İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi | Mezunlarımız ve Çalışmaları
İnsan Hakları Araştırma ve Uygulama Merkezi

Mezunlarımız ve Çalışmaları

Paylaş
YÜKSEK LİSANS TEZLERİ
NO ADI SOYADI YIL YÜKSEK LİSANS TEZİ BAŞLIĞI  TEZ DANIŞMANI
1 Murat Urk  2010 “Göç Olgusu Bağlamında Mülteciler, Sığınmacılar ve İnsan Hakları” / “Refugees and Asylum Seekers in the Context of Migration and Human Rights” Prof. Dr. Betül
ÇOTUKSÖKEN
2 Evren Akbey  2011 “Adli ve Önleme Aramalarının İnsan Hakları Açısından Değerlendirilmesi” / “Evaluation of Preventive Legal Search from Human Rights Perspective” Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ
3 Cafer Durna  2011 “Gelir Dağılımı Adaletsizliğinin İnsan Haklarına Etkileri” / “Impact of Injustice in Income Distribution on Human Rights” Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ
4 Cemal Gedik  2011 “Ceza İnfaz Kurumlarında Görev Yapan İnfaz ve Koruma Memurlarının İnsan Haklarına Bakışı” / “Prison Gardians’ Perception of Human Rights” Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ
5 Ömer Gökduman  2011 “Ceza İnfaz Kurumlarında Eğitimin Önemi” / “The Importance of Education in Prisons” Prof. Dr. Sevgi İYİ
6 Serkan Küçükdoğru  2011 “Polislik Mesleğinin ve Polis Meslek Yüksekokullarında Verilen  İnsan Hakları Eğitiminin İrdelenmesi” / “A  Study of Human Rights Education in Police Professional Schools”  Prof. Dr. Betül
ÇOTUKSÖKEN
7 Ömer Sağlam  2011 “Sosyal Devlet ve İnsan Hakları” / “Human Rights and Social State” Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ
8 Vedat Yılmaz 2011 “Açık İnfaz Kurumlarının Hükümlüleri Toplumsal Yaşama Hazırlanması Çalışmalarının Silivri ve Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumları Örneğinde İncelenmesi”/ “A Study on the Work Carried out for the Rehabilitation of Prisoners in Open Penal Enforcement Institutions, on the Ground of the Examples of Silivri and Maltepe Prisons” Prof. Dr. Oktay
UYGUN
9 Sedat Servet Çeçen 2012 “İlköğretim Okullarında Artan Şiddet Olaylarına Karşı Alınan Önlemler ve İnsan Hakları" / "Precautions Against Increasing Violence in Primary Schools and Human Rights” Prof. Dr. Betül
ÇOTUKSÖKEN
10 Seylan Demir 2012 “Polisin Temel Hak ve Özgürlükleri Kısıtlayan Yetkilerini Kullanmasında Değerlendirme Sorunları”/ “Problems of  Evaluation in the Exercise of Competences by the Police, which Restrict Basic Right and Freedoms” Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ
11 Hakkı Dinç 2012 “6831 Sayılı Orman Kanununa İstinaden Tapuları İptal Edilen Şahısların Durumunun Mülkiyet Hakkı Açısından İncelenmesi” / “A Study on the Case of those whose Deeds Were Cancelled by Court Decision on the Ground of Article 2/B of the Forests Law Numbered 6831, in the Light of the Right to Property” Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ
12 İsmail Gökçe 2012 “Ceza Muhakemesi Yasasında ‘Gizli Tanık’ İfadelerinin Adil Yargılanma Hakkı Çerçevesinde Değerlendirilmesi” / “Evaluation of Testimony of ‘Anonymous Witness’ Mentioned in the Criminal Procedure Code in the Light of  the Right  to Fair Trial” Prof. Dr. İbrahim
KABOĞLU
13 Berna Özen 2012 “Devlet İlköğretim Okullarında Görev Yapmakta Olan Öğretmenlerin İnsan Haklarına İlişkin Tutumlarının Çokboyutlu İncelenmesi (İstanbul İli Anadolu Yakası Örneği)” / “A Study on the Attitudes Towards Human Rights of Teachers of Primary Public Schools in the Asian Part of Istanbul” Prof. Dr. Betül
ÇOTUKSÖKEN
14 Melek Zubaroğlu 2012 “Hasta Hakları Kurul Üyelerinin İnsan Haklarına Bakışı: İstanbul İli Örneği” / “Approach of Members of Patient Rights Councils to Patient Rights in Istanbul’s Hospitals” Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ
15 Ercan Orhan Aydın  2013 “Türkiye’de Güvenlik Soruşturması Uygulamaları ve Bunların İnsan Hakları Bağlamında Değerlendirilmesi: Devlet Memuru Alımında Güvenlik Soruşturması” / “Security Inquiries in Turkey and their Evaluation from the View-point of Human Rights: Security Inquiry in the Appointment of Public Officials” Prof. Dr. İbrahim Özden
KABOĞLU
16 Murat Bayram 2013 “İnsan Hakları Açısından Madde Bağımlılığının Değerlendirilmesi” / “Drug Addiction from Human Rights Perspective” Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ
17 Murat Çolak 2013 “Polis Vazife ve Salahiyet Kanunu’nun 16. Maddesinin 7. ve 8. Fıkralarının Yaşam Hakkına Yönelik İçerdiği Tehditler” / "Threats to Human Rights in the 7th and 8th Paragraphs of the 16th Article of Polices Duties and Compentences Low" Prof. Dr. İbrahim Özden
KABOĞLU
18 Turabi Demirci 2013 Terör Haberlerinin Sunumunda Emniyet Teşkilatı-Medya İlişkileri: 11 Eylül 2001 El-Kaide Terör Örgütü Saldırıları Örneği” / “Police-Media Relations in the Presentation of News about Terror: The Case of Al-Qaeda Terrorist Organization's Attack on September 11th, 2001” Prof. Dr. Peyami ÇELİKCAN
19 Yasin İnam 2013  “Polisin Toplumsal Olaylara Müdahalede Kullandığı Kuvvetten Doğan İnsan Hakları Sorunları” / “Human Rights Problems Arisen from the Use of Force by the Police during Demonstrations” Dr. Özge YÜCEL
DERİCİLER
20 Umut Yanardağ 2013 “Hasta Hakları Alanındaki Kavram Sorunları ve Uygulamaya Yansımaları-İstanbul Örneği” / “Conceptual Problems Related to the Patient Rights as Reflected on Practice: The Sample of Istanbul” Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ
21 Göksenin Aktekin  2014 “Tersane İşletmelerinde Alt İşveren (Taşeron) Sorunu: İnsan Hakları Çerçevesinde Bir İnceleme” / “A Study on the Problem of Subcontractor in Shipyard Enterprises from the Viewpoint of Human Rights” Dr. Özge YÜCEL
DERİCİLER
22 Ercan Çamırcı 2015 “İnsan Hakları Açısından Değer Yargıları” / “Value Judgements from the View-point of Human Rights” Prof. Dr. Sevgi İYİ
23 Abuzer Gülpınar  2015 “Türkçe Deyim ve Atasözlerinin İnsan Hakları Açısından Değerlendirilmesi” / “Evaluation of Turkish Proverbs and Sayings from Human Rights Perspective” Prof. Dr. Sevgi İYİ
24 Mustafa Atilla Ongur  2015 “İnsan Haklarını Korumanın Öznel Koşulları Olarak Etik ve Polis Etiği” / “The Subjective Conditions of the Protective of Human Rights and Police Ethics” Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ
25 Selçuk Polat  2015 “Tıpta Aydınlatılmış Onam ve Özerklik İlkesi” / “Informed Consent in Medicine and the Principle of Autonomy” Doç. Dr. Muttalip
ÖZCAN
26 Aris Abacı 2016 “İnsan Hakları Açısından Azınlık Kavramı ve Azınlık Hakları” / “The Concept of Minority and Minority Rights in the Light of Human Rights” Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ
27 Adem Akgün 2016 “Avrupa Birliği'nin Değişen Göç Politikalarının Sığınma Hakkı Kapsamında Değerlendirilmesi” / “The Chancing Migration Policies of the Europian Union Evaluated from the View-point of the Right of Asylum” Prof. Dr. Betül
ÇOTUKSÖKEN
28 Tuna Deniz 2016 “Olay Yeri İncelemesinde Delilden Sanığa Gitmenin İnsan Haklarının Korunmasındaki Yeri” / “The Contribution of Going from Evidence to the Accused in the Investigations of Crime Scene to the Protection of Human Rights”  Dr. Özge YÜCEL
DERİCİLER
29 Serhat Durup 2016 “Tüketim Toplumunda Çalışan İnsan ve Çalışma Hakkı” / “The Right to Work and the Working Human Being in the Consumers Society” Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ
30 Elif Dilan Kara 2016 “İnsan Haklarıyla İlgisi Bakımından Uluslararası İlişkilerde Yaygın Devlet Anlayışı” / “The Widespread Conception of the State in the International Relations, in its Connection to Human Rights” Prof. Dr. Sevgi İYİ
31 Mansur Seyitoğlu  2016 “İnsan Hakları Perspektifinden Çocuk Refahı Alanındaki Sosyal Hizmetler Uygulamalarında Değerlendirme Sorunu” / “The Problem of Assesment in Social Work Practices in the Field of Child Welfare from a Human Rights Perspective” Yard. Doç. Dr. Neşe
ŞAHİN TAŞĞIN
32 Huriye Yıldız 2016 “İnsan Felsefesi ve İnsan Hakları Bakımından İslam Karşıtlığı” / “Islamophobia from the View-point of Human Rights and Philosophical Anthropology” Prof. Dr. Betül
ÇOTUKSÖKEN
33 Ulviye Kılıç Karakelle 2017 "Ulusal ve Uluslararası Belgelerde Mülkiyet Hakkının Felsefî Temelli Eleştirisi" / "Philosophically Based Critique of Right to Property in National and International Documents" Yard. Doç. Dr. Bergen COŞKUN
ÖZÜAYDIN
34 Burhan Ulucanlı 2017 "Aile İçi İlişkilerde İnsan Hakları Sorunları" / "Problems of Human Rights in Family Relations" Prof. Dr. Sevgi İYİ
35 Sevgi Yüksel Özcan 2017 "Seçme-Seçilme Hakkı ve İnsan Hakları" / "The Right to Elect and Be Elected and Human Rights" Prof. Dr. Sevgi İYİ
36 İnci Çakır 2017 "İnsan Haklarını Belirleme Sorunu ve Barış
Hakkı" / "The Problem of Determining Human
Rights and 'The Right to Peace'"
Doç. Dr. Muttalip
ÖZCAN
37 Yücel Ercan 2017 "Çok Dinli ve Çok Etnik Kökenli Toplumlarda
Birarada Yaşayabilmenin Ön Koşulları Olarak
İnsan Hakları" / "Human Rights as Prerequisites
 for Living together in Multi-Religious and
Multi-Ethnic Societies"
Doç. Dr. Muttalip
ÖZCAN
38 Mehtap Pulat 2017 "Çağımızdaki Sosyal Adaletsizliğin Tarihsel
Boyutu" / "The Historical Dimension of Our
Era's Social Injustice" 
Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ
39 Verda Körfeci 2017 "Kent Yaşamında Barınma Hakkı" / "The Right to Housing and The City" Prof. Dr. Betül
ÇOTUKSÖKEN
40 Mine Bilge 2018 "Yaşar Kemal'in Kimsecik Üçlemesinde İnsan Hakları" / "Human Rights in Yaşar Kemal's  Kimsecik Trilogy" Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ
41 Bülent Altun  2018 “İnsan Haklarının Korunmasında ve Geliştirilmesinde Yargıç Etiği ve Sorunlar” / "The Role of  Judge Ethics in the Protection and the Development of Human Rights" Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ
42 Elif Narin Hamidi 2018 "Gazetecinin İşi, Hak Gazeteciliği ve İnsan
Hakları" / "The Job of the Journalist, Rights Journalism and Human Rights"
Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ
43 Sedat Karaman 2018 "Eğitim Hakkının Korunması Açısından PICTES Projesinin Değerlendirilmesi" / "Evaluation of the PICTES Project from the Viewpoint of Human Rights" Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ
44 Ulaş Aksakallı 2018 "Sosyal Hizmet ile İlgili Değerlendirmelerde 'Vicdan' Sorunu" / "The Issue of Conscience in Evaluations Related to Social Services" Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ
45 Zeynep Sayar Bolelli 2019 "Anne-Baba Tutumlarının Çocuğun İnsan Haklarına Saygılı İnsan Olmasına Etkileri" / "The Impact of Parents' Attitude on their Children's Respect for Human Rights"
Prof. Dr. Hülya
ŞİMGA
46 Meryem Çevikbaş
Çakmakcılar
2019 "İnsan Ticareti İle Mücadelede Suçun Önlenmesine İlişkin Denetim Mekanizmaları" / "Control Mechanisms Regarding the Prevention of  Human Trafficking Crime" Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ
47 Ali Konuralp 2019 "Toplumsal Olaylara Müdahalede Gaz Kullanımının İnsan Hakları Açısından İncelenmesi" / "Examining the Use of Gas in Interventions in Public Events in Terms of Human Rights" Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ
48 Gökçe Çobansoy 2020 "İnsan Hakları Açısından Kişisel Verilerin Korunması Sorunu"/ "The Problem of Protection of Personal Data from the Viewpoint of Human Rights" Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ
49 Kemal Taylan Abatan 2020 "Hayek'in Kendiliğinden Doğan Düzen Düşüncesi ve Kuçuradi'nin İnsan Hakları ve Sosyal Adalet Görüşü" / "Hayek's Idea of Spontaneous Order and Kuçuradi's Concept of Human Rights and Social Justice" Doç. Dr. Muttalip
ÖZCAN
50 Gülden Aydoğdu 2020 "Namus Kavramının İnsan Hakları Açısından İncelenmesi" / "Examination of the Concept of Honor in Terms of Human Rights"
Prof. Dr. Hülya
ŞİMGA
51 Ayça Yazıcı 2020 "İnsan Hakları Açısından Irkçılık: Edebî Eserlerden Örnekler" / "Racism in Terms of Human Rights: Samples from Literary Works"
Prof. Dr. Hülya
ŞİMGA
52 Mehmet Yazar 2020 "Eğitimle Düzeltilebilir İnsan Doğası ve İnsan Hakları" / "Human Nature and Human Rights Corrected by Education" Dr. Öğr. Üyesi Bergen COŞKUN
ÖZÜAYDIN
53 Suzan Oktay Erol 2020 "Erişkinliğe Geçiş Sürecinde Sığınmacı Gençler ve Grup Hakları" / "Refugee Youth in the Transition to Adulthood and Group Rights" Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ
54 Ezgi Akbulut    2020 "Misafirlikten Ötekiliğe Suriyeli Mülteciler ve İnsan Hakları: Sultanbeyli Örneği” / “Guests or Strangers: Syrian Migrants and Human Rights: the Sultanbeyli District Example” Dr. Öğr. Üy. Neşe
ŞAHİN TAŞĞIN
55 Adalet Ögeday      2020 "Uluslararası İnsan Hakları Belgeleri Çerçevesinde Savaş Mağduru Çocuklara Bir Bakış” / “Looking at Children Affected from War in the Framwork of Human Rights Instruments" Prof. Dr. Hülya 
ŞİMGA
56 Betül İşler    2020 "İnsan Hakları Açısından Ölüm Cezası: Edebi Eserlerden Örneklerle" / "Death Penalty from the Viewpoint of Human Rights: With Examples from Literary Works" Prof. Dr. Sevgi 
ŞAHİNTÜRK
57 Ozan Canan        2020 "Özel Gereksinimli Bireylerde Yaşam Boyu Eğitimin İnsan Hakları Açısından Değerlendirilmesi” / “Lifelong Education of Vulnerable Individuals from a Human Rights Perspective” Prof. Dr. Betül 
ÇOTUKSÖKEN
58 Ahmet Barış Çelikkıran  2021 "İnsan Hakları Açısından Kadınların Siyasi Temsili Sorunu: Türkiye Örneği Üzerinden Bir İnceleme" / "The Problem of Women's Political Representation in Terms of Human Rights: The Case of Turkey" Prof. Dr. Hülya 
ŞİMGA
59 Gözde İnce  2021 "İnsan Hakları Perspektifinden Çocuk İşçiliği / "Child Labour From Human Rights Perspective" Prof. Dr. İoanna 
KUÇURADİ
60 Süreyya Balta  2021 "Ayırımcılık, Siyaset ve Kadınların İnsan Hakları: Medyanın Etkileri Üzerine bir İnceleme" / "Discrimination, Politics and Woman's Human Rights: A Study on the Effects of Media" Prof. Dr. Hülya 
ŞİMGA
61 Yusuf Adem Uzun 2021 "Huzurevinde Çalışanların Yaşlılara Karşı Tutumlarının İnsan Hakları Açısından Değerlendirilmesi" / "Assement of the Attitudes Towards Elders of Nursing Home Personnel in Terms of Human Rights" Prof. Dr. Sevgi 
ŞAHİNTÜRK
62 Aren Haşar 2021 "İnsan Haklarının Temellendirilmesinde ve Korunmasında Aklın Rolü: Locke ve Kant / The Role of Reason in the Justification and Protection of Human Rights" Prof. Dr. İoanna KUÇURADİ
63 Garbo Mergen  2021 "Değerlendirme Sorunu ve İnsan Hakları İhlalleri ile İlgisinde Rosenbergler Davası / The Problem of Evaulation and the Rosenbergs Trial in Relation to Human Rights Violations" Doç. Dr. Bergen COŞKUN ÖZÜAYDIN
64 Emel Coşkuner Utku 2021 "Hannah Arendt’in Hakları Koruma Hakkı Bağlamında Mülteciler Sorunu / The Problem of Refugees in its Relation to the Right to Protect Rights Mentioned by Hannah Arendt" Doç. Dr. Bergen COŞKUN ÖZÜAYDIN
65 Mirace Zeynep Suvari 2022 "İnsan Hakları Açısından Kadının Çalışma Hakkı: Türkiye Örneği Üzerinden Bir İnceleme" / "The Right to Work of Women in Terms of Human Rights: An Investigation into the Case of Turkey"   Prof. Dr. Hülya ŞİMGA
66 Aynur Aydın 2022 "Bir İnsan Hakkı Olarak Eğitim Hakkı Açısından Ezberci Eğitim" / "Rote-Based Education in the Light of Right to Education as a Human Rights"  Prof. Dr. İoanna KUÇURADİ
67 Ayşe İnan Yıldız 2023 "COVID-19 Pandemisinde Sağlık Çalışanının Çalışma Hakkı" / "Healthcare's Right to Work in the COVID-19 Pandemic" Doç. Dr. Bergen COŞKUN ÖZÜAYDIN
68 Hande Gürsoy 2023 "Robotlara Hak Tanıma Sorunu / The Problem of Granting Rights to Robot" Prof. Dr. İoanna KUÇURADİ
69 Senem Kapucu 2023

"Günümüz Çocuk Haklarının İlham Kaynağı Olan Janusz Korczak ve Çocuk Hakları” / “Children's Rights and Janusz Korczak as the Source of Their Inspiration” 

Doç. Dr. Bergen Coşkun ÖZÜAYDIN
70 Zeynep Bengisu Özkelle 2023 "İnsan Hakları Bağlamında Türkiye'de Kadın Yoksulluğunun İncelenmesi" / "Investigation of Women's Poverty in Turkey in the Context of Human Rights" Doç. Dr. Bergen Coşkun ÖZÜAYDIN

 

MEZUNİYET PROJELERİ
NO ADI SOYADI YIL MEZUNİYET PROJESİ BAŞLIĞI PROJE DANIŞMANI
1 İlknur Bilgiç 2011 “Reklamlar ve Çocuk Hakları” / "Advertisements and the Rights of the Child" Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ
2 Fatih Birinci 2011 “Belediyelerde Kamulaştırmasız El Atmadan Doğan Mülkiyet Hakkı İhlâlleri” / "Violations of the Right to Property in the Municipalities by Occupying Properties without Expropriation" Dr. Özge YÜCEL
DERİCİLER
3 Ender Cengiz Divarcı 2011 “Basında İnsan Hakları Sorunları-Türk Basınından Örneklerle” / "Human Rights Problems in the Press-with Examples from the Press in Turkey" Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ
4 Tolga Gündoğdu 2011 “Motorlu Kuryelerin Yaşadıkları İnsan Hakları İhlalleri” / “On Human Rights Violation of Motorcycle Driving Carriers” Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ
5 Özlem Pınar Haktanır Ağkoç  2011 “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Açısından Türkiye’de Bir Ceza Yargılaması Tedbiri Olarak İletişimin Tespitinin Sorunları” / "Problems in Recording Communication as a Precaution of the Criminal Procedure in Turkey, in the Light of the European Convention of Human Rights" Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ
6 Taner Kandemir 2011 “İnsan Hakları Işığında Çocuk Askerler Sorunu” / "Child Soldiers in the Light of Human Rights" Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ
7 Serdar Özcanlı 2011 “Sağlık Hakkının Bir Gereği Olarak Hasta Hakları ve İhlaller” / “Patient Rights as Implications of the Right to Health and Violations” Dr. Özge YÜCEL
DERİCİLER
8 Ali Özkan 2011 “11-15 Yaş Arası Çocuk Boksörlerde Sağlıklı Gelişim Sorunlarının İnsan Hakları Açısından Değerlendirilmesi” / "Problems in the Health Development of 11-15 Years Old Child Boxers and Human Rights” Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ
9 Ramazan Palaz 2011 “İnsan Hakları ve Basın" / "The Press and Human Rights” Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ
10 Hakkı Şener 2011 “Adil Yargılanma Hakkıyla İlgisinde ‘Makul Süre’ Sorunları” / “Problems Related to the Definition of ‘Reasonable Period of Time’ in Connection with the Right to Fair Trial” Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ
11 Salih Ulusoy 2011 “Kişi Güvenliği ve Güvenlik Stratejileri” / "Personal Security and Strategies of Security". Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ
12 Piltan Zengin 2011 “Reklamların İnsan Hakları Açısından Değerlendirilmesi” / "Advertisements in the Light of Human Rights" Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ
13 Fadime Aksu 2012  “Kadına Yönelik Şiddete İlişkin Haberlerin İnsan Hakları Çerçevesinde Değerlendirilmesi” / “Evaluation of News Concerning Violence Against Women from the View-point of Human Rights” Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ
14 Güven Aksu 2012 “Emniyet Teşkilatında Olay Yeri İnceleme Hizmetlerinin İnsan Haklarıyla İlişkisi” / “Relation Between Crime Scene Investigation Services of the Police and Human Rights” Dr. Özge YÜCEL
DERİCİLER
15 Vedat Çelik 2012 “Ordu ve Kolluk Kuvvetleri Tarafından Kullanılan Öldürücü Olmayan Silahların İnsan Hakları Açısından Değerlendirilmesi” / “Evaluation of Non-lethal Weapons Used by the Military and Law Enforcement Officers in the Light of Human Rights” Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ
16 Cüneyt Çetin  2012 “Adil Yargılanma Hakkı Çerçevesinde Makul Sürede Yargılanma Hakkı” / “The Right to be Tried in a Reasonable Period of Time, Within the Context of the Right to Fair Trial” Dr. Özge YÜCEL
DERİCİLER
17 Nurgül Çınar 2012 “Zorunlu Askerlik Hizmetine Karşı Vicdani Reddin İnsan Hakları Açısından Değerlendirilmesi” / “Evaluation of the Conscientious Objection to Obligatory Military Services from the View-point of Human Rights” Dr. Özge YÜCEL
DERİCİLER
18 Sezayi Duran 2012 “Adil Yargılanma Hakkı Kapsamında Hakkaniyete Uygun Yargılanma Sorunu” / “The Problem of Equity in Fair Trial” Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ
19 Hasibe Düğer Ünlü 2012 “’Hayat Kadınları’ ve İnsan Hakları” / “Prostitutes and Human Rights” Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ
20 Murat Esin 2012 “Askeri Yargı Organlarının ve  Birinci Sicil Amirlerinin Disiplin Yetkilerinin İnsan Hakları Belgeleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi” / “Evaluation of the Disciplinary Competence of Military Judicial Institutions and of the  Immediate Employment Recorders in the Light of Human Rights Instruments” Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ
21 Rojda Geter Arslan 2012 “Yaşama Hakkı İhlali Olarak Toplumsal Cinsiyet Bağlamında Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet” / “Domestic Violence Against Women as a Violation of the Right to Life” Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ
22 Eser Güngör 2012 “Toplu Taşıma Sürücülerinin Eğitiminin Trafik Güvenliği ve İnsan Hakları Yönünden Değerlendirilmesi” /  “Evaluation of the Training of the Drivers of Public Transport from the View-point of  Traffic Security and Human  Rights” Dr. Özge YÜCEL
DERİCİLER
23 Enis Hacıahmetoğlu 2012 “Gemi İnşaat Sanayindeki İş Sağlığı ve Güvenliği Sorunlarının İnsan Hakları Temelinde İncelenmesi” / “Problems of Health and Security in  Ship Building Industry in the Light of Human Rights”  Dr. Özge YÜCEL
DERİCİLER
24 Mehmet Işıklı 2012 “Çarpık Kentleşmeye İnsan Hakları Açısından Bir Yaklaşım” / “A Human Rights Approach to Unsound Urbanization” Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ
25 Neriman Kaya 2012  “Televizyonun Şiddete Yönelen Çocuklara Etkisi” / “The Impact of Television on Children Who Use Violence” Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ
26 Canan Keskin 2012 “Kot Kumlama ve İnsan Hakları” / “Sandblasting of Denim and Human Rights” Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ
27 Adil Kılıç 2012 “Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunmasında Okur Temsilcisinin Rolü” / “The Role of the Reader’s Ombudsman in the Protection of Fundamental Rights and Freedoms” Dr. Özge YÜCEL
DERİCİLER
28 Yusuf Kırımlı 2012 “Bir İnsan Hakları İhlali Olarak İnsan Ticareti” / “Human Trafficing as Human Rights Violation” Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ
29 Halis Özcan 2012  “Zorunlu Askerlik Kapsamında Bedelli Askerlik ve İnsan Hakları” / ”Paid Exemption from Compulsory Military Service from the Standpoint of Human Rights” Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ
30 Derya Pamuklu 2012 “9-12 Yaş Arasındaki Çocuk Teakwandocu Müsabıkların (Minikler Kategorisi) Sağlıklı Gelişim Problemlerinin İnsan Hakları Açısından Değerlendirilmesi” / “Evaluation of Problems Related to Healthy Development of 9 to 12 Years Old Taekwando Competitors” Dr. Özge YÜCEL
DERİCİLER
31 Murat Polat 2012 “Suça Sürüklenen Çocukları Suça İten Sebepler ve Ülkemizde Suça Sürüklenen ÇocuklarYargılanması” / “Main Factors of Children Criminality and the Trial of Children in Turkey” Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ
32 Cumhur Sel 2012 “Ardahan İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının Çalışmaları” / “The Work of Human Rights Councils in the Province of Ardahan and its Districts”. Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ
33 Ercan Torlak 2012  “İnsan Hakları Açısından Toplumsal Olaylarda Polisin Zor Kullanma Yetkisi” / “The Authorization of the Police to Use Force In Demonstrations from Human Rights Perspective” Dr. Özge YÜCEL
DERİCİLER
34 İlhan Yedidağ 2012 “Askeri Personelin Sendikal Hakları” / “The Right of the Military Personnel to Form Trade Unions” Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ
35 İlker Yıldızhan 2012 “1632 Numaralı Askeri Ceza Kanunu ve 926 Numaralı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununun İnsan Hakları Çerçevesinde İncelenmesi” / “A Study of Military Law Number 1632 and of Military Personnel Law Number 926 in the Light of Human Rights” Dr. Özge YÜCEL
DERİCİLER
36 Mehmet Birol 2013 “Silahların Eşitliği İlkesi” / “The Principle of the Equality of Arms” Dr. Özge YÜCEL
DERİCİLER
37 Tolga Coşkun 2013 “Türkiye’deki Mülteci, Sığınmacı ve Düzensiz Göçmenlerin Haklarını Korumada Karşılaştıkları Sorunların İnsan Hakları Bağlamında İncelenmesi”/ “Problems Faced in the Protection of the Rights of Refugees, Asylum Seekers and Irregular Immigrants in the Light of Human Rights” Dr. Özge YÜCEL
DERİCİLER
38 Mustafa Çakır 2013 “Adil Yargılanma Hakkına İlişkin İhlallerin Önlenmesi Bağlamında Noterlik Kurumunun Rolü Üzerine Bir İnceleme”/ “A Study on the Role of the Institution of Notary in Preventing Violations of the Right to Fair Trial” Dr. Özge YÜCEL
DERİCİLER
39 Saim Eroğlu 2013 “İnsan Hakları Açısından Anadilin Korunması ve  Geliştirilmesi”/ “The Preservation and Development of Mother Tongue from Human Rights Perspective”. Dr. Özge YÜCEL
DERİCİLER
40 Selçuk Küçük 2013 “Aile İçi Şiddet ve İnsan Hakları: Beykoz Örneği”/ “Domestic Violence and Human Rights: the Beykoz Case” Doç. Dr. Muttalip
ÖZCAN
41 Ayhan Sayğın 2013 “İş Yaşamında Mobbing (Psikolojik Yıldırma) Olgusu ve İnsan Hakları”/ “Mobbing in Professional Life and Human Rights” Dr. Özge YÜCEL
DERİCİLER
42 Yalçın Sivri 2013 “Nefret Suçu ve Nefret Söylemi”/ “Hate Speech and Hate Crimes” Doç. Dr. Muttalip
ÖZCAN
43 İbrahim Şenyıldız 2013 “İnsan Hakları Bağlamında Polisin Sendikal Hakları ve  Uluslararası Düzenlemelerdeki Yeri” / “The Right to Form and Join Trade Unions from the View-Point of Human Rights and its Place in International Instruments” Dr. Özge YÜCEL
DERİCİLER
44 Fatih Topuz 2013 “Türk Ceza Muhakemesi Kanunundaki Şüphe Kavramının  Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihadları Çerçevesinde Değerlendirilmesi”/ “Evaluation of the Concept of Suspicion in Turkish Criminal Proceedure Code, in the Light of Case Law of  the European Court of Human Rights” Dr. Özge YÜCEL
DERİCİLER
45 Melih Yalçınöz 2013 “İnsan Haklarına Sınır Çizme Sorunu ve Din ve İnanç  Özgürlüğü”/ “Freedom of Religion and Belief and the Problem of Restriction of Human Rights” Doç. Dr. Muttalip
ÖZCAN
46 Cemile Açıkça 2014  “İnsan Hakalrının Korunmasında Sivil Toplum Kuruluşlarının Rolü (İnsan Hakları Derneği, İnsan Hakları Vakfı, Mazlumder)” / “The Role of NGO’s in the Protection of Human Rights (Human Rights Association, Human Rights Forundation, Association of Human Rights and Solidarity with the Oppressed)” Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ
47 Cengiz Ak 2014 “İnsan Hakları Açısından Türkiye’de Göçmen Kaçakçılığı” / “Migrant Smuggling and Human Trafficing from the View-point of Human Rights” Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ
48 Ayhan Canpolat 2014 “Türkiye’de Engellilerle İlgili Hukuki Düzenlemelerin Uygulanmamasından Kaynaklanan Belli Başlı Sorunlar” / “Main Problems Faced in the Implementation of Law Related to Handicapped in Turkey” Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ
49 Selcan Çelik 2014 “Tanzimat Dönemi Romanlarında Kadının Temsili: İnsanın Değeri Çerçevesinde bir İnceleme” / “A Study on the Representation of Women in the Novels of the Tanzimat Period [1839-1876] from the View-point of the Value of the Human Being” Dr. Özge YÜCEL
DERİCİLER
50 Ayhan Çetinkaya 2014 “Polisin Sendika Hakkı” / “The Right of the Police to Establish Trade-Unions” Dr. Özge YÜCEL
DERİCİLER
51 Gözde Değirmenci 2014 “İnsan Hakları Çerçevesinde LGBT Mahpuslar” / “LGBT Prisoners and Human Rights” Dr. Özge YÜCEL
DERİCİLER
52 Murat Demir 2014 "Bireysel Silâhlanma, Yaşam Hakkı ve Devletin Pozitif Yükümlülükleri” / “Individual Armament, the Right to Life and the Positive Obligations of the State” Dr. Özge YÜCEL
DERİCİLER
53 Sedat Demir 2014 “Türkiye’deki Hasta Mahpusların Durumunun İnsan Hakları Çerçevesinde Değerlendirilmesi” / “Evaluation of the Case of Prisoners in Turkey from the View point of Human Rights” Dr. Özge YÜCEL
DERİCİLER
54 Denizhan Dere 2014 "Genetiği Değiştirilmiş Tohumlar ve İnsan Hakları” / “Genetically Modified Seeds and Human Rights” Doç. Dr. Muttalip
ÖZCAN
55 Çetin Gülen 2014 “Ölümle Sonuçlanan Trafik Kazaları ve Yaşam Hakkı” / “Fatal Traffic Accidents and the Right to Life” Doç. Dr. Muttalip
ÖZCAN
56 Vural Halıcıoğlu 2014 “Basında İnsan Haklarının Uygulanmasında Okur Temsilcisinin Rolü” / “The Role of News Ombudsman in the Implementation of Human Rights” Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ
57 Hüseyin Cem İyidoğan 2014 “Şiddet İçeren Bilgisayar Oyunlarının Çocuklar Üzerindeki Etkisine İlişkin bir Araştırma” / “A Study on the Effects of Computer Games Comprising Violence on Children” Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ
58 Olgay Karataş 2014 “Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı Çerçevesinde Taksim Gezi Parkı Olaylarının Değerlendirilmesi” / “Evaluation of the Taksim Gezi Events in the Light of the Right to Assemble and Protest” Dr. Özge YÜCEL
DERİCİLER
59 Serhat Koyuncu 2014 “Cezaevlerinde Cinsel Suçlulara Karşı Uygulanan İnsan Hakları İhlalleri” / “Violations of the Human Rights of Sexual Criminals Commited in Prisons” Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ
60 Cihan Özçelik 2014 “Yazılı Basında Nefret Söylemi ve İnsan Hakları” / “Hate Speech in the Press and Human Rights” Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ
61 Serdar Sadıklı 2014 “İnsan Hakları Işığında İstihbarat Teşkilâtlarının Dinleme Faaliyetleri” / “Wiretapping of the Intelligence Services in the Light of Human Rights” Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ
62 Numan Sünbül 2014

“Türkiye’deki Hastanelerin Acil Servis Hizmetleri ve 112 Acil Yardım Ambulanslarındaki Uygulamaların İnsan Hakları Açısından İncelenmesi” / “A Study of Emergency Room Services and Emergency Help Ambulance Services in Turkey from Human Rights Perspective”

Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ
63 Seda Sürücü 2014 “İHEB’de İfade Edilen İnsan Anlayışı ve Bu İnsan Anlayışının Felsefi Temellendirilmesi” / “Philosophical Foundation of the Anthropology Underlying the Universal Declaration of Human Rights” Dr. Özge YÜCEL
DERİCİLER
64 Demirhan Taşkan 2014 “Çocuklar, Çizgi Filmler ve İnsan Hakları” / “Children, Cartoon Films and Human Rights” Doç. Dr. Muttalip
ÖZCAN
65 Osman Uzun 2014 "AİHM İçtihatları Çerçevesinde Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Hakkı” / “The Right to Assemble and Protest in the Decisions of the ECHR” Dr. Özge YÜCEL
DERİCİLER
66 Elyas Ünğan 2014 “Zihinsel Engelliler ve İnsan Hakları Sorunları” / “Human Rights Problems Related to Mentally Retarted People” Dr. Özge YÜCEL
DERİCİLER
67 İbrahim Halil Yadigar 2014 “KBRN (Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer) Silahları ve İnsan Hakları” / “CBRN (Chemical, Biological, Radiological, Nuclear) Weapons and Human Rights” Dr. Özge YÜCEL
DERİCİLER
68 Ulaş Aksakallı 2015 “Sosyal Hizmet Uzmanının Sosyal ve Ekonomik Destek Hizmetleriyle İlgili Kararlarını Belirleyen ‘Vicdan’ Sorunu” / “The Problem of “Conscience” which Determines the Decisions of Social Workers Concerning Social and Economic Aid Services” Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ
69 Yıldırım Budak-Faruk Çakmak-Bünyamin Şeker  2015 “Polis Merkezleri ve İnsan Hakları” / “Police Stations and Human Rights” Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ
70 Kevser Dursun 2015 “Türkiye’de Fuhuş Amaçlı İnsan Ticareti ve İnsan Hakları” / “Human Trafficking for Prostitution in Turkey and Human Rights” Doç. Dr. Muttalip
ÖZCAN
71 Yücel Ercan 2015 “Sistematik Olarak Yoksullaşmak ve İnsan Hakları” / “Systematic Improvishment and Human Rights” Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ
72 Serap Girgin 2015 “Türkiye’de Çocuk İşçiliği Sorununun İnsan Hakları Işığında Değerlendirilmesi” / “Child Labor in Turkey in the Light of Human Rights” Doç. Dr. Muttalip
ÖZCAN
73 Necla Gülsev Özeren  2015 "Engelli Evde Bakım Hizmetinde İnsan Hakları Sorunları” / “Human Rights Problems in the Services Related to Home Care of the Handicapped” Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ
74 Cafer Gündoğdu 2015 “Toplum Destekli Polisliğin İnsan Hakları Açısından Değerlendirilmesi, Kocaeli Örneği” / “Evaluation of Policing with the Community from the Viewpoint of Human Rights: the Example of Kocaeli District” Doç. Dr. Muttalip
