İletişim Fakültesi | Zorunlu Staj

İletişim Fakültesi

Zorunlu Staj

T.C.

MALTEPE ÜNİVERSİTESİ 

İLETİŞİM FAKÜLTESİ

UYGULAMALI EĞİTİMLER USUL VE ESASLARI

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1- (1) Bu usul ve esasların amacı, Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliğine ve T.C. Maltepe Üniversitesi Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönergesi ile T.C. Maltepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre, Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesinde lisans düzeyinde öğrenim gören öğrencilerin uygulamalı eğitimler ve staj uygulama esas ve koşullarının düzenlenmesinde uyulması gereken ilkeleri belirlemektir.

Kapsam 

MADDE 2- (1) Bu usul ve esaslar; Maltepe Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik, Görsel İletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Türkçe), Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce), Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümleri lisans programlarında öğrenim gören öğrencileri kapsar.

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu Usul ve Esaslar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu’nun 20 nci maddesi, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu 5 inci maddesi, 17/06/2021 tarihli ve 31514 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği, 04/07/2010 tarihli ve 27641 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan T.C. Maltepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği ile T.C. Maltepe Üniversitesi Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönergesinin ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4- (1) Bu usul ve esaslarda geçen:

a) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) Kredisi: Öğrencinin bir dersi başarıyla tamamlayabilmesi için yapması gereken çalışmaların tamamını kapsayan ve öğrencilere kazandırılacak bilgi, beceri ve yetkinlikleri elde etmek için gerekli olan toplam iş yükünü temel alan sayısal değeri,

b) Bölüm Başkanı: İletişim Fakültesinin başkanı olduğu bölümün her türlü eğitim öğretim işleri ile süreçlerinden sorumlu olan öğretim elemanını,

 c) Bölüm Uygulamalı Eğitimler Koordinatörü: İletişim Fakültesinin mevcut her bir bölümünde, Bölüm Başkanı tarafından görevlendirilen ve bölümdeki uygulamalı eğitimler ile ilgili süreçleri yürüten öğretim elemanını, 

ç)  Dekan: İletişim Fakültesi Dekanını,

d) İşletme: Mal ve hizmet üreten kamu ve özel kurum, kuruluş ve iş yerlerini, 

e) Program: Maltepe Üniversitesi akademik birimlerinde bilim ve/veya sanatla ilişkili öğrenme ve meslek alanına ilişkin kazanım odaklı bir eğitim öğretim doğrultusunda faaliyetlerini sürdüren kabul kayıt olma koşullarıyla süresi belirli olan, mezunlarına yükseköğretim derecesi kazandıran diploma programını, 

f) Rektör: T.C. Maltepe Üniversitesi Rektörünü, 

g) Staj: Maltepe Üniversitesinde verilen ve programa özgü olarak belirlenmiş teorik ve uygulamalı dersler dışında, öğrencilerin öğretim programlarıyla kazandırılması öngörülen mesleki bilgi, beceri, tutum ve davranışlarını geliştirmeleri; sektörü tanımaları, iş hayatına uyum sağlamaları, deneyim kazanmaları ve gerçek üretim ve/veya hizmet ortamında yetişmeleri amacıyla işletmelerde yaptıkları mesleki çalışmayı, 

ğ) Uygulamalı Ders: Bir eğitim ve öğretim döneminde diploma programına ait dersler kapsamında öğrencilerin Maltepe Üniversitesinin uygulama alanlarında, işletmelerde veya hizmet alanlarında uygulamaların içinde yer alarak bilgi, beceri ve yetkinliklerinin gelişimini sağlayan, ilgili dersin öğretim elemanının veya elemanlarının sorumluluğunda yapılan, işletmede mesleki eğitim veya staj kapsamında olmayan dersi, 

h) Uygulamalı Eğitim Değerlendirme Formu: İşletme tarafından her bir öğrenci için doldurulan, uygulamalı eğitim süreçleriyle ilgili bilgileri, gözlemleri ve işletmenin öğrencilerin uygulamalı eğitim faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerini içeren formu, 

