Değeri, Çev: Süha Sertabiboğlu, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 1998.
 12. Kafka, Franz, Dava
 13. Kafka, Franz, Öyküler
 14. Keane, John, Şiddetin Uzun Yılı, Dost Kitabevi, Ankara 1996.
 15. Levi, Primo, Boğulanlar-Kurtulanlar, Can Yayınları, İstanbul 1996.

 

Belgeler


Anayasa

 1. Akad, Mehmet ve Dinçkol, Abdullah, 1982 Anayasası, Alkım Yayınevi, İstanbul 1998.

 

Birleşmiş Milletler Bildirge, Sözleşme ve Tavsiye Kararları

 1. İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (1948) .
 2. Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi (1948).
 3. Sığınanların Statüsüne İlişkin Sözleşme (1951).
 4. Tutuklulara Uygulanacak Muameleye İlişkin Minimum Standart Kuralları (1955).
 5. Çalışma ve Meslek Bakımından Ayrımcılığın Önlenmesine İlişkin Sözleşme (1958).
 6. Eğitimde Ayrımcılığa Karşı Sözleşme (1960).
 7. Çalışma Politikası Sözleşmesi (1964).
 8. Her Türlü Irk Ayrımcığının Kaldırılması Uluslararası Sözleşmesi (1965).
 9. Ekonomik, Toplumsal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi (1966).
 10. Sivil ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi (1966).
 11. Uluslararası Kültürel İşbirliği İlkeleri Bildirgesi (1966).
 12. Dünya Tabipler Birliği Tokyo Bildirgesi (1975).
 13. Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (1979).
 14. Yasa Uygulayıcıları İçin Muamele Kuralları (1979).
 15. Mahkumların ve Tutukluların İşkenceye ve Diğer Kötü Muamele ve Cezalara Karşı Korunmasında Sağlık Personelinin ve Özellikle Doktorların Rolüne İlişkin Tıbbi Ahlak ilkeleri (1982).
 16. İşkence ve Başkaca Zalimce, İnsanlıkdışı ve Aşağ1ayıcı Muamele ya da Cezalandırmaya Karşı Sözleşme (1984).
 17. Ne Biçimde Olursa Olsun A1ıkonulan veya Mahkum Edilen Kişilerin Korunmasına İlişkin İlkeler Metni (1988).
 18. Çocuk Hakları Sözleşmesi (1989).
 19. İnsan Genomu ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi (1997).
 20. İstanbul Protokolü (1999).

 

Avrupa Konseyi Bildirge, Sözleşme ve Tavsiye Kararları

 1. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Ek Protokol1eri (1950). Avrupa Sosyal Şartı (1961).
 2. Avrupa Konseyi İnsan Hakları Bildirgesi (1978).
 3. Avrupa Konseyi insan Hakları Öğretimi Tavsiye Kararı (1978).
 4. İşkenceyi Önleme Avrupa Sözleşmesi (1987).
 5. Ulusal Azınlıkların Haklarına İlişkin Çerçeve Sözleşme (1995).
 6. Avrupa Konseyi İnsan Hakları ve Biyo-tıp Sözleşmesi (1999).

 

Avrupa Birliği Belgeleri

 1. Temel Haklara İlişkin Ortak Bi1dirge (1977).
 2. Avrupa Parlamentosu Temel Haklar Ve Özgürlükler Bi1dirgesi (1989).
 3. Lüksemburg Zirvesi İnsan Hakları Bildirgesi (1991).
 4. Avrupa Birliği Antlaşması (1992).
 5. Kopenhag Zirvesi Sonuç Belgesi (1993).
 6. Amsterdam Antlaşması (1997).
 7. Avrupa Temel Haklar Şartı (2000).

 

Agik(t) Belgeleri

 1. Helsinki Sonuç Belgesi (1975).
 2. Viyana Sonuç Belgesi (1989).
 3. Yeni Bir Avrupa iyin Paris Şartı (1990). 

PDF olarak görüntülemek ve kaydetmek için tıklayınız.