Maltepe Üniversitesi | Çift Anadal & Yandal

Çift Anadal & Yandal

 

BAŞVURU KOŞULLARI:

Öğrenci ikinci anadal diploma (ÇAP) programına, 

 

anadal lisans diploma programında en erken üçüncü yarıyılın başında, en geç ise dört yıllık programlarda beşinci yarıyılın başında;

anadal ön lisans diploma programında en erken ikinci yarıyılın başında, en geç ise üçüncü yarıyılın başında başvurabilir.

 

Çift anadal diploma programına başvurabilmesi için öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar anadal diploma programında aldığı tüm dersleri başarıyla tamamlaması gerekir.

 

Çift Anadal programlarına başvuru için 3.00; Yandal programlarına başvuru için 2.50 ortalamaya sahip olmak gerekmektedir. Ayrıca, Çift anadal başvurusunda bulunacak adayların not ortalaması itibarıyla sınıflarındaki başarı sıralamasında ilk yüzde 20’lik dilimde yer almaları gerekmektedir. Ancak; anadal diploma programının ilgili sınıfında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’sinde yer almayan öğrencilerden; çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.

 

Öğrenci yandal (YAP) programına,

 

anadal lisans programının en erken üçüncü, en geç altıncı yarıyılın başında başvurabilir.

Yandal programına, başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olan öğrenciler başvurabilir. 

Hangi programlar arasında Çift Anadal & Yandal yapılabileceği, başvuru tarihleri ve kontenjanları başvuru dönemlerinde bu sayfadan duyurulmaktadır. Adaylar başvurularını takvimde belirtilen kayıt tarihlerinde online açılan sistem üzerinden yapmakta ve kesin kayıtları da  Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca yapılmaktadır. Başvuruların değerlendirmesi ise, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen ilke ve esaslara doğrultusunda Fakülte/Yüksekokul/Konservatuvar/Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurullarınca yapılmaktadır.

Tamamen veya kısmen yabancı dil ile eğitim yapan yükseköğretim kurumlarına yatay geçiş için ilgili yükseköğretim kurumunun yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından başarılı olmak ya da (Ek ibare:RG-21/12/2019-30985) Yükseköğretim Kurulu tarafından tanınan ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından ilgili yükseköğretim kurumunun belirlediği başarı düzeyinde bir puanı başvuru sırasında belgelemek şarttır.

 

https://www.maltepe.edu.tr/Content/Media/CkEditor/03082018112319245-documan.png Eğitim-öğretim dili Türkçe olan programlardan İngilizce olanlara geçiş yapılabilmesi için, İngilizce Seviye Tespit Sınavında başarılı olunması veya Yabancı Dil Dersleri Öğretimi Yönergesinde belirtilen şartlara sahip olunması gerekmektedir.

 

https://www.maltepe.edu.tr/Content/Media/CkEditor/03082018112319245-documan.png ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMLARINA İLİŞKİN YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞINCA belirlenen hükümler için Tıklayınız.

 

https://www.maltepe.edu.tr/Content/Media/CkEditor/03082018112319245-documan.png  T.C. MALTEPE ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL VE YANDAL PROGRAMLARI YÖNERGESİ için Tıklayınız.

 

https://www.maltepe.edu.tr/Content/Media/CkEditor/03082018112319245-documan.png Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı 21.01.2021 tarih ve 4685 sayılı yazısı gereği, Dikey Geçiş ile kayıt olan öğrenciler "Başarı Sırası" aranan programlarda Çift Anadal yapamaz.

 

ÇİFT ANADAL - BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER:

- ÖSYM Sonuç Belgesi: (Tüm puanların da içinde yer aldığı YKS/LYS/TYT/AYT/DGS Sonuç Belgesi) ÖSYM’nin web sayfasından alınan sonuç belgelerinin altında Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olması gerekmektedir. Kontrol kodu olmayan belgeler geçersiz sayılacaktır.

- Transkript: Transkriptin son 1 ay içerisinde alınmış güncel tarihli ve onaylı (ıslak imzalı veya e-imzalı)  olması gerekmektedir. e-devlet sisteminden alınan transkript kabul edilmektedir. (Ekran görüntüsü kabul edilmeyecektir.)

 

YANDAL - BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGE:

- Transkript: Transkriptin son 1 ay içerisinde alınmış güncel tarihli ve onaylı (ıslak imzalı veya e-imzalı)  olması gerekmektedir. e-devlet sisteminden alınan transkript kabul edilmektedir. (Ekran görüntüsü kabul edilmeyecektir.)

 

 

 

 

 

Düşüncede Özgür, Eğitimde Çağdaş, Bilimde Evrensel