ı) Uygulamalı Eğitim Dosyası: Öğrencilerin uygulamalı eğitimler kapsamında hazırlamaları gereken defter, gelişim dosyası, form, rapor ve benzeri dokümanı, 

i) Uygulamalı Eğitimler Komisyonu: İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı, uygulama dersleri bulunan bölümlerin başkanları, eğitim koordinatörü, ilgili programların uygulamalı eğitimler koordinatörlerinde oluşan komisyonu, 

j) Üniversite: T.C. Maltepe Üniversitesini,

İfade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM

Görev ve Yetkiler

Dekanın Görev ve Yetkileri 

MADDE 5 – (1) Dekanın görev ve yetkileri şunlardır:

 a) Diploma programlarındaki uygulamalı eğitim faaliyetlerinin planlanması ve uygulanmasını koordine etmek,

b) Uygulamalı ders kapsamında 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 5 inci maddesi gereğince sigortalanacak öğrencilerin sigortalanmalarına ilişkin iş ve işlemleri koordine etmek,

c) Rektörün yetkilendirmesi halinde uygulamalı eğitimler kapsamında diploma programlarıyla ilgili işletme arasında kurulan sözleşmeleri imzalanması için Rektöre sunmak. 

Uygulamalı Eğitimler Komisyonunun Görev ve Yetkisi

MADDE 6- (1) Uygulamalı Eğitimler Komisyonu söz konusu eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesinden, koordinasyonundan, denetiminden ve değerlendirilmesinden sorumludur.   

            Bölüm Uygulamalı Eğitimler Koordinatörünün Görev ve Yetkileri

            MADDE 7 – (1) Bölüm Uygulamalı Eğitimler Koordinatörünün görev ve yetkileri şunlardır:

a) Sorumlusu olduğu bölümdeki uygulamalı eğitim faaliyetlerini, bölüm başkanı ve varsa uygulamalı eğitime katılan diğer öğretim elemanlarıyla birlikte eşgüdümlü bir şekilde düzenlemek,

b) Dekanlık, bölüm başkanı, uygulamalı eğitimin yapıldığı işletmeyle öğrenci arasındaki süreci takip ederek eşgüdümü sağlamak,

c) Öğrencilerin zorunlu staj, uygulamalı dersler gibi sorumlu oldukları eğitim etkinliklerini takip etmek ve öğrencileri bilgilendirerek gelen soruları cevaplamak,

ç) Özellikle uygulamalı eğitimlerle ilgili konularda işletmelerle iletişime geçerek öğrencilerin süreçleri sorunsuz bir şekilde tamamlamasını sağlamak,

d) Öğrenci başvurularını gerekli belgelerle birlikte eksiksiz olarak toplamak ve ilgili tarihler arasında iş kazası ve meslek hastalığı sigortalarının yapılabilmesi için Dekanlık Makamına sunmak.

İşletmenin Görev ve Yetkileri

MADDE 8 - (1) Bünyesinde uygulamalı eğitim yaptırılan işletmenin görev ve yetkileri şunlardır:

 a) Bünyesinde uygulamalı eğitim alacak öğrenci sayısını dikkate alarak alanında mesleki yetkinliğe sahip yeterli sayıda personelini görevlendirmek,

b) Bünyesinde uygulamalı eğitim alan her bir öğrenci için değerlendirme formunu doldurmak,

 c) Uygulamalı eğitim faaliyetlerinin 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu hükümlerine uygun ortamlarda yapılmasını sağlamak,

 ç) İşletmedeki çalışma ortamı ve uygulamaların mahiyeti dikkate alınarak öğrencilere iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri vermek,

 d) İşletmede uygulamalı eğitim yapan öğrencilerin geçirdikleri iş kazalarını ilgili mevzuata uygun olarak ilgililere ve Üniversiteye bildirmek. 