ÖZCAN
75 Gülşah Gür 2015 “Denetimli Serbestlik Uygulaması ve İnsan Hakları” / “Probation Practice and Human Rights” Doç. Dr. Muttalip
ÖZCAN
76 Meryem Kalyoncu 2015 “Türkiye'de Laiklik ve İnsan Hakları” / “Human Rights and Secularization in Turkey” Doç. Dr. Muttalip
ÖZCAN
77 Bayram Kara 2015 “Zorunlu Askerlik Hizmeti Sırasında Er ve Erbaşların İntiharı ve Yaşama Hakkı” / "The Right to Life and the Suicides Committed During the Obligatory Military Service" Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ
78 Çetin Koçak 2015 “İnsan Hakları Bakımından Türkiye’de Makul Olmayan Tutukluluk Süreleri” / “‘Unreasonable’ Periods of Arrest in Turkey from Human Rights Perspective” Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ
79 Uğur Ölmez 2015 “Ceza İnfaz Kurumlarında Tutuklu ve Hükümlülerin Sağlık Sorunları” / “Health Problems of Prisoners” Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ
80 Eda Özdemir 2015 “Çocuk Hakları, Çocuk İstismarı ve Medya” / “Children Rights, the Exploitation of Children and the Media” Doç. Dr. Muttalip
ÖZCAN
81 Derya Özkan 2015 “Son 10 Yıllık IHAM Kararları Işığında Türkiye’de İfade Özgürlüğü Problemi” / “The Right to Freedom of Expression in Turkey in the Light of the Rulings of  the European Court of Human Rights” Doç. Dr. Muttalip
ÖZCAN
82 Tayfun Serin 2015 “Özel Eğitime Muhtaç Kişilerin Eğitim Hakkı ve Eğitim Sorunları”/ “The Right to Education of Those Who Need Special Education and Problems Related to it”  Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ
83 Eyüp Sevindik 2015 “Türkiye’de Alt İşverenlik Sisteminin İnsan Hakları Bakımından Değerlendirilmesi” / “The System of Subcontracting from Human Rights Perspective” Doç. Dr. Muttalip
ÖZCAN
84 Gülnur Seçil Uludil  2015 “Adil Yargılanma Hakkı Kapsamında Uzun Tutukluluk Sürelerinin Anayasa Mahkemesi Kararları Çerçevesinde İncelenmesi” / “A Study on the Constitutional Court Rulings Concerning Long Periods of Arrest in the Light of the Right to Fair Trial” Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ
85 Mehmet Ali Uzun 2015 “Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde Öğretim ve İnsan Hakları Eğitimi” / “The Curriculun of Police Professional Training Centres and the Education of Human Rights” Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ
86 Güler Vardar 2015 “Kadına Yönelik Şiddetin Türk Hukuk Sistemi Açısından İncelenmesi” / “A Study on the Violence Against Women in the Legal System of Turkey” Doç. Dr. Muttalip
ÖZCAN
87 Ekrem Yalvaç-Hamdi Silsüpür  2015 “İnsan Hakları Çerçevesinde Mahkumların Sağlık Hakları” / “The Right to Health of the Prisoners from the View Point of Human Rights” Doç. Dr. Muttalip
ÖZCAN
88 Nurbay Aydemir  2016 "Ayırımcılık Yasağı ve İnsan Haklarındaki Yeri" / "The Prohibition of Discrimination in the Light of Human Rights" Doç. Dr. Muttalip
ÖZCAN
89 Mehmet Çakan 2016 "İnsan Haklarının Korunmasında Zamanaşımı Sorunu" / "Problem in the Protection of Human Rights Coused by Time Limitation" Doç. Dr. Muttalip
ÖZCAN
90 Emre Çoban 2016 "Eğitimde İnsan Hakları Eşitsizliğine Bir Çözüm Örneği: Engellilere Pozitif Ayırımcılık" / "An Example of a Solution to the Inequality in Education: The Positive Discrimination of Handicapped" Yard. Doç. Dr. Bergen COŞKUN
ÖZÜAYDIN
91 Murat Keskin 2016 "Cezaevlerinde Yaşanan İnsan Hakları İhlallerine Dair Bir İnceleme" / "A Study on Human Rights Violations in the Prisons" Yard. Doç. Dr. Bergen COŞKUN
ÖZÜAYDIN
92 Hakan Nayır 2016 "AyırımcılıkYasağı Çerçevesinde LGBTİ Bireyler" / "LBTI Individuals within the Framework of Prohibition of Discrimination" Yard. Doç. Dr. Bergen COŞKUN
ÖZÜAYDIN
93 Erhan Sancar-Bahar Uncu  2016 “Uluslararası Belgelerde İşkence Yasağı ve Türkiye Gerçeği” / “The Prohibition of Torture in International Documents and Turkey”  Doç. Dr. Muttalip
ÖZCAN
94 Selçuk Yıldız-Elem Bayraklı  2016 “İşkencenin Önlenmesinde Türkiye İnsan Hakları Kurumunun Rolü” / "The Role of the Human Rights Institution of Turkey in the Prevention of Torture” Doç. Dr. Muttalip
ÖZCAN
95 Eren Acar 2017 "Etik Değerler Bilgisi ve İnsan Hakları ile Yazın Yapıtları Arasındaki İlişki Üzerine Bir İnceleme" / "A Study on the Relationship between Knowledge of Ethical Values, Human Rights and Literary Works" Yard. Doç. Dr. Bergen COŞKUN
ÖZÜAYDIN
96 Hayati Çelik 2017 "Türkiye'de Yardımcı Eğitim Kitabı Olarak Okutulan Bazı Masalların İnsan Hakları Açısından İncelenmesi" / "A Study on Certain Tales Used on Supplementary Textbooks in Turkey from a Human Rights Perspective" Doç. Dr. Muttalip
ÖZCAN
97 Kahraman Özdemir 2017 "Demokrasilerde Karar Alma Mekanizmalarının İnsan Hakları Açısından Değerlendirilmesi" /  "Evaluation of Decision Making Mechanisms in Democracies in terms of Human Rights"   Doç. Dr. Muttalip
ÖZCAN
98 İbrahim Burak Şahin-Ece Gülcan Göktaş 2017 "Şiddet İçerikli Bilgisayar Oyunlarının Çocuklar Üzerindeki Olumsuz Etkilerinin İnsan Hakları Açısından Değerlendirilmesi" /  "Evaluation of the Negative Effects of Violent Computer Games on Children in terms of Human Rights" Doç. Dr. Muttalip
ÖZCAN
99 Tezcan Temelkuran Marhan 2017 "İnsan Haklarına Aykırılığı Bağlamında Toplumsal Cinsiyet Kimliği ile Cinsiyet Ayrımcılığı Üzerine Bir Deneme"/ "An Essay on Gender Identity and Gender Discrimination in the Context of Violation of Human Rights" Yard. Doç. Dr. Bergen COŞKUN
ÖZÜAYDIN
100 Şebnem Şimşek 2018 "Yerel Yönetimlerin Sosyal Destek Hizmetinde İkamete Dayalı Destek ve Sorunları" / "Social Support of Local Administrations on the Basis of Residence and its Problems" Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ
101 Aydın Yücesoy 2018 "Temel Kişi Haklarının Korunmasında Bir Durumun Adını Doğru Koyabilmenin Önemine Örnek: Dr. Rieux'ün Vebayla Mücadelesi" / "An Example to the Importance of Naming Correctly a Situation for the Protection of Basic Rights: Dr. Rieux's Fight against the Plague" Doç. Dr. Muttalip
ÖZCAN
102 Fatih Kalkan 2018 "Yabancı Uyruklu Hükümlü ve Tutukluların Ceza İnfaz Kurumlarında Karşılaştıkları Dezavantajlı Durumlar" / "Disadvantages that Citizens of Other States Have to Face in Penal Execution Institutions" Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ
103 Muhammet
Temel
2018 "Çocukları Suç İşlemeye Yönelten Nedenler ve İnsan Hakları" / "Reasons that Lead Children to Criminality and Human Rights" Doç. Dr. Muttalip
ÖZCAN
104 Mustafa Akbaş 2018 "Ulaşım ve Seyahat Hakkının İnsan Hakları Bakımından Değerlendirilmesi" / "Evaluation of the Right to Freedom of  Movement and  Human Rights"
Prof. Dr. Hülya
ŞİMGA
105 Volkan Artuç 2018 "Mülteci ve Geçici Koruma Statüleri Arasındaki Farktan Doğan İnsan Hakları Sorunları" / "Problems of  Human Rights Arising from the Difference Between the Status of Refugee and Provisionary Protection" Dr. Öğr. Üyesi Bergen COŞKUN ÖZÜAYDIN
106 Abdulmuttalip Tan 2019 "İnsan Hakları Açısından Asgarî Ücretin Belirlenmesi Sorunu" / "The Problem of Determining the Minimum Wage from the Viewpoint of  Human Rights" Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ
107 Rıdvan Çağrı Yurdakul 2019 "İşkence Mağdurlarının Topluma Yeniden Kazandırılmasına Yönelik Bazı Öneriler" / Suggestions Regarding the Rehabilitation of the Victims of Torture"
Prof. Dr. Hülya
ŞİMGA
108 Halil İbrahim Şahin  2020 "Yurttaş ve İnsan Hakları Bildirgesinin İnsan Hakları Açısından Tarihsel Önemi" / "The Historical Significance of the French Declaration of the Rights of Man and of Citizen" Prof. Dr. İoanna 
KUÇURADİ
109 Nurullah Pembegül 2020 "Hayatlarını Kazanmak Zorunda Olan İnsanlar ve Yerel Yönetimler" / "Local Municipalities Facing the Problems of those who are Obliged toWork in the Street to Earn their Living" Doç. Dr. Muttalip 
ÖZCAN
110 Beril Yenal      2020 “Havacılıkta İnsan Hakları” / “Human Rights in Aviation” Doç. Dr. Bergen COŞKUN ÖZÜAYDIN
111 Eren Saydık 2020 “Önleyici Hizmetlerde İnsan Hakları” /  “Human Rights in Preventive Services” Doç. Dr. Bergen COŞKUN ÖZÜAYDIN
112 Kerem Atay 2020 “Sağlıklı Yaşam ve Hasta Haklarının İnsan Hakları Kapsamındaki Yeri” / “Healthy Life and the Place of Patient Rights in the Scope of Human Rights” Doç. Dr. Bergen COŞKUN ÖZÜAYDIN
113 Meltem Yalazan 2020 “Soykırım Suçunun Önlenmesinde ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşme Analizi ve Tarihi” / “Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide/ Analysis and History” Doç. Dr. Bergen COŞKUN ÖZÜAYDIN
114 Hasan Basri Çifci 2021 "Kuşaklararası Adaletsizliği
Önceden Görme Sorunu" / "The Problem of Foresight in Intergenerational Injustice"
Prof. Dr. İoanna
KUÇURADİ
115 Salih Bitigiç 2021 "Hasta Haklarının İnsan Hakları Bağlamında Değerlendirilmesi" / "The Rights of the Patients in the Context of Human Rights" Dr. Öğr. Üyesi Neşe ŞAHİN TAŞĞIN
116 Ayten Saral 2021 “Sosyal Adaletsizlik ve İnsan Hakları” / “Social Injustice and Human Rights” Dr. Öğr. Üyesi Melda KÖSE MARDUÇ
117 Serap Demirezen 2022 "İnsan Hakları Açısından Çocuk ve Suç İlişkisi/Suça Yönelen Çocuklar" / "The Relationship of Children and Crime in Terms of Human Rights/Children Drifted to Crime" Prof. Dr. Hülya ŞİMGA
118 Dr. Gamze Aktuna 2022 "İnsan Hakları ve Halk Sağlığı Penceresinden Transdisipliner Bir Politika Özet Belgesi Oluşturmak: Kadın Genital Sünneti" / "Drafting a Transdiciplinary Policy Brief with the Perspective of Human Rights and Public Health: Female Genital Mutilation"  Prof. Dr. Hülya ŞİMGA 
119 Dr. Necdet İpekyüz  2022 "İnsan Hakları Eylem Planı Üzerine İnsan Hakları Kavramı Bilgisine ve İnsan Hakları Eğitiminin Niteliğine Dayanan Bir İnceleme" / "An Analysis on the Human Rights Action Plan Based on Knowledge of the Concept of Human Rights and the Quality of Human Rights Education" Prof. Dr. İoanna KUÇURADİ
120 Kiraz Şale  2022 "İnsan Hakları Açısından Pandemi Döneminde COVID-19 Aşısının Reddi" / "Rejection of COVID-19 Vaccine in Pandemic Period in View of Human Rights Prof. Dr. İoanna KUÇURADİ
121 Burcu Çimen 2022 "Çocukluk Çağı Hastalıklarını Önleme Amacıyla Uygulanan Aşılar Bakımından Aşı Reddinin İnsan Hakları ile İlişkisi / The Rejection of Vaccines Related to Protection of Children from Childhood Ilnesses in Relation to Human Rights" Dr. Öğr. Üyesi Melda KÖSE MARDUÇ
122 Gözde Karataş 2023

"HIV Pozotif Bireylerin Yaşadığı Ayrımcılık / Discrimination of HIV-Positive Individuals"

Doç. Dr. Neşe ŞAHİN TAŞĞIN
123 Şeyma Alp Doğan 2023 "Çocuk Yaşta, Erken ve Zorla Evliliklerin Türkiye'de Yaşayan Suriyeli Çocuklar ve Çocuk Hakları Açısından Değerlendirilmesi / Evaluation of Early and Forced Marriages of Syrian Children in the Context of Children's Rights"  Doç. Dr. Neşe ŞAHİN TAŞĞIN