Öğretim Elemanının Sorumlulukları

 MADDE 9- (1) Uygulamalı eğitimlerde, dersi verecek her bir öğretim elemanının sorumlukları şunlardır;

(a) Öğrencinin uygulama yaptığı işletme tarafından görevlendirilen personelle iletişim kurmak, 

(b) İşletmeye uygulamaya giden öğrencilerle düzenli görüşmeler yapmak,

(c) Uygulamalı eğitim sonunda her bir öğrenci tarafından hazırlanan rapor ve ilgili diğer belgelerin içinde yer aldığı Uygulamalı Eğitim Dosyasını inceleyerek öğrencinin başarı durumunu değerlendirmek.

Öğrencinin Sorumlulukları

MADDE 10 – (1) Uygulamalı eğitim alan öğrencilerin sorumlulukları şunlardır;

 (a) Uygulamalı ders için varsa gereken başvuru işlemlerini takip ederek istenen belgeleri toplamak ve bunları zamanında ilgililere teslim etmek.

 (b) Uygulamalı ders sonunda hazırlanan rapor vb. belgelerin içinde yer aldığı Uygulamalı Eğitim Dosyasını dersten sorumlu öğretim elemanına bu usul ve esaslarda belirtilen zaman sınırlarına uyarak teslim etmek,

(c) Uygulamalı dersi alan öğrenciler, uygulamalı eğitimler esnasındaki izin veya devamsızlık sürelerine ilişkin işlemlerde Üniversite ile işletmenin resmî çalışma kurallarına tabidir. Bu Usul ve Esaslar hükümlerine veya işletmenin resmî çalışma kurallarına aykırı davranan öğrencilerin uygulamalı eğitimleri başarısız olarak değerlendirilir. 

(ç) Uygulamalı eğitim yapan öğrenciler işletmede bulunduğu sürelerde de 18/8/2012 tarihli ve 28388 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği ve işletmenin çalışma kurallarına tabidir. Öğrenciler, uygulamalı eğitim sırasında içinde bulundukları işletmenin çalışma, iş koşullarıyla disiplin ve iş güvenliğine ilişkin kurallarına uymak zorundadırlar. Aksine hareket edenler hakkında Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği hükümleri gereğince işlem yapılır. Kendi kusurları nedeniyle iş yerinde doğacak zarar ve ziyandan öğrenciler sorumludur. 

(d) Uygulamalı derslere katılacak öğrencilerin, İş Sağlığı ve Güvenliği Birimiyle Öğrenme ve Öğretme Uygulama ve Araştırma Merkezinin vereceği eğitimleri almaları zorunludur. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Genel İlkeler

Uygulamaların Yürütülmesiyle İlgili Genel İlkeler

MADDE 11- (1) Fakültenin dört yıllık öğretim programında belirtilen uygulamalı derslerle ilgili olarak;

a) Uygulamalı dersin, ilgili olduğu dersin kapsamında ders programında belirlenen gün ve saatlerde yaptırılması esastır. Ancak gerekli görülmesi halinde ders programında belirtilen gün ve saatlerden farklı zamanlarda da uygulamalı ders yapılabilir.

b) Uygulamalı ders için AKTS kredisi hesabı, ilişkili olduğu dersin AKTS kredisinin hesaplanması kapsamında yapılır, ayrıca AKTS kredisi hesaplanmaz. 

c) Staj, Gazetecilik, Görsel İletişim Tasarımı, Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Türkçe), Halkla İlişkiler ve Tanıtım (İngilizce), Radyo, Televizyon ve Sinema öğretim programında 5 AKTS kredisi olarak yer almaktadır.

            ç) Uygulamalı derse ait değerlendirmeler ilişkili olduğu ders kapsamında ilgili dersi veren öğretim elemanı veya elamanları tarafından yapılır. 

            d) Uygulamalı ders kapsamında uygulamalı eğitim alan öğrencilere ücret ödenmez. 

e) Uygulamalı ders yapan öğrenciler 5510 sayılı Kanunun 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (f) bendi kapsamında sigortalı sayılmazlar.

f) Fakülte programlarında yer alan uygulamalı dersleri alarak işletmeye giden öğrencilere Üniversite tarafından İş Kazası ve Meslek Hastalığı Sigortası yapılır.

Uygulamanın Süresi ve Zamanı

MADDE 12- (1) Stajlarla ilgili olarak;  

  1. Dördüncü yarıyılı tamamlamış öğrenciler 30 takvim günü staj yaparlar. 
  2. Stajların yarıyıl veya yaz tatiline rastlayan aylarda yapılması esastır. Stajlar kontenjan sağlayan kuruluşların koşulları da gözetilerek; ancak, öğrencinin derse devam konusundaki yükümlülüğünü de ortadan kaldırmayacak şekilde yıl içindeki her hangi zamanda, süreklilik gösteren bir zaman planlanması çerçevesinde, en az haftada üç gün staj yerinde bulunulacak şekilde de yapılabilir. 

Uygulamanın Yapılacağı Yerler

MADDE 13- (1) Staj yapılacak işletmelerle ilgili olarak;

 a) Staj yapılacak işletmeler kamu kuruluşları ya da özel kurumlar olabilir. Belirli bir büyüklükte olmayan, kurumsal kimliği bulunmayan kuruluşlar staj için uygun görülmez. Staj yapılacak kuruluşlar, Üniversitenin çeşitli birimleri aracılığıyla işbirliği yaptığı işletmelerle öğrencilerin kişisel temaslarıyla bağlantı kurduğu işletmelerdeki kontenjanlar çerçevesinde değerlendirilir.

b) Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ile Görsel İletişim Tasarımı Bölümü öğrencileri stajlarını, kamu ve özel radyo televizyon kuruluşlarında ya da yapım firmaları, ajanslar ve yayın organları bünyesinde bulunan film ve program yapımı departmanları, haber ve teknik birimleri, proje geliştirme birimleri ya da uzmanlıklarıyla ilgili diğer birimlerinde gerçekleştirebilirler. Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Türkçe ve İngilizce) Bölümleri öğrencileri, kamusal ve özel kuruluşların pazarlama iletişimi, reklam, halkla ilişkiler, tanıtım, basın ve benzeri birimlerinde ya da halkla ilişkiler ve reklam ajanslarında, üniversitenin halkla ilişkiler biriminde, gazete ve dergilerin ilgili birimlerinde, kurumların İnsan kaynakları birimlerinde stajlarını gerçekleştirebilirler. Gazetecilik bölümü öğrencileri kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren ulusal veya yerel medya kuruluşlarında, haber ajanslarında, televizyon, gazete, dergi, internet yayıncılığı ve benzeri yayın kuruluşlarında vb. stajlarını yapabilirler.

c) İsteyen öğrenciler stajlarını Erasmus+ vb. olanaklardan yararlanarak yurtdışında yapabilirler. 

ç) Staj yapılacak işletmenin Fakülte Uygulamalı Eğitimler Komisyonunca uygun görülmüş olması gerekmektedir.

d) Öğrenci, staja başladıktan sonra komisyonun uygun görüşüne istinaden işletme değişikliği yapabilir.

Kullanılacak Form ve Dilekçe Örnekleri 

MADDE 14 – (1) Uygulamalı eğitimle ilgili her türlü form ve dilekçe örneği; 

a) https://isokys.maltepe.edu.tr/ web sayfasında yer almaktadır. Öğrencilerin buradan temin edecekleri başvuru formu, staj başvuru formu (FR 59) ve dilekçeleri bilgisayarda doldurmaları gerekir. Sadece onaylamak amacıyla atılacak imza öncesinde yazılacak ad-soyad el yazısıyla doldurulabilir. Tamamı el yazısıyla doldurulan belgeler değerlendirmeye alınmaz. 

b) Üniversite tarafından yapılan iş kazası ve meslek hastalığı sigortası giriş belgeleri, öğrenci tarafından İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığından uygulamalı eğitim öncesinde alınmalıdır.

Uygulamanın Değerlendirilmesi 

MADDE 15- (1) Öğrencilerin stajlarının değerlendirilmesiyle ilgili olarak;

a) Öğrenci, staj kapsamında belirtilen konulara ilişkin yaptığı çalışmaları açıklayacak biçimde bir staj raporu hazırlar. Çalışmalara ait basılı evrak, doküman, bant, fotoğraf,  dijital kayıt vb. malzemeleri staj raporuyla birlikte staj çalışmasını takip eden yarıyıl başlangıcında akademik danışmanına teslim eder.

b) Staj Değerlendirme Formu (FR 60), staj yapılan işletmedeki staj sorumlusu tarafından doldurulup onaylanarak Fakülteye iletilir.

c) Staj Raporları, Staj Değerlendirme Formları ve staj süresince yapılan kontrollerin sonuçları Uygulamalı Eğimler Komisyonunca değerlendirilir. Bu değerlendirmeler sonucunda stajı geçerli ve başarılı sayılmayan öğrenci, tekrar staj yapmaya sevk edilir. 

ç) Yurtdışında staj yapmak isteyen öğrencilerin staj raporları Türkçe, Staj Değerlendirme Formları İngilizce olarak düzenlenmelidir.

Uygulamalı Eğitim Dokümanlarının Saklanması

 MADDE 16 – (1) Uygulamalı eğitim dokümanları, dersten sorumlu öğretim elemanlarına teslim edilir. Yarıyıl sonu notlarının kesinleştirilmesinin ardından, bu dosyalar arşive taşınmak üzere Dekanlık makamına teslim edilir. 

Önceki Uygulamalı Eğitimlerin Tanınması 

MADDE 17 – (1) Önceki uygulama eğitiminin tanınması konusunda;

a) Yatay ve dikey geçiş yoluyla gelen öğrencilerin önceki eğitim kurumlarında yaptıkları işletmede mesleki eğitim ve stajlarının geçerliliği, öğrencinin kayıt olduğu yarıyılda dilekçe ile başvurmasının ardından, ilgili Bölüm Uygulamalı Eğitimler Koordinatörü tarafından değerlendirilerek Bölüm Başkanının onayıyla Uygulamalı Eğitimler Komisyonuna sunulur.  Komisyonun kararı uyarınca öğrencilerin muafiyet işlemi yapılır.

b) Eğitim aldıkları programla ilgili faaliyet gösteren bir kuruluşta en az bir yıl fiili çalışma yaptığını belgeleyen öğrencilerin dilekçe ile başvurmalarının ardından ilgili Bölüm Uygulamalı Eğitimler Koordinatörü tarafından değerlendirilerek Bölüm Başkanının onayıyla Uygulamalı Eğitimler Komisyonuna sunulur.  Komisyonun kararı uyarınca öğrencilerin muafiyet işlemi yapılır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler

Hüküm Bulunmayan Haller 

MADDE 18- (1) Bu usul ve esaslarda yer almayan hususlarla ilgili hallerde T.C. Maltepe Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim ve Öğretim ve Sınav Yönetmeliği  ile T.C. Maltepe Üniversitesi Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönergesinin  ilgili hükümleri uygulanır.

Yürürlük

MADDE 19(1) Bu usul ve esaslar, T.C. Maltepe Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

Yürütme

 MADDE 20- (1) Bu usul ve esaslar T. C. Maltepe Üniversitesi Rektörü tarafından yürütülür.

 

FR-059 Staj Başvuru Formu

FR-060 Staj Değerlendirme Formu

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel